Μέσω Πολιτογράφησης, για Πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)