Ένα ακόμα βήμα στην καθημερινή μάχη ενάντια στις διακρίσεις στην εργασία

Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας με την τροποποίηση της πρόσφατης προκήρυξης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την θέση του Γενικού Διευθυντή (με αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 17 Ιουνίου 2019), η οποία απέκλειε αρχικά μια ομάδα Ελλήνων πολιτών, θέτοντας την προϋπόθεση της παρέλευσης ενός έτους από την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη γνωστοποιήθηκε στο Generation 2.0 RED από πολίτη και έπειτα από αναφορά του οργανισμού στο Συνήγορο του Πολίτη και τη διαμεσολάβηση που ακολούθησε, ο συγκεκριμένος περιορισμός διαγράφεται από τα γενικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή. Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΚΑΝΑ, θα αποδεχθούν εκπρόθεσμα έως και τις 26/07/2019, τις αιτήσεις όσων υποψηφίων είχαν αποκλειστεί λόγω αυτού του περιορισμού. 


Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε, ότι με τη πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση (άρθρο 47 του ν.4604/2019), το συγκεκριμένο κριτήριο του ενός έτους αναμονής από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας στις προσλήψεις στο δημόσιο, δεν υφίσταται διότι έχουν καταργηθεί οι συγκεκριμένες διατάξεις

Επιπλέον, με τις διατάξεις του νόμου για την αρχή της ίσης μεταχείρισης (Ν. 4443/2016), στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης απαγορεύεται ρητά κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου (όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 4443/2016). Η συγκεκριμένη αρχή, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και ειδικότερα όσον αφορά: α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Επομένως, σε περίπτωση που βρεθείτε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους διάκριση, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω υποστήριξη απέναντι σε τέτοιου είδους διακρίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Generation 2.0 RED, καθώς ως οργανισμός εργάζεται μεταξύ άλλων για την ισότιμη συμμετοχή όλων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.