Νέα Έκθεση για τη Διαφορετικότητα & την Ένταξη στην Εργασία.

Η πλειονότητα των εργαζομένων (96% ) θεωρούν πως η Διαφορετικότητα και η Ένταξη στην εργασία έχουν οφέλη για ένα εργασιακό περιβάλλον σε αρκετά μεγάλο βαθμό, ενώ μόνο το 37% δήλωσαν πως στον οργανισμό που εργάζονται εφαρμόζεται κάποια πρακτική διαχείρισης της διαφορετικότητας. Περίπου οι μισοί εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα (46%) πιστεύουν πως τα ζητήματα Διαφορετικότητας και Ένταξης είναι αρκετά έως πολύ ψηλά στη στρατηγική του οργανισμού τους.

Περισσότερα στοιχεία περιλαμβάνονται στην παρούσα Έκθεση σχετικά με την προστιθέμενη αξία και τα οφέλη της Διαφορετικότητας και της Ένταξης στην εργασία. Η Έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα έρευνας που υλοποίησε το Generation 2.0 RED, στο πλαίσιο του έργου PROGEDI με την υποστήριξη των εταίρων IRC και KEAN, το διάστημα Μάιος-Ιούνιος 2023, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενα άτομα ανεξαρτήτως θέσης από το δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα (μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί).

Στόχος της έρευνας ήταν η αξιολόγηση των οπτικών των εργαζομένων, των στελεχών διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών αναφορικά με την προστιθέμενη αξία της διαφορετικότητας και της ένταξης στο χώρο εργασίας. Επιπλέον στόχος ήταν να κατανοηθούν καλύτερα οι υπάρχουσες πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας στους οργανισμούς αυτούς, να ανιχνευθούν προτεραιότητες και σχέδια για περαιτέρω μέτρα και να εκτιμηθούν οι ανάγκες στα τμήματα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε διοικητικό και οργανωσιακό επίπεδο.

Με το έργο PROGEDI συστήνουμε πρακτικές ισότητας, ένταξης και ενίσχυσης της διαφορετικότητας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, φιλοδοξώντας να συμβάλουμε έμπρακτα όχι μόνο στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στα φύλα, αλλά και στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης, μεταχείρισης και αμοιβής για όλα τα άτομα χωρίς διακρίσεις.

Βρείτε την έκθεση στα ελληνικά εδώ.

Επισκεφθείτε το website του PROGEDI.