Οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες ιθαγένειας για όσους έχουν άδεια διαμονής με παράταση

Η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας στις 18/03/2021 δημοσίευσε εγκύκλιο με νέες διευκρινίσεις σχετικά με το πώς οι Διευθύνσεις Ιθαγένειας θα δέχονται ληγμένες άδειες διαμονής και μπλε βεβαιώσεις που έχουν πάρει παράταση λόγω των μέτρων για την πανδημία COVID-19.

 Συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω:

  • Για κατάθεση νέας αίτησης ιθαγένειας/πολιτογράφησης

Όσοι δεν κατάφεραν να ανανεώσουν τις άδειές τους ή τις μπλε βεβαιώσεις τους, οι οποίες έχουν πάρει παράταση από τον νόμο, μπορούν να καταθέσουν αίτηση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με την άδεια διαμονής ή τη βεβαίωση κατάθεσης, μέσα όμως στον χρόνο της παράτασης που έχει δώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης για τις άδειες αυτές, για παράδειγμα: Αν η άδεια έληξε την 1η Σεπτεμβρίου 2020 η κατάθεση αιτήματος για την ιθαγένεια πρέπει να γίνει μέχρι την 1η Μαΐου 2021.

Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθεί και η βεβαίωση παράτασης ισχύος που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής (οδηγίες για την έκδοσή της μπορείτε να βρείτε εδώ).

*Προσοχή: Σε αυτή την περίπτωση η απόφαση για την κτήση ιθαγένειας θα δοθεί μόνο όταν ο αιτών ή η αιτούσα δείξει τον οριστικό τίτλο άδειας διαμονής σε ισχύ που θα του έχει χορηγηθεί με τις εξής όμως προϋποθέσεις:

Α) Η ημερομηνία έναρξης της άδειας διαμονής πρέπει να καλύπτει σε χρόνο την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος για την κτήση ελληνικής ιθαγένειας. 

Β) Η άδεια διαμονής που εκδόθηκε πρέπει να είναι μέσα στις αποδεκτές άδειες για την κατάθεση του εκάστοτε αιτήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

  •  Για την εξέταση εκκρεμών αιτήσεων και έκδοση αποφάσεων ιθαγένειας

Για όσους είχαν καταθέσει στο παρελθόν αίτηση ιθαγένειας/πολιτογράφησης με άδεια διαμονής σε ισχύ, τόσο η εξέταση του αιτήματός τους όσο και η έκδοση της απόφασης απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο με την άδεια διαμονής ή τη μπλε βεβαίωση που έχουν πάρει παράταση. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν σε ανανέωση της άδειάς τους και σε προσκόμιση νέας μπλε βεβαίωσης για όσο καιρό οι ΔΑΜ δεν μπορούν ούτως ή άλλως να τους παρέχουν αυτή την υπηρεσία.