Thursday Job Adverts-Humanitarian Field-18/11/2021

 

 

Υπεύθυνος/η Υποθέσεων Πιστοποίησης και Επιδότησης Ενοικίου-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Μ.Κ.Ο.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την πλήρωση Μίας (1) Θέσεως

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ: ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟ:HELIOS II

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ: ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας, από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό, καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος (α) στον (στην) οποίο (α) προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ:

την πλήρωση μίας (1) θέσεως εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος/η Υποθέσεων Πιστοποίησης και Επιδότησης Ενοικίου», που θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Αθήνας», σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Τίτλος Έργου: HELIOS II

Σύντομη Περιγραφή: Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Αριθμός θέσεων Εργασίας: Μία (1)

Σύμβαση Εργασίας: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου.

Ημέρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

 

Αντικείμενα εργασιών/καθήκοντα: Πρωταρχικός ρόλος του/της «Υπεύθυνου/ης Υποθέσεων Πιστοποίησης και Επιδότησης Ενοικίου» είναι η διαχείριση υποθέσεων της ομάδας στόχου (Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας διαμένοντες σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας και άλλες δομές φιλοξενίας) σχετικά με όλες τις προϋποθέσεις και τα έγγραφα που αφορούν την σύναψη συμβολαίων επιλέξιμων προς επιδότηση καθώς και η υποστήριξη προς όλη την ομάδα πεδίου και διασύνδεσης σχετικά με τον χειρισμό των υποθέσεων επωφελούμενων έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται, εξελίσσονται και μεταβάλλονται από τις διαδικασίες του προγράμματος και υλοποιούνται τόσο από τον Τοπικό Συντονιστή όσο και από τον Υπεύθυνο Προγράμματος.

Ο/Η Υπεύθυνος/η Υποθέσεων Πιστοποίησης και Επιδότησης Ενοικίου:

 • Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Πεδίου και Διασύνδεσης και τα σημεία αναφοράς άλλων φορέων και λαμβάνει μέρος στην επιτόπια και εξ αποστάσεως υποστήριξη και εξέταση υποθέσεων των ενδιαφερόμενων επωφελούμενων σε πρόγραμμα οικονομικής στήριξης αυτόνομης ενοικίασης στέγης (cash for rent) και πιο συγκεκριμένα σε πιλοτικό Πρόγραμμα απευθείας ενοικίασης κατοικιών από επωφελούμενους που θα δεσμευθούν σε καθημερινή παρακολούθηση δεσμίδας υποχρεωτικών μαθημάτων εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
 • Παρακολουθεί και κάνει ενέργειες με την βοήθεια των Υπεύθυνων Πεδίου και Διασύνδεσης και άλλων φορέων την πορεία των υποθέσεων από την υποβολή έως και την ολοκλήρωση και πραγματοποιεί κάθε σχετική ενέργεια για την ομαλή ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης στο πλέγμα δράσεων υπό τον τίτλο «Στέγαση».
 • Συντάσσει και συνεισφέρει στην ηλεκτρονική διατήρηση αρχείων και ανταλλαγής πληροφορίας σχετικής με την πορεία των επωφελούμενων στο Πρόγραμμα, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • Παρέχει ανάλογα με τις γνώσεις του γλωσσική υποστήριξη Αγγλικών ή άλλων γλωσσών σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Συμμετέχει στις σχετικές με το αντικείμενο συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)
 • Μεταφράζει κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργάζεται στενά με τον Τοπικό Συντονιστή και την υπόλοιπη ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος.

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται στην Αθήνα με εξ’ αποστάσεως υποστήριξη αλλά και επισκέψεις στα πεδία δράσης της ομάδας, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή. Η υπογραφή σύμβασης εξαρτάται από την έγκριση χρηματοδότησης του έργου σε τελικό στάδιο.

 

Βασικές απαιτήσεις

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση (απαιτούμενη).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία.
 • Άριστη Ικανότητα σύνταξης αναφορών και διατήρησης αρχείων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Γνώση Προγράμματος ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση και διανυκτέρευση όταν αυτό απαιτείται σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος ανά την Ελλάδα

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] ή [email protected]

ή στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9, Τ.Κ. 106-72, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 , Τ.Κ. 104- 32, Αθήνα.

α) Αίτηση με την ένδειξη ΥΠΥΕ 11/21

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 21η Νοεμβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

 

 

Συντονιστής/τρια Κοινωνικής Υπηρεσίας-Αθήνα- ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία

 • Πανεπιστημιακός τίτλος Κοινωνικών σπουδών / Κοινωνικής Εργασίας ή παρεμφερής κλάδος.
 • Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό πεδίο.
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη σχετικής εμπειρίας. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.

Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες.

 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών.
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων.
 • Ικανότητα λήψης και υλοποίησης αποφάσεων και εργασίας υπό πίεση.
 • Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων (Word, Excel και Outlook).
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΣΚΥ 11/2021 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟ

https://bit.ly/3qIcO20

 

 

Υπεύθυνος Ένταξης και Βιοπορισμού Κιρμαντζί ή Σοράνι ή Σομαλί- Αθήνα- ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο Κιρμαντζί ή Σορανί ή Σομαλί
 • Απαραίτητη καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Απαραίτητη η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office και στη χρήση διαδικτύου.
 • Πτυχίο μετάφρασης και διερμηνείας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στον προσφυγικό /μεταναστευτικό χώρο σε θέση άμεσης επικοινωνίας με τον πληθυσμό θα εκτιμηθεί.
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, συνέπεια, οργανωτικότητα, επαγγελματισμός.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ­ ΥΠΕΒ.ΚΙΡ.ΣΟΡ.ΣΟΜ.11/2021- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ

https://bit.ly/3cl8wFi

 

 

Υπεύθυνος Ένταξης και Βιοπορισμού- Αραβικά-Γαλλικά-Φαρσί- Αθήνα- ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 • Επιπλέον α) Για τον Υπεύθυνο/η Ένταξης και Βιοπορισμού – Αραβικά θα συνεκτιμηθεί επιπλέον η γνώση Γαλλικών β) Για τον Υπεύθυνο/η Ένταξης και Βιοπορισμού – Γαλλικών θα συνεκτιμηθεί επιπλέον η γνώση Αραβικών γ) Για τον Υπεύθυνο/η Ένταξης και Βιοπορισμού – Φαρσί θα συνεκτιμηθεί επιπλέον η γνώση Νταρί
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office και στη χρήση διαδικτύου.
 • Πτυχίο μετάφρασης και διερμηνείας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στον προσφυγικό /μεταναστευτικό χώρο σε θέση άμεσης επικοινωνίας με τον πληθυσμό θα εκτιμηθεί.
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, συνέπεια, οργανωτικότητα, επαγγελματισμός.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τους εξής κωδικούς αναλόγως της θέσης ­

ΥΠΕΒ.ΑΡΑΒ.11/2021- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ ­

ΥΠΕΒ.ΓΑΛΛ.11/2021- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ ­

ΥΠΕΒ.ΦΑΡ.11/2021- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ

https://bit.ly/3nmkxAH

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός –Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών Κοινωνικής Εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ανάλογο πεδίο.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη σχετικής εμπειρίας.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών.
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.
 • Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων (Word, Excel και Outlook).
 • Απαραίτητη η καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΚΛ 11/2021 – Κοινωνικός Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ.

https://bit.ly/3wUh7rW

 

 

Διερμηνέας Αραβικών, Γαλλικών, Φαρσί- Αθήνα- ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στις ζητούμενες γλώσσες αντίστοιχα.
 • Καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη.
 • Επιπλέον

➢ Για τον Διερμηνέα Αραβικών, θα συνεκτιμηθεί η γνώση Γαλλικών ή/και Αγγλικών

➢ Για τον Διερμηνέα Γαλλικών θα συνεκτιμηθεί η γνώση Αραβικών ή/και Αγγλικών

➢ Για τον Διερμηνέα Φαρσί θα συνεκτιμηθεί η γνώση Νταρί ή/και Αγγλικών

 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία. • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Εμπειρία σε προγράμματα Microsoft Office
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τους εξής κωδικούς αναλόγως της θέσης ­

Δ.ΑΡΑΒ.11/2021- Διερμηνέας Αραβικών – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ ­

Δ.ΓΑΛΛ.11/2021- Διερμηνέας Γαλλικών – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ ­

Δ.ΦΑΡ.11/2021- Διερμηνέας Φαρσί – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ

https://bit.ly/3oz5za2

 

 

Διερμηνέας Κιρμαντζί ή Σοράνι ή Σομαλί- Αθήνα- ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο Κιρμαντζί ή Σορανί ή Σομαλί
 • Απαραίτητη καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Απαραίτητη η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Εμπειρία σε προγράμματα Microsoft Office
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης

https://bit.ly/3FoPAlw


 

IT OFFICER-Αθήνα-ZEUXIS

Τυπικά Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας
• Γνώση CSS, HTML
• Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους)
• Γνώση front end με τα εργαλεία WordPress και Joomla
• Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης / εξοικείωση στη χρήση τεχνολογίας
• Εμπειρία στη χρήση εργαλείων παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και απόδοσης σε συνθήκες πίεσης και περιορισμένων μέσων
• Δημιουργική σκέψη και αποτελεσματικότητα στην εξεύρεση λύσεων

https://bit.ly/3wRHJKc

 

 

Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων-Αθήνα-ZEYXIS

Τυπικά Προσόντα

 • Πτυχίο AEI/ΤΕΙ, (κατά προτίμηση κατεύθυνσης Marketing ή Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Η/Υ σε άριστο επίπεδο και γνώση των κοινωνικών δικτύων
 • Διαπροσωπικές ικανότητες,
 • Δέσμευση στον Κώδικα Δεοντολογίας και στο προφίλ της οργάνωσης
 • Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πρόβλεψης αναγκών και προσαρμογής με σκοπό την αποτελεσματική
 • επίτευξη των στόχων
 • Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης προγραμμάτων
 • Ικανότητα συγγραφής αναφορών και εκθέσεων προόδου.
 • Ικανότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες

https://bit.ly/3FnQ6Ah

 

 

Υπεύθυνος Προμηθειών-Αθήνα-ΖΕΥΧΙΣ

Τυπικά Προσόντα

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο (οικονομικές σπουδέςς, logistics κτλ)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (C2). (προφορικά και γραπτά)
 • Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Έμπειρος χρήστης Η/Υ και προγραμμάτων (MS Office suite)
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Γνώση βασικών αρχών λογιστικής και τραπεζικών συναλλαγών
 • Δημιουργική σκέψη και αποτελεσματικότητα στην εξεύρεση λύσεων

https://bit.ly/3CvskAM

 

 

Φροντιστής/Φροντίστρια-Κως-ZEYXIS

Τυπικά Προσόντα
• Απολυτήριο Λυκείου
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2)
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Ακεραιότητα και υπευθυνότητα
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ικανότητας αντιμετώπισης των δυσκολιών ενός ανθρωπιστικού περιβάλλοντος έκτακτης ανάγκης.
• Εμπειρία στο μεταναστευτικό – προσφυγικό

https://bit.ly/3nnujTd


 

Humanitarian Affairs Officer – Samos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Qualifications

 • Education: Essential degree in anthropology, social and political sciences, or other relevant university degree
 • Experience: Essential previous working experience of at least two years in research, analysis, with demonstrative qualitative research skills. Experience in participatory methodologies an advantage.
 • Essential previous working experience in campaigning, activism, advocacy, community engagement or similar
 • Essential experience with MSF or other NGOs, civil society organizations or activist groups
 • Familiarity with Greek refugee and immigration context
 • Desirable working experience in low resource environments
 • Proactive and independent working skills, strong commitment to humanitarian principles.
 • Languages: Fluent in Greek and English. Farsi, Arabic, French a strong advantage.
 • Competencies: Results, Teamwork, Flexibility, Commitment, Stress management.
 • Essential computer literacy (word, excel and internet)

https://bit.ly/3CmlT2z


 

Διερμηνέας Φαρσί, Νταρί, Ελληνικά στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Φαρσί, Νταρί
 • Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Δευτέρα 22/11/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Φαρσί, Νταρί, Ελληνικά».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση(Για τη θέση του διερμηνέα η  επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνεκτιμηθεί θετικά, ωστόσο σε περίπτωση μη αποστολής ο υποψήφιος θα συμπεριληφθεί κανονικά στη διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3DpLGZ4

 

 

Νομικός Σύμβουλος- Δικηγόρος για τα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16-18 ετών, του έργου «ΔΙΑΠΛΟΥΣ»- Καβάλα και Δράμα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής (Α.Ε.Ι.)
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Διετής επαγγελματική εμπειρία σχετική με την προάσπιση δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, καθώς και σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητημάτων παιδικής προστασίας
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Παρακαλώ αποστείλετε  τις αιτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέχρι την Δευτέρα 22.11.2021, με θέμα  ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΔΡΑΜΑ- ΚΑΒΑΛΑ.

https://bit.ly/3ni5Mil

 

 

Δικηγόρος παιδικής προστασίας για τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Παιδικής  Προστασίας – Θράκη- ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:

 • Τουλάχιστον Πενταετή (5 έτη ) δικηγορική εμπειρία,  γνώση και ενασχόληση με το δίκαιο αλλοδαπών, με υποθέσεις αιτημάτων ασύλου  και το ζήτημα της παιδικής προστασίας.
 • Πτυχίο ΑΕΙ Νομικών Σπουδών.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Γνώση  των αρχών και των προτύπων ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Κατανόηση των έμφυλων διαστάσεων στον τομέα της ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Εμπειρία σχετική με την κινητοποίηση σε πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.
 • Ικανότητα οικοδόμησης αποτελεσματικών, εποικοδομητικών σχέσεων εργασίας με άλλους οργανισμούς ,τοπικές αρχές και φορείς παροχής υπηρεσιών.
 • Διπλωματικές, κοινωνικές , διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές δεξιότητες, ιδιαίτερα στη δικτύωση, στη συνεργασία με τις κοινότητες, την τοπική κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους ως τις 22/11/2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected], με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δικηγόρου.

https://bit.ly/3oDq6tQ


 

Καθαριστής/στρια- Αθήνα-ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου στο τηλέφωνο: 210 3213150, κα Γκόβαρη Αγγελική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτική Προκήρυξη:

https://bit.ly/3ozbmMT


 

Project Coordinator (In-Person classes)-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Business Administration, Education, Pedagogy, Social Sciences or a related field from an accredited academic institution with minimum three years of work experience.
 • Master’s degree in the above fields and expertise in teaching Greek as a foreign language will be considered an advantage. Experience and Skills
 • At least three years of previous work experience;
 • Excellent communication and negotiation skills, personal commitment, efficiency and flexibility;
 • Ability to work with minimal supervision;
 • Excellent level of computer literacy;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Willingness to work under difficult conditions;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience is an asset.

Languages: Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply: Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA21-392 and full name in the subject line.

https://bit.ly/2YR7ca8

 

 

Senior Laboratory Technician- Chios- Kos- Leros- IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • Completed Bachelor’s degree or Diploma from an accredited academic institution (I.I.E.K.) in Medical (Clinical) Laboratory Sciences, Microbiology or a related discipline, with at least four years of relevant experience. Experience and Skills
 • At least three years of relevant laboratory experience in a laboratory;
 • Relevant technical knowledge and practices to personnel and laboratory operations;
 • Computer literate with understanding of accurate data collection and analysis for monitoring and continuous improvement of laboratory services and performances;
 • Good awareness of the laboratory role in health systems, optional use of resources for quality and efficient services delivery;
 • Experience working in international organizations, non-government or government institutions/organization in a multi-cultural setting is an advantage;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and to keep deadlines;
 • Experience in emergency response settings would be a distinct advantage;
 • Excellent communication and negotiation skills, personal commitment, efficiency and flexibility;
 • Awareness on migration and refugee issues.

Languages: Fluency in English and Greek is required.

How to apply: Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA21-416, full name and preferred location in the subject line.

https://bit.ly/3nlYE4z

 

 

Caregiver-Patra-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Humanitarian, Social Sciences, Social Work or a related field from an accredited academic institution; or
 • Minimum high school degree/ certificate with two years of relevant work experience.

Experience and Skills

 • Familiar with direct assistance to migrants and/or refugees and particularly with children;
 • Experience working in a multi-cultural environment;
 • Proficient use of commonly used IT equipment and the appropriate software solutions;
 • Computer literacy in standard software applications (MS Office, etc.);
 • Willingness to work on day/night shifts, during holidays and weekends;
 • Valid driver’s license with at least five years of driving experience.

Languages

Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA21-429 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3qKHrUI

 

 

Reintegration Assistant-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Science, Political Science, or Counselling Psychology or a related field from an accredited academic institution with minimum two years of relevant work experience; or
 • High school degree/certificate with four years of relevant work experience.

Experience and Skills

 • Experience working in the humanitarian sector;
 • Experience working with refugees/migrants a distinct advantage;
 • Experience in working in a multi-cultural environment preferred;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Experience and/or knowledge on human trafficking, smuggling and child protection is an advantage;
 • Good working knowledge of MS Office applications.

Languages

Fluency in English and Greek (written and oral) is required. Required Competencies IOM’s competency framework can be found at this link

https://bit.ly/3kINBkf


 

Farsi and Sorani/ Pashto/ Urdu Interpreter-Thiva- SOLIDARITY NOW

Qualifications-Essential

 • Excellent command of Farsi/ Dari and Sorani or Pashto and Urdu
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator and/or in providing supporting services to vulnerable individuals, including refugee population and particularly children and women;
 • Familiar with protection issues related to refugee children, families and female survivors of gender-based violence;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Computer literate;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;
 • Adhere to and promote Child Protection and Child Safeguarding guiding principles;

https://bit.ly/30tXEmw


 

Accounting Coordinator- Athens- ACTIONAID

Requirements:

We are currently recruiting a dynamic professional with an academic degree in Finance, Accounting, or other related field and at least three (3) years of working experience in a relevant position to organise and administer AAH financial and accounting entries and ensure compliance with the Greek Accounting & Taxation authorities. We are looking for candidates with demonstrated experience in IFRS, Local Accounting Legislation, Financial Statements financial reporting, and in use of ERP Systems. Additionally, Project Management skills, excellent organisational skills, analytical thinking, and attention to detail are required.

https://bit.ly/3DsNyQT


 

Συνοδός Σχολικού Λεωφορείου- Χολαργός- COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

https://bit.ly/3kGBzHW

 

 

Λογιστής/τρια– Χολαργός-COVERAMEA

 • πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με γνώσεις Excel, Κεφαλαίου ERP,
 • Απαραίτητη η εμπειρίαστην έκδοση και τη διαχείριση μισθοδοσίας, στις λογιστικές καταστάσεις, στον υπολογισμό φόρων, στη συμφωνία ταμείου.

https://bit.ly/3wUW20x

 

 

Αγγειοπλάστης/τρια-Χολαργός-COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

https://bit.ly/3Cnczf0

 

Νοσηλευτρής/τρια-Χολαργός-COVERAMEA

Με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

https://bit.ly/3Fk2QIj

 

 

Νοσηλευτής/τρια Τ.Ε. ή Π.Ε.-Ρόδος- COVERAMEA

Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή η προϋπηρεσία.

https://bit.ly/3Chj0QM

 

 

B.Νοσηλευτής Δ.Ε. ή Βοηθός Νοσοκόμος- Ρόδος- COVERAMEA

Mε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή η προϋπηρεσία.

https://bit.ly/3oSEqPF

 

 

Μάγειρας/Μαγείρισσα-Ρόδος-COVERAMEA

Με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

https://bit.ly/3wRvGgb

 

 

Εργοθεραπευτής/τρια-Ρόδος-COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία.

Είναι απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

https://bit.ly/3oD7zhh


 

Reporting & MEAL Officer- Athens- GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ θετικών, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών.
 • Εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση (MEAL) σε πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών προς πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο.
 • Θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία στα εργαλεία της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, focus groups κ.λπ.)
 • Γνώση εργαλείων διεξαγωγής, στατιστικής επεξεργασίας και οπτικοποίησης δεδομένων.
 • Ευχέρεια στη λειτουργία βάσεων δεδομένων.
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών. Ευχέρεια στην επικοινωνία και στον γραπτό λόγο
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και τήρησης προθεσμιών

https://bit.ly/3CiKplb


 

Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting Officer (Maternity Cover) – Athens- INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES

Education and Experience

Required:

 • University degree in relevant field such as Social Sciences, International Relations, Information and Data management, Economics, or related field
 • 2-years proven experience in a similar role
 • Strong background in Project Cycle Management, Monitoring, Information Management, and Reporting
 • Good understanding of humanitarian responses, actors involved and the role of evidence-based decision making for the delivery of humanitarian action
 • Experience in writing, editing and analysing complex reports
 • Experience in project/donor proposal drafting
 • Experience working in a humanitarian/non-profit organization

https://bit.ly/3DnP9qZ

 

 

Social Worker (Part-time)-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Technical diploma or degree in social work, including license to practice;
 • Minimum of 2 years’ experience in social work, case management, provision of psychosocial support to adolescents/young adults, ideally in humanitarian or development settings;
 • Previous experience in institution/safe zone/ shelter/SIL for children/young adults and persons with disabilities highly desirable;
 • Previous experience in group work with adolescents/young adults is highly desirable;
 • Fluency in Greek and English is required;
 • Demonstrated understanding of working with adolescents/young adults and/or persons with disabilities;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, network-builder, able to handle pressure well and work in cross-cultural setting;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3Fl1JrR

 

 

Caretaker-Athens- INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Bachelor Degree in education, cross-cultural education, Greek philology or a related field, is considered as an asset;
 • A minimum of 1 year experience in working as a caretaker or/and educator/teacher with adolescents/teenagers, experience working with UAC is highly preferred;
 • Experience implementing group activities with adolescents is highly desirable;
 • Experience in shelters/safe zones/hotels/SIL for UAC is an asset;
 • Good verbal communication and interpersonal skills with adolescents;
 • Demonstrated empathy and understanding of vulnerable unaccompanied adolescents;
 • Previous experience in supporting dependents in obtaining independent living skills and enacting daily routines & self-care plans;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, able to handle stress and high pressure work environments effectively & work in culturally and linguistically diverse work settings;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Fluency in Greek and English is required. Preference will be given to candidates with fluency in the following languages: Farsi, Urdu, Pashto, Dari, Kurdish, Arabic;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required

https://bit.ly/3HxuoM3

 

 

Social Worker-Athens- INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements​:

 • Technical diploma or degree in social work, including license to practice;
 • Minimum of 2 years’ experience in social work, case management, provision of psychosocial support to adolescents/young adults, ideally in humanitarian or development settings;
 • Previous experience in institution/safe zone/ shelter/SIL for children/young adults and persons with disabilities highly desirable;
 • Previous experience in group work with adolescents/young adults is highly desirable;
 • Fluency in Greek and English is required;
 • Demonstrated understanding of working with adolescents/young adults and/or persons with disabilities;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, network-builder, able to handle pressure well and work in cross-cultural setting;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3nmbmjK

 

 

Caretaker(s)-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • High School Diploma or relevant diploma/certificate, nursing, pedagogical or educational studies preferred;
 • A minimum of 1 year experience in working with adolescents/young adults and/or persons with disabilities;
 • Experience implementing group activities with adolescents/young adults is highly desirable;
 • Experience in institution/safe zone/shelter/SIL for children/young adults and persons with disabilities is an asset;
 • Possession of creative, fine arts or technical skills, such as wood-working, electronics, painting, music e.tc. is an asset;
 • Good verbal communication and interpersonal skills with adolescents/young adults;
 • Demonstrated empathy and understanding of vulnerable adolescents/young adults;
 • Previous experience in supporting dependents in obtaining independent living skills and enacting daily routines & self-care plans;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, able to handle stress and high pressure work environments effectively & work in culturally diverse work settings;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Fluency in Greek and English is required;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/30uCRiJ

 

 

Handyman-North Lesvos- INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • 3 years professional experience as a handyman.
 • Basic plumbing/electric maintenance skills
 • Ability to work with hardware tools and power equipment
 • INGO experience preferred
 • Personal qualities: Works well in and promotes teamwork, comfortable in a multi-cultural environment, detail oriented, dynamic, results – oriented, flexible, and able to handle pressure well.
 • Fluency in English and Greek required
 • Means of transportation
 • Openness and willingness to work with people from different backgrounds
 • Excellent social, communication and listening skills
 • Numeracy, and record keeping skills
 • Ability to work independently and in a team

https://bit.ly/3kKEqzM

 

 

Sr Finance Officer (Accounting) – Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Qualifications

 1. Bachelor’s degree in accounting, Business Administration, Commerce or Finance or Economics,
 2. Minimum of three years in accounting/finance preferably in NGO.
 3. Must be able to function comfortably in a complex work environment, working and prioritizing multiple tasks.
 4. Able to communicate effectively (written and verbal) in English with staff.
 5. Good time management and interpersonal skills.
 6. Strong computer skills (especially excel).

https://bit.ly/3cqF9RX


 

Νοσηλευτής/τρια-Αλεξανδρούπολη-ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Συνεργατικότητα και επαγγελματισμός
 • Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

https://bit.ly/3nnBSt1

 

 

Φιλόλογοι Αγγλικής Γλώσσας (2)-Μυτιλήνη- ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
 • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)

https://bit.ly/3oDlp3u

 

 

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής-Ηράκλειο Κρήτης- ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Γνώσεις και εμπειρία στη χορήγηση σταθμισμένων εργαλείων αξιολόγησης
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

https://bit.ly/3noMqbo

 

 

Εργοθεραπευτής/τρια-Πειραιάς-ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Εργοθεραπείας ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

https://bit.ly/3HwKpSm


 

Νοσηλευτής/τρια-Τέμενη Αιγίου-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

https://bit.ly/3FrzRm2

 

Παιδαγωγός/Παιδοκόμος-Τέμενη Αιγίου-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

https://bit.ly/3oTFEKv

 

 

Παιδαγωγός/Παιδοκόμος-Αρχαία Κόρινθος-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο.
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας, είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους – τουλάχιστον 2 έτη.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

https://bit.ly/30vzZlF

 

 

Νοσηλευτής/τρια-Αθήνα- ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος

https://bit.ly/3wXDdds


 

Head of Human Resourses-Athens-METADRASI

Required qualifications

 • Bachelor degree in business administration, human resource management, humanities or economics
 • Previous experience in an equivalent position for at least 7 years
 • Excellent knowledge of Greek
 • Excellent knowledge of English
 • Experience with Human Resources Information Systems including payroll tools
 • Excellent knowledge of Ms Office
 • Experience in designing compensation and benefits programs
 • Leadership abilities
 • Strong writing and oral skills
 • Good knowledge of the current labor legislation
 • Ability to handle multiple tasks simultaneously and set strategic priorities.

https://bit.ly/3oBf48B


 

Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting Officer (Maternity Cover)-Athens-INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES

Position Requirements

Education

 • University degree in relevant field such as Social Sciences, International Relations, Information and Data management, Economics, or related field

Experience

Required:

 • 2-years working experience in a similar role
 • Strong background in Project Cycle Management, Monitoring, Information Management, and Reporting
 • Good understanding of humanitarian responses, actors involved and the role of evidence-based decision making for the delivery of humanitarian action
 • Experience in writing, editing and analysing complex reports
 • Experience in project/donor proposal drafting
 • Experience working in a humanitarian/non-profit organization

https://bit.ly/3nljMIg


 

Somali Interpreter-Lesvos-EUROPEAN LAWYERS IN LESVOS

Skills and experience required:

 • Fluency in spoken Somali and English
 • At least 1 year‘s experience of working as an interpreter, preferably for an international organisation or INGO/NGO
 • Good interpersonal and communication skills
 • Ability to adapt to a changing humanitarian/emergency-response environment
 • Excellent interpersonal and teamwork skills and experience of establishing good working relationships with a variety of people of different nationalities
 • Ability to work in a fast-paced, multicultural environment and to cope with competing demands
 • Good time-management skills and resourcefulness
 • Capable of being proactive and working independently
 • Passionate about supporting the rights of refugees and migrants
 • Culturally sensitive
 • High professional ethics and integrity

How to apply

To apply for this role, please send a CV and cover letter in English by email to the Project Manager, Tereza Mimikou ([email protected]).**

https://bit.ly/3wRMOSS


 

Field Coordinator Ritsona Camp-Ritsona/Chalkida-LIGHTHOUSE RELIEF

Qualifications

Required

 • Degree in International Relations, Development studies, Social Sciences, Project Management or Administration;
 • Excellent people management skills;
 • Excellent project management, financial and budgetary control, leadership and communication skills;
 • Experience working with refugees and/or asylum seekers in Greece;
 • At least 3 years work experience in a similar position with an NGO;
 • Excellent level of English, both written and spoken;
 • Proven ability to work under pressure in a fast-paced environment;
 • Ability to adapt to a multicultural context and work cross-linguistically;
 • Excellent working knowledge of GSuite, MS Word and Excel or similar
 • Excellent interpersonal and organizational skills
 • Valid work permit in the EU

How to apply

To apply please send your CV, cover letter, including contact information of at least one referee, with the title “Field Coordinator Ritsona Application” in English to [email protected] and [email protected] by 19 November 2021

https://bit.ly/3qGQm9z