Job Adverts-Various Fields 15/7/2021

Μάγειρας Γ’ – Μαρούσι

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην παρασκευή κρύων πιάτων
 • Εμπειρία στη λεπτομέρεια και τη δημιουργικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία εργασίας σε βάρδιες

https://bit.ly/3yUGD0b

 

C’ Cook – Maroussi

Necessary qualifications:

 • Graduate of the culinary art school
 • At least 2 years of experience in the preparation of cold dishes
 • Experience in detail and creativity
 • Team Spirit
 • Flexibility in shifts

https://bit.ly/3yUGD0b


 

Προσωπικό Εστιατορίου – Άλιμος

θέμα: 010 ΑΛΙΜΟΣ

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου, IΕΚ ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος
 • Καλή γνώση αγγλικών απαραίτητη
 • Δυνατότητα για κυλιόμενο ωράριο απαραίτητη (διαφορετικές βάρδιες μέσα στην εβδομάδα)
 • Ομαδικό πνεύμα, όρεξη για εργασία και πρωτοβουλία
 • Προϋπηρεσία σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

https://bit.ly/3i7GWy3

 

Restaurant Staff – Alimos

Topic: 010 ΑΛΙΜΟΣ

Qualifications required:

 • High school diploma, IEK, or higher education institution
 • Good knowledge of English required
 • Possibility of working in shifts during the week
 • Team spirit, willingness to work, and taking initiative
 • Previous experience in a relevant field will be considered an additional qualification

https://bit.ly/3i7GWy3


 

Βοηθός Σερβιτόρου – Ουρανούπολη Χαλκιδικής

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε οποιονδήποτε χώρο εστίασης.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Οποιαδήποτε γνώση άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Παρέχονται Διαμονή & Διατροφή 

Τηλ.: 6980 529565

Βιογραφικό με φωτογραφία 

https://bit.ly/3r7afEO

 

Waiter Assistant – Ouranoupoli, Halkidiki

 • Previous experience in a similar position or in any restaurant.
 • Good knowledge of English. Any knowledge of another language will be considered an additional qualification.

Accommodation & Food are provided

Tel: 6980 529565

CV with photo

https://bit.ly/3r7afEO


 

Junior IT Helpdesk Support – Attica

Job requirements:

 • At least 6 months of relevant work experience (candidates with experience with internships will also be considered)
 • Graduate of University, TEI or IEK / College / Vocational Schools
 • Knowledge of Active Directory, Domain networks, MS Windows and MS Office
 • Knowledge of Networking, TCP/IP
 • Knowledge of MS 365 Platform and Cloud technologies will be considered a plus
 • Fluency in spoken and written English
 • Military service completed (for male candidates)
 • Good interpersonal and communication skills: accurately, to a wide variety of virtual and non-virtual audiences.
 • Team player
 • Strong troubleshooting skills
 • Willingness to learn

https://bit.ly/3ejGFqF


 

Συντηρητής Πισινών – Σκιάθος

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώσεις συντήρησης πισίνας
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση του πελάτη

Προσφέρονται: Διαμονή – διατροφή

https://bit.ly/3hDKx7Z

 

Pool maintenance technician – Skiathos

Desired qualifications:

 • Previous experience in a relevant position
 • Pool maintenance knowledge
 • Team spirit 
 • Customer-oriented

Offered: Accommodation – food

https://bit.ly/3hDKx7Z


 

Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων – Αττική 

 • Τεχνική εκπαίδευση
 • Εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογικής διάγνωσης αυτοκινήτου
 • Ικανότητα συνεργασίας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση

Τηλ. 210 6219600

https://bit.ly/2Udat17

 

Car Electrician – Attiki

 • Technical education
 • Experience in the field of electrical car diagnostics
 • Ability to collaborate
 • Previous experience of at least 4 years in a related position

Tel. 210 6219600

https://bit.ly/2Udat17


 

Ηλεκτρολόγος – Αυλώνας Αττικής

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

https://bit.ly/36C93ji

 

Electrician – Avlona Attica

 • Degree in electrical engineering
 • Previous experience in an industry is desirable
 • Ability to work in shifts

https://bit.ly/36C93ji


 

Θεραπευτές / Θεραπεύτριες Spa – Ρόδος

 • Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά με ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Άριστη διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη

Προσφέρονται: Διαμονή – διατροφή 

https://bit.ly/3ek7ElN

 

Spa Therapists – Rhodes

 • Pleasant personality and organizational skills, seriousness and responsibility
 • Professional appearance and behavior and teamwork ability
 • Excellent customer service orientation

Offered: Accommodation – food

https://bit.ly/3ek7ElN


 

Διακοσμητής/τρια για το τμήμα πωλήσεων – Αττική 

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απόφοιτος, -η σχολής διακόσμησης/σχεδίου
 • Επιθυμητή γνώση προϊόντων και εφαρμογών φωτισμού
 • Επιθυμητή γνώση AutoCAD, Photoshop
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμπειρία σε θέση πωλήσεων / interior design (ιδανικά σχετικά με luxury products)

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Καλή ικανότητα διαπραγμάτευσης και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ενδιαφέρον για τις νέες τάσεις στο interior design
 • Αισθητική αντίληψη, όσον αφορά στην εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση χώρων
 • Προσήλωση σε στόχους

https://bit.ly/3eh2gjA

 

Decorator for the sales department – Attiki

Candidate profile:

 • Graduate of the school of decoration/design
 • Desired knowledge of lighting products and applications
 • Desired knowledge of AutoCAD, Photoshop
 • Good knowledge of English
 • Professional experience in sales / interior design (ideally related to luxury products)

Necessary skills:

 • Good negotiation and communication skills
 • Interest in new trends in interior design
 • Aesthetic perception, in terms of interior and exterior decoration
 • Focus on goals

https://bit.ly/3eh2gjA


 

Graphic & Web Designer / Social Media Associate – Amorgos

Position Requirements:

 • 2+ years experience in graphic design, interactive communications
 • Deep knowledge of creative suite (Adobe PS & Ai)
 • Creation of digital newsletters, pamphlets, presentations, posts, booklets, posters
 • Web Design (HTML5, CSS3)
 • Able to conduct UX research and testing
 • Able to design UX for meaningful, user-centered, creative experiences.
 • WordPress – Content Editing
 • Strong organizational and follow up skills
 • Superior computer skills (Excel, Word, PowerPoint, social media, emails, online collaboration tools, online marketing tools)
 • Responsible for the Social Media calendar creation, image and copy planning, and posting in collaboration with the Marketing manager.
 • Maintain, update and refresh the hotel’s profile in the Online Travel Agencies
 • Monitor key performance indicators on the websites and develop plans to improve them
 • Ability to create mockups & wireframes quickly for discussion
 • Ensure clear communication with the IT manager
 • ‘Can-do’ attitude
 • Maximum 40 years of age, non-smokers preferred – considered an asset
 • Javascript is considered an asset

The company offers: Accommodation & Full Meal Plan

https://bit.ly/3B1eAxP


 

Πωλήτρια – Πωλητής – Αττική 

κωδικό RTASJ21

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος λυκείου (πτυχίο ΤΕΙ ή AEI θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Προϋπηρεσία 3-4 έτη σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της ένδυσης (ιδανικά σε luxury brand)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών του Microsoft Office
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με προσανατολισμό στην επίτευξη των εταιρικών στόχων
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

https://bit.ly/3B1aZQv

 

Saleswoman – Seller – Attiki

code RTASJ21

Necessary qualifications:

 • High school graduate (TEI or AEI degree will be considered an additional qualification)
 • Previous experience of  3-4 years in a relevant position in the clothing industry (ideally in a luxury brand)
 • Very good knowledge of the English language
 • Good knowledge of PC and Microsoft Office 
 • Pleasant and dynamic personality-oriented towards achieving company’s goals
 • Teamwork spirit, organizational skills, and flexibility
 • Fulfilled military services (for male candidates)

https://bit.ly/3B1aZQv


 

Salesperson – Athens

https://bit.ly/3khontR


 

Πωλήτρια Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης – Βριλήσσια

 • Εμπειρία στις πωλήσεις
 • Ενδιαφέρον για το αντικείμενο
 • Γνώση αγγλικών
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
 • Δημιουργικό πνεύμα και ευχάριστη προσωπικότητα

https://bit.ly/36zOMuT

 

Full & Part Time Saleswoman – Vrilissia

 • Experience in sales
 • Interest in the subject
 • Knowledge of English
 • Computer skills
 • Creative spirit and pleasant personality

https://bit.ly/36zOMuT


 

Υπάλληλοι Καταστήματος (μερική απασχόληση) – Καλλιθέα Αττικής

https://bit.ly/3wyPwek

 

Store Employees (part time) – Kallithea Attica

https://bit.ly/3wyPwek


 

Πλύντης Αυτοκινήτων – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης
 • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις
 • Επιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και έμφαση στη λεπτομέρεια

https://bit.ly/3hDMK3h

 

Car Washer – Athens

Necessary qualifications:

 • Driving license
 • Desired experience in corresponding positions
 • Knowledge of English is desirable
 • Excellent communication and customer service skills
 • Teamwork and spirit of cooperation
 • Orientation to achieve goals and emphasis on detail

https://bit.ly/3hDMK3h


 

Καθαριστές/Καθαρίστριες – Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας: 698 6732965 και 2109577218

https://bit.ly/3xJ4UGj

 

Cleaners (women & men) – Athens

Tel. Contact: 698 6732965 and 2109577218

https://bit.ly/3xJ4UGj


 

Housekeeper – Athens

Required skills/ abilities:

 • IEK / TEI degree in Tourism Professions desirable, a relevant degree will be considered as an advantage.
 • Fluency in English and Greek.
 • Knowledge of other languages will be considered as an advantage.
 • Working knowledge of relevant computer software programs (MS Office, hotel program PROTEL, etc).
 • At least 3 years of proven working experience in a housekeeping department of a medium hotel unit.
 • Experience in managing a team of employees.
 • Ability to work on own initiative with strong leadership skills.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Excellent customer service and complaint handling skills.
 • Exceptional organizational and time-management skills.
 • Ability to multitask and prioritize daily workload.
 • Proactive and enthusiastic about delivering positive results.
 • Honesty and reliability.
 • Attention to detail.
 • Discretion and an understanding of confidentiality issues.

https://bit.ly/3kcqmzE


 

Καμαριέρα / Καθαρίστρια – Μύκονος

Προσφέρονται: Διαμονή & Διατροφή 

https://bit.ly/3wCD3GA

 

Maid / Cleaner – Mykonos

Offered: Accommodation & Food

https://bit.ly/3wCD3GA


 

Εργάτες – Σπάτα

Προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία
 • Πτυχίο τεχνικής σχολής και δίπλωμα χειριστή κλαρκ θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα

https://bit.ly/3hCchtn

 

Workers – Spata

Qualifications:

 • Previous experience
 • A technical school degree and a Clark pilot diploma will be considered as additional qualifications

https://bit.ly/3hCchtn


 

Υπάλληλοι Αποθήκης – Μοσχάτο

https://bit.ly/3xJ5Bzp

 

Warehouse Employees – Moschato

https://bit.ly/3xJ5Bzp


 

Childcare Professional – Zakynthos

 • Level 3 CACHE Diploma in Childcare and Education, or equivalent qualification

Note those with a level 2 qualification will be considered if they can demonstrate a good level of experience and passion for working in childcare.

 • Proven experience working with babies and young children
 • Full Paediatric First Aid Certificate
 • A basic Food Hygiene Certificate is desirable
 • DBS Certificate
 • Good swimmer
 • Available for the whole season (May-September)
 • A full Driving License is desirable

Offered: Accommodation & Meals

https://bit.ly/3ejCfjr


 

Οδηγός / Μεταφορέας (full-time) – Αττική 

 • Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας
 • Απαραίτητη 2ετής εμπειρία

https://bit.ly/3raMmfJ

 

Driver / Transporter (full-time) – Attiki

 • C Driving license
 • Necessary 2 years of experience

https://bit.ly/3raMmfJ


 

Οδηγός Διανομής – Αττική 

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • προϋπηρεσία ως οδηγός διανομών
 • ανεπτυγμένες επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες
 • δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

https://bit.ly/3xLmWYI

 

Distribution Driver – Attica

 • Graduate of High school 
 • B driving license
 • Previous experience as a distribution driver
 • Good communication & organizational skills
 • Possibility to work in shifts

https://bit.ly/3xLmWYI


 

Spanish Customer Support – Hospitality Services – Attica

Requirements

Language skills:

 • Near-native level of Spanish
 • Advanced level of English

Skills:

 • Good MS Office skills
 • Strong phone contact handling skills and active listening
 • Customer orientation and ability to adapt/respond to different types of characters
 • Excellent communication and presentation skills
 • Ability to multi-task, prioritize, and manage time effectively

https://bit.ly/2U8LiwM


 

Polish Customer Support – Tobacco Industry – Attica

Requirements

The role of the Polish Customer Support requires:

 • Near-native level of Polish
 • Advanced knowledge of English
 • Good communication skills
 • Customer care experience
 • Basic computer skills & MS Office

https://bit.ly/36AHE1u


 

English Speakers – After Sales Support Agents – Attica

Requirements

 • Native / near-native level of English
 • Tech-savvy, curious about new technologies
 • High School Diploma
 • Flexibility to work night shifts/ weekend shifts (if applicable)
 • Familiarity with iOS and/or macOS, or comparable technology, is preferred
 • Great communication skills
 • Prior customer support experience would be an advantage

https://bit.ly/2T9NbJ3


 

Portuguese Customer Support – Online Banking Project – Attica

Requirements:

The role of the Portuguese Customer Support requires:

 • Near-native level of Portuguese
 • Advanced command of English
 • Strong problem solving and conflict resolution skills;
 • The ability to remain calm under pressure and to deal with potentially emotive issues in a calm, professional and constructive manner;
 • The ability to work independently and to use own initiative;
 • Excellent organizational skills and attention to detail;
 • Experience in working with relevant computer programs (i.e. CRM software) and customer service webchat systems will be considered as a plus.

https://bit.ly/2VvOnXZ


 

French Customer Support for the top sports wearables – Attica

 • Fluency in french
 • Very good communication skills in English
 • Be sports enthusiast, passionate and adventure seeker, enjoying outdoor activities
 • Be a great communicator, always treating a person with respect and kindness
 • Be techy and eager to play and test new gadgets and understand how they work
 • Be a team player who is interested in games, solving puzzles, mysteries and is able to make decisions, with no fear taking the lead
 • Be solution-driven, creative, and resourceful.

https://bit.ly/3yQSWum


 

Ηλεκτρολόγος – Mηχανικός αυτοκινήτων – Παλλήνη

https://bit.ly/3r7h2hX

 

Electrician – Car Engineer – Pallini

https://bit.ly/3r7h2hX


 

Εργάτες -ριες Παραγωγής – Αχαρνές (Μενίδι)

email: [email protected]

https://bit.ly/3hACJUu

 

Production Workers – Acharnes (Menidi)

email: [email protected]

https://bit.ly/3hACJUu


 

Εργάτες – Ασπρόπυργος

https://bit.ly/2UF0IZz

 

Workers – Aspropyrgos

https://bit.ly/2UF0IZz


 

Εργάτες – Ανάβυσσος

https://bit.ly/3ki7VJK

 

Workers – Anavyssos

https://bit.ly/3ki7VJK


 

Ηλεκτρονικός – Κολωνός

https://bit.ly/3hFOVDv

 

Electronic – Kolonos

https://bit.ly/3hFOVDv


 

Βοηθός Ξυλουργείου – Αχαρνές

email: [email protected]

τηλ: 6971779353

https://bit.ly/2VBqrCx

 

Carpentry Assistant – Acharnes

email: [email protected]

Tel: 6971779353

https://bit.ly/2VBqrCx


 

Ηλεκτρολόγοι και βοηθοί – Μεταξουργείο

https://bit.ly/3xAQb02

 

Electricians and assistants – Metaxourgio

https://bit.ly/3xAQb02


 

Ηλεκτρολόγος και βοηθός ηλεκτρολόγος

[email protected]

https://bit.ly/3wCSluP

 

Electrician and assistant electrician

[email protected]

https://bit.ly/3wCSluP


 

Βοηθός Υδραυλικού – Καλλιθέα

https://bit.ly/3xAQp7o

 

Plumber Assistant – Kallithea

https://bit.ly/3xAQp7o


 

Οικιακή Βοηθός – Ελληνικό

https://bit.ly/3i7p9Hg

 

Domestic Assistant – Elliniko

https://bit.ly/3i7p9Hg


 

Κομμώτριες – Κομμωτές – Παγκράτι

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2107526776 , 6936588169. 

Email: [email protected]

https://bit.ly/3xIuPhe

 

Hairdressers (men & women) – Pagrati

Contact telephone 2107526776, 6936588169.

Email: [email protected]

https://bit.ly/3xIuPhe


 

Βοηθός Κουρέα (Γυναίκα) – Πειραιάς

 • Γνώσεις στο ανδρικό κούρεμα, μανικιούρ και πεντικιούρ
 • Με ή χωρις προυπηρεσια
 • Απαραίτητη γνώση αγγλικών

https://bit.ly/3xH3mwn

 

Barber Assistant (Woman) – Piraeus

 • Knowledge in men’s haircuts, manicures, and pedicures
 • With or without previous experience
 • Necessary knowledge of English

https://bit.ly/3xH3mwn


 

Αισθητικός – Πειραιάς (Κέντρο)

 • Γνώσεις πεντικιούρ, μανικιούρ

https://bit.ly/3kjcpjw

 

Beautician – Piraeus (Center)

 • Knowledge of pedicures, manicures

https://bit.ly/3kjcpjw


 

Μοδίστρες – Αττική 

 • Πλήρη ή μερική απασχόληση

https://bit.ly/3ekbT0S

 

Dressmakers – Attiki

 • Full or part-time employment

https://bit.ly/3ekbT0S