Εισαγωγή σε ελληνικά πανεπιστήμια υπηκόων τρίτων χωρών, απόφοιτων από ξένα σχολεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την εισαγωγή πολιτών τρίτων χωρών στα ελληνικά  πανεπιστήμια δημοσιεύτηκε.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών άνοιξε την Τρίτη 14 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ενώ τα δικαιολογητικά είναι αυτά που περιγράφονται εδώ.


Βασικό κριτήριο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ , είναι ο βαθμός απολυτηρίου. Στο απολυτήριο πρέπει να  βεβαιώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στην ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να έχουν πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Β2.  Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος δεν έχει το πιστοποιητικό αυτό, έχει δικαίωμα εγγραφής την αμέσως επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, καταθέτοντας όμως μαζί το πιστοποιητικό γνώσης ελληνικών, επιπέδου Β2.

Για τους πολίτες τρίτων χωρών , πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1α. Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχου σχολείου εκτός Ε.Ε ή λυκείων κρατών- μελών της Ε.Ε, που λειτουργούν εκτός Ελλάδας

  • Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων να μην έχει την ελληνική καταγωγή
  • Να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου στη χώρα καταγωγής

1β. Απόφοιτοι νόμιμα αναγνωρισμένου ξένου σχολείου χωρών εκτός Ε.Ε ή ξένου σχολείου κράτους- μέλους της Ε.Ε, που λειτουργεί στην Ελλάδα

  • Οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή
  • Να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου

Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών που έχουν εκδοθεί από τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, πρέπει να έχουν την απαιτούμενη επισημείωση.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Ουζμπεκιστάν, τη Μογγολία, το Περού, τη Τυνησία, τις Φιλιππίνες, το Κοσσυφοπέδιο και το Κιργιστάν, θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των εκεί Ελληνικών προξενικών αρχών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται σε καθαρό αντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου  και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφραση όλων των δικαιολογητικών γίνεται από την αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (Μεταφραστική υπηρεσία ΥΠ.ΕΞ.) ή από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό. Μεταφράσεις γίνονται και από δικηγόρους, εφόσον βεβαιώνεται επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.