Άδειες διαμονής πολιτών Μπαγκλαντές: Άνοιξαν οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

 

 Μετά τη διμερή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Μπαγκλαντές, πολίτες Μπαγκλαντές, που διαμένουν στη χώρα και δεν έχουν κάποια άδεια διαμονής, έχουν δικαίωμα σε προσωρινή άδεια διαμονής για εργασία.

 

1. Σημαντικές πληροφορίες

– Προϋπόθεση είναι η διαμονή στην Ελλάδα να ξεκινά πριν τις 9 Φεβρουαρίου 2022.

– Πριν την κατάθεση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταγραφούν στη λίστα της Πρεσβείας του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα (εάν δεν έχουν ήδη καταγραφεί).

– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για την συγκεκριμένη άδεια έως τις 10 Ιουλίου 2023.

– Η άδεια έχει διάρκεια 5 χρόνια (από την ημερομηνία κατάθεσης).

– Προσφέρει πρόσβαση σε εποχική εργασία (είτε στην αγροτική οικονομία είτε σε άλλους κλάδους). Δηλαδή παρέχει δυνατότητα ασφάλισης, έκδοσης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

– Οι κάτοχοι της άδειας υποχρεούνται να επιστρέφουν τουλάχιστον 3 μήνες τον χρόνο στο Μπαγκλαντές (άρα να μένουν και να εργάζονται στην Ελλάδα το πολύ 9 μήνες ανά χρονιά).

– Όταν περάσουν τα 5 χρόνια και λήξει η άδεια οι κάτοχοί της δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης ούτε δικαίωμα να καταθέσουν για άλλη άδεια διαμονής και υποχρεούνται να αποχωρήσουν από τη χώρα.

 

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Παράβολο 75€ (κωδικός 2148) για την κατάθεση της αίτησης και στη συνέχεια όταν δοθούν δακτυλικά αποτυπώματα (βιομετρικά στοιχεία) στην υπηρεσία, παράβολο 16€ (κωδικός 2119) για την εκτύπωση της άδειας διαμονής. Τα παράβολα μπορούν να εκδοθούν είτε ηλεκτρονικά στο e-Paravolo είτε σε ΚΕΠ και μετά να πληρωθούν σε τράπεζα.

– Ένα αρχείο PDF με όλες τις σελίδες έγκυρου διαβατηρίου σκαναρισμένες, που θα λήγει τουλάχιστον 2 χρόνια μετά την υποβολή του αιτήματος.

– Ένα αρχείο PDF με την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι πρόκειται να απασχολήσει τον αιτούντα, το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως εργοδότης (με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ………..) στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας ……………….. (αγροτική οικονομία ή άλλη) προτίθεμαι να προσλάβω τον πολίτη / τους πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές ……………….., εφόσον αυτός υποβάλει / αυτοί υποβάλλουν αίτημα για την χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 5 του Μνημονίου Κατανόησης Ελλάδος Μπαγκλαντές για την Μετανάστευση και την Κινητικότητα (ν. 4959/2022)».

– Ένα αρχείο pdf με ένα τουλάχιστον ή περισσότερα αποδεικτικά έγγραφα σκαναρισμένα, από τα οποία να προκύπτει διαμονή στη χώρα πριν τις 9 Φεβρουαρίου 2022. Παραδείγματα εγγράφων:

 •  έγκριση απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ν. 4251/2014 (εργασία με εργόσημο παράτυπα διαμενόντων μεταναστών εργατών γης στην αγροτική οικονομία),
 • απόφαση αναβολής απομάκρυνσης από τη χώρα, σύμφωνα με τον ν. 3907/2011,
 • πιστοποιητικό εμβολιασμού για την COVID 19,
 • αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων για αιτήματα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής,
 •  ελληνικοί λογαριασμοί ηλεκτρισμού, νερού, κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα αυτού που κάνει την αίτηση,
 •  έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή,
 •  αποδεικτικά υποβολής αιτήματος για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή ασύλου (καθεστώτος διεθνούς προστασίας),
 • προηγούμενες ληγμένες άδειες διαμονής,
 • αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στο Μπαγκλαντές, μέσω τράπεζας, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών,
 • βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ιδρύματα      που εποπτεύονται από το κράτος,
 • αποδείξεις νοσηλείας,
 • υπηρεσιακά σημειώματα της Αστυνομίας που διατάσσουν αναχώρηση από τη χώρα,
 • ιδιωτικά έγγραφα, πλην των υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία είναι θεωρημένα από συμβολαιογράφο ή άλλο δημόσιο υπάλληλο ως προς την ημερομηνία έκδοσής τους. Η θεώρηση γίνεται με τη σημείωση πάνω στο έγγραφο της λέξης «θεωρήθηκε» και της χρονολογίας,
 • στοιχεία ότι το διαβατήριο εκδόθηκε από τις προξενικές αρχές στην Ελλάδα πριν την9η Φεβρουαρίου 2022 ή ότι ο αιτών υπέβαλε στις προξενικές αρχές του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα αίτηση πριν την 9η Φεβρουαρίου 2022 για την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου.

 

3. Οδηγίες για την αίτηση

 Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου:

 1.  Μπαίνουμε εδώ (Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για χορήγηση άδειας διαμονής)
 2. Πάμε στην κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑ
 3. Επιλέγουμε την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Λ.Δ.ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ (Ν4959/2022)
 4. Επιλέγουμε την Υποβολή Αίτησης (στο μπλε κουτάκι μετά τις οδηγίες)
 5. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε τα υπόλοιπα βήματα που εμφανίζονται διαδοχικά στην οθόνη (συμπλήρωση αριθμού κινητού τηλεφώνου → συμπλήρωση κωδικού που έρχεται με γραπτό μήνυμα → επιλογή “ο ίδιος” για το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση και συμπλήρωση email και κωδικού που έρχεται στο email → συμπλήρωση δημογραφικών, στοιχείων ταξιδιωτικού εγγράφου και στοιχείων διαμονής → συμπλήρωση κωδικού του πληρωμένου παραβόλου → ανάρτηση των αρχείων με τα δικαιολογητικά έγγραφα → έλεγχος των στοιχείων και υποβολή της αίτησης → αποστολή της βεβαίωσης κατάθεσης και του αποδεικτικού στο email → εκτύπωση των εγγράφων).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Βεβαίωση Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης που εκδίδεται με την υποβολή της αίτησης είναι πολύ σημαντικό έγγραφο το οποίο δίνει στον πολίτη Μπαγκλαντές προσωρινή νόμιμη διαμονή στη χώρα, προστασία από σύλληψη, διοικητική κράτηση και απέλαση, δικαίωμα στην εργασία και στην ασφάλιση, δικαίωμα ταξιδιού μόνο προς και από Μπαγκλαντές. Γι’ αυτό όσοι καταθέσουν και μέχρι να βγει η άδεια διαμονής τους, πρέπει να φέρουν πάντα μαζί τους τη βεβαίωση αυτή, ως ταυτοποιητικό έγγραφο.

 

Οι οδηγίες στα Bengali εδώ:

বাংলাদেশের নাগরিকদের বসবাসের অনুমতি:

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আবেদনপত্র জমা চালু হয়েছে