Εισαγωγή σε ελληνικά πανεπιστήμια αλλοδαπών αποφοίτων από ξένα σχολεία σε Ελλάδα ή εξωτερικό: Οδηγίες για το 2018

Όπως κάθε χρόνο, το Υπουργείο Παιδείας θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του, εντός του Ιουλίου, τις οδηγίες για την εισαγωγή σε ελληνικά πανεπιστήμια αλλοδαπών-αλλογενών που:

  • Έχουν παρακολουθήσει στο εξωτερικό με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δυο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου
  • Έχουν παρακολουθήσει στην Ελλάδα με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε ξένο σχολείο τρίτης χώρας ή κράτους μέλους της ΕΕ.

Διαδικασία

Περί τα μέσα Ιουλίου ανακοινώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό.
Έπειτα, εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή:

  • Ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης-μηχανογραφικό δελτίο (οι υποψήφιοι υπογράφουν σε όλες τις σελίδες)
  • Ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που προβλέπεται στα δικαιολογητικά.

Τα χαρτιά αυτά τα αποστέλλουν στη συνέχεια μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας μέχρι την προθεσμία που ορίζεται κάθε χρόνο (περίπου 15 ημέρες). Οι περισσότερες βεβαιώσεις φαίνεται ότι μπορούν να ληφθούν και από προξενικές αρχές στην Ελλάδα.

Όταν οι υποψήφιοι πάρουν και μεταφράσουν όλα τα δικαιολογητικά από τις αρχές της χώρας καταγωγής, καταθέτουν όλα τα πρωτότυπα σε μια Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, όπου και ζητούν βεβαίωση αντιστοιχίας και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας στην κλίμακα 0-20 (εάν το σχολείο είναι τεχνικό χρειάζεται ισοτιμία ΕΟΠΠΕΠ).


Προσοχή!
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να πάνε σε Έλληνα δικηγόρο για ακριβή αντίγραφα και μετά οι αιτούντες στέλνουν στο υπουργείο φωτοτυπίες από τα ακριβή αντίγραφα.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν αφού έχει βγει η εγκύκλιος, όχι πιο πριν.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με βάση την ανακοίνωση του 2017 μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
** Σημειώνεται εδώ ότι το υπ’ αριθμόν ζ δικαιολογητικό δεν θα ζητείται φέτος **