Thursday Job Adverts – Humanitarian Field – 15/9/2022

 

 

Θέση Εθελοντή/ριας | Γαλλόφωνος/η-Αγγλόφωνος/η Διερμηνέας

Posted:15/09/2022

Οργανισμός: GENERATION 2.0 RED

Απαραίτητη διαθεσιμότητα: 1-2 φορές/μήνα (3 ώρες κάθε φορά), βάσει αναγκών

Σχετικά με το GENERATION 2.0 RED

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων.

Συνδυάζουμε δράση και έρευνα, με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας, την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων εν γένει. Ως οργάνωση διαθέτουμε πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην κοινωνική δράση, την κοινωνιολογική & νομική έρευνα, τη διαχείριση προγραμμάτων και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης, διεκδικώντας τα δικαιώματα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το Generation 2.0 RED, στο πλαίσιο του έργου Worldplaces-Workplaces Working with Migrant Women , υλοποιεί ένα πρόγραμμα που απευθύνεται αποκλειστικά στις ανάγκες γυναικών μεταναστευτικού προφίλ που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας παράλληλα στους υπόλοιπους σημαντικούς ρόλους όπως αυτόν της μητρότητας. Με το ρόλο του/της Γαλλόφωνου/ης-Αγγλόφωνου/ης Διερμηνέα, θα συμβάλλετε σημαντικά στην υλοποίηση σεμιναρίων αναφορικά με την ενδυνάμωση γυναικών και την προετοιμασία για την αγορά εργασίας.

Προσόντα:

 • Εξαιρετική χρήση της γαλλικής προφορικά και γραπτά (C1-C2)
 • Εξαιρετική χρήση της αγγλικής προφορικά και γραπτά (C1-C2)
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα εκτιμηθεί
 • Δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εμπιστευτικότητα

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας και μία συνοδευτική επιστολή στο recruitment@g2red.org  με την ένδειξη “Volunteer French-English Interpreter”. Τα βιογραφικά θα εξεταστούν από την ομάδα του G2RED ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας, εθνικότητας ή οποιουδήποτε άλλου προσωπικού χαρακτηριστικού, όπως πάντα.

 

 

Volunteer Position Announcement | French-English-Speaking Interpreter

Organisation: GENERATION 2.0 RED

Availability needs: 1-2 times per month (3 hours per time), upon request

About Generation 2.0 RED

Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity is a nonprofit organisation consisted of people with different origins who work together to promote equal participation in a diverse society, through the empowerment of communities.

We combine action and research, aiming to promote human rights, equality and diversity, fight racism, xenophobia and discrimination in general. As an organization, we have over 15 years of experience in social action, sociological & legal research, project management and cultural events. We participate and cooperate with the largest human rights networks in Greece and Europe, claiming the rights of socially vulnerable groups, regardless of their origin, nationality, religion, gender or sexual orientation.

Generation 2.0 RED, in the frame of the new project Worldplaces-Workplaces Working with Migrant Women, is implementing a programme addressing the needs of women of migrant background willing to enter the labour market, focusing at the same time on their other significant roles such as motherhood. With your role as French-English-speaking Interpreter, you will contribute significantly in implementing seminars on women’s empowerment and job readiness.

Requirements :

 • Excellent command of the French language in speaking and writing (C1-C2)
 • Excellent command of the English language in speaking and writing (C1-C2)
 • Previous work experience in a relevant position will be highly appreciated
 • Intercultural communicational skills
 • Attention to detail
 • Confidentiality

Please send your CV and motivation letter at [email protected] with the indication “French-English-speaking Interpreter”. All applications will be assessed by G2RED team, regardless your origin, religion, ethnicity or any other characteristics as always.


 

Υπεύθυνος/η οικονομικού-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΤΟΠΟΣ Αθήνα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό, καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος (α)  στον (στην)  οποίο (α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «Υπεύθυνος/η Οικονομικού» – Μία (1) θέση

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα (HELIOS).

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

 

Κύρια καθήκοντα:

Συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Τμήματος, τους Υπευθύνους και τη Συντονίστρια Προγραμμάτων της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για την καταγραφή και παρακολούθηση εσόδων κα εξόδων της Οργάνωσης στον τομέα του Προσφυγικού Έργου και όλων των προγραμμάτων που αναλαμβάνονται από τον Τομέα αυτόν.

 • Υποβολή οικονομικών αναφορών
 • Παρακολούθηση ταμειακών ροών
 • Συμμετοχή στην κοστολόγηση των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων
 • Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών σε μηνιαία βάση
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων ευθύνης του, βάσει και των οικονομικών διαδικασιών που προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου
 • Ανάπτυξη εντύπων και ενημέρωση του Εγχειριδίου του Οικονομικού Τμήματος
 • Συνεργασία με την Αποθήκη, τον Ταμία και το Τμήμα Προμηθειών
 • Διευθέτηση καθημερινών συναλλαγών και λογιστικών διαδικασιών
 • Καταχωρήσεις παραστατικών
 • Προετοιμασία προβλέψεων προγραμμάτων
 • Προετοιμασία και σύνταξη προϋπολογισμού προγραμμάτων
 • Προετοιμασία απολογισμού προγραμμάτων
 • Καταγραφή και Διατήρηση αρχείων παγίων και χρέωσης αυτών προς τους αρμόδιους υπαλλήλους
 • Προετοιμασία ηλεκτρονικών υπολογιστών πριν παραδοθούν στους χρήστες τους

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής σχολής
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επιθυμητή
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών εφαρμογών και ελληνικού λογιστικού σχεδίου
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ MS office
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων
 • Πολιτισμική ευαισθησία και ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας

Ρήτρα αποποίησης ευθύνης:

 • Η περιγραφή της θέσης δεν συνιστά εξαντλητικό κατάλογο δεξιοτήτων, επιτευγμάτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση.

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

α) Αίτηση με την ένδειξηΥΠΟΙΤΜ09/22

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενων εργοδοτών  εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει τη λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας

 

 

Υπεύθυνος/ης πεδίου & στέγασης/ διερμηνέα φαρσόφωνος-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΠΕΔΙΟΥ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ/ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΟΦΩΝΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της.

Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της

 • Μεταφράζει κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργάζεται στενά με τον Εκπαιδευτικό και την υπόλοιπη ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος.

Βασικές απαιτήσεις

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση της γλώσσας Φαρσί.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Ικανότητα ενσωμάτωσης σε συχνές προγραμματικές αλλαγές και διαχείρισης τους.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών και τήρησης αρχείων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Γνώση προγράμματος ΜS Office.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής καθώς και διανυκτέρευση όταν αυτό απαιτείται σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος ανά την Ελλάδα.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων στην Πελοπόννησο με βάση την Τρίπολη, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  σε  κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΥΠΣ09/22

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενων εργοδοτών , εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ.  10432, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 18ηΣεπτεμβρίου2022.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας


 

Senior Finance Officer-Athens-TERRE DES HOMMES

Terre Des Hommes Hellas is seeking to recruit a Senior Finance Officer.

Start date       October 2022

Contract         One-year, full-time contract, renewable.

Salary             Depending on skills and experience and in line with similar position grades in the organization.

Reports to (Hierarchically):  Country Director

Reports to (Functional):  Multi Country Delegation Finance & Admin Manager

Deadline for applications: 25/09/2022

BACKGROUND

Terre des hommes Foundation, a member of the International Federation Terre des hommes, is the largest international child rights NGO in Switzerland established over 60 years ago. We operate in over 35 countries with over 100 projects of development aid and emergency impacting over 3 million beneficiaries annually. In Europe our direct assistance projects, strengthening systems and advocacy activities are primarily focused in the areas of access to justice and migration. Terre des hommes has seven offices established in Europe (Albania, Greece, Hungary, Kosovo, Moldova, Romania, and Ukraine) and is also engaged in projects with partners from other European countries and beyond.

ROLE DESCRIPTION

As a member of the Tdh Greece team and working under the direct supervision of the Country Director and the technical supervision of the Multi Country Delegation Finance & Admin Manager, the Senior Finance Officer for Greece is responsible for the implementation and management of the finances in Greece. The Senior Finance Officer as part of the Senior Management Team, should play a role in the leadership and contribute to the overall strategic plans of the organization.

MAIN RESPONSIBILITIES

COORDINATON AND MANAGEMENT

 • Takes part in the definition of strategic orientations for the mission implying financial aspects, in co-ordination with the Multi Country Delegation Head and Country Director, Deputy Director and the team in Greece.
 • Advises and works with management on budgets for fundraising proposals, keeps track of funding coverage, monitors and directs any financial risk.
 • Advice the Country Director, Multi Country Delegation Finance & Admin Manager and Human Recourses on the staffing needs and participates in recruitment according to the strategy and the means of the delegation.
 • Verifies and assists in the preparation of Collaboration Agreements with local or regional partners, ensuring that the financial conditions of the MoU respects Tdh financial procedures; Ensure financial training to partners when necessary.

FINANCIAL, ACCOUNTING, BUDGET, REPORTING AND ADMINISTRATION MANAGEMENT

 • Responsibility in budget conceptions and elaboration, together with the Country Director and the program staff of Greece for new projects and budget proposals in line with internal Tdh regulations before sending to the Multi Country Delegation finance manager.
 • Responsibility of the preparation of Tdh Greece annual budgets in cooperation with Country Director, Program staff and Multi Country Delegation Finance & Admin Manager.
 • Responsible for cash flow monitoring and submission of treasury forecast requests monthly
 • Responsible for the preparation of donors’ financial reports.
 • Responsible of budget follow-up, reports to and advises the Country Director, Budget holders for any budget variations or anomalies including any overspending/underspending and provides recommendations.
 • Responsible for the update of the financial monitoring tool of all donors’ contracts and the update of the cost coverage plan on monthly basis.
 • Maintain administrative contact with donors and acts as primary financial interlocutor.
 • Oversees bank and cash account transactions, and Tdh bank accounts’ opening and closing
 • Prepares and submits monthly SAGA(accounting) system reports and accounting closure to the Headquarter and responsible for day-to-day accounting entries for Tdh Office (into the SAGA system) and accurate update saga systems.
 • Receives, controls and registers in SAGA database Tdh’s local partner’s financial reports, offers his/her support to Tdh local partners when requested.
 • Consults monthly with the accounting office for any tax legislative changes and ensures the compliance with the local legislation.

AUDIT, COMPLIANCE & INTERNAL CONTOL

 • Ensures the compliance of Tdh with all financial, tax reporting and regulatory requirements, ensures internal control and fraud prevention.
 • Performs financial controls and finance validation to assure that all books, advances, expenditures reflect Tdh and donor’s procedures.
 • Knows and implements policies on security, child protection and fraud prevention within the department.
 • Plans, prepares, accompanies, and tracks contractual financial audits and audits of annual accounts.
 • Perform other duties as required by management related to Tdh finance activities

YOUR PROFILE

Education / Qualifications:  Master’s degree in Finance, Accounting, Management, Audit is required.
Experience:

·         5 years of proven relevant professional experience, preferably with an NGO.

·         Expertise in working with non-profit organizations and with institutional donors required, such as EU, UN agencies, private donors is preferred

·         Very good knowledge of NPO and tax legislation and operations in Greece.

·         Strong organizational, planning, prioritizing and administrative skills; ability to self-direct in a fast-paced, multi-task environment, problem-solving skills

·         High level of integrity and dependability with a strong sense of urgency and results-orientation;

·         Excellent team player; communication, negotiation and conflict resolution skills, flexible world view and emotional maturity

·         Ability to uphold high standards and punctuality under pressure.

Languages: Fluent in English and Greek

IT Knowledge

Competencies:

Set and understand the legal, administrative, and financial documents.

Ability to track budgets and accountability.

Ability to plan and respect deadlines.

Ability to increase understanding of financial issues within delegations

Ability to prepare, accompany and track financial audits.

TO APPLY:

Qualified applicants are encouraged to submit their CV and motivation in English to [email protected]

Please include “Senior Finance Officer, your name and surname” in the subject line of the application email.

Child Safeguarding Policy: 

To commit to respect Tdh Risk Management Policies including Child Safeguarding Policy, Safety and Security Policy and Anti-Fraud/Corruption Policy, Whistle Blowing Policy.

Please note that only short-listed candidates will be contacted for the first interview.

GDPR compliance:

By sending your application, you agree that your personal data will be used in the recruitment process. All the documents we will request in different steps of the recruitment process will only be used for this purpose.
All staff involved in recruitment and selection are aware that data protection rules apply, and that personal information will be treated confidentially. According to our policy, we will keep your application documents for the period of the recruitment only.


 

Διερμηνέας-Υπεύθυνος χώρου-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής και μίας ή περισσότερο
γλωσσών μεταξύ των Αραβικών, Φαρσί και Γαλλικών.
• Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
• Σχετική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικό χώρο απαραίτητη.
• Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
• Επιπλέον πιστοποίηση διερμηνείας/μετάφρασης θα εκτιμηθεί.
• Επιμόρφωση σχετική με θέματα ασφάλειας χώρων ή διαχείρισης και αποκλιμάκωσης περιστατικών έντασης θα συνεκτιμηθεί.
• Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
• Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος εντός
Αττικής.
• Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
• Ομαδική εργασία, ευελιξία.
• Ικανότητα σύνταξης σύντομων αναφορών.
• Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office.
• Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
• Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
• Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
• Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:
α) Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και γ)Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΥΧ 09/2022

https://bit.ly/3RF8ewg

 

 

Διερμηνέας Αραβογαλλικών-Λέσβος-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Ευχέρεια και άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο της αραβικής και γαλλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της ελληνικής είναι απαραίτητη.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α)Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσαμε την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας  και γ)Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΑΓ09/2022

https://bit.ly/3RR0NBM


 

Φροντιστής/τρια-Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων «Φρίξος»-Αλεξανδρούπολη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασική  γνώση αγγλικών
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου/Van (με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας)

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως τις 21/09/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Φροντιστή/τριας – Φρίξος Αλεξανδρούπολη».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση(Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3DkFHYi

 

 

Community Manager-Θεσσαλονίκη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Προηγούμενη αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Εμπειρία στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων και των ακολούθων: εμπειρία σε πρωτοβουλίες δημιουργίας κοινοτήτων, επί παραδείγματι, δημιουργία διαδικτυακών φόρουμ, οργάνωση εκδηλώσεων, προετοιμασία αντίστοιχου ενημερωτικού υλικού, καθώς επίσης και προώθησής του στους κατάλληλους αποδέκτες.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας  Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίες υπό συνθήκες κρίσης.
 • Εμπειρία στην οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής.
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αντίγραφο τίτλου σπουδών έως την Δευτέρα 19/09/2022, και ώρα 18:00. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση προτίμησης.

https://bit.ly/3BBOaoM

 

 

Διοικητικός Υπάλληλος-Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (*Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Διοίκησης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λογιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων…)
 • Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών **
 • Καλή γνώση αγγλικών (πιστοποιημένη)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού – πιστοποιημένη)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών ή γερμανικών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της Θέσης
 • Εμπειρία στην αναζήτηση πόρων και την προσέλκυση χορηγών
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου και κάτοχος οχήματος.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]  έως τις 18/09/2022  στις 17:00 , τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διοικητικού Υπαλλήλου – Ταγαράδες-Ωραιόκαστρο»:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3xki7r2

 

 

Διερμηνέας Σομάλι-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Σομάλι (προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Παρασκευή 16/09/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Σομάλι στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Για τη θέση του διερμηνέα η  επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνεκτιμηθεί θετικά, ωστόσο σε περίπτωση μη αποστολής ο υποψήφιος θα συμπεριληφθεί κανονικά στη διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3xnrZAd

 

 

Διερμηνέας Ουρντού-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ουρντού (προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Παρασκευή 16/09/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Ουρντού στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Για τη θέση του διερμηνέα η  επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνεκτιμηθεί θετικά, ωστόσο σε περίπτωση μη αποστολής ο υποψήφιος θα συμπεριληφθεί κανονικά στη διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3BCJzCL


 

Midwife-Roving Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Qualifications

 • Diploma/Education related to Obstetrics/Midwifery
 • Experienced in midwife tasks
 • Education on Social Sciences (i.e., Education, Psychology, Social Work etc) will be highly appreciated
 • At least one (1) year experience in working with migrant/refugee women
 • Fluency in Greek and English. Knowledge of Arabic/Farsi will be highly appreciated.
 • Good communication and facilitation skills
 • Cross cultural awareness and flexibility
 • Ability to work on own initiative and at the same time as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team.
 • Ability to organize short-presentations, and guide group discussions between the beneficiaries of the project

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected]  mentioning in the email subject “Midwife Roving _Thessaloniki”.

https://bit.ly/3Dny3wr

 

 

Adults Greek Teacher-Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

Essential

 • Excellent Greek and English 
 • Degree – Bachelor degree in Greek Literature
 • Proven knowledge of training, curriculum development, implementation, and educational administration
 • At least 1 year of professional experience in educational programs for vulnerable communities
 • Experience teaching Greek as a foreign language
 • Experience engaging with adults and communities in order to improve attendance and address students’ needs
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and education
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage
 • Knowledge of French, Arabic or Farsi will be an advantage

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Adults Greek Teacher _BRC_ Thessaloniki”.

https://bit.ly/3DiNJkF

 

 

Child Psychologist/ Child Psychotherapist-Athens-SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

Essential

 • Child Psychologist / Child Psychotherapist Degree
 • At least 1 year of experience in relevant position (at least 6 months in project serving refugees and migrants population)
 • Familiar with Refugee and Migration Issues and local issues
 • Understanding and willingness to promote gender equality and understand vulnerabilities
 • Understanding of psychological needs and issues for survivors of Gender-based Violence
 • Cross Cultural Awareness and flexibility
 • Computer literate & numerate
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills
 • Fluent in English and Greek (both written and spoken)

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to  [email protected] mentioning in the email subject “Child Psychologist / Child Psychotherapist”.

 

 

Teacher (Math & Science)-Serres-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • Excellent Greek and English
 • Bachelor Degree in Mathematics, or Physics/Chemistry/Biology
 • At least 1 year of professional experience in educational programs for refugees or rural/vulnerable communities
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
 • Excellent Computer skills

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Math/Science teacher Part-Time_ Serres”

https://bit.ly/3B58cqk

 

 

Teacher (Math & Science)-Kavala-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • Excellent Greek and English
 • Bachelor Degree in Mathematics, or Physics/Chemistry/Biology
 • At least 1 year of professional experience in educational programs for refugees or rural/vulnerable communities
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
 • Excellent Computer skills

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Math/Science teacher Part-Time_ Kavala”.

https://bit.ly/3xkQj5G

 

 

Teacher (Greek language)-Drama-SOLIDARITY NOW

Qualifications

 • Excellent Greek and English 
 • Degree – Bachelor degree in education (any subject) or Greek
 • Proven knowledge of training, curriculum development, implementation and educational administration
 • At least 1 year of professional experience in educational programs for refugees or rural communities
 • Experience teaching Greek as a foreign language
 • Experience engaging with parents and communities in order to improve attendance and address students’ needs
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to

[email protected]  mentioning in the email subject “Greek Language Teacher Full-Time_ Drama.

https://bit.ly/3DmmcP3


 

Accounting Assistant-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • Bachelor’s degree in Business Administration, Accounting, Finance or a related field from an accredited academic institution with three years of relevant professional experience; or
 • High school degree/certificate with five years of relevant professional experience.
 • Professional certification as chartered accountant or certified public accountant an asset

but is not required.

Experience and Skills

 • Experience with general ledger functions;
 • Experience with IOM internal procedures;
 • Familiarity with the broad range of migration-related subject areas dealt with by the

Organization;

 • Knowledge of UN and bilateral donor programming;
 • Knowledge of general financial rules and regulations;
 • Knowledge of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS);
 • Strong attention to detail and good analytical skills;
 • Hands-on experience with ERP software package SAP;
 • Experience in the usage of office software packages (MS Word, Excel, etc.) and Knowledgeof spreadsheet and data analysis.

Languages
Fluency in English and Greek (written and oral) is required

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-291 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3xku1RN

 

 

Community Engagement Area Assistant-Thessaloniki-IOM

Required Qualifications and Experience

Education
• University degree in Social or Political Science, Psychology, Communications, Education, or a related field from an accredited academic institution with minimum three years of relevant professional experience.

 • Master’s degree in above fields an advantage.

Experience and Skills

 • Experience in a humanitarian setting in a similar role;
 • Experience in working with vulnerable populations with migrant/refugee backgrounds, including practical application of Protection and Communicating with Communities’ tools and principles;
 • Experience in Communication with Communities, in designing and facilitating feedback mechanisms, tools and good practices and needs – oriented training sessions;
 • Experience liaising with governmental and diplomatic authorities and stakeholders, local andinternational organizations, UN agencies, non-government and national institutions/organizations;
 • Knowledge and understanding of the refugee and migration issues in Greece, the systems, and processes in place to facilitate refugees’ access to services, education, health care, and social benefits;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Ability to work under strict deadlines both independently and within a team;
 • Willingness to work in a challenging, fast-paced and multicultural environment; Strongorganizational, facilitation, interpersonal, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient use of Microsoft Office environment and office software packages, including working knowledge of spreadsheet and database packages with experience in using web-based management systems.

Languages
Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-324 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3qDatEp

 

 

Community Engagement Area Assistant-Thessaloniki-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social or Political Science, Psychology, Communications, Education, or a related field from an accredited academic institution with minimum three years of relevant professional experience.
 • Master’s degree in above fields an advantage.

Experience and Skills

 • Experience in a humanitarian setting in a similar role;
 • Experience in working with vulnerable populations with migrant/refugee backgrounds, including practical application of Protection and Communicating with Communities’ tools and principles;
 • Experience in Communication with Communities, in designing and facilitating feedback mechanisms, tools and good practices and needs – oriented training sessions;
 • Experience liaising with governmental and diplomatic authorities and stakeholders, local and international organizations, UN agencies, non-government and national institutions/organizations;
 • Knowledge and understanding of the refugee and migration issues in Greece, the systems, and processes in place to facilitate refugees’ access to services, education, health care, and social benefits;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Ability to work under strict deadlines both independently and within a team;
 • Willingness to work in a challenging, fast-paced and multicultural environment; Strong

organizational, facilitation, interpersonal, communication, writing and presentations skills;

 • Proficient use of Microsoft Office environment and office software packages, including working knowledge of spreadsheet and database packages with experience in using web-based management systems.

Languages
Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-324 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3RLV94b

 

Community Engagement Area Assistant-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social or Political Science, Psychology, Communications,

Education, or a related field from an accredited academic institution with minimum three years of relevant professional experience.

 • Master’s degree in above fields an advantage.

Experience and Skills

 • Experience in a humanitarian setting in a similar role;
 • Experience in working with vulnerable populations with migrant/refugee backgrounds, including practical application of Protection and Communicating with Communities’ tools and principles;
 • Experience in Communication with Communities, in designing and facilitating feedback
  mechanisms, tools and good practices and needs – oriented training sessions;
 • Experience liaising with governmental and diplomatic authorities and stakeholders, local and international organizations, UN agencies, non-government and national institutions/organizations;
 • Knowledge and understanding of the refugee and migration issues in Greece, the systems, and processes in place to facilitate refugees’ access to services, education, health care, and social benefits;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Ability to work under strict deadlines both independently and within a team;
 • Willingness to work in a challenging, fast-paced and multicultural environment; Strong organizational, facilitation, interpersonal, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient use of Microsoft Office environment and office software packages, including working knowledge of spreadsheet and database packages with experience in using web-based management systems.

Languages
Fluency in English and Greek (written and oral) is required

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-323 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3qCr6Qo

 

 

Cultural Mediator Lingala and French or Arabic and French-Ritsona-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Sciences, Humanities or a related field from an accredited academic institution; or
 • High school diploma/ certificate with minimum two years of relevant work experience.

Experience and Skills

 • Experience working with unaccompanied children an advantage;
 • Experience working in a multi-cultural environment preferred.
 • Possess adequate combination of knowledge, education, training experience and skills to perform essential functions of the position;
 • Good computer literacy in standard software applications;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Willingness to work in day/night shifts, during holidays and weekends;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage

Languages
Fluency in English and/ or Greek (oral and written) is required.
Fluency in Lingala and French or Arabic and French is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-322 and full name in the subject line

https://bit.ly/3QUVxMJ

 

 

Accompaniment Cultural Mediator – Urdu – Thessaloniki-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Sciences, Humanities, or a related field from an accredited academic institution with minimum one year of relevant work experience; or
 • High school diploma/ certificate with minimum three years of relevant work experience.

Experience and Skills

 • Experience working with unaccompanied children an advantage;
 • Experience working in a multi-cultural environment preferred;
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities as well as with internationalinstitutions;
 • Possess adequate combination of knowledge, education, training experience and skills toperform essential functions of the position;
 • Good computer literacy in standard software applications;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Willingness to work in day/night shifts, during holidays and weekends;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages

Fluency in English and Greek (written and oral) is required.
Fluency in Urdu (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-321 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3qBPxh6

 

 

Interpreter Ukrainian-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • High school degree/certificate with minimum two years of relevant work experience.
 • University degree from an accredited academic institution an advantage.

Experience and Skills

 • Previous work experience in a similar role;
 • Possess adequate combination of knowledge, education, training experience and skills to perform essential functions of the position;
 • Computer literacy in standard software applications;
 • Experience in working in a multi-cultural environment preferred;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages

 • Fluency in English and/or Greek (written and oral) is required.
 • Fluency in Ukrainian is required.
 • Fluency or basic knowledge of Russian considered an asset.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-319 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3eOq0OP

 

 

Interpreter Ukrainian-Thessaloniki-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • High school degree/certificate with minimum two years of relevant work experience.
 • University degree from an accredited academic institution an advantage.

Experience and Skills

 • Previous work experience in a similar role;
 • Possess adequate combination of knowledge, education, training experience and skills to perform essential functions of the position;
  • Computer literacy in standard software applications;
 • Experience in working in a multi-cultural environment preferred;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages
Fluency in English and/or Greek (written and oral) is required.
Fluency in Ukrainian is required.

Fluency or basic knowledge of Russian considered an asset.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-320 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3Bgfrvt


 

Social Worker-Lesvos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements:

 • Education: Degree in social work and license to practice in Greece.
 • Experience: Essential 1 years of previous experience as Social Worker and previous experience in other NGOs.
 • Languages: Essential Greek and English.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles, Behavioural Flexibility, Stress Management, Results and Quality Orientation, Service Orientation, Teamwork and Cooperation.

To apply,

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “SW Lesvos” in the subject line of the e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3d9bVuX

 

 

Social Worker Supervisor-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Education: Social Worker Degree or related field essential. Social Worker Permission of Working
 • Social Worker Experience in particular with refugees and migrant population in Greece. Having worked in MSF Operations in Europe over the last 2 years is an Asset.
 • Languages: Mission working language (English) and local language (Greek) essential
 • Essential computer literacy (word, excel and internet)
 • Result, teamwork, flexibility, commitment, stress management

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code Social Worker Supervisor” in the subject line of the e-mail at[email protected]

https://bit.ly/3L9qzPs

 

 

Health Promoter IEC Officer_Farsi/Dari-Evros- MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements:

Education
 • Education level in social science, social communication, nurse or teaching is desirable
 • It is necessary a internal MSF training on health messages
Experience Preferable previous experience in teaching, nursing or social work, community mobilization is desirable
Languages
 1. Greek and/or English
 2. Farsi/Dari, Arabic as an asset
Knowledge Computer literacy,
Competencies
 • Results
 • Teamwork
 • Flexibility
 • Commitment
 • Service
 • Stress Management

 

To apply,          

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “HP_Farsi_North” in the subject line of the e-mail: [email protected]               

https://bit.ly/3BEuHEa

 

 

Health Promoter IEC Officer_Urdu/Pashto- Evros- MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements:

Education
 • Education level in social science, social communication, nurse or teaching is desirable
 • It is necessary an internal MSF training on health messages
Experience Preferable previous experience in teaching, nursing or social work, community mobilization is desirable
Languages
 1. Greek and/or English
 2. Urdu/Pashto
Knowledge Computer literacy,

To apply,  

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “HP_Urdu_North” in the subject line of the e-mail: [email protected]         

https://bit.ly/3xoSRzN

 

 

Cultural Mediator-Urdu/Pashto- Evros- MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements:

Education
 • Essential secondary education. Desirable degree in social sciences, social communication or teaching
 • Training in interpretation or intercultural mediation is an asset.
Experience
 • Minimum two years’ experience in similar position, preferably in provision of medical services and/or with NGOs
 • Previous experience in migration/refugee contexts is desirable
Languages
 • Urdu-Pashto
 • Greek or English
 • Arabic is an asset

 

To apply,

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “CM_Urdu_North” in the subject line of the e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3ByQXz3

 

 

Cultural Mediator-Farsi/Dari-Evros-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements:

Education
 • Essential secondary education. Desirable degree in social sciences, social communication or teaching
 • Training in interpretation or intercultural mediation is an asset.
Experience
 • Minimum two years’ experience in similar position, preferably in provision of medical services and/or with NGOs
 • Previous experience in migration/refugee contexts is desirable
Languages
 • Farsi/Dari
 • Greek or English
 • Arabic is an asset
Knowledge
 • Knowledge of migration dynamics and of the affected population
 • Desired knowledge of the culture and organisation (e.g. health care system) of the host society/country
 • Strong communication, and social skills (attentive listening, open attitude, empathy, sensitivity)
 • Capacity to work in a multidisciplinary team
 •  Initiative, creativity and flexibility
 • Capacity to adjustment to change
 • Strong interest in helping vulnerable population

To apply,  

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “CM_FARSI_North” in the subject line of the e-mail: [email protected]               

https://bit.ly/3RzAn7P

 

 

Mobile Health Activity Manager-Evros-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements:

 • Education: Medical Doctor Diploma and license to practice in Greece.
 • Experience: Minimum of 2 years of medical clinical experience as Medical Doctor (in General Practitioner work is highly desirable). Experience in working with vulnerable populations and victims of violence is an asset.
 • Languages: Essential Greek and English.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles; Behavioral Flexibility; Stress Management; Results and Quality Orientation; Service Orientation; Teamwork and Cooperation.

To apply,

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “Mobile Health Activity Manager_North” in the subject line of the e-mail:  [email protected]

https://bit.ly/3xl8bh3

 

 

Driver-Evros-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements:

 • Education: Essential literacy and driving license Category C’. Good knowledge of country roads
 • Experience: Essential 2 years minimum of previous driving experience. Desirable in MSF or other NGOs
 • Languages: Essential Greek and English is an asset.

To apply,

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “Driver_North” in the subject line of the e-mail:

https://bit.ly/3d5QgnH

 

 

Case Worker-Evros-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements:

Education Bachelor’s degree in social sciences.
Experience Two years minimum in a similar social job; experience with MSF or other NGOs, desirable.
Languages Essential, local language; mission language will be a plus.
Competencies
 • Results
 • Teamwork
 • Flexibility
 • Commitment
 • Service

To apply,  

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “Case Worker_North” in the subject line of the e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3ePQwYt

 

 

Cleaner-Evros-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements:

 • Education: None is required
 • .Experience: None is required

To apply,

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “Cleaner_North” in the subject line of the e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3eK2tP9


 

Accounting & Compliance Manager-Athens-ACTIONAID

Requirements:

We are currently recruiting a dynamic professional with an academic degree in Accounting, or another related field and minimum five (5) years of working experience in senior accounting roles/ financial management roles, and a holder of A’ class signatory right to manage and coordinate all financial and accounting obligations as well as respective financial and accounting reporting and ensure that ActionAid Hellas (AAH) adheres to all legal standards of the Greek Accounting & Taxation authorities and to ActionAid International (AAI) financial policies. We are looking for candidates with demonstrated experience in accounting/taxation principles and practices and in the use of ERP databases (indicatively SAP, Entersoft), along with experience in managing teams, attention to detail, and cost-consciousness skills. Certification as a Certified Accountant (ACCA or similar) will be an asset.

https://bit.ly/3eKbKGX

 

 

Grants Officer-Athens-ACTIONAID

Requirements

We are currently recruiting a dynamic professional with an academic degree in the fields of Social Sciences, Humanities, Political Studies, Business Administration, or another related field, and at least one (1) year experience of working experience in project administration and/or grants management administration, with a focus on EU-funded grants to support grant monitoring and administration while ensuring compliance with related plans and procedures. We are looking for candidates with good knowledge of project and grant cycle management, excellent organizational skills, along with strong communication, presentation, and interpersonal skills.

https://bit.ly/3xhu9kQ


 

Employability Support Officer-Epirus-ARBEITER SAMARITER BUND

Requirements:

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece.
 • Completed Bachelor’s degree in Business Administration or Social Sciences or any other education in relation to career development and job counselling
 • Master’s degree will be considered as an asset
 • Minimum two (2) years of professional work experience and/or at least one (1) year of experience working with NGOs and/or with minority groups or within the civil society sector, preferably working with vulnerable groups.
 • Experience in community engagement, ability to identify students’ needs.
 • Cross-cultural awareness and flexibility.
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills
 • Ability to create a trustworthy, supportive, respective, and interactive communication pathway with parents and children of all ages, background, and diversity.
 • Well organized and efficient, with ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate.
 • Good report writing skills.

https://bit.ly/3BADh6M


 

Handyman-Thessaloniki-CATHOLIC RELIEF SERVICES

Typical Background, Experience & Requirements:

Education and Experience

 • 2-3 years working experience in handling general repair works.
 • 2-3 years working experience in construction and refurbishment.
 • High School diploma preferred; additional experience may substitute for some education.
 • Experience in hands on Hotel/Facilities Maintenance will be considered a strong plus.

https://bit.ly/3dc2qLu


 

Υπεύθυνη/ος Διαχείρισης Προγραμμάτων-Αθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο (Κοινωνικές Επιστήμες, Διαχείριση Έργου κ.λπ.)
 • Προϋπηρεσία 2 ετών στη διαχείριση και επίβλεψη έργων σε ΜΚΟ, κατά προτίμηση σε συναφές με τον σκοπό του ΕΣΠ αντικείμενο
 • Καλή γνώση των χρηματοδοτικών μηχανισμών (π.χ. AMIF, DG Justice, ECHO, EEA Grants, Erasmus+)
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (σε γραπτή και προφορική επικοινωνία)

https://bit.ly/3xp6Eq3

 

 

Διερμηνέας ΦαρσίΘεσσαλονίκη-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Βασικές γλώσσες: Φαρσί
 • Γλώσσα επικοινωνίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/3BEI47k

 

 

Psychologist-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Degree in psychology, with license to practice in Greece;
 • Minimum two year professional experience providing psychological interventions to refugee populations including but not limited to survivors of torture;
 • Knowledge of different culturally relevant therapeutic techniques;
 • Experience conducting assessments, using screening tools and creating individual care plans for clients seeking mental health services;
 • INGO experience preferred;
 • Knowledge of the Inter-Agency Standing Committee (IASC) MHPSS in emergencies guidelines;
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for beneficiaries;
 • Positive and professional attitude, including ability to work well in a team setting;
 • Strong ability to maintain composure, prioritize work under pressure, and work in a difficult environment;
 • Ability to conduct counselling sessions via interpreters/cultural mediators, whenever necessary;
 • Personal qualities: Works well in and promotes teamwork, comfortable in a multi-cultural environment, flexible and able to handle pressure well;
 • Knowledge of self-care practices for mental health providers;
 • Fluency in English and Greek. Preferable knowledge of the following languages: Arabic, Farsi, Dari, Pashto, Kurdish, French.

https://bit.ly/3U9R4s0

 

 

Social Worker-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Technical diploma or degree in social work, including license to practice and registration in Association of Social Workers of Greece.
 • Minimum of 2 years’ experience in social work, case management, provision of psychosocial support to women, survivors of GBV, children, ideally in humanitarian or development settings;
 • Previous experience in institutions/ shelters/accommodation schemes highly desirable;
 • Previous experience in group work with single parent families and GBV survivors is highly desirable;
 • Fluency in Greek and English is required;
 • Demonstrated understanding of working with women/children/ persons with disabilities;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, network-builder, able to handle pressure well and work in cross-cultural setting;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3xkrVky


 

Νοσηλευτής/τρια-Αλεξανδρούπολη-ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΣΟΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
 • Επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Συνεργατικότητα και επαγγελματισμός
 • Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

https://bit.ly/3BAID1I

 

 

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής-Ηράκλειο Κρήτης-ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΣΟΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
 • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

https://bit.ly/3qCTsdA


 

Hr & Payroll Specialist-Αθήνα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ (Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms Office
 • Προϋπηρεσία 5 ετών σε Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Άριστη γνώση του προγράμματος της Epsilon Net Extra Μισθοδοσία (ESS & HRM)
 • Άριστη γνώση ΕΡΓΑΝΗ
 • Πολύ καλή γνώση Εργατικού Δικαίου και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
 • Εμπειρία σε συστήματα ωρομέτρησης ή βαρδιολογίου
 • Καλή γνώση αγγλικών

https://bit.ly/3RResc2