Έκθεση για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μια πρωτοβουλία του Generation 2.0 RED στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης της διοικητικής εφαρμογής του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014) από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΔΑΜ).

Σκοπός της έκθεσης είναι η παρουσίαση των πιο σημαντικών χρόνιων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν μέχρι και σήμερα οι τέσσερις ΔΑΜ στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας διέθεσαν καθώς και την παραβολή της δικής μας εμπειρίας στο πεδίο. Οι πληροφορίες που παρατίθενται συλλέχθηκαν κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 2020, ύστερα από συναντήσεις και συνδιαλέξεις του οργανισμού με τους προϊσταμένους των τεσσάρων ΔΑΜ, και επικαιροποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020.

Στο πρώτο κεφάλαιο της έκθεσης παρουσιάζεται μια γενική αποτίμηση της κατάστασης στις ΔΑΜ, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα έξι χρόνια μετά την θέσπιση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014). Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί μια καταγραφή των κρισιμότερων ζητημάτων που υπάρχουν σήμερα και συγκεκριμένα αφορούν στον ρυθμό διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής καθώς και στη στελέχωση των υπηρεσιών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής με σημαντικές καθυστερήσεις στην απόδοσή τους. Στη συνέχεια, στον τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συνέπειες των διάφορων προληπτικών μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού (covid-19) που ελήφθησαν στο διάστημα από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και 24 Απριλίου 2020 στη λειτουργία των ΔΑΜ. Στον πέμπτο κεφάλαιο αποτυπώνονται ορισμένες καλές πρακτικές που έχουν εφαρμόσει οι ίδιες οι ΔΑΜ προκειμένου να βελτιώσουν τις διοικητικές δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει. Στον έκτο κεφάλαιο της έκθεσης, διατυπώνονται παρατηρήσεις και προτάσεις προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επί των ζητημάτων που αποτυπώνονται, για τη βελτίωση της λειτουργίας των διοικητικών διαδικασιών απόδοσης αδειών διαμονής από τις ΔΑΜ. Στο τέλος της έκθεσης σε ειδικό παράρτημα παρουσιάζονται τα αριθμητικά δεδομένα που απεικονίζουν τους σημερινούς ρυθμούς διεκπεραίωσης των αιτημάτων, τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων καθώς και τον αριθμό υπαλλήλων στη κάθε Διεύθυνση και προκύπτουν από τις πληροφορίες που μας διέθεσαν οι κατά τόπους προϊστάμενοι των ΔΑΜ.

Τα τρέχοντα ζητήματα στο σύστημα παροχής αδειών διαμονής έχουν ως άμεση συνέπεια τη δυσκολία της απόκτησης ή/και διατήρηση της νόμιμης διαμονής των μεταναστών. Παρατηρούνται κενά ή προβλήματα, που έχουν σχέση είτε με την οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε με αστοχίες στον σχεδιασμό των μεταναστευτικών πολιτικών και στη θεσμική αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πραγματικότητας. Με τη δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης, καλούμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να λάβει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις μας και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς την επίλυση τους.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκθεση


Ευχαριστήσουμε θερμά τις ΔΑΜ της Αττικής (Αθηνών Α’, Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής, Βορείου Τομέα & Ανατολικής Αττικής, καθώς και Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων)  για την πολύτιμη συμβολή τους στην προσπάθεια μας να καταγράψουμε την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και για τον εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με προτάσεις για την βελτίωσή της.