Αναστολή συμβάσεων εργασίας και αποζημίωση ειδικού σκοπού