Πρώτη αποτίμηση της διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)

Την Κυριακή 16 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά οι εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς αλλογενείς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η εξεταστική διαδικασία, διενεργήθηκε σε 20 εξεταστικά κέντρα που συστήθηκαν σε επτά πόλεις της Ελλάδας, ενώ αίτηση για να συμμετάσχουν σε αυτή υπέβαλαν συνολικά 2.425 υποψήφιοι από τους οποίους έλαβαν μέρος οι 2.176.

Από τις πρώτες μαρτυρίες εξεταζόμενων προκύπτει ότι υπήρξαν προβλήματα οργάνωσης που επηρέασαν αρνητικά την ποιότητα διεξαγωγής των πρώτων εξετάσεων. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε το Generation 2.0 RED στο εξεταστικό κέντρο στην Πετρούπολη Αττικής, κατά την έναρξη των εξετάσεων παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις με συνέπεια η γραπτή εξέταση να αρχίσει 3 ώρες μετά τον προκαθορισμένο χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι τελευταίοι υποψήφιοι να εξεταστούν στην προφορική εξέταση 12 ώρες μετά την άφιξή τους στο εξεταστικό κέντρο. Στο ίδιο κέντρο υπήρχαν παράπονα για την ποιότητα του ήχου στα θέματα κατανόησης προφορικού λόγου. 

Καταρχάς, τίθεται το ερώτημα εάν τα θέματα δόθηκαν ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα ή όχι, ως είθισται σε εξετάσεις όπως αυτές των πανελληνίων. Επιπλέον, η μεγάλη αυτή καθυστέρηση είχε ως συνέπεια αρκετοί εξεταζόμενοι, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να ταξιδέψουν από τα νησιά προκειμένου να δώσουν για το Π.Ε.Γ.Π., να χάσουν το πλοίο της επιστροφής, να διανυκτερεύουν αναγκαστικά εκτός τόπου κατοικίας τους και να επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα μετακίνησης. Αυτό τους ζημίωσε, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, και εδώ τίθεται το ερώτημα, ποιος θα αποζημιώνει τους εξεταζόμενους για τα επιπλέον έξοδα; Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν να δημιουργηθεί αίσθημα ανασφάλειας και άγχους στους υποψηφίους.

Έχοντας κάνει μια πρώτη αποτίμηση για τη διαδικασία των εξετάσεων που έλαβαν χώρα στις 16/05/2021 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), το Generation 2.0 RED θα εξακολουθήσει να καταγράφει τις εμπειρίες όσων έλαβαν μέρος σε αυτές, με σκοπό τη δημιουργία μιας πλήρους εικόνας για τη διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής.