Ενημέρωση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πολιτογράφησης

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει θέσει από τις 20/03/2021 σε λειτουργία την πλατφόρμα αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης. Όσοι επιτύχουν σε αυτές τις εξετάσεις (με ποσοστό σωστών απαντήσεων 70%) θα λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Σύμφωνα με τον νέο νόμο (Ν. 4735/2020), το ΠΕΓΠ αντικαθιστά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης που ίσχυε μέχρι τώρα. Είναι δηλαδή απαραίτητο έγγραφο, για να ολοκληρωθεί η εξέταση των εκκρεμών φακέλων πολιτογράφησης αλλά και προαπαιτούμενο για όσους επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση από 01/04/2021 και μετά. Οι πρώτες εξετάσεις  θα γίνουν στις 16/05/2021 και για να λάβει κανείς μέρος πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα κλείσει στις 18/04/2021 στις 23:59:59.

Σε συνέχεια γραπτών μηνυμάτων (sms) που έχουν λάβει οι αιτούντες πολιτογράφησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τα οποία ενημερώνονται για τη σύσταση της Τράπεζας Θεμάτων και τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν τα εξής:

  1. Η συμμετοχή στην πρώτη εξέταση δεν είναι υποχρεωτική, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν σε επόμενες εξετάσεις. Εξετάσεις για το ΠΕΓΠ θα γίνονται δύο φορές τον χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο κάθε έτους.
  2. Η συγκεκριμένη αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αφορά αποκλειστικά την συμμετοχή στις εξετάσεις της 16/05/2021
  3. Όσοι έχουν ενεργή αίτηση πολιτογράφησης (αριθμό φακέλου σε υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών) την πρώτη φορά συμμετοχής στις εξετάσεις απαλλάσσονται από το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις, δηλαδή δεν θα πληρώσουν τα 150 ευρώ που απαιτούνται για την συμμετοχή. Αν δεν επιτύχουν, στις επόμενες αιτήσεις θα πληρώνουν 150 ευρώ κάθε φορά που θα συμμετέχουν, όπως ισχύει για όσους δεν έχουν καταθέσει ακόμη αίτηση πολιτογράφησης.
  4. Τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και τα άτομα άνω των 62 ετών θα δώσουν τις εξετάσεις προφορικά.
  5. Όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου ή του Λυκείου, ή είναι κάτοχοι πτυχίου/μεταπτυχιακού/διδακτορικού ΑΕΙ εξαιρούνται από τη διαδικασία της εξέτασης για το ΠΕΓΠ. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας, στην οποία έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης, για να αποστείλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.