Οι Λεπτομέρειες για την Διεξαγωγή των Εξετάσεων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)

Το ΦΕΚ του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στις 15/04/2021, καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας των εξετάσεων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) το οποίο αντικαθιστά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης που ίσχυε μέχρι τώρα. Για όσους αποφάσισαν να δώσουν φέτος εξετάσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής σε σχέση με την διαδικασία των εξετάσεων και την προσέλευσή τους στους χώρους εξέτασης: 

  • Ο Χώρος Εξετάσεων και ο Χρόνος Πραγματοποίησης των Εξετάσεων 

Για το έτος 2021, οι εξετάσεις θα γίνουν στις 16 Μαΐου 2021 και στις 7 Νοεμβρίου 2021. Tα εξεταστικά κέντρα θα οριστούν σε Αθήνα – Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Τρίπολη. Για να δημιουργηθεί ένα εξεταστικό κέντρο στις παραπάνω πόλεις, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, χρειάζεται να συγκεντρωθούν 20 διαγωνιζόμενοι, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι και τότε θα πρέπει να το αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας. Εάν δεν συγκεντρωθούν 20 άτομα, τότε οι διαγωνιζόμενοι θα εξεταστούν στο εξεταστικό κέντρο που έχουν ορίσει ως 2η επιλογή. Τα σχολεία που θα λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

  • Ο Τρόπος Εξέτασης και ο Τρόπος Βαθμολόγησης 

Οι ερωτήσεις των θεματικών ενοτήτων, εκτός από την ελληνική γλώσσα, θα είναι συνολικά 20 όπου κάθε θέμα βαθμολογείται με 2 μονάδες και η συνολική μέγιστη βαθμολογία για όλες τις θεματικές ενότητες ισοδυναμεί με 40: 

  • 4 θέματα Γεωγραφίας
  • 4 θέματα Πολιτισμού
  • 6 θέματα Ιστορίας 
  • 6 θέματα Πολιτικών Θεσμών 

Αναφορικά με την εξέταση της ελληνικής γλώσσας, στην ενότητα «Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου», οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 20 ερωτήσεις και να συνθέσουν ένα σύντομο κείμενο. Η εξέταση αυτή βαθμολογείται με 30 μονάδες. 

Στην ενότητα «Κατανόηση Προφορικού Λόγου» οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις και η κάθε σωστή απάντηση δίνει μιάμιση (1,5) μονάδα (σύνολο δεκαπέντε 15 μονάδες) 

Στην ενότητα «Παραγωγή Προφορικού Λόγου» οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται σε τρεις διαφορετικές δραστηριότητες επικοινωνίας και οι άριστες απαντήσεις δίνουν δεκαπέντε (15) μονάδες.

Η συνολική μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να επιτευχθεί κατά την εξέταση της ελληνικής γλώσσας ισοδυναμεί με 60 μονάδες. 

  • Προσέλευση και Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας των Υποψηφίων

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να προσέλθουν στα Εξεταστικά Κέντρα στις 7 το πρωί. Στην είσοδο του κάθε εξεταστικού κέντρου θα διενεργείται έλεγχος ταυτοποίησης των εξεταζόμενων από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι θέσεις των υποψηφίων στις αίθουσες των Εξεταστικών Κέντρων είναι καθορισμένες και κάθε υποψήφιος καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση που ορίζεται με βάση τον μοναδικό αριθμό εξεταζόμενου (ΜΑΕ), τον οποίο αποκτά με την οριστικοποίηση της αίτησης συμμετοχής του στις εξετάσεις. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο κείμενό μας.  

  • Η Σειρά και ο Τρόπος Εξέτασης

Οι υποψήφιοι εξετάζονται πρώτα στην ελληνική γλώσσα ως προς την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου. Η διάρκεια της εξέτασης είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Μετά το τέλος της εξέτασης οι διαγωνιζόμενοι έχουν διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών, όπου παραμένουν σε χώρους που ορίζει η οικεία Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου.

Ακολουθεί η εξέταση των θεμάτων ιστορίας, πολιτικών θεσμών, γεωγραφίας και πολιτισμού, η οποία διαρκεί ενενήντα (90) λεπτά. Μετά το τέλος της υπάρχει, επίσης διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών.

Στη συνέχεια γίνεται η εξέταση της ελληνικής γλώσσας στην κατανόηση προφορικού λόγου, διάρκειας δεκαπέντε (15) λεπτών.

Μετά οι υποψήφιοι προσέρχονται ανά δύο με μέριμνα των επιτηρητών στους δύο αξιολογητές για την εξέταση της ελληνικής γλώσσας στην παραγωγή προφορικού λόγου, διάρκειας δεκαπέντε (15) λεπτών.

  • Η Εξέταση για τις Ειδικές Κατηγορίες Εξεταζόμενων

Τα άτομα άνω των 62 ετών, τα άτομα διαγνωσμένα με μαθησιακές δυσκολίες (αυτισμός, δυσλεξία, δυσγραφία κ.λπ.) και άτομα που πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων εξετάζονται προφορικά σε Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά, εκτός από τη δεξιότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου.

Άτομα με σωματική αναπηρία άνω του 67% εξετάζονται σε ειδική ύλη που καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το ένα πέμπτο (1/5) της ύλης που αποτελεί την Τράπεζα Θεμάτων. Η προφορική τους εξέταση στην ελληνική γλώσσα αφορά μόνο στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Επίσης, εξετάζονται προφορικά σε συνολικά δέκα θέματα στις τέσσερις ενότητες: 3 θέματα ιστορίας, 3 θέματα πολιτικών θεσμών, 2 θέματα γεωγραφίας και 2 θέματα πολιτισμού. Ο χρόνος προετοιμασίας σε κάθε αντικείμενο εξέτασης ορίζεται από σαράντα πέντε (45) έως εκατό δέκα (110) λεπτά. 

Ειδικότερα για τα άτομα με σωματική αναπηρία άνω του 67% που ανήκουν στην κατηγορία των κωφών ή κωφάλαλων η προφορική εξέταση θα διενεργείται παρουσία διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας.

Για τις εξεταστικές διαδικασίες του 2021 (16 Μαΐου και 7 Νοεμβρίου) Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα θα λειτουργήσουν μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε στις εξετάσεις, όταν συγκεντρώσει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της μέγιστης συνολικής δυνατής βαθμολογίας, τόσο κατά την εξέταση της γλώσσας, όσο και κατά την εξέταση των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει ποσοστό 66,66% (40/60) και στις άλλες θεματικές ενότητες το 50% (20/40).