Thursday Job Adverts – Humanitarian Field – 13/1/2022

Εκπαιδευτικός-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EDUCATION PROJECT 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας, από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. 

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται: 

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. 
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση. 
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων. 

Κάθε υποψήφιος(-α) στον (στην) οποίο(-α) προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων. 

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου: 

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ 

Την πλήρωση των παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση: 

 • «Εκπαιδευτικός» – Δύο (2) θέσεις 

Περίληψη θέσεως εργασίας: 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι μας προσφέρουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης, παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων. 

Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικών σε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες. 

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό. Πρωταρχικός ρόλος του/της Εκπαιδευτικού είναι η δημιουργία και η διδασκαλία εκπαιδευτικού υλικού σε επωφελούμενους με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και προετοιμασίας για πιστοποίηση γλωσσομάθειας. 

Κύρια καθήκοντα 

 • Συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς και φορείς και συνεισφέρει στη δημιουργία και εκμάθηση πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού. 
 • Καταρτίζει πρόγραμμα μαθημάτων για αρχάριους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα αλφαβητισμού. 
 • Καταρτίζει εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό σχετικό με την ένταξη και ενσωμάτωση των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην οικονομική ζωή και το εργασιακό περιβάλλον της πόλης φιλοξενίας, θέτοντας ως προτεραιότητα τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που θα αυξήσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους. 
 • Προετοιμάζει τους ωφελούμενους του έργου για πιθανές εξετάσεις που στοχεύουν στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων επάρκειας της χρήσης της Ελληνικής γλώσσας. 
 • Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, προετοιμασίας μαθημάτων, άμεσης διδασκαλίας και παρακολούθησης παρουσιών και προόδου σε ομάδες επωφελούμενων. 
 • Παρέχει υποστήριξη σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου. 
 • Προετοιμάζει υλικό και διδάσκει λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές. 
 • Συνεργάζεται στενά με την ομάδα έργου, τον Υπεύθυνο Ομάδας καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος. 
 • Υλοποιεί συγχρονικά μαθήματα εξ αποστάσεως. 
 • Καταγράφει, παρακολουθεί την πρόοδο, λύνει τεχνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και συλλέγει τα απαραίτητα για το πρόγραμμα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των εξυπηρετούμενων που χρησιμοποιούν εφαρμογή εξ αποστάσεως εκμάθησης της ελληνικής και θεματικών που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος. 
 • Διοργανώνει και συμμετέχει σε εβδομαδιαίες δραστηριότητες εντός και εκτός κέντρου με στόχο την κοινωνικοποίηση των επωφελούμενων και την εξάσκηση της ελληνικής γλώσσας. 

Βασικές απαιτήσεις 

 • Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικών σπουδών θα προτιμηθεί. 
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ή Πιστοποίηση στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας θα προτιμηθεί. 
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί. 
 • Απαραίτητη εμπειρία δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα του προσφυγικού. 
 • Ικανότητα διοργάνωσης εκπαιδευτικών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων και κινητοποίησης των ωφελούμενων. 
 • Ικανότητα δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης. 
 • Πολιτισμική ευαισθησία και ανεπτυγμένα επικοινωνιακά προσόντα. 
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων. 
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων. 
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα ευελιξίας και ομαδικού πνεύματος. 
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ και χρήσης Microsoft (Word, Excel και Outlook). 
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο, με επιθυμητή τη γνώση και άλλων γλωσσών όπως γαλλικά, αραβικά και φαρσί. 
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ. 
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ. 
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας. 
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. 
 • Δυνατότητα για Ταξίδια 
 • Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών. 
 • Εργασιακό Περιβάλλον 
 • Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου. 

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] ή [email protected] 

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά : 

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΕΚΠ 01/22 

β) Συνοδευτική Επιστολή 

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενου εργοδότη, εφόσον υπάρχουν, και 

δ) Δήλωση Συναίνεσης 

στις διευθύνσεις: 

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή 

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ. 10432, Αθήνα. 

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 16η Ιανουαρίου 2022. 

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι: 

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και 

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων. 

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας. 

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

 

Βοηθός Υπεύθυνου Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγραμμάτων-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών ή Πληροφορικής/Θετικών Επιστημών ή άλλου (συναφούς με το αντικείμενο).
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή αντικείμενα θα συνεκτιμηθούν.
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες χρήσης database συστημάτων και στατιστικής ανάλυσης θα συνεκτιμηθούν
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση χειρισμού της Ελληνικής και Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Εμπειρία διαχείρισης ομάδων θα συνεκτιμηθεί.
 • Για τους υποψηφίους κοινωνικών επιστημών απαραίτητη η προϋπηρεσία σε προγράμματα παροχής υπηρεσιών σε προσφυγικό πληθυσμό σε συναφέις θέσεις. Για τους υποψηφίους τεχνολογικής/θετικής εκπαίδευσης απαραίτητη η εμπειρία/προϋπηρεσία σε αξιολογήσεις/δοκιμές συστημάτων (end-user pilots or trials) και ανάλυσης δεδομένων μέσω εφαρμογών όπως excel, power bi, progress, kobo, appsheet κλπ.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Αυξημένες Οργανωτικές δεξιότητες, Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα/Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης MEAL 01/2022.

https://bit.ly/3rc2XzZ


 

FIN/HR Assistant-Athens-MEDECINS SAN FRONTIERES

Requirements

 • Education: Desirable finance, business, or administration related diploma.
 • Experience: Essential previous working experience of at least two years in relevant jobs.
 • Desirable experience in MSF or other NGOs in developing countries.
 • Languages: English essential and Greek
 • Knowledge: Essential computer literacy (word, excel, internet)
 • Results, Teamwork, Commitment, Flexibility, Stress management

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “ FIN/ HR ASSISTANT” in the subject line of the e-mail at:  [email protected]

https://bit.ly/3GikZHq

 

Nanny-Athens-MEDECINS SAN FRONTIERES

Requirements

 • Education: Pedagogical education, nursing education an asset
 • Experience: Experience in working with children in child care facilities or in families
 • Languages: English essential, Greek, French or Farsi or Arabic an asset
 • Knowledge: Computer literacy essential.
 • Results, Teamwork, Commitment, Flexibility, Stress management

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “Nanny” in the subject line of the e-mail at:  [email protected]

https://bit.ly/33pIlMq

 

Psychiatrist-Athens- MEDECINS SAN FRONTIERES

Requirements

 • MD degree, registered Psychiatrist
 • At least 3 years’ experience in clinical care to adults/children
 • Desirable experience: Experience with migrants is an asset and/or traumatized refugees and psychotherapy. Previous experience with MSF.
 • Previous field experience with MSF in different contexts essential
 • Essential, Greek, and English
 • Desirable Arabic/Farsi/Dari
 • Result, Teamwork, flexibility, commitment, stress management

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “Athens Project Psychiatrist” in the subject line of the e-mail at[email protected]

https://bit.ly/3qjH2rI

 

Social Worker-Athens-MEDECINS SAN FRONTIERES

Requirements

 • Bachelor’s degree in social work/ License to practice.
 • Ability to develop, organise and work independent after collaboration with team / supervisor.
 • Good knowledge of English and Greek.
 • Knowledge of French, Arabic, Farsi or Spanish will be considered as an asset.
 • 2-years experience in similar job.
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.

To apply

Please send your CV and motivation letter in English quoting reference code “Social Worker” in the subject line of the e-mail at:  [email protected].

https://bit.ly/3JYDClQ

 

Health Promoter – Farsi- Athens- MEDECINS SAN FRONTIERES

Requirements

 • Education level in social science, social communication, nurse or teaching
 • Preferable previous experience in teaching, nursing or social work, community mobilization.
 • Ability to develop, organize and work independent after collaboration with team / supervisor.
 • Fluency in Farsi is mandatory (spoken & written).
 • Good knowledge of English.
 • Knowledge of Urdu will be considered as an asset.
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.

To apply

Please send your CV and motivation letter in English quoting reference code Health Promoter Officer Farsi in the subject line of the e-mail at:  [email protected].

https://bit.ly/33rXgFV

 

Health Promoter – Spanish- MEDECINS SAN FRONTIERES

Requirements

 • Education level in social science, social communication, nurse or teaching
 • Preferable previous experience in teaching, nursing or social work, community mobilization.
 • Ability to develop, organise and work independent after collaboration with team / supervisor.
 • Fluency in Spanish is mandatory (spoken & written).
 • Good knowledge of English.
 • Knowledge of Greek will be considered as an asset.
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.

To apply

Please send your CV and motivation letter in English quoting reference code Health Promoter Officer Spanish” in the subject line of the e-mail at:  [email protected].

https://bit.ly/3ngHDZe

 

Health Promoter Officer Somali –Athens-MEDECINS SAN FRONTIERES

Requirements

 • Desirable diploma in social sciences, communication, nursing or teaching.
 • Desirable 1 year of previous experience in MSF and/or previous experience in other NGOs.
 • Essential Somali and English. Knowledge in Arabic is an asset.
 • Computer Literacy: Essential computer literacy (word, excel and internet)
 • Commitment to MSF’s Principles; Behavioral Flexibility; Stress Management; Results and Quality Orientation; Service Orientation; Teamwork and Cooperation.

To apply

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “HP Somali Lesvos” in the subject line of the e-mail:

https://bit.ly/31OU9rp

 

Case Worker Supervisor- Athens-MEDECINS SAN FRONTIERES

Requirements

 • Essential diploma in social work, psychology or social sciences.
 • Computer literacy essential, Word and Excel
 • Minimum 3 year working experience in working with asylum seeking/refugee population. Previous experience in case management in the context of Greece (mainland or islands) and desirable one-year experience in MSF.
 • Essential English and Greek. French, Farsi or Arabic are an asset.
 • Commitment to MSF’s Principles, Behavioural Flexibility, Stress Management, Results and Quality Orientation, Service Orientation, Teamwork and Cooperation.

To apply

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “Case Worker Supervisor” in the subject line of the e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3Gld4sS

 

Logistics Coordinator Assistant- Athens-MEDECINS SAN FRONTIERES

Qualifications

Education Essential secondary education plus further training
Experience
 • Essential two years of previous experience in similar jobs
 • Desirable with MSF or other NGOs, in developing countries
Languages                                 Mission language (English) and local language (Greek) essential.
Knowledge Essential computer literacy (word, excel and internet)

 

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “Athens Logistics Coordinator Assistant” in the subject line of the e-mail at: MSFCH-[email protected]

https://bit.ly/3K0Y9Go

 

Health Promoter – Farsi- Athens-MEDECINS SAN FRONTIERES

Requirements

 • Education level in social science, social communication, nurse or teaching.
 • Ability to develop, organise and work independent after collaboration with team / supervisor. 
 • Fluency in Farsi is mandatory (spoken & written).
 • Good knowledge of English.
 • 2-year experience minimum in teaching, nursing or social work, community mobilization.
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.

To apply

Please send your CV and motivation letter in English quoting reference code “Health Promoter Officer/Farsi  Samos” in the subject line of the e-mail at:  [email protected]

https://bit.ly/332yMDG


 

Παιδαγωγός για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΚEDU) στην Κω-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικής σχολής (κατά προτίμηση πτυχίο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
ή πτυχίο ΑΕΙ και παιδαγωγική επάρκεια (ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην εκπαίδευση ή πιστοποίηση μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
• Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία
• Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
• Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας
• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίες υπό συνθήκες κρίσης
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Άριστη γνώση Η/Υ

https://bit.ly/33eBMwu

 

Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής με εξαιρετική γνώση της Αραβικής γλώσσας για την πόλη της Θεσσαλονίκης-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Γνώση Αραβικών 
 • Γνώση Ελληνικών
 • Γνώση των συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις κι ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους κι ιδιωτικούς φορείς
 • Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

https://bit.ly/3qeeGPs


 

Συντονιστής Διεθνούς Δικτύου Γιατρών του Κόσμου-ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Qualifications

The ideal candidate will be/have:

 • A master’s degree and at least five years of experience in project management and programme support, or equivalent experience.
 • At least five years of experience in programme or operations management for an NGO
 • At least three years of experience in international networks and/or platforms
 • Experience of working collaboratively and effectively with a wide variety of people both internally and externally, at all levels
 • Native/bilingual proficiency in English required
 • Full working proficiency in French and Spanish highly desired, with full working proficiency a minimum requirement.

HOW TO APPLY

Send your curriculum vitae and a cover letter to: [email protected]

https://bit.ly/3qfrXHy


 

SENIOR EMPLOYABILITY OFFICER-Athens-SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

Essential

 • Previous relevant experience in employment support, capacity building, and/or training of individuals
 • Excellent case management skills and track record of delivering quality services to a large pool of beneficiaries
 • Knowledge of the Greek labour market, and how to navigate it to better match opportunities with the profile and skills of a candidate
 • Well organised, structured and self-disciplined, with excellent time-management skills
 • Recruitment experience will be considered as an asset
 • Very strong interpersonal skills.
 • Good networking and relationship management skills.
 • Proficient user of MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
 • Fluent in Greek and English (both written and verbal)

https://bit.ly/3fcikmz

 

EMPLOYABILITY OFFICER-Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Essential skills & Attributes:

 • Previous Supported Employment.
 • Excellent case management skills to deliver a quality service to a large total caseload
 • Well organized, structured, and self-disciplined, with excellent time-management skills
 • Recruitment experience will be considered as an asset
 • Very strong interpersonal and communication skills
 • Good networking and relationship management skills

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “SN Employability Officer_ Thessaloniki”.

https://bit.ly/3JZJb3n

 

SENIOR EMPLOYABILITY OFFICER- Roving between Attica camps-SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

Essential

 • Previous experience as employability coordinator
 • Excellent case management skills to deliver a quality service to a large total caseload
 • Well organized, structured, and self-disciplined, with excellent time-management skills
 • Recruitment experience will be considered as an asset.
 • Very strong interpersonal and communication skills
 • Good networking and relationship management skills
 • Strong knowledge of the employability market

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to  [email protected] mentioning in the email subject Senior Employability Officer”.

https://bit.ly/31OYmeH


 

Λογοθεραπευτής-τρια-Ρόδος-COVERAMEA

Mε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. 

https://bit.ly/3tjyLWv

 

Νοσηλευτής-τρια-Ρόδος-COVERAMEA

Ανώτατης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση 

https://bit.ly/3tiUjT2

 

Καθαριστής-τρια-Χολαργός-COVERAMEA

για 6ωρη απασχόληση.  

https://bit.ly/3fhuaMl

 

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων-Χολαργός-COVERAMEA

Κύρια καθήκοντα να φροντίζει για την επισκευή, τη συντήρηση
και την καλή λειτουργία των κτιρίων.

Απαραίτητες οι γνώσεις υδραυλικών εργασιών.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο Φορέα.

https://bit.ly/3zMmpYe

 

Τεχνίτης Δερμάτινων Ειδών-Χολαργός-COVERAMEA

https://bit.ly/3nkrRfN

 

Βοηθός Εργοθεραπείας/Βοηθός Φυσικοθεραπείας-Χολαργός-COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

https://bit.ly/3I1K361

 

Μάγειρας/Μαγείρισσα-Χολαργός-COVERAMEA

Πτυχιούχος με προϋπηρεσία 

https://bit.ly/31OZoqV

 

Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός για Σ/Κ-Χολαργός-COVERAMEA

για 6ωρη απασχόληση.

https://bit.ly/34wT6gy

 

Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης Οχημάτων-Χολαργός-COVERAMEA

Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

https://bit.ly/3Fiv3Pj

 

Ειδικός Παιδαγωγός-Χολαργός-COVERAMEA

https://bit.ly/3fev1gJ

 

Γραμματέας-Χολαργός-COVERAMEA

Με άριστη γνώση υπολογιστή και αγγλικών για πλήρη απασχόληση 

Επιθυμητό το μεταφορικό μέσο.

https://bit.ly/3fctfMX

 

Φύλακας-Χολαργός-COVERAMEA

Με προϋπηρεσία στη φύλαξη χώρου.

https://bit.ly/3thnoON


 

Fundraising Consultant-Athens-DANISH REFUGEE COUNCIL GREECE

Requirements:

 • Bachelor’s degree required with master’s degree strongly preferred.
 • 5-10 years’ experience in fundraising, program design and proposal writing.
 • Proven track record of successful proposals.
 • Experience with INGO is an advantage.
 • Knowledge of key donor (UN, EU, etc.) regulations, procedures, and requirements.
 • Knowledge of DRC’s core sectors (Protection, SMS/CCCM, Education) will be considered an asset.
 • Exceptional written and interpersonal communication skills an absolute must.
 • Excellent organizational skills, with ability to determine priorities and pay attention to detail.
 • Ability to work in a multicultural context as a flexible and respectful team player.
 • Computer proficiency with high level of knowledge of commonly used packages, like MS Word, Excel, Outlook, etc.
 • Ability/willingness to work with extremely tight deadlines and multiple tasks.
 • Fluent in English (written and verbal).
 • Knowledge of Greek is an advantage.
 • The Consultant should be tax registered as a legal entity in the relevant Country

https://bit.ly/3fjPC32

 

Asylum Lawyer-Lesvos-EUROPEAN LAWYERS IN LESVOS

Skills and experience required

 • Law degree and registration with a Greek Bar Association
 • Detailed knowledge of Greek asylum law
 • Familiarity with relevant Greek asylum procedures
 • Excellent verbal and written English and Greek skills
 • Excellent drafting, analytical and communication skills
 • At least two years’ experience of practising asylum law, preferably with experience of working for an international organisation or INGO/NGO
 • Experience of providing face-to-face legal assistance in a humanitarian/emergency context, preferably including to unaccompanied minors
 • Undergraduate or graduate degree in a relevant field (e.g. international law, human rights, refugee law, international relations) desirable
 • Knowledge of international refugee law and human rights law desirable
 • Ability to adapt to a changing legal, humanitarian/emergency-response environment
 • Ability to work in a fast-paced, multicultural environment and to cope with competing demands under tight deadlines
 • Excellent interpersonal and teamwork skills and experience of establishing good working relationships with a variety of people of different nationalities
 • Capable of being proactive and working independently
 • Passionate about supporting the rights of refugees and migrants
 • Culturally sensitive
 • High professional ethics

https://bit.ly/3qg6gHc


 

Υπεύθυνος Λειτουργίας, Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων-Αθήνα-GIVMED

Βασικά προσόντα:

 1. Απόφοιτος πανεπιστημίου (κατά προτίμηση Σχολές Μηχανικών, Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Υγείας)
 2. Τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας σχετικής με τις παραπάνω αρμοδιότητες
 3. Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων
 4. Άριστη γνώση υπολογιστών (π.χ. χρήση google drive, project management tools, communication platforms)

Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε εύρεση χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η συμμετοχή (εθελοντική ή επαγγελματική) σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

https://bit.ly/3K5YO9M


 

Κοινωνικός Επιστήμονας-Αθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας ή άλλου σχετικού πεδίου, σε συνδυασμό με εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Ελάχιστη εμπειρία δύο ετών σε συναφείς τομείς και σε εκπαιδευτικές δράσεις με νέους.
 • Κατανόηση του συστήματος τυπικής , άτυπης και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τις προκλήσεις που παρουσιάζει για υπηκόους τρίτων χωρών.
 • Ικανότητα στο πακέτο του Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook κ.λπ.).
 • Εξαιρετική γνώση ελληνικών και αγγλικών.
 • Κατανόηση και ικανότητα διατήρησης της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού των δικαιούχων.
 • Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, θετική στάση και αντίληψη, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα να παρέχει σαφείς γραμμές επικοινωνίας,ικανότητα προσαρμογής των στοιχείων του έργου σε μεταβαλλόμενο πλαίσιο, ικανότητα ευελιξίας.

https://bit.ly/3Fixxgo


 

Urdu Interpreter/ Cultural Mediator – Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Translations, humanities, social sciences, or equivalent combination of education/training and work experience in a similar context is considered as an asset
 • Experience in interpretation and translation services is required
 • Certification in cultural mediation is considered as an advantage
 • Experience working with children and youth highly desirable
 • Experience working in NGOs and in the humanitarian context is highly desirable, Experience of working with refugees and vulnerable groups of people
 • Fluency in Greek and good working level of English is mandatory
 • Strong communication skills (written and spoken) in Urdu and ability to translate into English and Greek and vice versa
 • Knowledge of one of the following languages is considered as an asset: Panjabi, Pashto 
 • Able to work in multidisciplinary and multicultural teams
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, network-builder, able to handle pressure well and work in Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures
 • Strong sense of personal integrity
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required

https://bit.ly/3r9APh5

 

Monitoring, Evaluation, and Learning Coordinator – Athens- INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

Education: A University degree in a relevant discipline (preferably in Social Sciences, Data Science, or a related field) –a technical degree together with additional relevant work experience may substitute for education

Work Experience: At least 5 years developing and implementing M&E plans; coordinating and/or conducting project evaluations, conducting qualitative and both descriptive and inferential quantitative data analysis. Experience conducting evaluations of programs for refugee or displaced populations preferred.

Skills and Competencies:

 • Leadership experience with M&E planning, system set-up, maintenance, and oversight from inception to close-out.
 • A strong understanding of routines that promote data quality and data-driven decision making.
 • Experience with data management systems.
 • A strong understanding of client feedback systems and demonstrated dedication to applying a GEDI lens to monitoring, evaluation, and learning.
 • Demonstrated experience with MEL capacity building/training.
 • A strong understanding of principles and processes involved in collection of data from linguistically diverse, refugee and migrant populations.
 • Proven experience with donor reporting and data visualization.
 • Strong understanding of the relationship between program design and M&E and technical skills need to support program staff in designing evaluable projects and using data and evidence to inform project design.
 • Advanced M&E technical knowledge, including knowledge of basic M&E concepts and tools, as well as some or all of the following: design of evaluable projects, data analysis, statistics, electronic data collection, sampling, evaluation and research methodologies, and Power Bi.
 • Project management skills.
 • Advanced knowledge of Microsoft Office Word, PowerPoint and Excel.
 • Strong attention to detail (excellent proofreading and editing skills).
 • Ability to work flexibly both independently and as part of a team.
 • Excellent communication skills, both verbal and written, with fluency in English.
 • Ability to handle multiple priorities and deadlines.
 • Strong critical thinking capabilities with an ability to rapidly assess situational needs, develop problem solving strategies, and implement sustainable solutions.

Language Skills: English language fluency, Greek fluency is an absolute advantage. Fluency in additional languages (e.g. Arabic, Dari, Pashtu) is an advantage.

https://bit.ly/31TL5S8

 

Senior Finance Manager – Athens INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • A bachelor’s degree from an accredited university in Accounting, Business Administration, Commerce or Finance or a master’s degree in Accounting.
 • Minimum of 5 years in similar financial, compliance, or operational role supporting EU, National AMIF and international donor projects in similar contexts;
 • Experience with budgeting and financial reporting requirements on multimillion-dollar funded projects;
 • Experience with financial management and reporting on projects with substantial subaward components;
 • Strong knowledge of generally accepted accounting practices, financial reporting standards, financial management processes and procedures
 • Familiarity with EU and National AMIF rules and regulations.
 • Extensive experience in working with computerized accounting systems, standard spreadsheet and database programs (SUN System).
 • Good written and verbal skills in English and Greek.

https://bit.ly/3r8Dfg3

 

Farsi Interpreter/Cultural Mediator – Lesvos- INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Translations, social sciences, or equivalent combination of education and work in interpretation;
 • Proven experience in interpretation/ cultural mediation, especially in the refugee response and in group settings;
 • Certification in cultural mediation is considered as an advantage;
 • Strong communication skills (written and spoken) in mother language, English and/or Greek and ability to translate into English and/ or Greek and vice versa;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Candidates must be able to adapt to a changing context, feel comfortable working in unstable and often insecure environments;
 • Excellent Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3HTXVz0

 

Social Worker-Athens INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS: 

 • Technical diploma or degree in social work, including license to practice;
 • Minimum of 2 years’ experience in social work, case management, provision of psychosocial support to adolescents/young adults, ideally in humanitarian or development settings;
 • Previous experience in institution/safe zone/ shelter/SIL for children/young adults and persons with disabilities highly desirable;
 • Previous experience in group work with adolescents/young adults is highly desirable;
 • Fluency in Greek and English is required;
 • Demonstrated understanding of working with adolescents/young adults and/or persons with disabilities;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, network-builder, able to handle pressure well and work in cross-cultural setting;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3zOoR06


 

Press & Communication Officer- Αθήνα- ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα επικοινωνίας & ΜΜΕ ή άλλων κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα επικοινωνίας & ΜΜΕ ή άλλων κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
 • Τουλάχιστον 5ετής εργασιακή εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας & ΜΜΕ, μη κυβερνητικούς φορείς ή άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς
 • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Η/Υ

https://bit.ly/3zOf9uJ

 

Νοσηλευτής-τρια – Τέμενη Αιγίου- ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

https://bit.ly/3HV7TA7

 

431 | Νοσηλευτής-τρια – Αθήνα- ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος

https://bit.ly/33p3M0r

 

Ψυχολόγος – Αθήνα– ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε συναφές αντικείμενο
 • Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (Θα συνεκτιμηθεί η εκπαίδευση στη συστημική ψυχοθεραπεία.)

https://bit.ly/3nhivkU

 

Λογιστής​ – Αθήνα- ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής – λογιστικής κατεύθυνσης
 • Κάτοχος άδειας Α’ τάξης λογιστή (ΟΕΕ)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση σε διπλογραφικά βιβλία
 • Προϋπηρεσία σε περιβάλλον CRM κατά προτίμηση Soft One, εμπορική διαχείριση, γενική λογιστική
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος, φορολογίας κεφαλαίου καθώς και συμπλήρωσης και υποβολής των σχετικών δηλώσεων
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Microsoft Office με έμφαση το Excel

https://bit.ly/31Npz1c

 

Παιδαγωγός / Παιδοκόμος – Τέμενη Αιγίου- ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

https://bit.ly/3K2ggvH

 

Παιδαγωγός / Παιδοκόμος – Αρχαία Κόρινθος- ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο.
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας, είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους – τουλάχιστον 2 έτη.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

https://bit.ly/337CU52

 

Διασώστης-τρια / Πλήρωμα Ασθενοφόρου​ – Αθήνα- ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αλλοδαπής προέλευσης ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών
 • Κάτοχος πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ
 • Απαραίτητη άδεια οδήγησης Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση παροχής επείγουσας φροντίδας σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή δεδομένα
 • Άριστη γνώση της νομοθεσίας και των θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους

https://bit.ly/3qhMgEj

 

Παιδαγωγός / Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής – Κυλλήνη- ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών ή άλλο πτυχίο σχετικό με τη φροντίδα παιδιών.
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους (τουλάχιστον 2 ετών).
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.

https://bit.ly/3qfJFL1


 

Director of Logistics and Distributions-Serres-LIFTING HANDS INTERNATIONAL

Essential criteria:

 • Minimum six month commitment, must be able to remain in Greece for the full period without visa restrictions
 • At least 1 year experience in a coordination role
 • Experience with logistics and/or distributions
 • Demonstrable report writing skills (a writing sample may be requested)
 • International drivers license
 • Proven ability to work in a self-directed way without constant supervision
 • Must be a fluent English speaker

https://bit.ly/3FjZxQM


 

Child Friendly Space Intern-Ritsona-LIGHTHOUSE RELIEF

Qualifications

Required

 • minimum age 23 years
 • Bachelor or Master’s degree in education, psychology, child development, international development studies, international relations, human rights, social work or a related field
 • Previous experience working with children
 • Ability to work under pressure in a fast-paced environment
 • High level of flexibility
 • Ability to adapt to a culturally diverse context and work cross-linguistically
 • Good level of English 
 • Minimum expected commitment: February 2022 to April 2022
 • Ability to live and work in the European Union. 

How to apply

To apply, please send your CV and cover letter to [email protected], [email protected] and [email protected], by Friday 15th January 2022.

https://bit.ly/3HYusUu

 

Youth Engagement Space Intern-Ritsona-LIGHTHOUSE RELIEF

Qualifications

Required

 • Degree in International Education, Social Work, Psychology, Arts, or related field.
 • Previous experience working with youth, refugee youth, or vulnerable youth.
 • Ability to work under pressure in a fast-paced environment.
 • Ability to live and work in the European Union.
 • Ability to adapt to a multicultural context and work cross-linguistically
 • Good organizational and prioritization skills.
 • Cross-cultural awareness and flexibility.
 • Good organizational skills, interpersonal & communications skills, and efficiency.
 • Ability to be flexible and adapt to changes in programming and or the camp setting.
 • Excellent understanding of and ability to maintain appropriate boundaries with youth and program participants.
 • Working knowledge of Google Drive programs.

How to apply

To apply, please send your CV and Cover Letter to [email protected], [email protected] and [email protected] by Friday the 14th of January 2022.

https://bit.ly/3r9UAVV