Job Adverts-Various Fields 15/4/2021

Barista – Κολωνός

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Μεθοδικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Η προϋπηρεσία στο χώρο της μαζικής εστίασης θα εκτιμηθεί

τηλ.: 214 6871200

https://bit.ly/3dZIXKs

 

Barista – Kolonos

 • Pleasant personality
 • Methodology, communication skills and teamwork
 • Responsibility and consistency
 • Previous experience in the field of mass catering will be appreciated

Tel: 214 6871200

https://bit.ly/3dZIXKs


 

Σερβιτόροι (Service Παραλίας) – Ίος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή σχετική θέση ιδανικά εντός του ξενοδοχειακού κλάδου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή φυσική κατάσταση για αντοχή σε συνθήκες εργασίας παραλίας (ήλιος, υψηλές θερμοκρασίες κτλ.)
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Πνεύμα ομαδικότητας
 • Ευελιξία και καλή διάθεση

Παροχές: διαμονή και ημιδιατροφή

https://bit.ly/3mPz2uX

 

Waiters (Beach Service) – Ios

Necessary qualifications:

 • Previous experience in a relative position is ideal, ideally within the hotel industry
 • Excellent knowledge of English
 • Good physical condition for resistance to beach working conditions (sun, high temperatures, etc.)
 • Excellent communication skills
 • Team spirit
 • Flexibility and pleasant mood

Facilities: accommodation and half board

https://bit.ly/3deWcHW


 

Βοηθός Σέφ & Μάγειρας Α’, Β’, Γ ‘- Πάρος

Οι υποψήφιοι-ες πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μαγειρικής τέχνης
 • Eμπειρία τουλάχιστον 5 ετών για Βοηθό Σεφ και 2-3 ετών για Μάγειρες σε κουζίνα ξενοδοχείου ή a la carte εστιατορόυ
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου
 • Ικανότητα συνεργασίας με βάση τις οδηγίες του υπεύθυνου chef
 • Καλή γνώση ελληνικής και διεθνούς κουζίνας
 • Γνώσεις ISO και HACCP
 • Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

H εταιρία προσφέρει: Διατροφή και στέγαση

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία.

https://bit.ly/3di46QZ

 

Assistant Chef & Cook A ‘, B’, C ‘- Paros

Applicants must have:

 • Degree in culinary art
 • Experience of at least 5 years as Assistant Chef and 2-3 years as Cook in a hotel kitchen or a la carte restaurant
 • Team spirit, flexibility, ability to work under time pressure
 • Ability to cooperate based on the instructions of the responsible chef
 • Good knowledge of Greek and international cuisine
 • ISO and HACCP knowledge
 • Kindness, pleasant and friendly personality
 • Teamwork spirit and cooperation
 • Professional appearance and behavior

The company offers: Food and accommodation

Send CV with photo

https://bit.ly/3di46QZ


 

Νοσηλεύτριες – Πειραιάς

Κωδικός: NΚ 21

Προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Εμπειρία σε καρδιολογικό, νευρολογικό τμήμα
 • Άριστη γνώση αγγλικών, χειρισμού Η/Υ
 • Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ομαδικό πνεύμα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα

https://bit.ly/3mSCm8H

 

Nurses – Piraeus

Code: NK 21

Qualifications:

 • Degree in Nursing
 • Experience in cardiology, neurology
 • Excellent knowledge of English and excellent computer skills
 • Good communication skills
 • Team spirit, reliability, responsibility

https://bit.ly/3mSCm8H


 

Οδηγός

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον Δ’ κατηγορίας
 • Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο επιθυμητή
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Θετική διάθεση και ευελιξία

Η εταιρία παρέχει: Διατροφή / διαμονή

https://bit.ly/2QnKOAC

 

Driver

Necessary qualifications:

 • Driving license, at least D category
 • Previous experience in a hotel is desirable
 • Customer service orientation
 • Teamwork spirit
 • Positive vibes and flexibility

The company provides: Food / accommodation.

https://bit.ly/2QnKOAC


 

Καμαρίερα – Καθαριότητα Χώρων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ελάχιστη εμπειρία ενός (1) έτους ως καμαριέρα ή ως καθαρίστρια, σε πολυτελές Boutique ξενοδοχείο.
 • Καλή γνώση τόσο της Αγγλικής όσο και της Ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή φυσική κατάσταση, διακριτική συμπεριφορά και εχεμύθεια.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα εργασίας υπο πίεση.
 • Παρέχονται διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό με φωτογραφία

https://bit.ly/3diVVUF

 

Maid – Cleaning

Necessary qualifications:

 • Minimum experience of one (1) year as a maid or as a cleaner, in a luxury boutique hotel.
 • Good knowledge of both English and Greek.
 • Good physical condition, discreet behavior and confidentiality.
 • Attention to detail.
 • Ability to work under pressure.

Accommodation and food are provided

CV with photo

https://bit.ly/3diVVUF


 

Καθαριστές / Καμαριέρες / Housekeeping – Κεφαλονιά

Απαιτούνται:

 • Καλή γνώση αγγλικών στον προφορικό λόγο
 • Σχετική εμπειρία of min 2 years

Προσφέρονται: Διαμονή και διατροφή

https://bit.ly/2QsfPUg

 

Cleaners / Maids / Housekeeping – Kefalonia

Required:

 • Good knowledge of English
 • Relevant experience of min 2 years

Offered: Accommodation and food

https://bit.ly/2QsfPUg


 

Receptionist – Mykonos

Qualification & Skills:

 • Minimum 2 years’ experience as a receptionist in a 4 or 5-star Hotel
 • Degree in Hospitality/Tourism will be considered as an asset
 • Computer literacy & knowledge of Hospitality PMS software
 • Multitasking and responsible approach, team player, working under pressure
 • To be able to monitor guest comments immediately and pass on the duty manager, be pro-active in solving problems whenever possible
 • Excellent command of written and spoken Greek and English language (Knowledge of any extra language(s) is a plus)
 • Punctual, well-groomed with strong interpersonal and communication skills
 • Ability to help with guests’ luggage pick-up
 • Good knowledge of Mykonos island will be appreciated

Benefits: Shared accommodation and meals

https://bit.ly/2RD8CBn


 

Κομμωτές/Κομμώτριες

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Ευγένεια
 • Κοινωνικότητα
 • Εμπειρία

email: [email protected]

https://bit.ly/3dW38ZO

 

Hairdressers

Qualifications required:

 • Courtesy
 • Sociability
 • Experience

email: [email protected]

https://bit.ly/3dW38ZO


 

Πλύντης Αυτοκινήτων – Αττική

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τεχνική εκπαίδευση
 • Εξειδίκευση / πιστοποίηση σεμιναρίων αυτοκινητοβιομηχανίας
 • Καλά οργανωτικά και επικοινωνιακά στοιχεία
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

https://bit.ly/2QnNkXA

 

Car Wash – Attica

Necessary qualifications:

 • Technical education
 • Specialization / certification of automotive seminars
 • Good organizational and communication skills
 • Fulfilled military service

https://bit.ly/2QnNkX


 

Salesperson – Piraeus

https://bit.ly/2Q1sJZo


 

Salesperson – Chalandri

https://bit.ly/3smcuD7


 

Προσωπικό Αποθήκης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Καθαρό ποινικό μητρώο
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Συνέπεια και ομαδικότητα
 • Προηγούμενη εμπειρία σε picking/packing και χρήση RF Scanner θα εκτιμηθεί αναλόγως

https://bit.ly/3wRS88l

 

Warehouse Staff

Necessary qualifications:

 • Fulfilled military service
 • No criminal record
 • Ability to work in shifts
 • Consistency and teamwork
 • Previous experience in picking / packing and using RF Scanner will be appreciated

https://bit.ly/3wRS88l


 

Υπάλληλοι Αποθήκης – Μάνδρα Αττικής

https://bit.ly/3thFHk7

 

Warehouse Employees – Mandra Attica

https://bit.ly/3thFHk7


 

Υπάλληλος Αποθήκης – Μαρκόπουλο

https://bit.ly/2Q5HDO9

 

Warehouse Employees – Markopoulo

https://bit.ly/3thFHk7


 

Ανειδίκευτοι Εργάτες/-τριες Αποθήκης – Μαρκόπουλο Αττικής

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα εργασίας σε νυχτερινή βάρδια
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

https://bit.ly/32dcKdb

 

Unskilled Warehouse Workers – Markopoulo Attica

Candidate Profile:

 • Highschool graduate
 • Desired previous experience in a related position
 • Ability to work in night shifts
 • Responsibility and consistency
 • Team spirit
 • Fulfilled military service (for male candidates)

https://bit.ly/32dcKdb


 

Προσωπικό Ασφαλείας – Μάνδρα

Τηλ.: 6986 732965 • 210 9577218

https://bit.ly/3wWs100

 

Security Staff – Mandra

Tel: 6986 732965 • 210 9577218

https://bit.ly/3wWs100


 

Διανομέας – Δυτική Αττική

Τηλ. 210 6025093

https://bit.ly/3wSmR5l

 

Distributor – West Attica

Tel. 210 6025093

https://bit.ly/3wSmR5l


 

Animators / Sports – Hersonissos Crete

Necessary Qualifications:

 • Knowledge of Soft Gym will be appreciated (fitness, step-aerobics, zumba, yoga, pilates, etc)
 • Sports
 • Dancing Skills will be appreciated (all the team perform at night on stage)
 • Fluent English speaker and Good knowledge of another European language

Staff Restaurant

Staff Housing

CV in English with photo attached

https://bit.ly/3wWawgw


 

Spa Therapists – (Santorini based)

 • Experience in a 4* or 5* boutique hotel environment
 • Excellent command of the English language, both spoken and written
 • Solid knowledge of various treatment protocols (Especially regarding Ila spa protocols & products)

Offered: Accommodation and meals

https://bit.ly/3dfhqpa


 

Βοηθός Μάγειρα – Ν. Ψυχικό

https://bit.ly/3wNGk74

 

Cook Assistant – N. Psychiko

https://bit.ly/3wNGk74


 

Ψήστες – Κορυδαλλός, Αγία Βαρβάρα

https://bit.ly/32eV1SM

 

Turnspit – Korydallos, Ayia Varvara

https://bit.ly/32eV1SM


 

Ηλεκτρολόγος – Ασπρόπυργος

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο Τεχνικής Σχολής
 • Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος Συντηρητή – Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας
 • Υπευθυνότητα και τήρηση διαδικασιών
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα

https://bit.ly/3a8iGIE

 

Electrician – Aspropyrgos

Candidate Profile:

 • Degree in Technical School
 • License to practice the profession of Curator – Electrician D ‘Specialty
 • Responsibility and adherence to procedures
 • Professional behavior and team spirit

https://bit.ly/3a8iGIE


 

Ηλεκτρολογοι – Ιλιον (Νέα Λιόσια)

Email: [email protected]

https://bit.ly/3tjGalV

 

Electricians – Ilion (Nea Liosia)

Email: [email protected]

https://bit.ly/3tjGalV


 

Ηλεκτρολόγοι και Βοηθοί – Νίκαια 

https://bit.ly/3siZa2D

 

Electricians and Assistants – Nikea

https://bit.ly/3siZa2D


 

Ξυλουργός – Μενίδι

https://bit.ly/3acPX5L

 

CarpenterMenidi

https://bit.ly/3acPX5L


 

Μηχανικός Αυτοκινήτων – Πειραιάς

https://bit.ly/3g9iwVf

 

Car Engineer – Piraeus

https://bit.ly/3g9iwVf


 

 Κηπουρός – Παιανία

 • δίπλωμα οδήγησης
 • εμπειρία σε συντηρήσεις ή αγροτικές εργασίες

https://bit.ly/3adeGXo

 

Gardener – Peania

 • Driving License
 • Experience in maintenance or agricultural work

https://bit.ly/3adeGXo