Μακροπρόθεσμη Στρατηγική και περισσότερη Συνεργασία: Τα Κλειδιά για την Ένταξη των Προσφύγων

Ευρωπαϊκοί και ελληνικοί φορείς εξέτασαν την ένταξη μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων, υπό το πρίσμα της διαπραγμάτευσης για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021- 2027

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου – Ολοκληρώθηκε χθες η ημερίδα με τίτλο “Ευρωπαϊκοί πόροι για την Ένταξη για την προγραμματική περίοδο 2021-2027” που διοργανώθηκε από την οργάνωση SolidarityNow σε συνεργασία με το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ΕCRE), την Πλατφόρμα Διεθνούς Συνεργασίας για τους Πρόσφυγες Χωρίς Χαρτιά (PICUM) και τις ελληνικές οργανώσεις Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και Terre des hommes Hellas.

H ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, εστίασε στους άξονες της απασχολησιμότητας, της στέγασης και της εκπαίδευσης, με στόχο να διερευνήσει τρόπους που να διασφαλίζουν ότι τα εθνικά προγράμματα θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών εφόσον είναι επειγόντως αναγκαίο ένα βελτιωμένο πλαίσιο και ένας καλύτερος ελεγκτικός μηχανισμός για τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που σχετίζονται με την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα.

Στη διάρκεια της σύσκεψης και έπειτα από διάλογο, εκπρόσωποι από τις ελληνικές εθνικές και τοπικές αρχές, θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), φορείς της κοινωνίας των πολιτών και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις κατέληξαν να διαμορφώσουν συστάσεις πολιτικής για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, να θέσουν προτεραιότητες και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές που δύνανται να καλύψουν υφιστάμενα κενά. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν ακόμη τρόπους για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων και συμφώνησαν τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων  συμπεριλαμβάνονται:

– Η ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και κατανομής επαρκών πόρων για συγκεκριμένες δραστηριότητες ένταξης σύμφωνα με μια συνολική στρατηγική που εγγυάται τη συμπληρωματικότητα των δράσεων

Ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αρχών και η συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, ΜΚΟ και άλλων φορέων.


Με αφορμή την εκδήλωση, η ομάδα του Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, με όραμα την ίση και ενεργό συμμετοχή όλων επισημαίνει την ανάγκη υιοθέτησης ενός δημοσιονομικού πλαισίου που να αντιλαμβάνεται την ένταξη ως μια ενιαία και μακροπρόθεσμη διαδικασία που αποβλέπει στην ιθαγένεια.


Η διοργάνωση της ημερίδας υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ένταξη και τη Μετανάστευση (EPIM), μια συνεργατική πρωτοβουλία του Δικτύου Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων.