Στατιστικά στοιχεία ελληνικής ιθαγένειας για το πρώτο εξάμηνο του 2018

Το Generation 2.0 RED βάσει στοιχείων που άντλησε από το Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσιάζει τα αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τα αιτήματα πολιτογράφησης και την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας βάσει γέννησης/φοίτησης για το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα στοιχεία είναι τόσο σε επίπεδο επικράτειας όσο και περιφέρειας Αττικής, Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Γέννηση/Φοίτηση στην Ελλάδα (ν.4332/15)


Για το πρώτο εξάμηνο του 2018 οι αιτήσεις για ιθαγένεια βάσει γέννησης/φοίτησης ανέρχονται στις 9865, ενώ οι αποφάσεις που εκδόθηκαν στην ίδια περίοδο στις 10719. Από αυτές οι 3566 (36.14%) αιτήσεις και οι 4230 (36.46%) αποφάσεις αφορούν υπηρεσίες της Αττικής.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τους πρώτους έξι μήνες του 2018 στην αντιστοιχία αιτήσεων και εκδιδόμενων αποφάσεων, εξαίρεση συνεχίζει, όπως έχουμε επισημάνει προηγουμένως, να αποτελεί η ΔΑΚ Θεσσαλονίκης (με τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης). Για το λόγο αυτό άλλωστε απεικονίζονται όχι μόνο τα ποσοτικά δεδομένα σε επίπεδο Αθήνας και υπόλοιπης Ελλάδας αλλά και της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Βλέπουμε πως, ενώ έχει λάβει σχεδόν παρόμοιο αριθμό αιτήσεων με την αντίστοιχη υπηρεσία της Αθήνας, το ποσοστό των αποφάσεων που έχει εκδώσει είναι πολύ χαμηλότερο. Το Generation 2.0 RED έχει απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς τονίζοντας το συγκεκριμένο ζήτημα, δείτε εδώ και τη σχετική μας ανακοίνωση.

Πολιτογράφηση

Πέραν όμως της διαδικασίας που ακολουθείται από παιδιά μεταναστών, υπάρχει και η απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τους νομίμως διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (αλλά και για τα παιδιά μεταναστών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.4332/2015) μέσω της πολιτογράφησης. Η εικόνα που σχηματίζεται από τα ποσοτικά στοιχεία, είναι ότι συγκριτικά με το συνολικό αριθμό των αιτήσεων ο αριθμός των αποφάσεων είναι αρκετά χαμηλός.

Πτώση σε σχέση με το 2017

Συγκρίνοντας αυτά τα ποσοτικά δεδομένα με το πρώτο εξάμηνο του 2017 βλέπουμε ότι και στις δύο διαδικασίες απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας, είναι εμφανής μια πτωτική τάση. Στην απόδοση ιθαγένειας με βάση τη γέννηση/φοίτηση παρατηρείται πτώση κατά 14.75% στις συνολικές αποφάσεις συγκριτικά με πέρυσι, ενώ το ποσοστό στις αιτήσεις βρίσκεται στο 12.65%.

Στη διαδικασία απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, τα ποσοτικά στοιχεία σε γενικές γραμμές επίσης επιβεβαιώνουν παρόμοια πτωτική τάση σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2017. Οι αποφάσεις είχαν μια πτώση κατά 23.70% ενώ οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 13.40%.


*Σημειώνεται ότι ο αριθμός των αποφάσεων αφορά μόνο τις θετικές αποφάσεις και δεν έχουν προσμετρηθεί οι απορρίψεις.

Μπορείτε να βρείτε παλιότερα στατιστικά στοιχεία για το 2017 εδώ.