Νέα Στατιστικά Στοιχεία Σχετικά με την Ιθαγένεια

Με βάση τα στοιχεία που μας είχε δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών για το τελευταίο τρίμηνο του 2016, και σε συνδυασμό με τα προηγούμενα στοιχεία που σας είχαμε παραθέσει, παρουσιάζονται παρακάτω τα ποσοτικά δεδομένα για τις εκκρεμείς και εγκεκριμένες αιτήσεις για ιθαγένεια, βάσει του ν.3838/2010 και του ν.4332/2015, τόσο σε επίπεδο επικράτειας όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής.

Μέχρι το τέλος του 2016 τα πράγματα είχαν ως εξής:

Οι κατατεθείσες αιτήσεις που δεν έχουν ακόμη εξεταστεί, φαίνεται να φτάνουν στις 45.561 στο σύνολο της χώρας. Από αυτές, οι 20.061 (44%) αφορούν αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Αττικής.

Μέχρι το τέλος του 2016, οι αποφάσεις έφτασαν τις 20.797, εκ των οποίων οι 5.694 (27%) εκδόθηκαν στην Αττική.

* Διευκρινίζουμε ότι στα αριθμητικά αυτά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και οι αιτήσεις που είχαν γίνει στα πλαίσια του 3838/2010.