Ανακοίνωση για τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Διαμονής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαδικασίες αυτές αφορούν μόνο τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όχι όσες εκδίδονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποδοχή των πολιτών για την υποβολή αιτήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής θα γίνεται στην οδό Αγίου Διονυσίου 5, Πειραιά, με την παρακάτω διαδικασία:

  1. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής όλων των κατηγοριών που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο, οι αιτήσεις υποβάλλονται χωρίς ραντεβού δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη τους
  2. Οι αιτήσεις για την ανανέωση των αδειών διαμονής (ανθρωπιστικού ασύλου) που έχουν χορηγηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου υποβάλλονται ομοίως χωρίς ραντεβού δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη τους
  3. Για την αρχική χορήγηση αδειών για τις κατηγορίες α) στελεχών εταιρειών, β) επενδυτών γ) δημοσίου συμφέροντος και δ) ειδικού σκοπού, οι αιτήσεις υποβάλλονται ύστερα από ραντεβού σε ημερομηνία που ορίζεται από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης (Αγ. Διονυσίου 5)
  4. Για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής συντρόφου Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε., οι αιτήσεις υποβάλλονται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου Σένγκεν ή του ελεύθερου χρόνου εισόδου και παραμονής στην Ελληνική Επικράτεια των 90 ημερών
  5. Για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής (ανθρωπιστικό ασύλου) ύστερα από παραπομπή από τις Επιτροπές Προσφυγών, οι αιτήσεις υποβάλλονται χωρίς ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του σχετικού ενημερωτικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο
  6. Από τις 19/10/2017, για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για τις κατηγορίες των γονέων ανήλικων ημεδαπών πολιτών που παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης, καθώς και για τη χορήγηση άδειας σε τέκνα γεννημένα στην Ελλάδα, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο κάθε Πέμπτη
  7. Η υποβολή αιτήσεων θεραπείας και αιτήσεων παράτασης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης, οι αιτήσεις για την επανέκδοση αδειών διαμονής, η ενημέρωση της υπηρεσίας για την αλλαγή διαβατηρίου ή κατοικίας, οι αιτήσεις παραίτησης, καθώς και η υποβολή αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής ανθρωπιστικού ασύλου, που είχαν υποβληθεί στην αρμόδια αστυνομική αρχή πριν τη λήξη τους, παραλαμβάνονται καθημερινά χωρίς ραντεβού
  8. Οι μπλε βεβαιώσεις ανανεώνονται χωρίς ραντεβού πέντε (5) ημέρες πριν τη λήξη τους

* Τα ραντεβού των δικηγόρων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (dikigoroi.ypes.gr) ισχύουν κανονικά

* Αιτήσεις επίσπευσης και αιτήσεις υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής – Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα

* Από τη σελίδα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής