Εξετάσεις για την Πολιτογράφηση στις 19/03/2023 – Χρήσιμες πληροφορίες

 

Από σήμερα Πέμπτη 9 Μαρτίου και ώρα 5.00μ.μ. όσες και όσοι έχουν κάνει αίτηση για τις εξετάσεις ΠΕΓΠ στις 19 Μαρτίου 2023 μπορούν να μπουν στη σελίδα: https://exetaseisithageneia.ypes.gr/aitiseis/#login με τους κωδικούς TaxisNet, για να εκτυπώσουν το Δελτίο Εξεταζόμενου στο οποίο θα γράφεται το εξεταστικό κέντρο που θα εξεταστούν, όπως και η ώρα προσέλευσης σε αυτό την Κυριακή 19/03. 

Κατά τη μέρα της εξέτασης οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου (που θα έχουν εκτυπώσει), την άδεια διαμονής τους ή βεβαίωση ηλεκτρονικής αίτησης για την ανανέωσή της ή μπλε βεβαίωση  ή το ειδικό δελτίο πολίτη της Ε.Ε που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία και το διαβατήριό τους (ταξιδιωτικό έγγραφο) σε ισχύ (όλα τα παραπάνω στην πρωτότυπη μορφή τους και όχι σε φωτογραφίες στο κινητό τηλέφωνο).  

 

Τρόπος Εξέτασης και Τρόπος Βαθμολόγησης 

Οι υποψήφιοι θεωρείται ότι πέτυχαν στις εξετάσεις, εφόσον συγκεντρώσουν το 70% της μέγιστης συνολικής δυνατής βαθμολογίας, τόσο κατά την εξέταση της γλώσσας, όσο και κατά την εξέταση των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πετύχουν ποσοστό 66,66% (40/60 ερωτήσεις) στις ενότητες της γλώσσας και στις άλλες θεματικές ενότητες το 50% (20/40 ερωτήσεις).

Καταρχάς, στις ενότητες της ελληνικής γλώσσας ισχύουν τα εξής:

  • Στην «Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου», οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 18 ερωτήσεις και να γράψουν ένα σύντομο κείμενο. Η εξέταση αυτή βαθμολογείται με 30 μονάδες.
  • Στην «Κατανόηση Προφορικού Λόγου» οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις και η κάθε σωστή απάντηση δίνει 1,5 μονάδα (σύνολο 15 μονάδες) 
  • Στην «Παραγωγή Προφορικού Λόγου» οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται σε 3 διαφορετικές δραστηριότητες επικοινωνίας και οι άριστες απαντήσεις δίνουν 15 μονάδες.

Η συνολική μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρωθεί κατά την εξέταση της ελληνικής γλώσσας ισοδυναμεί με 60 μονάδες

Επίσης, οι ερωτήσεις των θεματικών ενοτήτων, θα είναι συνολικά 20 όπου κάθε θέμα βαθμολογείται με 2 μονάδες και η συνολική μέγιστη βαθμολογία για όλες τις θεματικές ενότητες ισοδυναμεί με 40 μονάδες

  • 4 θέματα Γεωγραφίας
  • 4 θέματα Πολιτισμού
  • 6 θέματα Ιστορίας 
  • 6 θέματα Πολιτικών Θεσμών 

Σειρά και Διάρκεια Εξέτασης

Η διαδικασία ξεκινάει με τη γραπτή εξέταση σε όλες τις θεματικές ενότητες και η συνολική διάρκεια της διαδικασίας είναι 150 λεπτά.

Μετά το τέλος της εξέτασης οι διαγωνιζόμενοι έχουν διάλειμμα 15 λεπτών.

Ακολουθεί η εξέταση στην κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικό) η οποία διαρκεί 12 με 15 λεπτά.

Τέλος, γίνεται η εξέταση της ενότητας παραγωγή προφορικού λόγου η οποία διαρκεί 15 λεπτά.

Επομένως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, ο συνολικός χρόνος εξέτασης δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 195 λεπτά, δηλαδή τις 3 ώρες και 15 λεπτά


Εξέταση για τις Ειδικές Κατηγορίες Εξεταζόμενων

Τα άτομα άνω των 62 ετών, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και άτομα που πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων εξετάζονται προφορικά σε Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά, εκτός από τη δεξιότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου.

Άτομα με σωματική αναπηρία άνω του 67% εξετάζονται σε ειδική ύλη που καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το 1/5 της ύλης που αποτελεί την Τράπεζα Θεμάτων. Η ύλη αυτή είναι κι αυτή δημοσιευμένη στην Τράπεζα Θεμάτων. Η προφορική τους εξέταση στην ελληνική γλώσσα αφορά μόνο στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Επίσης, εξετάζονται προφορικά σε συνολικά δέκα θέματα στις τέσσερις ενότητες: 3 θέματα ιστορίας, 3 θέματα πολιτικών θεσμών, 2 θέματα γεωγραφίας και 2 θέματα πολιτισμού. Ο χρόνος προετοιμασίας σε κάθε αντικείμενο εξέτασης ορίζεται από 45 έως 120 λεπτά, ενώ ο χρόνος προφορικής εξέτασης διαρκεί μέχρι 30 λεπτά. Ειδικότερα, για τα άτομα με σωματική αναπηρία άνω του 67% που ανήκουν στην κατηγορία των κωφών ή κωφάλαλων, η προφορική εξέταση θα διενεργείται παρουσία διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας.

Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα θα λειτουργήσουν μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.