Εξετάσεις για την Πολιτογράφηση στις 14/04/2024 – Χρήσιμες πληροφορίες

 

Αυτή την Κυριακή 14/4 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Όσες και όσοι έχουν κάνει αίτηση για τις εξετάσεις μπορούν να μπουν στη σελίδα:  https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/aitiseis/#login  με τους κωδικούς TaxisNet, για να εκτυπώσουν το Δελτίο Εξεταζόμενου στο οποίο θα γράφεται το εξεταστικό κέντρο που θα εξεταστούν, όπως και η ώρα προσέλευσης σε αυτό.

Κατά τη μέρα της εξέτασης οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου (που θα έχουν εκτυπώσει), την άδεια διαμονής τους ή τη σχετική ηλεκτρονική βεβαίωση κατάθεσης ανανέωσης της άδειας, ή μπλε βεβαίωση  ή το ειδικό δελτίο πολίτη της Ε.Ε που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία, και το διαβατήριό τους (ταξιδιωτικό έγγραφο) σε ισχύ (όλα τα παραπάνω στην πρωτότυπη μορφή τους και όχι σε φωτογραφίες στο κινητό τηλέφωνο).

Από την υποχρέωση προσκόμισης ταξιδιωτικού εγγράφου απαλλάσσονται όσοι/όσες αιτούντες/αιτούσες ανήκουν στην κατηγορία των στερούμενων αντικειμενικά διαβατηρίου, οι οποίοι, στην περίπτωση αυτή, προσκομίζουν την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια διαμονής.

Τρόπος Εξέτασης και Τρόπος Βαθμολόγησης 

Οι υποψήφιοι θεωρείται ότι πέτυχαν στις εξετάσεις, εφόσον συγκεντρώσουν το 70% της μέγιστης συνολικής δυνατής βαθμολογίας, τόσο κατά την εξέταση της γλώσσας, όσο και κατά την εξέταση των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πετύχουν ποσοστό 66% (40/60 ερωτήσεις) στις ενότητες της γλώσσας και στις άλλες θεματικές ενότητες το 50% (20/40 ερωτήσεις).

Καταρχάς, στις ενότητες της ελληνικής γλώσσας ισχύουν τα εξής:

  • Στην «Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου», οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 18 ερωτήσεις και να γράψουν ένα σύντομο κείμενο. Η εξέταση αυτή βαθμολογείται με 30 μονάδες.
  • Στην «Κατανόηση Προφορικού Λόγου» οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις και η κάθε σωστή απάντηση δίνει 1,5 μονάδα (σύνολο 15 μονάδες)
  • Στην «Παραγωγή Προφορικού Λόγου» οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται σε 1 εκ των 4 θεμάτων που έχουν επιλεγεί (με εισαγωγικές ερωτήσεις και με δραστηριότητες επικοινωνίας-επίλυσης προβλήματος μέσα από φωτογραφίες), και οι άριστες απαντήσεις δίνουν 15 μονάδες.

Η συνολική μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρωθεί κατά την εξέταση της ελληνικής γλώσσας ισοδυναμεί με 60 μονάδες.

Επίσης, οι ερωτήσεις των θεματικών ενοτήτων,εκτός από την Ελληνική Γλώσσα, θα είναι συνολικά 20 όπου κάθε θέμα βαθμολογείται με 2 μονάδες και η συνολική μέγιστη βαθμολογία για όλες τις θεματικές ενότητες ισοδυναμεί με 40 μονάδες:

  • 4 θέματα Γεωγραφίας
  • 4 θέματα Πολιτισμού
  • 6 θέματα Ιστορίας 
  • 6 θέματα Θεσμών του Πολιτεύματος

Σειρά και Διάρκεια Εξέτασης

Η διαδικασία ξεκινάει με τη γραπτή εξέταση σε όλες τις θεματικές ενότητες και η συνολική διάρκεια της διαδικασίας είναι 150 λεπτά.

Μετά το τέλος της εξέτασης οι διαγωνιζόμενοι έχουν διάλειμμα 15 λεπτών.

Ακολουθεί η εξέταση στην κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικό) η οποία διαρκεί 12 με 15 λεπτά.

Τέλος, γίνεται η εξέταση της ενότητας παραγωγή προφορικού λόγου η οποία διαρκεί έως 15 λεπτά.

Επομένως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, ο συνολικός χρόνος εξέτασης δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 195 λεπτά, δηλαδή τις 3 ώρες και 15 λεπτά.

 

Εξέταση για τις Ειδικές Κατηγορίες Εξεταζόμενων

Τα άτομα άνω των 62 ετών, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή αναπτυξιακές διαταραχές εξετάζονται προφορικά σε Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.  Η προφορική τους εξέταση στα ελληνικά αφορά μόνο στη κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου.

Άτομα με σωματική αναπηρία άνω του 67% εξετάζονται σε ειδική ύλη που καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το 1/5 της ύλης που αποτελεί την Τράπεζα Θεμάτων. Η ύλη αυτή είναι κι αυτή δημοσιευμένη στην Τράπεζα Θεμάτων. Η προφορική τους εξέταση στην ελληνική γλώσσα αφορά μόνο στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Επίσης, εξετάζονται προφορικά σε συνολικά δέκα θέματα στις τέσσερις ενότητες: 3 θέματα ιστορίας, 3 θέματα θεσμών του πολιτεύματος, 2 θέματα γεωγραφίας και 2 θέματα πολιτισμού. Ο χρόνος προετοιμασίας σε κάθε αντικείμενο εξέτασης ορίζεται από 45 έως 120 λεπτά, ενώ ο χρόνος προφορικής εξέτασης διαρκεί μέχρι 30 λεπτά. Ειδικότερα, για τα άτομα με σωματική αναπηρία άνω του 67% που ανήκουν στην κατηγορία των κωφών ή κωφάλαλων, η προφορική εξέταση θα διενεργείται παρουσία διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας που παρέχεται δωρεάν.

 

Όσες/ όσοι δεν προσέλθουν στις εξετάσεις 

Μία εβδομάδα μετά την ημέρα των εξετάσεων και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, οι υποψήφιοι/ες που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις για λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος πρέπει να συνδεθούν στην ιστοσελίδα https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/aitiseis/#login, προκειμένου να καταχωρίσουν την αιτία της απουσίας τους υποβάλλοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά. Εφόσον οι λόγοι που επικαλούνται οι υποψήφιοι/ες γίνουν δεκτοί από την Οργανωτική Επιτροπή, τότε αυτοί/ές απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εξέταστρων στην επόμενη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Yποψήφιοι/ες που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας υποβάλλουν τα ανάλογα δικαιολογητικά μέσω του https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/#contactUs οποτεδήποτε πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της επόμενης εξεταστικής διαδικασίας. Εφόσον οι λόγοι που επικαλούνται οι υποψήφιοι/ες γίνουν δεκτοί από την Οργανωτική Επιτροπή, τότε απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εξέταστρων στην επόμενη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.