Τελευταία Στοιχεία Ιθαγένειας | Β’ Τρίμηνο 2017

Το Generation 2.0 RED, βάσει στοιχείων που άντλησε από το Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσιάζει τα αριθμητικά δεδομένα σχετικά με την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας όπως είχαν μέχρι και το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2017, τόσο σε επίπεδο επικράτειας όσο και Αττικής.


Ν.4332/2015

ιθαγένεια

Αιτήσεις

Από την αρχή της εφαρμογής του νόμου μέχρι και το τέλος του Β’ εξαμήνου του 2.017 (30/6), οι αιτήσεις για ελληνική ιθαγένεια με βάση το ν.4332 έφτασαν τις 63.332. Από αυτές, οι 26.972 (42.6%) αφορούν υπηρεσίες της Αττικής.

Αποφάσεις

Από την αρχή της εφαρμογής του νόμου και μέχρι τις 30/6/2017 εκδόθηκαν 33.371 αποφάσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, εκ των οποίων οι 10.920 ( 32.7%) εκδόθηκαν από υπηρεσίες της Αττικής.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μέχρι και τις 30/6 εκκρεμούσαν περίπου 30.000 αιτήσεις του ν.4332 πανελλαδικά.

Παρατήρηση:

ιθαγενειας

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, οι αποφάσεις για ιθαγένεια με βάση το ν.4332/2015 είναι αρκετά λιγότερες στο δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με τα προηγούμενα (7.061>5.513) και φαίνεται ότι το πρόβλημα συγκεντρώνεται όχι στις υπηρεσίες της Αττικής αλλά στην υπόλοιπη χώρα.


Πολιτογράφηση

πολιτογράφηση

Εκκρεμότητες

Οι εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης από το 2010 έως τις 30/6 φτάνουν τις 24.301, στα ίδια περίπου πλαίσια με το Α΄ τρίμηνο του 2017 (24213).


Μπορείτε να βρείτε παλιότερα στατιστικά στοιχεία εδώ.