Thursday Job Adverts – Humanitarian Field – 20/1/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Μ.Κ.Ο.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την πλήρωση δύο (2) θέσεων

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ «ΦΑΡΣΙ-ΟΥΡΝΤΟΥ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ»

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας, από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α) στον (στην) οποίο(-α) προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της

σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

«ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – ΦΑΡΣΙ-ΟΥΡΝΤΟΥ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ» – δύο(2) θέσεις

Περίληψη θέσεως εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση, αφορά το Πρόγραμμα Προπληρωμένων Καρτών (Cash) για Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των βασικών αναγκών διαβίωσης.

Κύρια καθήκοντα:

Ο πρωταρχικός ρόλος του Διερμηνέα / Χειριστή Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης είναι να επικοινωνεί απευθείας με πρόσφυγες και μετανάστες σε μία τουλάχιστον από τις γλώσσες : Αραβικά, Φαρσί, Ουρντού, Γαλλικά, Τουρκικά, Κουρδικά, ή άλλη γλώσσα που χρειάζεται και να εξυπηρετεί τους δικαιούχους στο πρόγραμμα Cash.

 • Θα είναι διαθέσιμος για να βοηθά στην επικοινωνία, καταγραφή και διανομή προπληρωμένων καρτών.
 • Θα συμμετέχει στις καθημερινές δραστηριότητες της ομάδας, εισάγοντας όλα τα στοιχεία των ωφελούμενων του προγράμματος σε βάσεις δεδομένων με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.
 • Θα είναι διαθέσιμος και για τη συνεργασία της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ με άλλες ΜΚΟ και δημόσιες υπηρεσίες για να βοηθά, όπου απαιτείται μετάφραση, διερμηνεία, καταγραφή στοιχείων και έλεγχος.

Μεταξύ άλλων καθηκόντων ο Διερμηνέας/Χειριστής Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης:

 • Παρέχει ανάλογα με τις γνώσεις του, γλωσσική υποστήριξη σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Συνεργάζεται με άλλες ΜΚΟ και δημόσιους φορείς.
 • Μεταφράζει κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργάζεται στενά τόσο με τον Υπεύθυνο Ομάδας όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος.

Βασικές απαιτήσεις

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση της γλώσσας Φαρσί/Νταρί
 • Άριστη γνώση της γλώσσας Ουρντού
 • Πολύ καλή γνώση της Τουρκικής γλώσσας
 • Απαραίτητη η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού
 • Απαραίτητη η επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία
 • Άριστη Ικανότητα σύνταξης αναφορών και διατήρησης αρχείων
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων
 • Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office (Word, Excel)
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης
 • Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσης, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή. Η υπογραφή σύμβασης εξαρτάται από την έγκριση χρηματοδότησης του έργου σε τελικό στάδιο.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] ή [email protected]

ή στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Τομέας Προσφυγικού Έργου, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ. 10432, Αθήνα

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΔΧΤΕΦΟΤ 01/22

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενων εργοδοτών , εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 23η Ιανουαρίου 2022.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΕΡΓΟ CHILD INTEGRATION PROJECT
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος (α)  στον (στην)  οποίο (α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» – μία (1) θέση – ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΣ

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά στο Πρόγραμμα CHILD INTEGRATION PROJECT στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη παιδιών που έχουν ανάγκη ένα ασφαλές και δομημένο περιβάλλον ώστε να αποκτήσουν την αίσθηση της κανονικότητας λαμβάνοντας μέρος σε δημιουργικές και πολιτισμικές / πολιτιστικές δραστηριότητες προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη και η κοινωνικοποίησή τους στην Ελλάδα.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της Υπεύθυνου Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων είναι η απασχόληση των παιδιών με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος , έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται τόσο από τον Επικεφαλής / Υπεύθυνο Ομάδας Έργου όσο και από την Συντονίστρια Προγραμμάτων.

Μεταξύ άλλων καθηκόντων ο/η Υπεύθυνος Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων:

 • Υποστηρίζει τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας των παιδιών κατά τη διάρκεια της μέρας.
 • Αξιολογεί τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών.
 • Συμπληρώνει το αρχείο παρακολούθησης στην αρχή κάθε δράσης.
 • Καταγράφει όλες τις συμμετοχές των καινούργιων παιδιών στις δράσεις.
 • Οργανώνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των παιδιών.
 • Διασφαλίζει ποικιλία δομημένων παιχνιδιών και δραστηριοτήτων

εντός του χώρου, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες παιδιών

διαφορετικών ηλικιών, φύλων και ικανοτήτων.

 • Φροντίζει καθημερινά για ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά.
 • Αποτελεί θετικό πρότυπο και επιδεικνύει συμπεριφορές επίλυσης συγκρούσεων.
 • Επιβλέπει τα παιδιά ως προς την καθαριότητα του χώρου στο τέλος κάθε δράσης.
 • Διασφαλίζει ότι όλα τα παιχνίδια και ο εξοπλισμός παραμένουν σε

καλή κατάσταση και αποθηκεύονται με ασφάλεια στο τέλος της ημέρας.

 • Επικοινωνεί τακτικά με τους γονείς και την κοινότητα για να τους

ενημερώσει για τυχόν εξελίξεις ή προβλήματα εντός του χώρου και

των γύρω περιοχών.

 • Παρακολουθεί τις ελλείψεις και τις ανάγκες προστασίας του χώρου.

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ανώτερης ή ανώτατης Σχολής (Γυμναστικής Ακαδημίας, Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών ή Καλλιτεχνικών Σπουδών) 
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αραβικής γλώσσας
 • Ικανοποιητική γνώση της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία με παιδιά
 • Εμπειρία δύο ετών στον τομέα του προσφυγικού επιθυμητή
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδική εργασία και ευελιξία
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Γνώση Προγράμματος ΜS Office
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών και διατήρησης αρχείων
 • Επιθυμητή η γνώση παροχής Πρώτων Βοηθειών
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας

Εργασιακό Περιβάλλον

 • Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη ΥΨΥΔ 01/22

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση προηγούμενων εργοδοτών εφόσον υπάρχουν)

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9, Τ.Κ. 106-72, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 , Τ.Κ.  104- 32, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 19η Ιανουαρίου 2022.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας


 

Regional Career Manager & Recruiter- MEDECINS SANS FRONTIERES

Job Title: Regional Career Manager & Recruiter

Reports to: HR Director

Department: Human Resources

Conditions: Full Time, Indefinite Contract

CONTEXT

Médecins Sans Frontières(MSF) is an international, independent, medical and humanitarian action-driven organization that delivers emergency aid to populations affected by armed conflict, epidemics, natural disasters and exclusion from healthcare. MSF offers assistance to people based on need irrespective of race, religion, gender or political affiliation.

MSF Greece supports MSF’s global field operations as well as activities in Greece and Balkans region. MSF Greece includes in its regional portfolio Balkan countries such as Montenegro, Serbia, Bulgaria, among others, as well as Turkey and Cyprus.

At Médecins sans Frontières(MSF), we are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees. Our diversity fuels our innovation and connects us closer to our beneficiaries and the communities in which we work. We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

POSITION OBJECTIVE

The Regional Recruiter coordinates the recruitment process of International (field) staff in Turkey, Cyprus, and Balkan countries (Albania, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Montenegro) under the MSF GR institutional footprint, participating in the design of the recruitment strategy included in the HR annual plan of MSF Greece. This role is also responsible for the professional growth and career development of our international staff in the abovementioned geographical area, following the needs of the movement and the MSF HR global vision, as defined by the international HR ambitions.

In all activities, the Regional Recruiter complies with the criteria and quality as defined by the organization, while ensuring equity, transparency and objectivity in the selection process.

The issue of confidentiality and careful treatment of personal data is of outmost importance for all members of the HR Unit.

RESPONSIBILITIES OF THE POSITION

 1. Recruitment: Actively working on a comprehensive recruitment strategy which aims to contribute to the MSF Global Workforce, with professionals having the necessary experience to work in international missions, coming from the geographical area of Turkey, Cyprus and the Balkan countries. Further, will participate in the design of the recruitment strategy included in the HR annual plan of MSF Greece, propose and implement recruitment activities following the operational needs of the MSF movement.

2.Selection: Manage the selection process for field staff in accordance with MSF recruitment methodology, in order to select field staff that meets the requirements as defined primarily according to operational needs.

3.Career development: Advises, directs and contributes to the professional development of the members in the regional pool of MSF Greece, following the guidelines and procedures of MSF HR principles and the learning and development opportunities given by the movement.

4.Active member of the HR team: The position will actively participate in the activities of the HR department and complement the work of the Career Manager of the Greek pool of international staff, if such need should occur.

ACTIVITIES

1.Participate in the design of the recruitment strategy, propose and implement recruitment activities following the MSF operational needs, in order to attract the professionals deemed important for MSF operations and for the growth of the regional pool.

 • Identify and analyze operational needs and provide these as input to shape the recruitment strategy of MSF GR.
 • Conduct analysis of the labor market in Turkey and Balkans, focusing on profiles necessary for the MSF operational needs.
 • Organize and facilitate in-house as well as external HR events (e.g. regular MSF informative sessions, monthly webinars for remote audiences, etc.) and in presentations to targeted audiences throughout Turkey and Balkan region.
 • Plan and manages attraction events of recruitment in the region of his/her responsibility.
 • In collaboration with the Communication Department of MSF Greece, designs and manages online events, MSF social media and relevant HR campaigns for the purpose of his/her role.
 1. Manage the selection process for field staff in accordance with MSF recruitment methodology, as indicatively:
 • Implement the official selection tool for international staff following the appropriate MSF selection criteria in order to ensure professionalism and quality of the process.
 • Organize and implement the selection process (technical tests, screening, technical validation, telephone or face-to-face interviews, assessment center, and final assessment of candidates) using all available resources, and ensure objectivity, equity and transparency in the criteria and tools used.
 • Prepare intake reports for all successful candidates and manage candidate feedback.
 • Coordinate the process of documentation submission by all recruited candidates.
 • Conduct all required reference / background checks for successful applicants.
 1. Investigate, select and implement awareness building and active recruitment activities per MSF profile in Turkey and region, considering best practice and previous activities, and propose an attraction plan that corresponds to the operational needs
 • Define and manage the publication and dissemination of field job ads through the variety of internal and external channels in the region
 • Analyses and updates the labor context, possible recruitment resources such as medical associations, universities etc
 • Elaborates appropriate strategies to attract profiles of high level, in Turkey and Balkans
 • Obtain and maintain broad networking channel for the purposes of international recruitment
 • Constantly seeking for opportunities to promote the professional career growth, working with MSF entails
 1. Develops and manages the career path of the regional pool’s members:
 • Giving career directions and advices to his/her pool members according to their skills, experience and fulfillment of objectives within MSF roles
 • Ensures the professional growth within MSF, taking advantage of the learning and development opportunities internally designed for our international staff
 • Follows up closely the performance of the international staff in the regional pool and proposes adequate solutions to ameliorate professionally
 1. Active member of the HR team
 • Actively participates and contributes in the HR department and planning.
 • Supports ad hoc recruitment activities in Greece, when needed.
  ·Manages and/or participates in specific HR projects at an ad hoc basis.

SELECTION CRITERIA

 • Degree in Business Administration, Psychology, Political Sciences, Human Resources Management, or other related studies.
 • Fluency in English both oral and written (Greek not necessary). French will be a plus
 • Field or any other HR experience with MSF highly desirable. Experience with other international NGOs will be a plus.
 • Prior working experience in Human Resources.
 • Good command of IT tools (excel, word, power point).
 • Effective facilitation and presentation skills.
 • Availability to travel

COMPETENCIES

 • Identification with MSF
 • Flexibility in the collaboration and team working
 • Cultural Awareness
 • Emotional Self-Control
 • Excellent Analytical Thinking and strategic vision
 • Quality & Results Orientation
 • Planning & Organizing
 • Initiative & Innovation
 • Internal User and/or End Beneficiary Orientation
 • Capacity to Influence
 • Previous experience to work in large teams

POST CONDITIONS

 • Position based in Athens (with frequent travel to the region).
 • Full time position
 • Compensation according to MSF Salary Grid plus secondary benefits (L: C1)
 • Private health insurance
 • Learning & development opportunities
 • Dynamic international environment

TO APPLY

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “Regional Career Manager & Recruiter” in the subject line of the email at [email protected].

Closing date: 3rdof February 2022. Applications after this deadline will not be considered.

All applications will be treated in strictest confidentiality.

Only shortlisted candidates will be contacted.

MSF GREECE encourages an international environment and office diversity. Therefore candidates who fulfil the criteria, from different nationalities and current residence (with the willingness to move to Athens), are strongly invited to apply.

 

 

Associaton Coordinator/ AC Assistant-MEDECINS SANS FRONTIERES

Job Title: Association Coordinator / AC Assistant
Department: Association Department
Reports to: President MSF Greece & Administrative Council
Job Conditions: Full-time, Indefinite Contract

CONTEXT – MSF Association
Médecins Sans Frontières (MSF) is an international independent medical humanitarian organization that offers assistance to populations in distress, to victims of natural or man-made disasters and to victims of armed conflict,
without discrimination and irrespective of race, religion, creed or political affiliation. The MSF movement is built around 5 operational centers (OC) supported by 263 sections worldwide.
MSF section in Greece was founded as an Association in 1990 and is a partner of MSF Spain within the OCBA (Operational Centre Barcelona Athens) network. The MSF office in Greece is responsible for the recruitment of expatriate personnel for the operations, communication and fundraising activities, and program support to the operations.

MISSION
This role combines two vital parts: the coordination of all MSF Greece related activities and the provision of administrative support to the Administrative Council.

Association Coordinator
The position belongs to the Participation Service Department. Under the general direction of the Administrative Council (Board of Directors), the Participation Service aims to foster active membership within the Association and a productive
associative dialogue. The Participation Service is a crucial link between the members, the Board, and the Associations of other MSF sections. Its role is to cultivate a strong, vibrant, well-informed association and open its dimensions to MSF international movement. Organization of the General Assembly is the most valuable annual gathering of MSF GR Association, highly connected with the legalization of MSF GR. Association Coordinator is expected to coordinate the
Participation Service Activities national, regional or international associative events.

Administrative Council/Association Assistant
Furthermore, the role of the Administrative Council Assistant follows up closely the Board tasks/events providing support to the Administrative Council (AC).

ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES OF THE POSITION
· S/he supports the Administrative Council (AC) to develop and implement the strategic direction of the MSF Greece associative
· S/he works directly with AC members on specific associative dossiers
· S/he keeps the AC informed of associative issues directly linked both with MSF Greece and the international movement
· S/he provides the link between the work of the AC, the associative members, the IGA Rep and the network of the association coordinators/officers

 • S/he proactively facilitates the recruitment of new associative members from the expat’s pool and from the
  region (Eastern Mediterranean area) and other key stakeholder groups
  · S/he coordinates, implements and follows up all associative events and acts as the central point of contact with
  the Association.
  · With respect to Administrative Council/Association Assistant responsibilities, the holder of the post provides administrative and secretarial support to the Administrative Council and the General Assembly.

Specific Activities

Coordination of Action Items related to the Associative Life
· Develops, coordinates and executes the implementation of the annual action plan of the Association of MSF Greece, in close collaboration with the Board members & the Executive.
· Develops and monitors, in close cooperation and the supervision of the Treasurer, the budget of the AC and the Association, ensuring its proper spending, as delegated by the AC.
· Proactively cultivates communication with Association members and encourages their participation in Associative Life, Events and Debates.
· Liaises information on associative life with the relevant Departments of the Executive and encourages their participation in associative events, while supports actively synergies with the Executive according to the Annual
Plan.

Coordination and Implementation of Associative Projects and Events
· Coordinates, implements and follows up the annual General Assembly and the Associative Debates throughout the year, by supporting the development of the agenda, following the logistics, managing responsibly for the event(s) budget, managing deadlines and HR needs, liaising with members, AC, guests to the event and the Executive Departments.
· Supports the implementation of specific project activities co-designed with the AC, on a yearly basis for the Association.
· Monitors, and upon request coordinates, all administrative processes concerning the legalization and the lawful representation of the Association, detecting and communicating any discrepancy.
· Coordinates the communication plan of MSF Greece Association (website, social media, and newsletter) by monitoring and updating the website, drafting the newsletter, disseminating information and preparing related documents/releases.

Supports associative activities within the movement including the field
· Supports and participates at the Associative Life in the Field plan, and more specifically the SANOU trainings and annual Field Associative Debates: works with the field teams where required, ensures dissemination of reports
and results to the AC and Association members
· Supports the organization of International General Assembly by participating in the Organizing Team
· Collaborates closely with the International Association Coordinator and Association Coordinators from other Sections and Regional Associations to appropriately coordinate jointly decided activities

Provides Administrative and Secretarial Support to the AC
· Organizes the AC meetings and other associative events and prepares reports/minutes.
· Administers information related to the president and administrative council
· Provides secretarial support to the AC and handles information from/to counterparts
· Reports on progress of all projects involved to all interested parties

Committees and Meetings
· Participates and supports the Associative Standing Committee and sub-committees (as delegated by the AC)
· Attend AC meetings with responsibility for preparation of associative sessions especially
· Participates in any other (inter)sectional meetings of MSF or international meetings as relevant
· Participates in the management team meetings when required

QUALIFICATIONS
· University degree in Social/Humanitarian Sciences or other relevant field
· Understanding and knowledge of governance issues in an NGO context
· Proven experience in project/event management and project/event implementation for at least 4 years
· Experience with association work in other NGOs or MSF will be an asset
· Genuine interest in, understanding of, and commitment to the humanitarian principles, associative structure, social mission, operations, and challenges of MSF.
· Understanding and experience in building networks and motivating volunteers
· Excellent communication and interpersonal skills
· Oral and written fluency in both Greek and English. Other languages and editing skills considered an asset.
· Sound computer skills of standard tools in office applications (word processing, presentation software, outlook,
internet) and good use of social media
· Availability to travel frequently according to needs
· Respect and Understanding of confidentiality

Desirable
· MSF Experience
· Web Tools (WordPress, Mailchimp)

COMPETENCIES
· Identification with MSF
· Cross-cultural Awareness & Flexibility
· Planning, Organizing, Coordinating
· Emotional Self-Control
· Analytical Thinking
· Quality & Results Orientation
· Initiative & Innovation
· Capacity to influence
· Internal User and/or End Beneficiary Orientation
· Teamwork

POST CONDITIONS
· Contributing to a social mission in a stimulating, professional working environment in an international
organization.
· Annual gross salary: According to MSF Salary Policy
· Private Insurance
· Indefinite Full Time Position
· Based in Athens, with regular traveling

TO APPLY
Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “Association Coordinator/AC Assistant” in the subject line of the email at [email protected].

Closing date: 28.01.2022
All applications will be treated in strictest confidentiality

Only shortlisted candidates will be contacted

At Médecins sans Frontières (MSF), we are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees. Our diversity fuels our innovation and connects us closer to our beneficiaries and the communities in which we work. We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

 

 

Finance & Human Resources Manager-Samos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Qualifications

 • Desirable Bachelor’s Degree in finance, management (business, HR) or business administration.  Master’s degree will be considered an asset.
 • Minimum 2 years of experience in a relevant or similar position. Experience in MSF or other NGO is an asset.
 •   Essential Greek and English (written and spoken).
 • Commitment to MSF’s Principles, Behavioral Flexibility, Results and Quality Orientation, Teamwork and Cooperation, People Management and Development
 • Essential computer literacy

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “Fin/HR Manager” in the subject line of the e-mail at: [email protected]

https://bit.ly/3AbxCBR

 

 

Finance Coordinator-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Qualifications

 • Essential degree in Economics/Finances or Business Administration.
 • Essential 4 years previous successful experience in similar relevant position jobs, Essential two years’ experience in budget management, Essential two years’ experience in team management, Desirable in MSF or other NGOs.
 •   Essential Fluent verbal and written command of English
 • Essential computer literacy (word, excel, ERP and internet), Money/Cash Management, Contract Management, Budget Management, Internal Control, Desirable knowledge of Greek context
 • Strategic vision, very comfortable with numbers and financial analysis, Planning and organizing, People management
 • Personal qualities: Receptive, inquisitive, capacity to question and propose new ideas and pragmatic solutions, Team player, able to work with multidisciplinary teams in a multicultural context, Capacity to understand quickly complex technical concepts, learn fast and adapt, Capacity to take initiatives and decisions, work under pressure, respect deadlines

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “Finco” in the subject line of the e-mail at:  [email protected]

https://bit.ly/3fArSbc

 

 

Base and Facilities Officer-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Driving Licence category B, desirable C
 • Essential secondary education, technical background is an asset
 • Desirable experience with MSF or other NGOs
 • Greek and English language mandatory
 • Computer literacy and communication equipment user-knowledge

To apply

Please send your CV in English quoting reference code “Base and Facilities Officer” in the subject line of the e-mail at: [email protected]

https://bit.ly/3fCYjFX

 

 

Lay Counselor Educator Farsi and/or Arabic- Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Mandatory: high school graduate
 • Desirable: formal degree in social work, nursing, paramedical or psychology. Essential secondary education, technical background is an asset
 • Desirable experience with MSF or other NGOs or personal experience in related jobs/situations.
 • Desirable community work engagement
 • English and Farsi or/and Arabic language is mandatory, Greek is an asset
 • Computer literacy and communication equipment user-knowledge

To apply

Please send your CV in English quoting reference code “LAY COUNSELOR EDUCATOR Farsi and/or Arabic” in the subject line of the e-mail at: [email protected]

https://bit.ly/3qI5GT4

 

 

Lay Counselor Educator French and Lingala-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Mandatory: high school graduate
 • Desirable: formal degree in social work, nursing, paramedical or psychology. Essential secondary education, technical background is an asset
 • Desirable experience with MSF or other NGOs or personal experience in related jobs/situations.
 • Desirable community work engagement
 • English and French and Lingala language is mandatory, Greek is an asset
 • Computer literacy and communication equipment user-knowledge

To apply

Please send your CV in English quoting reference code “LAY COUNSELOR EDUCATOR French and Lingala ” in the subject line of the e-mail at:

[email protected]

https://bit.ly/32azMVA


 

Office & Client Services Development Coordinator, Athens-ASYLUM SEEKERS INFORMATION SERVICE TEAM

POSITION DESCRIPTION

Initially both a support role to the Office & Client Services Manager (OCSM) based in Chios and a service development role working with the A.Ss.I.S.T. to establish A.Ss.I.S.T. presence in Athens.

The OCSM based in Chios is responsible for the management and administrative oversight of the A.Ss.I.S.T. office in Chios and the coordination of all Client Services. The OCSM is therefore the focal point of liaison for the Team, Associate Greek lawyers (AGLs) and for clients. The OCSM Development Coordinator will be responsible for the development of the site office and services in Athens and provide administrative support to the Chios Office and for A.Ss.I.S.T. client services in Athens. S/he will receive training at the A.Ss.I.S.T. Office in Chios prior to commencing the assignment in Athens.

This is a full time position requiring initiative on the part of the successful candidate to develop and expand potential services to clients in Athens.

It is anticipated that, once services are in place and operating, this role will evolve to become a Case Management Coordinator role supervising other members of the Team in service delivery.

Reports to

Legal Representative

Main Tasks

Working in close cooperation with the OCSM based in Chios, the OSC Development Coordinator will provide administrative support to the office in Chios and to all A.Ss.I.S.T. client services as required with responsibility for specific office and client services duties in Athens. S/he will liaise closely with the OCSM-Chios to

 • Assist in the scheduling and management of meetings, appointments and calendars for the Team;
 • Assist in accounting duties by maintaining A.Ss.I.S.T. petty cash for the Athens Office
 • Provide support for the maintenance of administrative systems;
 • Provide general support to all visitors and clients in Athens;
 • Handle client inquiries and complaints with sensitivity and refer as required
 • Manage relationships with Athens based suppliers, service providers and landlord(s)
 • Provide support to Athens based clients to access legal and other services required to comply with the procedural requirements;
 • Commit to continuous improvement by maintaining, monitoring and reviewing administrative and client service effectiveness in Athens;
 • Other duties as required to support the OCSM This is an opportunity to work closely with A.Ss.I.S.T. Legal Advisors in Athens and with A.Ss.I.S.T. lawyers in Chios to improve and expand the services that A.Ss.I.S.T. wishes to provide to our clients. S/he will work closely with the Legal Representative to establish an office in Athens and develop A.Ss.I.S.T. service provision. The tasks include, but are not limited to:
 • arranging venues for Information Sessions;
 • co-presenting at Information Sessions;
 • developing the following services;

– Diverse online applications https://applications.migration.gov.gr/en/ypiresies-asylou/

– Residence Permit Applications – AFM/TaxisNet Applications (Tax Office registration)

– AMKA Applications (National Insurance and Labour Card)

– Bank Account Applications

– CV, digital literacy, job application sessions.

It is anticipated that as this role evolves, it will be supported by volunteers and, once services are in place, it will become a Case Management Coordinator role.

Essential knowledge

 • Accounting, data and administrative management,
 • application procedures for international protection in EU and Greece,
 • administration and social services sector including services provided by NGOs,
 • First Aid and/or Occupational Health & Safety.

Essential skills

 • Fluent English and Greek – written and spoken.
 • Cross-cultural communication skills.
 • Proficient in MS Office and Google Workplace.
 • Strong organizational and planning skills.
 • Demonstrated ability to work with vulnerable populations.
 • Team player with ability to work independently within an assigned role.
 • Demonstrated ability in problem solving. The following skills are highly regarded for this position
 • Proficiency in Arabic, Farsi, French or other languages within the seekers and beneficiaries of international protection communities.

Essential experience

 • Working with applicants for, and beneficiaries of, international protection in Greece.

Certifications/licenses required :

 • Current police check.
 • Working with Children (optional).
 • Occupational Health & Safety certificate (an advantage).

Title : Office & Client Services Development Coordinator Location : Athens with initial orientation and training in Chios, Greece Working hours: 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday


 

Social Scientist – Thessaloniki or Epirus-ARBEITER SAMARITER BUND

Requirements:

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece.
 • Completed Bachelor’s degree in Social Sciences or Psychology
 • License to work as Social Worker/Psychologist will be considered as an asset
 • Master’s degree will be considered as an asset
 • Minimum two (2) years of professional work experience as a Social Scientist (social worker/psychologist), with at least one (1) year of experience working with NGOs and/or with minority groups or within the civil society sector, preferably working with vulnerable groups.
 • Experience in community engagement, ability to identify students’ needs.
 • Cross-cultural awareness and flexibility.
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills
 • Ability to create a trustworthy, supportive, respective, and interactive communication pathway with parents and children of all ages, background, and diversity.
 • Well organized and efficient, with ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate.
 • Good report writing skills.

https://bit.ly/3fCZd5j

 

 

Cultural Mediator Arabic/French – Epirus- ARBEITER SAMARITER BUND

Requirements:

 • Completed high school or higher education;
 • Spoken and written fluency in Arabic and French, and good understanding of the relevant cultures;
 • Spoken and written fluency Greek and/or English and other languages would be an asset;
 • At least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community;
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently;
 • Valid driving licence would be an asset;

https://bit.ly/358wlQF

 

 

SMS Field Team Leader – Epirus- ARBEITER SAMARITER BUND

Requirements:

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • University degree in social, political, business administration sciences;
 • Minimum three (3) years of professional work experience, with at least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Spoken and written fluency Greek and English, other languages Arabic, Urdu or Farsi would be an asset;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community;
 • Problem-solving abilities;
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Creativity and capacity to produce would be highly appreciated.
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Valid driving licence.

https://bit.ly/34RPsht

 

 

Logistics & Procurement Officer – Ioannina- ARBEITER SAMARITER BUND

Requirements:

 • Completed high school education or higher, logistics, finance, business or other related study
 • Minimum three (3) years of professional work experience, one (1) to two (2) years of experience working with NGOs would be highly appreciated.
 • Experience with Greek procurement and logistics regulation.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece
 • Spoken and written fluency Greek and English, other languages would be an asset
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour
 • Strong IT-skills in excel and word
 • Ability to work independently and efficiently.

https://bit.ly/33tZ0yZ

 

 

Cultural Mediator Somali – Epirus- ARBEITER SAMARITER BUND

Requirements:

 • Completed high school or higher education
 • Spoken and written fluency in Somali, and good understanding of the relevant cultures
 • Spoken and written fluency Greek and/or English and other languages would be an asset
 • At least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills
 • Ability to work independently and efficiently
 • Valid driving licence would be an asset

https://bit.ly/3nCHgIu

 

 

Cultural Mediator Kurmanji/Sorani – Epirus- ARBEITER SAMARITER BUND

Requirements:

 • Completed high school or higher education;
 • Spoken and written fluency in Kurmanji and Sorani, and good understanding of the relevant cultures
 • Spoken and written fluency Greek and/or English and other languages would be an asset
 • At least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills
 • Ability to work independently and efficiently
 • Valid driving licence would be an asset

https://bit.ly/3GGJVbO

 

 

Cultural Mediator Farsi/Dari – Epirus- ARBEITER SAMARITER BUND

Requirements:

 • Completed high school or higher education
 • Spoken and written fluency in Farsi/Dari and good understanding of the relevant cultures
 • Spoken and written fluency Greek and/or English and other languages would be an asset
 • At least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills
 • Ability to work independently and efficiently
 • Valid driving licence would be an asset

https://bit.ly/3GHUzyZ


 

Asylum Lawyer-Lesvos- EUROPEAN LAWYERS IN LESVOS

Skills and experience required

 • Law degree and registration with a Greek Bar Association
 • Detailed knowledge of Greek asylum law
 • Familiarity with relevant Greek asylum procedures
 • Excellent verbal and written English and Greek skills
 • Excellent drafting, analytical and communication skills
 • At least two years’ experience of practising asylum law, preferably with experience of working for an international organisation or INGO/NGO
 • Experience of providing face-to-face legal assistance in a humanitarian/emergency context, preferably including to unaccompanied minors
 • Undergraduate or graduate degree in a relevant field (e.g. international law, human rights, refugee law, international relations) desirable
 • Knowledge of international refugee law and human rights law desirable
 • Ability to adapt to a changing legal, humanitarian/emergency-response environment
 • Ability to work in a fast-paced, multicultural environment and to cope with competing demands under tight deadlines
 • Excellent interpersonal and teamwork skills and experience of establishing good working relationships with a variety of people of different nationalities
 • Capable of being proactive and working independently
 • Passionate about supporting the rights of refugees and migrants
 • Culturally sensitive
 • High professional ethics

https://bit.ly/3GDemzs


 

HR Generalist-Αθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών ή Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε οργανωμένο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency)
 • Γνώση και ορθή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες και δυνατότητα διαχείρισης παράλληλων καθηκόντων
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα διαχείρισης κρίσης

https://bit.ly/3IjnyJW


 

Generator Assistant-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Driver’s license (motorbike/car)
 • Own means of transportation to get to work location
 • Proven abilities to work with host and IDP / refugee communities
 • NGO experience preferred
 • Personal qualities: Works well in and promotes teamwork but also able to work on a single unit basis if needed, detail oriented, honest, flexible and able to handle pressure well
 • Fluency in English and/or Greek preferred required. Knowledge of Arabic/Farsi/French is an asset
 • Handy man skills appreciated
 • Understanding of machines/generators operation will be considered a plus

https://bit.ly/3KoqpmB

 

 

Social Worker-Athens- INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Technical diploma or degree in social work, including license to practice;
 • Minimum of 2 years’ experience in social work, case management, provision of psychosocial support to adolescents/young adults, ideally in humanitarian or development settings;
 • Previous experience in institution/safe zone/ shelter/SIL for children/young adults and persons with disabilities highly desirable;
 • Previous experience in group work with adolescents/young adults is highly desirable;
 • Fluency in Greek and English is required;
 • Demonstrated understanding of working with adolescents/young adults and/or persons with disabilities;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, network-builder, able to handle pressure well and work in cross-cultural setting;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3fABqmz


 

Εργοθεραπευτής-τρια-Πειραιάς-ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΣΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Εργοθεραπείας ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

https://bit.ly/33oOGZf


 

Ψυχολόγος-Αθήνα-ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΧΑΡΑ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη γνώση Η/Υ και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Επιθυμητή η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Ικανότητα συνεργασίας

https://bit.ly/3tGekDs

 

 

Νοσηλευτής-Αθήνα-ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΧΑΡΑ

Προφίλ υποψηφίου

 • Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή 2ετούς φοίτησης
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)
 • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
 • Συστάσεις (εφόσον ζητηθούν)
 • Υπευθυνότητα και προσήλωση στη λεπτομέρεια
 • Εργατικότητα

https://bit.ly/3nG8xKi


 

Λογιστής-Αθήνα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής – λογιστικής κατεύθυνσης
 • Κάτοχος άδειας Α’ τάξης λογιστή (ΟΕΕ)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση σε διπλογραφικά βιβλία
 • Προϋπηρεσία σε περιβάλλον CRM κατά προτίμηση Soft One, εμπορική διαχείριση, γενική λογιστική
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος, φορολογίας κεφαλαίου καθώς και συμπλήρωσης και υποβολής των σχετικών δηλώσεων
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Microsoft Office με έμφαση το Excel

https://bit.ly/3FH504n


 

Βοηθός Νοσηλευτή ΔΕ ή Βοηθός Νοσοκόμου-Ρόδος-COVERAMEA

Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή η προϋπηρεσία

https://bit.ly/3AcwcXG

 

 

Νοσηλευτής/ρια ΤΕ ή ΠΕ-Ρόδος-COVERAMEA

Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή η προϋπηρεσία

https://bit.ly/34RRRZx

 

 

Εργοθεραπευτής/ρια-Ρόδος- COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Είναι απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

https://bit.ly/3qH3I5p

 

 

Εργοθεραπευτής/ρια-Χολαργός-COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα

https://bit.ly/3nCwBNS

 

 

Ψυχολόγος-Χολαργός-COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

https://bit.ly/3GIx9JM

 

 

Φροντιστής-τρια-Χολαργός-COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

https://bit.ly/3tCIebF

 

 

Νοσηλευτής/τρια-Χολαργός-COVERAMEA

Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία

https://bit.ly/3I97QRs

 

 

Εκπαιδευτής-ρια για θεατρική αγωγή-Χολαργός-COVERAMEA

https://bit.ly/3GHB0a7

 

 

HR Manager-Χολαργός-COVERAMEA

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση εταιρίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

https://bit.ly/3KrPJYI

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός-Χολαργός-COVERAMEA

Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

https://bit.ly/3GKHMM5

 

 

Λογοθεραπευτής/ρια-Ρόδος-COVERAMEA

Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

https://bit.ly/3GH04xD


 

Κοινωνικός Λειτουργός στο Κοινωνικό Κέντρο-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

https://bit.ly/3GJrqDr

 

 

Team Leader στο Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας-Σάμος-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικής σχολής ή πτυχίο ΑΕΙ με εκπαιδευτική επάρκεια
• Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
• Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
• Γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους
• Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς/υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

https://bit.ly/3Ii5XSm

 

 

Διοικητικός Υπάλληλος στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων- Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Διοίκησης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λογιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων)
 • Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

https://bit.ly/3AeXYCP


 

Lawyer-Camps in Thessalia-SOLIDARITY NOW

Qualifications:

Essential

 • Minimum three years of experience in practicing law (at least 6 months in project serving refugees and migrants population)
 • Lawyers Permission of Work
 • Excellent knowledge of the following areas of Greek law: asylum, family, and administrative law
 • Good knowledge of administrative and criminal law is desired
 • Legal analysis: ability to identify and address legal issues for advice and representation
 • Substantial experience of advising and representing individuals with some vulnerability on a professional or voluntary basis
 • Previous experience of human rights/protection work, especially of vulnerable social groups, is highly desirable
 • Awareness and ability to work with survivors of Gender-based Violence and the sensitivities and confidentiality measures that this involves.
 • Ability to adjust communication skills according to the age of the beneficiary
 • Good interpersonal, teamworking & communications skills
 • Fluency in English

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “SN Lawyer Thessalia”.

https://bit.ly/3fEMvD3

 

 

Child Friendly Space Facilitator (RSC FACILITATOR)-Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Qualifications

 • University Degree in Social Sciences /Primary Education (i.e., Education, Psychology, Social Work, etc)
 • At least one (1) year experience in working with migrant/refugee children
 • Fluency in Greek and English. Knowledge of French/Farsi will be highly appreciated.
 • Good communication and facilitation skills
 • Cross cultural awareness and flexibility
 • Ability to work on own initiative and at the same time as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team.

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to  [email protected] mentioning in the email subject “RSC Facilitator_ILC Thessaloniki”.

https://bit.ly/3Km9rFj

 

 

Interpreter (French)- North Greece- SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

Essential

 • Excellent command of French
 • Excellent command of Greek and/or English language;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support and respect;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Interpreter French_ North Roving’’.

https://bit.ly/3GBZuRX

 

 

 Interpreter (FARSI)- North Greece- SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

Essential

 • Excellent command of Farsi
 • Excellent command of Greek and/or English language;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support and respect;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Interpreter Farsi_ North Roving’’.

https://bit.ly/3rvL935

 

 

 French Interpreter-Athens (Roving between Southern, Central Greece camps)-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential:

 • Excellent command of French
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected]  mentioning in the email subject “ French Interpreter Employability”.

https://bit.ly/3nDu1Ho

 

 

Farsi Interpreter-Athens (Roving between Southern, Central Greece camps)-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential:

 • Excellent command of Farsi
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected]  mentioning in the email subject “ Farsi Interpreter Employability”.

https://bit.ly/3FGAUhz

 

 

Arabic Interpreter-Athens (Roving between Southern, Central Greece camps)-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential:

 • Excellent command of Arabic
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected]  mentioning in the email subject “ Arabic Interpreter Employability”.

https://bit.ly/3nDBAhu

 

 

Psychologist- Roving between camp sites in Central Greece-SOLIDARITY NOW

Required qualifications & skills

 • University degree in Psychology;
 • License to work as Psychologist;
 • Minimum one-year professional experience within the civil society sector, preferably working with vulnerable groups and refugees/migrants;
 • Ability to work on own initiative and as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team;
 • Ability to troubleshoot and ease potential tensions between the project’s beneficiaries;
 • Previous experience in street-work and/or a position entailing direct contact and exchange with vulnerable groups of beneficiaries is an asset;
 • Fluency in Greek and English required;
 • Proficient with MS Outlook, Excel, and Word business software;
 • Experience in community mobilization;
 • Cross-cultural awareness and flexibility;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Strong team player and able to handle pressure well;
 • Well organized and efficient, with ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate;
 • Good report-writing skills;
 • Adhere to and promote CP and GBV guiding principles.

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to  [email protected] mentioning in the email subject “Psychologist _ Central Greece”.

https://bit.ly/3GGDWDN

 

 

Teacher (Greek Language)- Nea Kavala- SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • Excellent Greek and English
 • Degree – Bachelor degree in education (any subject) or Greek/English Philology
 • At least 1 year of professional experience in educational programs for refugees or rural/vulnerable communities
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
 • Excellent Computer skills

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Greek teacher_Nea Kavala”.

https://bit.ly/3fCNzaF


 

Resident Volunteer Programme Officer (RVPO)- Chalkida/Ritsona/Athens-LIGHTHOUSE RELIEF

Desired

 • Knowledge and experience implementing International Standards in Humanitarian Action (such as Sphere and the Child Protection Minimum Standards);
 • Knowledge of one of the following languages is a distinct advantage: Arabic, Farsi, French, Kurdish;
 • Previous working experience in NGO or INGO;
 • Previous experience in conflict mediation and resolution;
 • Greek language skills are an advantage;
 • Candidates with Greek residence have an advantage;
 • Driving license.

How to apply

Applications will be considered on a rolling basis.

To apply, please send your CV and cover letter, including contact information of at least one referee with the subject title “RVP Officer Ritsona Application” [email protected] and [email protected], by Friday 21st January 2022.

https://bit.ly/3nDsukZ

 

 

Emergency Response Programme Officer (ERO)- Athens-LIGHTHOUSE RELIEF

QUALIFICATIONS

Required

 • Minimum age 25 years
 • At least two years experience in working with a NGO in Greece with refugees, asylum seekers, displaced persons and vulnerable groups in an emergency setting
 • Ability to adapt to a multicultural context and work cross-linguistically
 • Cultural awareness and ability to build strong relationships quickly and effectively with a wide variety of people
 • Valid driving license for manual transmission
 • Excellent level of English, both written and spoken
 • Proven ability to work well in a high pressure and ever-changing emergency environment, in a professional way
 • Proven strong leadership skills in high pressure situations
 • Able to work independently and with a low level of supervision
 • Strong communication, negotiation and coordination skills
 • Knowledge of Asylum procedures (documents, registrations, cash card program, etc)
 • Good working knowledge of MS Word and Excel or similar
 • Ability to work with individuals who have difficulty expressing their needs
 • Problem solving, critical thinking and decision making skills
 • Attentive to detail and driven by the need to deliver results for beneficiaries
 • Fast learning and willingness to self-improve
 • Ability to compromise, negotiate and work well with others
 • Excellent interpersonal and organizational skills
 • Willingness to work on an irregular schedule and in short notice tasks
 • Valid work visa for the Schengen area

How to apply

To apply, please send your CV and cover letter, including contact information of at least one referee with the subject title “ER Officer Application” to [email protected] and [email protected] by January 28th.

https://bit.ly/3FGtOJU

 

 

Female Friendly Space Manager-Serres-LIGHTHOUSE RELIEF

Essential criterias :

 • 21+
 • Due to the nature of the work and in order to create a safe space for the beneficiaries, only applications from women will be considered
 • commitment of 6 months
 • Quick thinker, proactive, motivated, open minded, easily adaptable to a fast paced working environment
 • Previous experience in development, gender studies, women’s spaces (WGSS) or similar
 • Confident and strong leadership skills
 • Enthusiasm for working with women and women’s rights
 • Ability to work within a team

https://bit.ly/3tCoB3h