Thursday Job Adverts – Humanitarian Field – 14/4/2022

 

Διερμηνέας /Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής Ουκρανικά/Ρωσικά-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως 26/04

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Μ.Κ.Ο.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την πλήρωση μίας (1) θέσης

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας, από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Ελληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.
 • Κάθε υποψήφιος(-α) στον (στην) οποίο(-α) προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.
 • Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

«Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή Ουκρανικά-Ρωσικά» – Μία (1) θέση

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα (HELIOS BRIDGE).

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα του Διερμηνέα-Διαπολιτισμικού μεσολαβητή:

 • Μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Μεταφέρει τον τρόπο εκφοράς του ομιλητή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.
 • Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση.
 • Συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τους επωφελούμενους, ώστε να υπάρχει σωστή επικοινωνία και οι επωφελούμενοι να κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και τις διαδικασίες.
 • Συνεργάζεται με άλλους φορείς και συνεισφέρει στην επιτόπια και εξ αποστάσεως ενημέρωση και εγγραφή των επωφελούμενων στο πρόγραμμα.
 • Παρέχει ανάλογα με τις γνώσεις του γλωσσική υποστήριξη στα Ουκρανικά/Ρωσικά, σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, συνοδείες σε χώρους παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)
 • Μεταφράζει κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Συνεργάζεται στενά με τον συντονιστή της ομάδας πεδίου και τον υπεύθυνο πιστοποίησης και επαλήθευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

Βασικές απαιτήσεις

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Ουκρανικής/Ρωσικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών, του οράματος και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ στην Ελλάδα θα συνεκτιμηθεί.
 • Δυνατότητα για Ταξίδια και διανυκτέρευση όταν αυτό απαιτείται σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος ανά την Ελλάδα

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου στην Πελοπόννησο με βάση την Αθήνα.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω ταχυδρομικής εταιρείας (courier) σε κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη ΔΔΜΟΡ 03/22

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9, Τ.Κ. 106-72, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 , Τ.Κ. 104- 32, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Απριλίου 2022.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

 

 

Υπεύθυνος Πεδίου Διασύνδεσης Ουκρανικών-Θεσσαλονίκη-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση της Ουκρανικής και της Ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Θα συνεκτιμηθεί η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας .
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Άριστη Ικανότητα σύνταξης αναφορών και διατήρησης αρχείων.
 • Πολύ καλή Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα/Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ στην Ελλάδα.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και γ) Δήλωση ΣυναίνεσηςΤα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas6@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠΔ.ΟΥΚ 04/2022

https://bit.ly/3NZgiX4

 

 

Διερμηνέας/Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής Ουκρανικών-Θεσσαλονίκη-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Ουκρανικής και της Ελληνικής γλώσσας

 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Σχετική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικό χώρο απαραίτητη
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιπλέον πιστοποίηση διερμηνείας/μετάφρασης και σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα συνεκτιμηθεί .
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο θα συνεκτιμηθεί.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του

Προγράμματος εντός Αττικής.

 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών.
  •Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office.
  •Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
  •Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο

εργασίας στην Ελλάδα.

 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική

Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και γ) Δήλωση
Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης Δ.ΟΥΚ 04/2022
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σεηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Τρίτη 26 Απριλίου 2022 .

https://bit.ly/3uybmkb

 

 

Διερμηνέας Σομαλί-Λέσβος-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Ευχέρεια και άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στη σομαλική γλώσσα.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της ελληνικής είναι απαραίτητη.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησηςυποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:α) Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσαμε την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και γ)Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΣ04/2022

https://bit.ly/3M2Hl2a


 

Interpreter (Kurdish &Arabic)-Serres- SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential:

 • Excellent command of Kurdish and Arabic;
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professionalethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strongteamplayer;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Interpreter Kurdish-Arabic_ Serres”.

https://bit.ly/3E5zJJl

 

 

English Teacher-Thessaloniki- SOLIDARITY NOW

Qualifications

 • Excellent Greek and English
 • Degree – Bachelor degree in English Literature or relevant studies
 • Proven knowledge of training, curriculum development, implementation and educational administration
 • At least 1 year of professional experience in educational programs for vulnerable communities
 • Experience teaching English as a foreign language
 • Experience engaging with parents and communities in order to improve attendance and address students’ needs
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage
 • Knowledge of French, Arabic, Farsi, Russian or Ukrainian will be an advantage

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “English Teacher_Thessaloniki”.

https://bit.ly/3O4MNDb

 

 

Lawyer-Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Qualifications:

Essential

 • Minimum three years of experience in practicing law (at least 6 months in project serving refugees and migrants population)
 • LawyersPermission of Work
 • Excellent knowledge of the following areas of Greek law: asylum and family law.
 • Good knowledge of administrative and criminal law is desired
 • Legal analysis: ability to identify and address legal issues for advice and representation
 • Substantial experience of advising and representing individuals with some vulnerability on a professional or voluntary basis
 • Previous experience of human rights/protection work, especially of vulnerable social groups, is highly desirable
 • Awareness and ability to work with survivors of Gender-based Violence and the sensitivities and confidentiality measures that this involves.
 • Ability to adjust communication skills according to the age of the beneficiary
 • Goodinterpersonal, teamworking&communicationsskills
 • Fluency in English

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “SN Lawyer_Thessaloniki Roving_ Greece”.

https://bit.ly/3xmDxEG

 

 

Lawyer-Chalkida-SOLIDARITY NOW

Qualifications:

Essential

 • Minimum three years of experience in practicing law (at least 6 months in project serving refugees and migrants population)
 • Lawyers Permission of Work
 • Excellent knowledge of the following areas of Greek law: asylum and family law
 • Good knowledge of administrative and criminal law is desired
 • Legal analysis: ability to identify and address legal issues for advice and representation
 • Substantial experience of advising and representing individuals with some vulnerability on a professional or voluntary basis
 • Previous experience of human rights/protection work, especially of vulnerable social groups, is highly desirable
 • Awareness and ability to work with survivors of Gender-based Violence and the sensitivities and confidentiality measures that this involves.
 • Ability to adjust communication skills according to the age of the beneficiary
 • Goodinterpersonal, teamworking&communicationsskills
 • Fluency in English

 

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “SN Lawyer_Chalkida_ Greece”.

https://bit.ly/3vdY9ML


 

Κοινωνικός Λειτουργός- Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Πέμπτη 15/04/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3vdGkgG

 

 

Διερμηνέας Ουρντού-Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη»-Αλεξανδρούπολη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ουρντού (προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]  έως τις 17/04/2022  στις 17:00 , τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Ουρντού στη δομή «Έλλη» Αλεξανδρούπολη.

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Για τη θέση του διερμηνέα η  επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνεκτιμηθεί θετικά, ωστόσο σε περίπτωση μη αποστολής ο υποψήφιος θα συμπεριληφθεί κανονικά στη διαδικασία αξιολόγησης

https://bit.ly/3ju7RoL


 

Interpreter-Ukrainian-Various Locations, Greece-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • High school degree/certificate with minimum two years of relevant work experience.
  • University degree from an accredited academic institution an advantage.
  Experience and Skills
 • Previous work experience in a similar role;
 • Possess adequate combination of knowledge, education, training experience and skills to perform essential functions of the position;
  •Computer literacy in standard software applications;
  •Experience in working in a multi-cultural environment preferred;
  •Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
  •Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages

 • Fluency in English and/or Greek (written and oral) is required.
 • Fluency in Ukrainian is required.
 • Fluency or basic knowledge of Russian considered an asset.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-161 and full name in the subject line

https://bit.ly/3xpgXLQ


HR Officer / Payroll Specialist – Thessaloniki / Ioannina-ARBEITER-SAMARITER-BUND

Requirements:

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece.
 • Completed bachelor’s degree in Accounting/Business Administration/Human Resources Management or other related study.
 • Master’s degree in Accounting/Human Resources Management will be an asset
 • Minimum three (3) years of professional work experience as an HR Officer/Payroll Specialist.
 • Experience working with HR ERPs, especially with Epsilon Net’s Business/Pylon
 • Excellent knowledge of Greek labor legislation
 • Fluency in both Greek and English is a must;
 • Excellent command of Microsoft Office, including advanced use of Excel
 • Strong communication skills
 • Ability to deal with strict deadlines and to handle pressure
 • Strong sense of personal integrity.
 • Excellent organizational and planning skills
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, ability to improvise flexibility, cultural and environmental sensitivity
 • Patience, a ‘can-do’ mentality.
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Strong personality, ability to manage a variety of intra-organizational teams
 • Clear understanding of how to manage sensitive and confidential information

How to apply:

All interested parties are requested to submit their CV and Cover Letter in English to the following address: [email protected] clearly stating “HR-OFF/SKG” for Thessaloniki office or “HR-OFF/IOA” for Ioannina office in the subject field.

https://bit.ly/3EavHQ3

 

 

Cultural Mediator-Somali-Epirus-ARBEITER-SAMATITER-BUND

Requirements:

 • Completed high school or higher education
 • Spoken and written fluency in Somali, and good understanding of the relevant cultures
 • Spoken and written fluency Greek and/or English and other languages would be an asset
 • At least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills
 • Ability to work independently and efficiently
 • Valid driving licence would be an asset

How to apply:

All interested parties are requested to submit their CV and Cover Letter in English to the following address: [email protected] clearly stating “CM-SOMALI/IOA” in the subject field.

https://bit.ly/3uCARRw

 

 

Cultural Mediator-Farsi/Dari-Epirus-ARBEITER-SAMARITER-BUND

Requirements:

 • Completed high school or higher education.
 • Spoken and written fluency in Farsi/Dari and good understanding of the relevant cultures.
 • Spoken and written fluency Greek and/or English and other languages would be an asset.
 • At least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece.
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour.
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community;
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently;
 • Valid driving licence would be an asset

How to apply:

All interested parties are requested to submit their CV and Cover Letter in English to the following address: [email protected] clearly stating
CM-FARSI_ACE /IOA” in the subject field.

https://bit.ly/3uDV49L


 

Senior Project Officer: Livelihoods and Integration-Athens-CATHOLIC RELIEF SERVICES- UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS

Typical Background, Experience & Requirements:

Education and Experience

 • Bachelor’s Degree required. Degree in International Relations or in the field of Social Sciences or Communications would be a plus. Additional experience may substitute for some education.
 • Minimum of 4 years of work experience in project support, ideally in the field of humanitarian response or refugee integration and for an NGO.
 • Experience working with partners, participatory action planning, capacity building and community engagement.
 • Experience monitoring projects and collecting relevant data.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).

Required Languages: English and Greek

https://bit.ly/3vetX41

 

 

Helpline Operator Farsi/Dari-English-Athens-CATHOLIC RELIEF SERVICES- UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS

Typical Background, Experience & Requirements:

 • Excellent interpersonal communication skills.
 • Proven organizational skills and ability to manage multiple tasks simultaneously.
 • Experience working with refugees and migrants is preferred.
 • Experience with Microsoft Office and digital data collection tools is a plus.
 • Greek work authorization required.

Required Foreign Languages: Written and spoken fluency in Farsi/Dari and in one or more of the following

languages: Pashto, Urdu, Hindi, Panjabi. Written and spoken fluency in English.

https://bit.ly/3xn8wjQ

 

 

Helpline Operator Ukrainian-English-Athens-CATHOLIC RELIEF SERVICES- UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS

Typical Background, Experience & Requirements:

 • Excellent interpersonal communication skills.
 • Proven organizational skills and ability to manage multiple tasks simultaneously.
 • Experience working with refugees and migrants is preferred.
 • Experience with Microsoft Office and digital data collection tools is a plus.
 • Greek work authorization required.

Required Foreign Languages: Written and spoken fluency in Ukrainian and English.

https://bit.ly/3juSo7Y


 

Εργαζόμενος/η Δημιουργικής Απασχόλησης-Αθήνα/ Θεσσαλονίκη-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Βρεφονηπιοκόμου ή Νηπιαγωγού
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων στην απασχόληση και φροντίδα παιδιών ηλικίας 2-6 χρονών
 • Βασική γνώση Αγγλικών
 • Βασική γνώση Η/Υ

https://bit.ly/3jzlV08

 

 

ΨυχολόγοςΑθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office, Word, Excel, Internet, PPT, βάση δεδομένων)

https://bit.ly/3O8CE8x

 

 

Διερμηνέας ΟυκρανικώνΑθήνα– GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Βασική γλώσσα: Ουκρανικά
 • Γλώσσα επικοινωνίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/37G74hQ

 

 

Διερμηνέας ΟυκρανικώνΘεσσαλονίκη-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Βασική γλώσσα: Ουκρανικά
 • Γλώσσα επικοινωνίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/3roJyNf

 

 

Διερμηνέας ΦαρσίΑθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Βασική Γλώσσα: φαρσί/νταρί
 • Γλώσσα επικοινωνίας: ελληνικά ή/και αγγλικά
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/3JDjkwL

 

 

Ερευνητής/τριαΑθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακό στις Κοινωνικές Επιστήμες, κατά προτίμηση στην Εγκληματολογική Ψυχολογία ή/και τις δικανικές επιστήμες
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε δικανικά ζητήματα, ζητήματα θυματοποίησης ανηλίκων ή/και στο κυβερνοέγκλημα. Ως προϋπηρεσία λογίζεται:
  • Επαγγελματική εμπειρία σε ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερθέντων ζητημάτων ή και
  • Συμμετοχή σε έμμισθη επιστημονική έρευνα σε ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερθέντων ζητημάτων ή και
  • Δημοσιεύσεις σε έγκυρα ελληνικά ή/και ξένα επιστημονικά περιοδικά σε ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερθέντων ζητημάτων
 • Άριστη γνώση διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και, ειδικότερα, στη σύνταξη, χορήγηση και ανάλυση ερωτηματολογίων και στον σχεδιασμό, τη διενέργεια και ανάλυση συνεντεύξεων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου

https://bit.ly/3v9KVk2


 

Health Promoter Officer Somali-Lesvos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements:

 • Desirable diploma in social sciences, communication, nursing or teaching.
 • Desirable 1 year of previous experience in MSF and/or previous experience in other NGOs.
 • Essential Somali and English. Knowledge in Arabic is an asset.
 • Computer Literacy: Essential computer literacy (word, excel and internet)
 • Commitment to MSF’s Principles; Behavioral Flexibility; Stress Management; Results and Quality Orientation; Service Orientation; Teamwork and Cooperation.

To apply

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “HP Somali Lesvos” in the subject line of the e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3O4SBNc

 

 

Personnel Development Manager-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Qualifications

 • Education: Degree in Human Resource Management or Personnel Development or other relevant studies.
 • Experience: Working experience of at least two years in Human Resources Management. Experience in personnel development, learning path, training or coaching is an asset.
 • Desirable previous experience in MSF or other NGO.
 • Languages: Essential Fluent verbal and written command of English and Greek
 • Competencies: People Management. Commitment. Flexibility. Results. Teamwork

https://bit.ly/3xoskDu


 

Κοινωνικός Λειτουργός-Αθήνα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία, τουλάχιστον τριών ετών, σε συναφείς φορείς.
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

https://bit.ly/3rlm3Ve