Thursday Job Adverts – Humanitarian Field – 07/07/2022

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΘΗΝΑ-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Μ.Κ.Ο.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την πλήρωση μίας (1) θέσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EDUCATION PROJECT

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας, από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α) στον (στην) οποίο(-α) προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «Υπεύθυνος/η Ομάδας Εκπαιδευτικού Προγράμματος» – Μία (1) θέση

Περίληψη θέσεως εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι μας προσφέρουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης, παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων.

Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικών σε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό. Πρωταρχικός ρόλος του/της Εκπαιδευτικού είναι η δημιουργία και η διδασκαλία εκπαιδευτικού υλικού σε επωφελούμενους με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και προετοιμασίας για πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

Κύρια καθήκοντα

Πρωταρχικός ρόλος του/της «Υπεύθυνου/ης Ομάδας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος» είναι η διαχείριση, επίβλεψη και καθοδήγηση της ομάδας έργου με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται από τον Υπεύθυνο Προγράμματος.

Τα καθήκοντα του/της «Υπεύθυνου/ης Ομάδας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος» περιλαμβάνουν τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:

 • Συντονισμός των εκπαιδευτικών και των πολιτισμικών διαμεσολαβητών του προγράμματος.
 • Επικοινωνίες με άλλους φορείς με στόχο το σχεδιασμό παραπομπών ωφελούμενων.
 • Συνεργασία με άλλους φορείς για τη βελτιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας και την ομαλή πρόοδο σχετικά με την ενσωμάτωση των ωφελούμενων στην κοινωνική ζωή και καθημερινότητα της πόλης φιλοξενίας.
 • Διαχείριση της διοικητικής δραστηριότητας του προγράμματος, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προγράμματος.
 • Εύρεση και συντονισμός εθελοντών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος και ανάπτυξη επιμέρους εργαλείων παρακολούθησης με στόχο τις στατιστικές αναλύσεις του προγράμματος.
 • Προγραμματισμός των δράσεων της ομάδας έργου (εκπαιδευτικών, διερμηνέων και εθελοντών) και καταμερισμός εργασιών, σύμφωνα με τις προγραμματικές δεσμεύσεις, προϋποθέσεις και στόχους.
 • Σύνταξη αναφορών στην Ελληνική και την Αγγλική σε τακτική βάση, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της Κάριτας Αθήνας και του Προγράμματος (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία κλ.π.).
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Κάριτας Αθήνας σε συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, με φορείς άλλων τοπικών, εθνικών και διεθνών οργανώσεων σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις συντονισμού κ.ά.

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών ή Παιδαγωγικών ή Κοινωνικών σπουδών θα προτιμηθεί.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή Ιδρυμάτων ή Γλωσσικών Επιστημών θα προτιμηθεί.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί.
 • Απαραίτητη εμπειρία δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα του προσφυγικού.
 • Ικανότητα διοργάνωσης εκπαιδευτικών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων και κινητοποίησης των ωφελούμενων.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και ανεπτυγμένα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα ευελιξίας και ομαδικού πνεύματος.
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ και χρήσης Microsoft (Word, Excel και Outlook).
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο, με επιθυμητή τη γνώση και άλλων γλωσσών όπως γαλλικά, αραβικά και φαρσί.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

Δυνατότητα για Ταξίδια

 • Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών.

Εργασιακό Περιβάλλον

 • Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΥΠΟΕΚΠ 07/22

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενου εργοδότη, εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ. 10432, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 11η Ιουλίου 2022.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας


 

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός- Θεσσαλονίκη – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό).
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό).
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (δομή φιλοξενίας, αν δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος με συναφή εμπειρία σε δομή φιλοξενίας τότε θα θεωρεί συναφής εμπειρία ευρύτερα προηγούμενη εργασία στο προσφυγικό αντικείμενο).
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιημένη).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (πιστοποιημένη).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως τις 12/07/2022 στις 12:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού – Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης,).

https://bit.ly/3IgIkLc

 

 

Φροντιστής- Αλεξανδρούπολη- ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας)

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως τις 11/07/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τις θέσεις Φροντιστών – Φρίξος Αλεξανδρούπολη».

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση(Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3nDLi34

 

 

Βοηθός Μάγειρα – Ωραιόκαστρο – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 

 • Τίτλος σπουδών Σχολής Μαγειρικής
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων για παιδιά ή σε κατάστημα μαζικής εστίασης.
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων διαπολιτισμικής κουζίνας.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Εμπειρία στην προετοιμασία και παραγγελία προμηθειών.

https://bit.ly/3NK0Qwz

 

 

Εκπαιδευτικός – Μακρινίτσα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Α.Ε.Ι. Εκπαιδευτικού είτε Παιδαγωγοί είτε Φιλόλογοι, (Εκτός Νηπιαγωγών και Προσχολικής Αγωγής))
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιημένη)
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο (θα προτιμηθούν υποψήφιοι/ες με προϋπηρεσία είτε σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ή είτε σε πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων)
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (πιστοποιημένη)

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο[email protected] έως τις 10/07/2022 στις 17:00 , τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Εκπαιδευτικών στη Δομή Μακρινίτσας».

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3P1J60O

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός – Αλεξανδρούπολη – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, αν δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος με συναφή εμπειρία σε δομή φιλοξενίας τότε θα θεωρεί συναφείς εμπειρία ευρύτερα προηγούμενη εργασία στο προσφυγικό αντικείμενο).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιημένη)
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (πιστοποιημένη)

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]έως τις 10/07/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού- Ωραιόκαστρο».

Βιογραφικό Σημείωμα

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3yiVXoz


 

Social Scientist – Nea Kavala- SOLIDARITY NOW

Required qualifications & skills

 • University degree in Social Work, or other Social Science (e.g. Psychology);
 • License to work as Social Worker/Psychologist
 • Minimum one-year professional experience in social work within the civil society sector, preferably working with vulnerable groups and refugees/migrants;
 • Ability to work on own initiative and as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team;
 • Ability to troubleshoot and ease potential tensions between the project’s beneficiaries;
 • Ability to perform fact finding tasks and clearly articulate results in a fair and balanced way;
 • Previous experience in a job entailing direct contact and exchange with vulnerable groups of beneficiaries is an asset;
 • Fluency in Greek and English required;
 • Proficient with MS Outlook, Excel, and Word business software;
 • Experience in community mobilization;
 • Cross-cultural awareness and flexibility;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with parents and children of all ages, background and diversity;
 • Strong team player and able to handle pressure well;
 • Well organized and efficient, with ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate;
 • Good report writing skills;

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Social Scientist _Nea Kavala”.

https://bit.ly/3Ifz4Ho


 

Assistant Protection Officer – Athens – MEDECINS DU MONDE

ESSENTIAL QUALIFICATIONS:

 • Bachelor Degree relevant to Humanitarian Sector
 • Up to 2 years previous experience in humanitarian sector or/and in relevant position
 • Experience of volunteering work
 • Excellent knowledge of English (writing and oral)
 • Excellent computer skills (Very good knowledge of Microsoft Office.)
 • Ukrainian Good Working Knowledge
 • Fully Vaccinated against Covid-19

HOW TO APPLY

The candidates are invited to send their application documents to the following e-mail address [email protected] with the indication «Assistant Protection Officer», by Monday 20/06/2022.

 

MEDECINS DU MONDE – DELEGATION HELLENIQUE

Sapfous Str. 12, 10553, Athens

https://bit.ly/3ycH9ru

 

 

ΨυχολόγοςΛέσβος – MEDECINS DU MONDE

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Ψυχολόγου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με πληθυσμό αναφοράς
 • Προηγούμενη εμπειρία στην υποστήριξη επιζώντων ατόμων από περιστατικά έμφυλης βίας βασανιστηρίων και άλλων μορφών βίας
 • Εθελοντισμός
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] με την ένδειξη «Ψυχολόγος – Λέσβος»,  έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00.

https://bit.ly/3RcBBGa


 

Senior Project Officer – Data Management-Athens- CATHOLIC RELIEF SERVICES

Typical Background, Experience & Requirements Education and Experience:

 • Bachelor’s degree required. Degree in Information Technologies, statistics, database development/ data management or another related fields a plus. Additional education may substitute for some experience.
 • Experience managing large databases.
 • Minimum of 2-3 years of work experience in project support, ideally in the data management for humanitarian response or refugee integration and for an NGO
 • Experience working with partners, participatory action planning and community engagement.
 • Staff supervision is a plus.
 • Experience monitoring projects and collecting relevant data.
 • Proficient in MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).

https://bit.ly/3OLDiZO


 

Hr Specialist-Χολαργός-COVERAMEA

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση εταιρίας
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

https://bit.ly/3IlQTV5

 

 

Γραφίστας/τρία Part-time-Χολαργός-COVERAMEA

Ζητείται γραφίστας από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ

στον Χολαργό για να αναλάβει το εργαστήριο εκτυπώσεων.

Απαιτείται η γνώση Illustrator ή Corel.

Επιθυμητές η γνώση χρήσης rooter και η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

εκτύπωσης σε ύφασμα με βινύλιο και χαρτί θερμομεταφοράς.

https://bit.ly/3P3nstd


 

Midwife Supervisor-Athens- MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Education: Diploma of Midwife (or any Diploma recognized in the country and /or the Ministry of Health to practice as such)
 • Experience: Minimum 2-year experience as Midwife
 • Languages: Greek and English; other languages are an asset
 • Ability to develop, organize and work independent after collaboration with team / manager.

https://bit.ly/3bMJVw9

 

 

Hygiene Agent – Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

Good knowledge of Greek and/or English.

https://bit.ly/3urx49f

 

 

Health Promoter Officer Kurdish/Arabic-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Education: Desirable diploma in social sciences, communication, nursing or teaching.
 • Experience: Desirable 1 year of previous experience in MSF and/or previous experience in other NGOs.
 • Languages: Essential English and/or Greek Mandatory: Kurdish and Arabic.
 • Ability to develop, organize and work independent after collaboration with team / supervisor.

https://bit.ly/3Avb8hp

 

 

Human Resources Director-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

ESSENTIALS SKILLS:

 • Degree in Business Administration, Psychology or other related studies.
 • Postgraduate qualification in HR Management, Organizational development or MBA.
 • Proven significant experience of at least 10 years in a managerial HR position.
 • Proven significant experience of at least 5 years in the humanitarian field or civil society organizations, preferably with MSF
 • Excellent command of English (oral and written).
 • Full adherence and commitment to the principles, values and goals of MSF.
 • Strong interpersonal, written and oral communication, negotiation skills
 • Strong leadership and decision-making capacity (strong team-leading and team-working skills).
 • Good command of IT tools (excel, word, power point)
 • Availability to travel

https://bit.ly/3bOYMpY


 

Psychologist-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Psychology with minimum two years of relevant work experience.
 • Master’s degree in a related field an advantage.
 • Licensed Psychologist.
 • Registration or chartered membership with the Greek Psychological Association an advantage.

Experience and Skills

 • At least two years of relevant professional experience, preferably in psychosocial support in the migration and refugee context;
 • Experience in emergency psychology a distinct advantage;
 • Previous experience working with children and/or vulnerable population preferred;
 • Experience working in a multi-cultural environment preferred;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Willingness to work in day/ night shifts, during holidays and weekends;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages

Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and acompleted Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-216 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3nFFshF

 

 

Educator-Various locations in Central Macedonia region*, Greece-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Education, Pedagogy, Child Care Services Management or a related field from an accredited academic institution.

Experience and Skills

 • Previous experience in a similar role preferred.
 • Familiar with direct assistance to migrants and/or refugees preferred;
 • Experience in working in a multi-cultural environment an advantage;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Computer literacy in standard software applications (MS Office, etc);
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages

 • Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-212 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3akwqDI