Καινούρια Στατιστικά Στοιχεία Σχετικά με την Ιθαγένεια

Βάσει στοιχείων που μας έχουν δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, φαίνεται πως από την αρχή της εφαρμογής του νόμου 4332/2015, έχουν κατατεθεί 58.380 αιτήσεις για ελληνική ιθαγένεια από άτομα που έχουν γεννηθεί και σπουδάσει στην Ελλάδα, με το 42,5% των αιτήσεων να έχουν κατατεθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Αττικής. Στο ίδιο χρονικό διάστημα έχουν βγει 27.858 αποφάσεις (περί το 48%).

Πέραν όμως της διαδικασίας που ακολουθείται από παιδιά μεταναστών, υπάρχει και η απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τους νομίμως διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (αλλά και για τα παιδιά μεταναστών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.4332/2015) μέσω της πολιτογράφησης. Βλέπουμε πως η εξέταση των αιτήσεων πολιτογράφησης δεν κινείται σε αντίστοιχους ρυθμούς, καθώς τα νούμερα αποφάσεων του πρώτου τριμήνου του 2017 είναι αρκετά πιο χαμηλά, ειδικότερα στις υπηρεσίες εκτός Αττικής. Και αυτό, παρόλο που οι πολιτογραφήσεις αλλογενών έχουν υπερτριπλασιαστεί σε σχέση με το 2011, σύμφωνα με τα πανελλαδικά στοιχεία του ΥΠΕΣ.

Αυτό που εντείνει την ανησυχία είναι πως, από τα πρώτα στοιχεία του 2017 φαίνεται ότι οι αιτήσεις που έγιναν ήταν υπερδιπλάσιες από τις αποφάσεις, ενώ ήδη εκκρεμούν 24.213 αιτήσεις, εκ των οποίων οι μισές είναι συγκεντρωμένες στην Αττική.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β-1451/28/04/2017, δημιουργούνται επιπλέον Επιτροπές Πολιτογράφησης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Οι Επιτροπές αυτές θα αποτελούνται από:

  1. Τον προϊστάμενο της οικείας αρμόδιας για θέματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο
  2. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).Το μέλος και τον αναπληρωτή του υποδεικνύει το αρμόδιο όργανο διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι.
  3. Ένα στέλεχος της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής
  4. Τον προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτογράφησης της οικείας αρμόδιας για θέματα Αστικής Κατάστασης Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  5. Μέλος που υποδεικνύει μαζί με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Το Generation 2.0 RED χαιρετίζει αυτήν την κίνηση, καθώς είναι έκδηλη η ανάγκη να κλείσει πλέον το κεφάλαιο με την ιθαγένεια, ενισχύοντας τις υπηρεσίες σε όλη τη χώρα και ειδικότερα στην Αττική. Αναμένουμε πόσο καιρό θα χρειαστούν αυτή τη φορά να συγκροτηθούν οι νέες επιτροπές, δεδομένων των δυσκολιών ορισμού τους. Ας μην ξεχνάμε  ότι κάθε καθυστέρηση ή αμέλεια υποστήριξης των υπηρεσιών κρατάει μετέωρους ανθρώπους που έχουν πληρώσει  ένα σεβαστό ποσό για να αποκτήσουν την ιθαγένεια, σε ένα κράτος όπου έχουν επενδύσει χρήματα, χρόνο αλλά και το μέλλον των παιδιών τους.


Μπορείτε να βρείτε παλιότερα στατιστικά στοιχεία εδώ.