Εισαγωγή σε ελληνικά πανεπιστήμια αλλοδαπών αποφοίτων από ξένα σχολεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

immigration

© Click: Athena Liaskou

Προϋποθέσεις

Μετά από την τελευταία τροποποίηση που έγινε με το νόμο 4415/2016, για να μπορέσουν υπήκοοι τρίτης χώρας ή κράτους- μέλους της ΕΕ να εισαχθούν σε ελληνικό πανεπιστήμιο, χρειάζεται να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων να μην έχει την Ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι να είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει
  2. Να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δυο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου στη χώρα καταγωγής

Διαδικασία

Κάθε χρόνο, περί τα μέσα Ιουλίου ανακοινώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό.

Έπειτα, εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή:

  • Ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης-μηχανογραφικό δελτίο (οι υποψήφιοι υπογράφουν σε όλες τις σελίδες)
  • Ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που προβλέπεται στα δικαιολογητικά

Τα χαρτιά αυτά τα αποστέλλουν στη συνέχεια μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας, μέχρι την προθεσμία που ορίζεται κάθε χρόνο (περίπου 15 ημέρες).


Οι περισσότερες βεβαιώσεις φαίνεται ότι μπορούν να ληφθούν και από προξενικές αρχές στην Ελλάδα.

Όταν οι υποψήφιοι πάρουν και μεταφράσουν όλα τα δικαιολογητικά από τις αρχές της χώρας καταγωγής, καταθέτουν όλα τα πρωτότυπα σε μια Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, όπου και ζητούν βεβαίωση αντιστοιχίας και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας στην κλίμακα 0-20 (εάν το σχολείο είναι τεχνικό χρειάζεται ισοτιμία ΕΟΠΠΕΠ).


Προσοχή!

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να πάνε σε Έλληνα δικηγόρο για ακριβή αντίγραφα και μετά οι αιτούντες στέλνουν στο υπουργείο φωτοτυπίες από τα ακριβή αντίγραφα.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν αφού έχει βγει η εγκύκλιος, όχι πιο πριν.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19/07/2017:

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση έτους 2017 εδώ.

Μπορείτε να βρείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διαδικασία εδώ.