Ποια είναι η νέα διαδικασία πολιτογράφησης;

Με τους Ν. 4735/2020 και 4873/2021 καθώς και την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η διαδικασία της πολιτογράφησης παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν τόσο τα άτομα που έχουν κάνει ήδη αίτηση για πολιτογράφηση όσο και αυτά που επιθυμούν να καταθέσουν στο μέλλον. Τα κύρια σημεία είναι οι εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), η αίτηση πολιτογράφησης, το ελάχιστο επαρκές εισόδημα και η κατάργηση της προφορικής συνέντευξης. Παρακάτω συγκεντρώσαμε χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους/ες ανά θεματική: 

 

1) Εξετάσεις Πολιτογράφησης

-Όσα άτομα έχουν καταθέσει ήδη αίτηση πολιτογράφησης με το προηγούμενο σύστημα, έως και τις 31/03/2021 και δεν πέρασαν έως τότε από συνέντευξη στην Επιτροπή Πολιτογράφησης, πρέπει να δώσουν εξετάσεις και να πάρουν το ΠΕΓΠ*. Από τις εξετάσεις αυτές απαλλάσσονται όσες και όσοι έχουν φοιτήσει για ορισμένα χρόνια στo ελληνικό δημοτικό, γυμνάσιο-λύκειο ή ΑΕΙ/ΤΕΙ** οι οποίοι πρέπει να καταθέσουν τις βεβαιώσεις από τα σχολεία ή τα πτυχία στη Διεύθυνση Ιθαγένειας, στην οποία έχει γίνει η αίτηση πολιτογράφησης στο παρελθόν.

Όσα άτομα πρόκειται να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης πρέπει να δώσουν πρώτα εξετάσεις και να πάρουν το ΠΕΓΠ*. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται όσες και όσοι έχουν φοιτήσει για ορισμένα χρόνια στο ελληνικό δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο ή ΑΕΙ/ΤΕΙ**, οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν απευθείας αίτηση πολιτογράφησης, όταν συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό προηγούμενων ετών νόμιμης διαμονής.

Οι εξετάσεις για το ΠΕΓΠ γίνονται δύο φορές τον χρόνο, κάθε Μάιο και Νοέμβριο, σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και είναι γραπτές. Προφορικές εξετάσεις δίνουν οι άνω των 62 ετών καθώς και τα άτομα με σωματική αναπηρία, σε εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

*Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία των εξετάσεων για το ΠΕΓΠ, μπορείτε να βρείτε εδώ.

**Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τις εξετάσεις λόγω φοίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

2) Αίτηση Πολιτογράφησης

Όσα άτομα έχουν πετύχει στις εξετάσεις και έχουν πάρει το ΠΕΓΠ μπορούν να καταθέσουν αίτηση για πολιτογράφηση στην αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου κατοικίας τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια προηγούμενης νόμιμης διαμονής στη χώρα ανάλογα με τον τύπο της άδειας που κατέχουν. 

*Τα δικαιολογητικά ανάλογα με τον τύπο διαμονής και τη φόρμα αίτησης πολιτογράφησης μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

**Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να στείλετε και έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την οικονομική και κοινωνική σας ένταξη στην Ελλάδα. Όσα άτομα είχαν καταθέσει αίτηση πολιτογράφησης παλιότερα και έχουν στείλει ήδη το ΠΕΓΠ στη Διεύθυνση Ιθαγένειας, λαμβάνουν γραπτή ειδοποίηση να στείλουν αυτά τα έγγραφα ως συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την εξέταση του φακέλου τους. Ακολουθούν παραδείγματα με έγγραφα που μπορείτε να επιλέξετε: 

 

Τεκμήρια οικονομικής ένταξης 

Εκτός από τις φορολογικές δηλώσεις, που είναι υποχρεωτικές, μπορείτε να στείλετε συμπληρωματικά και έγγραφα όπως:

-βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, 

-βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το διάστημα εργασίας, 

-ιδιωτική σύμβαση εργασίας, 

-κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3), 

-δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9), 

-βεβαιώσεις κατοχής ενεργού τραπεζικού λογαριασμού

 

Τεκμήρια κοινωνικής ένταξης

-ληξιαρχική πράξη γάμου με Έλληνα πολίτη, 

-ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, 

-βεβαίωση φοίτησης ιδίου ή τέκνου του, σε ελληνικό σχολείο ή σε ελληνικές δομές προσχολικής αγωγής στην χώρα, 

-λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας καθώς και σταθερής τηλεφωνίας στο όνομά σας, 

-αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης μίσθωσης κατοικίας στο Taxisnet (ΑΑΔΕ), 

-βεβαιώσεις πιστοποίησης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από αρμόδιους φορείς,

-βεβαιώσεις συμμετοχής σε κοινωφελείς δραστηριότητες και εθελοντικές δράσεις, 

-άλλα αποδεικτικά συνεχούς διαμονής από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας

 

3) Ελάχιστο επαρκές εισόδημα

Για την οικονομική ένταξη οι αιτούσες και οι αιτούντες είναι αναγκαίο να αποδεικνύουν ότι  έχουν συγκεκριμένο ελάχιστο επαρκές εισόδημα ανά έτος. Ο αριθμός των ετών επαρκούς εισοδήματος που πρέπει να αποδειχθεί, εξαρτάται από τον τύπο της άδειας διαμονής:

α) Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, τα άτομα με καθεστώς επικουρικής προστασίας, με άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, δεκαετούς διαμονής, επί μακρόν διαμένοντος, ανθρωπιστικών λόγων και τα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη (που πρέπει να έχουν 7 χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης) χρειάζεται να αποδείξουν επαρκές εισόδημα για 5 χρόνια.

β) Οι πολίτες χωρών της ΕΕ, σύζυγοι Ελλήνων πολιτών με παιδιά (που πρέπει να έχουν 3 χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης) χρειάζεται να αποδείξουν επαρκές εισόδημα για 3 χρόνια.

γ) Όσοι/ες έχουν τους υπόλοιπους τύπους αδειών διαμονής (που απαιτούν 12 χρόνια συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης) χρειάζεται να αποδείξουν επαρκές εισόδημα για 7 χρόνια.

 

Ποια προηγούμενα έτη υπολογίζονται;

Για τις νέες αιτήσεις υπολογίζονται τα προηγούμενα έτη πριν την αίτηση

Για όσους απαιτούνται 7 χρόνια προηγούμενης νόμιμης διαμονής, οποιαδήποτε 5 χρόνια από αυτά τα 7. Για παράδειγμα αιτούσα που κατέθεσε αίτηση πολιτογράφησης τον Ιανουάριο του 2022 μπορεί να παρουσιάσει εισοδήματα από το 2015 έως και το 2021 και να επιλέξει τουλάχιστον 5 από αυτά τα χρόνια με τις υψηλότερες φορολογικές δηλώσεις, πχ το 2015, το 2017, το 2019, το 2020 και το 2021.

Για όσους απαιτούνται 3 χρόνια νόμιμης διαμονής πριν την αίτηση, πρέπει να αποδείξουν επαρκές εισόδημα και για τα 3 αυτά έτη

Για όσους απαιτούνται  12 έτη προηγούμενης νόμιμης διαμονής πρέπει να υπάρχει επαρκές εισόδημα για οποιαδήποτε 7 χρόνια μέσα στην προηγούμενη δωδεκαετία.

 

Για τις παλιές αιτήσεις (όσες έχουν υποβληθεί πριν τις 31/03/2021) το επαρκές εισόδημα εξετάζεται από τη στιγμή που κάποιος περάσει τις εξετάσεις για το ΠΕΓΠ και πίσω και όχι τη στιγμή που κατέθεσε την αίτηση πολιτογράφησης. 

Για παράδειγμα αιτών έχει καταθέσει για πολιτογράφηση το 2017 έχοντας συμπληρώσει 7 χρόνια προηγούμενης νόμιμης διαμονής και πέρασε τις εξετάσεις για το ΠΕΓΠ τον Μάιο του 2022. Το διάστημα της επταετίας μέσα στην οποία πρέπει να αποδείξει οποιαδήποτε 5 χρόνια επαρκούς εισοδήματος θα είναι από το 2022 και πίσω (δηλ. 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015). Άρα μπορεί να επιλέξει π.χ. το 2015, το 2017, το 2018 και το 2019 και το 2021. 

Για όσους απαιτούνται 3 χρόνια νόμιμης διαμονής πριν την αίτηση, πρέπει να αποδείξουν επαρκές εισόδημα για 3 έτη πριν το ΠΕΓΠ.

Για όσους απαιτείται δωδεκαετής προηγούμενη νόμιμη διαμονή πρέπει να υπάρχει επαρκές εισόδημα για οποιαδήποτε 7 χρόνια μέσα στην δωδεκαετία πριν το ΠΕΓΠ.

Προσοχή: Όσοι/όσες έχουν κάνει αίτηση πριν τις 31/03/2021 και απαλλάσσονται λόγω φοίτησης από τις εξετάσεις για το ΠΕΓΠ, υποχρεούνται να αποδείξουν επαρκές εισόδημα από την στιγμή που κατέθεσαν την αίτηση πολιτογράφησης και πίσω, ανάλογα με τα χρόνια που απαιτεί η άδεια διαμονής τους να αποδείξουν.

 

Πόσο είναι το επαρκές εισόδημα ανά έτος;

Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες του Υπουργείου Εσωτερικών με τα ποσά ελάχιστου επαρκούς εισοδήματος ανά έτος, από το 2007 έως και το 2021. Τα ποσά αυτά αλλάζουν ανά άτομο και ανά άτομο με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη. Στη συνέχεια αναλύεται ποια θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη σε μια οικογένεια.

Λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό του ελάχιστου επαρκούς εισοδήματος:

Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα ανήλικα τέκνα, τα ενήλικα τέκνα 18-25 εφόσον φοιτούν σε ελληνικό ΑΕΙ / ΤΕΙ ή είναι εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ, οι γονείς των δύο συζύγων, εφόσον όλοι οι παραπάνω μένουν στο ίδιο σπίτι με τον αιτούντα και δεν έχουν εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ τον χρόνο.

-Οι σύζυγοι των αιτούντων θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη μόνο εάν δεν εμφανίζουν εισόδημα. Αν όμως έχουν οποιοδήποτε εισόδημα, ανεξαρτήτως ποσού, τότε αυτό συνυπολογίζεται στο εισόδημα του αιτούντα και άρα δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη. Για παράδειγμα, αιτούσα με ατομικό εισόδημα 6.700 ευρώ το 2018 και μηδενικό εισόδημα του συζύγου της την ίδια χρονιά, θεωρείται ότι δεν διαθέτει το ελάχιστο επαρκές εισόδημα για το 2018, γιατί ο σύζυγος είναι εξαρτώμενο μέλος και θα έπρεπε να αποδεικνύεται εισόδημα τουλάχιστον 7.150 ευρώ για εκείνη τη χρονιά. Η ίδια αιτούσα με εισόδημα 6.700 ευρώ το 2018, αν ο σύζυγός της εμφάνιζε εισόδημα 100 ευρώ για την ίδια χρονιά, επειδή τα εισοδήματα των δύο συζύγων μαζί φτάνουν τα 6.800 ευρώ, η αιτούσα θεωρείται ότι  διαθέτει το ελάχιστο εισόδημα των 6.500 ευρώ.

Για τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67% ορίζεται ως ελάχιστο επαρκές εισόδημα για όλα τα φορολογούμενα έτη το ποσό των 5.500 ευρώ.

-Στις πηγές του εισοδηματος (εκτός από τον μισθό, τη σύνταξη, τα εισοδήματα από ενοικιάσεις κατοικιών, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα εισοδήματα από δικαιώματα ή κεφάλαιο) συνυπολογίζονται τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, το επίδομα ανεργίας, τα προνοιακά επιδόματα (ΟΠΕΚΑ), η ανάλωση κεφαλαίου και η διατροφή σε περιπτώσεις διαζυγίων μετά από δικαστικές αποφάσεις.


4) Κατάργηση προφορικής συνέντευξης

Πολύ σημαντική αλλαγή είναι ότι με τη νέα διαδικασία καταργείται η προφορική συνέντευξη από τις τριμελείς επιτροπές. Πλέον η οικονομική και κοινωνική ένταξη των αιτούντων αποδεικνύεται μέσω των εγγράφων που καταθέτουν μαζί με την αίτηση ή μετά ως συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Τώρα οι επιτροπές συνεδριάζουν χωρίς την παρουσία των αιτούντων. Μόνο σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τις προϋποθέσεις των οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων, οι αιτούντες καλούνται αυτοπροσώπως.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για απορίες σχετικά με τη νέα διαδικασία, όσες και όσοι έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης μπορούν να απευθυνθούν στον οργανισμό μας, στο τμήμα νομικής συμβουλευτικής.

 

Tήλ: 2130884499

email: [email protected]