Ιθαγένεια Λόγω Φοίτησης σε Σχολεία: Τι Αλλάζει για τα Ιδιωτικά;

Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου για ρύθμιση ποικίλων θεμάτων, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν αυτήν την εβδομάδα. Με χαρά εντοπίζουμε ανάμεσα σε άλλα ρυθμιστικά άρθρα, το Άρθρο 7, συγκεκριμένα την παράγραφο 5:

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –Α΄217), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 (Α’76), μετά τις λέξεις «σε ελληνικό σχολείο» προστίθεται η φράση «ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας»

Υπενθυμίζεται εδώ πως το άρθρο αυτό, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο»

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά όμως;

Φαίνεται πως τα παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής που έχουν αποφοιτήσει, πλέον, από ιδιωτικά σχολεία, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα στην κτήση ελληνικής ιθαγένειας με τα υπόλοιπα, εφόσον τα σχολεία ακολουθούν το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Το άρθρο αυτό ρυθμίζει κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.

Το ερώτημα που παραμένει, ωστόσο, είναι εάν αυτή η ρύθμιση μπορεί να επεκταθεί και στη παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, βάσει της οποίας θεμελιώνεται το δικαίωμα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από ΑΕΙ. Με αυτόν τον τρόπο, άτομα μεταναστευτικής καταγωγής που κάνουν αίτηση για ιθαγένεια λόγω αποφοίτησης από ΑΕΙ, δεν θα έχουν το κίνδυνο να πάρουν απορριπτική απόφαση σε περίπτωση που έχουν αποφοιτήσει από άλλο σχολείο (πχ. Αμερικάνικο Κολλέγιο).

Το Υπουργείο Παιδείας, λοιπόν, βρίσκεται προς μια καλή κατεύθυνση. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι η λήψη της βεβαίωσης φοίτησης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξακολουθεί να αποτελεί -συχνά- βασικό παράγοντα καθυστέρησης των αιτήσεων, ένα ζήτημα που χρήζει άμεσης επίλυσης.