Οδηγίες για την απαλλαγή από τις εξετάσεις πολιτογράφησης για το ΠΕΓΠ

Όσες και όσοι έχουν πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ ή έχουν φοιτήσει ορισμένα έτη στο ελληνικό σχολείο απαλλάσσονται από τις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Οι τελευταίες αλλαγές στις προϋποθέσεις των ετών φοίτησης έγιναν με το άρθρο 52 του Ν. 4795/2021, το οποίο ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της δηλαδή από την 17/04/2021. Βάσει αυτών των αλλαγών η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει δημοσιεύσει οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από τις εξετάσεις του ΠΕΓΠ και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις Ιθαγένειας: 

Α. Όσες και όσοι έχουν φοιτήσει σε ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ:

Από την εξέταση για το ΠΕΓΠ απαλλάσσονται όσες και όσοι έχουν αποκτήσει πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό τίτλο στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή η αιτούσα/ο αιτών πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής ελληνικού ΑΕΙ στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία απόκτησής του. Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί ακόμα το πτυχίο ή το δίπλωμα γίνεται δεκτή και η βεβαίωση περάτωσης σπουδών που εκδίδεται από τα τμήματα ή τις σχολές ελληνικών ΑΕΙ 

Β. Όσες και όσοι έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο:

  • Τι ισχύει για τις αιτήσεις πολιτογράφησης που έχουν κατατεθεί πριν τις 17/04/2021;

Απαλλάσσονται όσες/όσοι έχουν αποφοιτήσει με επιτυχία είτε από ελληνικό γυμνάσιο είτε από ελληνικό λύκειο. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν απλά να προσκομίσουν στην αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας είτε το απολυτήριο γυμνασίου, είτε το απολυτήριο λυκείου.

  • Τι ισχύει για τις αιτήσεις πολιτογράφησης που έχουν κατατεθεί και θα κατατεθούν από τις 17/04/2021 και εξής;

Απαλλάσσονται όσες/όσοι έχουν ολοκληρώσει έξι (6) τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αν έχουν ολοκληρώσει εννέα (9) τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σε αυτή την περίπτωση για να απαλλαγεί η αιτούσα/ο αιτών από τις εξετάσεις για το ΠΕΓΠ θα πρέπει να παρουσιάσει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα (9) τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε έξι (6) τάξεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφονται τα σχολικά έτη και οι τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τις οποίες ο μαθητής παρακολούθησε με επιτυχία. Η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Όσες και όσοι εμπίπτουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και έχουν ήδη καταθέσει αίτηση πολιτογράφησης, μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας για να προσκομίσουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.