Job Adverts-Humanitarian Field 25/3/2021

 

Μεταφραστής/Υπεύθυνος Πεδίου & Στέγασης Αραβόφωνου-Τρίπολη-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ» 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.   

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση Μίας (1) Θέσης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 
ΕΡΓΟ HELIOS II
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ/ΑΡΧΗΓΟ ΟΜΑΔΑΣ 

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται: 

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό  καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων  από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος (α)  στον (στην)  οποίο (α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • « ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ  – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ» – Μία (1) θέση – Αραβόφωνος» 

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα (HELIOS II).

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του- (της) «Υπεύθυνου -(ης) Πεδίου και Στέγασης» είναι η διερμηνεία στην επικοινωνία και η διασύνδεση με την ομάδα στόχο (Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας) για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα καθώς και η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης των υποθέσεων επωφελούμενων έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται από τον Εκπαιδευτικό/Αρχηγό Ομάδας, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΟΜ.

Μεταξύ άλλων καθηκόντων ο-(η) Μεταφραστής / (ο)-(η) Υπεύθυνος  Πεδίου και Στέγασης:

Συνεργάζεται με τον άλλο Υπεύθυνο Πεδίου και Στέγασης και άλλους φορείς και συνεισφέρει στην επιτόπια και εξ αποστάσεως ενημέρωση και εγγραφή των επωφελούμενων στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης αυτόνομης ενοικίασης στέγης (cash for rent). 

 • Παρακολουθεί με τον άλλο Υπεύθυνο Πεδίου και Στέγασης και άλλους φορείς την πορεία των εγγεγραμμένων επωφελούμενων στο Πρόγραμμα και πραγματοποιεί κάθε σχετική ενέργεια για την ομαλή ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης στο πλέγμα δράσεων υπό τον τίτλο «Στέγαση».
 • Συντάσσει και συνεισφέρει στην ηλεκτρονική διατήρηση αρχείων και ανταλλαγής πληροφορίας σχετικής με την πορεία των επωφελούμενων στο Πρόγραμμα, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας ενημερωτικού υλικού και προετοιμασίας και διεξαγωγής ενημερωτικών ομαδικών ή ατομικών συναντήσεων κατά την διάρκεια επισκέψεων σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας.
 • Παρέχει ανάλογα με τις γνώσεις του γλωσσική υποστήριξη ( στα Αραβικά) σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, συνοδείες σε χώρους παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)
 • Μεταφράζει  κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργάζεται στενά με τον Εκπαιδευτικό και τον δεύτερο Υπεύθυνο Πεδίου και Στέγασης, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

Βασικές απαιτήσεις

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική  εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση της γλώσσας Αραβικών 
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών και διατήρησης αρχείων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων
 • Γνώση Προγράμματος  ΜS Office.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ στην Ελλάδα (επιθυμητό)
 • Δυνατότητα για Ταξίδια και διανυκτέρευση όταν αυτό απαιτείται σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος ανά την Ελλάδα

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων στην Πελοπόννησο με βάση την Τρίπολη.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  , [email protected]

& στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας ,Τομέας Προσφυγικού Έργου, Καποδιστρίου 52 , Τ.Κ.  10432, Αθήνα

α) Αίτηση με την ένδειξη ΜΥΠΣ 03/21

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και

δ) Δήλωση Συναίνεσης 

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 29η Μαρτίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας


 

Restaurant Coordinator-Samos-PROJECT ARMONIA

WE ARE LOOKING FOR A RESTAURANT COORDINATOR 

ON SAMOS, GREECE 

What is Project Armonia?

We are a grassroots NGO supporting refugees and asylum seekers on Samos with vital nutrition, dignity and basic human rights. We operate a free-restaurant run by refugees for refugees. Each day we cook around 1’000 fresh and healthy meals with a team of around 50 volunteers, the majority from the refugee community itself.

We provide children, pregnant and breastfeeding women, people with disabilities, physically impaired people, the elderly and people who have no longer access to the benefits of the camp, with a safe, welcoming space where they can eat and escape from the inhumane conditions of the camp. Through the project, we bring different cultures together and empower people detained on the island.

Our aim is not just to distribute food, but also to provide an educational space for our volunteers. We offer them vocational training where they can improve their chances of sustainable integration.

When and where:

When: As soon as possible 

Location: Vathy, Samos, Greece

Responsibilities:

The restaurant is the centre of Project Armonia. Our chefs cook nutritious meals from their home countries to offer our guests a familiar taste of home in a foreign place.

We are looking for an organised individual who understands the daily requirements of a busy restaurant/takeaway. We are a people-centric organisation, as such it is essential that candidates are team players, with strong abilities to communicate and lead with sensitivity and patience.

The job includes:

– Managing our restaurant and takeaway area: opening and closing, ensuring the day runs smoothly

– Managing volunteers: supervising, training and evaluating volunteers

– Inventory of restaurant stock and order lists

– Managing our guest registration procedure (for example: monitoring daily meal numbers, organising and training registration team)

– Managing and being in close contacts with current and future partners on the ground – Being a main part of the decision making process of how we serve more people – Responsibility of all renovations and maintenance of the restaurant

– Coming up with ideas of how to improve the restaurant

Requirements: 

– Minimum 25 years of age

– Minimum 9 month commitment period

– Fluency in English and Greek

– Experience working with refugees and asylum seekers

– Experience in hospitality preferable but not essential

– 5-7 days of quarantine on Samos is mandatory

What we can offer:

– Free accommodation

– Monthly stipend

– Breakfast and lunch in our restaurant (Monday – Friday)

– Practical experience in the context of crisis with a lot of responsibility – The unique experience working closely together with a diverse, friendly team

The application process: 

– Send us an email including motivation letter and CV to the following address: [email protected]

– We are looking forward to having a video-chat with you and getting to know each other!


 

Volunteer Project Coordinator-Athens-ECHO

Application for ECHO for Refugees Volunteer Project Coordinator position in Athens.

FacebookInstagram  – Twitterecho-greece.org[email protected]

Phone number: +447948701451 (WhatsApp, Signal)

Please read the role description first

Application form

We are committed to recruiting as diversely as possible. We are using a Google Form to gather the information, and we will review all of these applications anonymously by assessing them without being able to see names/contact information.  We can only judge you based on what you write so please explain as much as you can in each answer. Please do NOT send us your CV!

These are the questions that are on the form:

 1. Do you live in Athens? If not, can you move here by the beginning of May? (Yes/No)
 2. Please tell us all the languages you speak and/or write in and to what level (eg: basic, conversational, advanced, fluent).
 3. Please state how long you could commit to being a Project Coordinator with ECHO.
 4. Are you looking to volunteer full-time or part-time? Please tell us the days/hours you are available.

Essential skills and qualities:

 1. Why do you want to be a Project Coordinator at the ECHO library? Please tell us what specific aspects of the role are most appealing to you. (1400 characters maximum – this is about 200 words)
 2. Which of the things that ECHO fights for do you feel most strongly about? Please choose one and explain why. (1000 characters maximum – this is about 150 words).
 3. What’s your favourite book or author and why? (700 characters maximum – this is about 100 words)
 4. Please explain a time when you had to be very organised and support a group of people to get something done.
 • How did you approach the problem?
 • What were the challenges you faced?
 • What happened at the end and what did you learn?

(2000 characters maximum – this is about 200 words)

Desirable skills/qualities:

 1. Based on the list of desirable skills, please list which ones you believe you have, with a few words of explanation (4000 characters maximum. This is about 500 words)
 2. Is there anything else that you’d like to share that you think makes you good for this role? For example, any life experience you have. (Optional, 2000 characters maximum – this is about 250 words)

Application form here


 

Office Assistant-Athens-ODYSSEA ACADEMY

Job Title: Office Assistant

Applications Deadline: Friday 02 April

Interviews: April

Start Date: May

Salary: Competitive, according to experience

Location: Odyssea Academy, Nikiforou Mandilara 17, Ag. Ioannis Rentis 182 33 (see on Google Maps)

 

Apply by sending a cover letter and CV to [email protected] with the subject line: “Odyssea_Office Assistant”

Position Summary:  

Odyssea (A Non-Profit Organization based in Athens – Greece) seeks a qualified person to work as an Office Assistant. The position includes various tasks such as interpersonal relations, data entry, filing and constant human interaction. We are looking for a person who will play a key role in the execution and achievement of our existing and future projects. The person will be responsible for administrative and logistical support for projects, initiatives, and programs within an NGO environment. The person will be assisting assigned managers and team members by maintaining calendars, receiving and composing communications as correspondence, and replies to inquiries. Working with and maintaining data management and filing for programs is expected.

Responsibilities:

 • Manage the Front Desk and provide receptionist service
 • Day to day communication duties
 • Ensuring the working space’s integrity and safety
 • Data entry and data analytics regarding beneficiaries and business associates
 • Everyday use, update and maintenance of our digital tools
 • Carry out information and data retrieval searches using electronic databases
 • Arrange meetings for registering job seekers, for introducing Odyssea to potential hiring companies
 • Assisting in filtering of job seekers for relevant job positions
 • Providing logistics support for workshops, trainings and meetings

Qualifications and Requirements:

Essential: 

 • Bachelor’s degree
 • Background in the humanitarian field (either professional or educational)
 • Excellent computer skills (MS office, Google Drive, CRM)
 • Excellent writing, copy-editing and communication skills
 • Previous administrative experience in an office setting required
 • Excellent language skills (both in Greek and English)
 • Excellent organizational and planning capabilities.
 • Strong interpersonal skills, including patience, politeness and attention to detail
 • Commitment to equal opportunities and non-­discriminatory practices
 • Experience with data entry/Salesforce or other similar database software programs
 • Experience in delivering reports and key information to management
 • Implementation of matters related to confidentiality, data protection and any other relevant legal requirements

Desired

 • Able to manage own workload and support others to do likewise
 • Positive mindset with a can-do approach to work
 • Determined and tenacious – able to see projects through to completion
 • A commitment to continuous quality improvement
 • Exceptional verbal and written communication skills with the ability to vary style according to the audience.
 • Experience in publication and material design and layout work utilizing InDesign would be of benefit but not required.
 • Ability to work independently, establish priorities, and manage workload.

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to: [email protected] not later than Friday 02 April 2021, mentioning in the email subject: “Odyssea_ Office Assistant ”.Only shortlisted candidates will be contacted. Female candidates are highly encouraged to apply. Odyssea seeks to sustain and strengthen this diversity to ensure equal opportunities as well as an inclusive working environment for its entire workforce. Applications are encouraged from all qualified candidates without distinction on grounds of race, color, sex, national origin, age, religion, disability, sexual orientation and gender identity.

 

Employability Program Manager-Athens-ODYSSEA ACADEMY

Job Title: Employability Program Manager

Applications Deadline: Friday 02 April

Interviews: April

Start Date: May

Salary: Competitive, according to experience

Location: Odyssea Academy, Nikiforou Mandilara 17, Ag. Ioannis Rentis 182 33 (see on Google Maps)

 

Apply by sending a cover letter and CV to [email protected] with the subject line: “Odyssea_Program Manager”

Position Summary: 

Odyssea (A Non-Profit Organization based in Athens – Greece) has recently established a new Employability department and is looking for talented people to join its dynamic team in order to progress its impactful goals. Empowering someone with the skills needed to integrate with the world of work is one of the most important ways to create self reliance and agency. The role of the employability manager will be to spearhead this department strengthening private sector participation in workforce development. S/he will be managing a diverse portfolio of cases to employment, job matching and career management service.

Responsibilities:

 • Responsible for: Employability officer
 • Analyze and understand current employment context and related opportunities, identifying relevant professions that show growth
 • Mapping of relevant hiring companies and identifying active companies that are humanitarian friendly
 • Build additional relationships with employers and expand the current network, creating further employment opportunities appropriate to the needs of our job seekers.
 • Support enterprises by encouraging them to place vacancies with employment centres and helping with recruitment, contracts and HR issues.
 • Job match Odyssea’s Academy graduates & job seekers with vacancies and opportunities identified from our digital tools
 • Providing technical support and advising on technical and vocational qualification and training (TVET) and career guidance
 • Carry out detailed analysis and correlation of job positions to relevant skills needed in order to maximize the likelihood of successful and sustainable employment and encourage appropriate referrals.
 • Provide information and guidance to our beneficiaries on key knowledge areas including; CVs, Job searching, Interview skills Coaching and Training/Education, to enhance current and future employability.
 • Facilitate the qualitative and quantitative monitoring of the department through team meetings, focus groups, M&E forms, regular reporting and any other monitoring tools.

Required qualifications and skills

Essential

 • Previous experience in employment support services
 • Strong interpersonal skills and communication skills with the ability to manage and develop business partnerships/ relationships with employers
 • Evidence of excellent case management skills to deliver a quality service to a large total caseload
 • Well organized, structured and self-disciplined, with excellent time-management skills
 • Recruitment and talent identification experience will be considered as an asset
 • Solution-focussed and pro-active in problem-solving
 • Good networking and relationship management skills
 • Experience of developing and maintaining a network of stakeholder relationships; negotiating effectively in pursuit of common goals.
 • Knowledge and experience of Greek Employment Law as it relates to this type of service and role
 • Fluency in Greek and English

Desired

 • Background in the humanitarian or human resources field (either professional or educational)
 • Education in the career development, education, social service and/or human service-related field
 • Previous experience providing career and employment-based case-managed services
 • Finely tuned organisational skills and ability to work on one’s own initiative

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to: [email protected] not later than Friday 02 April 2021, mentioning in the email subject: “Odyssea_ Employability Program Manager ”.Only shortlisted candidates will be contacted. Female candidates are highly encouraged to apply. Odyssea seeks to sustain and strengthen this diversity to ensure equal opportunities as well as an inclusive working environment for its entire workforce. Applications are encouraged from all qualified candidates without distinction on grounds of race, colour, sex, national origin, age, religion, disability, sexual orientation and gender identity.

 

Employability Program Officer-Athens-ODYSSEA ACADEMY

Job Title: Employability Program Officer

Applications Deadline: Friday 02 April

Interviews: April

Start Date: May

Salary: Competitive, according to experience

Location: Odyssea Academy, Nikiforou Mandilara 17, Ag. Ioannis Rentis 182 33 (see on Google Maps)

 

Apply by sending a cover letter and CV to [email protected] with the subject line: “Odyssea_Program Officer”

Position summary:

Odyssea (A Non-Profit Organization based in Athens – Greece) has recently established a new Employability department and is looking for talented people to join its dynamic team in order to progress its impactful goals. Empowering someone with the skills needed to integrate with the world of work is one of the most important ways to create self reliance and agency. The role of the employability program officer will be to analyze the labor market information to identify job opportunities for Odyssea job seekers. It also involves supporting the team leader in all aspects related to performing profiling, job-matching and mentoring tasks to help job seekers find jobs within agreed timescales.

Responsibilities

 • Use labor market information to research and build additional relationships with employers, creating further employment opportunities
 • Expand network of hiring companies based on data collected and analysed by the employability officer by contacting the relevant hiring companies
 • Interview and register applicants on weekly basis
 • Propose jobs to job seekers
 • Propose people to companies
 • Follow up with jobseekers after referring them to employers, and /or after being hired
 • Maintain a record system, case notes and other electronic files to ensure high quality standards
 • Work closely with staff in the development of monitoring and documentation tools to capture the progress and outcomes of the project, as well as issue-based research tools
 • Support the development and timely implementation of Odyssea’s working plans related to aforementioned activities of responsibility.
 • Identify, map, report and develop relationships with relevant partner organisations focused on employability services.

Required qualifications and skills

Essential

 • Well organized, structured and self-disciplined, with excellent time-management skills
 • Ability to conduct data collection on the local labor market and enter collected information on job vacancies, training opportunities into the database.
 • Recruitment experience will be considered as an asset
 • Very strong interpersonal and communication skills
 • Experience in/flair for developing/working with digital platforms

Desired

 • Minimum of 3 years of relevant NGOs’ experience at officer level (working in the livelihoods programs – specifically training development)
 • Project planning, implementation follow-up and monitoring
 • Deeply motivated by and committed to humanitarian work
 • Persistent and focused on the tasks, but at the same time creative and open-minded
 • Quick learner; affinity to numbers as well as good understanding why details matter
 • Understanding of the rights and protection issues of vulnerable groups

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to: [email protected] not later than Friday 02 April 2021, mentioning in the email subject: “Odyssea_ Employability Program Officer ”.Only shortlisted candidates will be contacted. Female candidates are highly encouraged to apply. Odyssea seeks to sustain and strengthen this diversity to ensure equal opportunities as well as an inclusive working environment for its entire workforce. Applications are encouraged from all qualified candidates without distinction on grounds of race, colour, sex, national origin, age, religion, disability, sexual orientation and gender identity.


 

Cultural Mediator-Arabic & French-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Fluency in Arabic and French is mandatory (spoken & written)
 • Good knowledge of English and/or Greek.
 • Desirable Farsi, Turkish, Kurdish
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.

Please send your CV in English quoting reference code “CM Arabic and French” in the subject line of the e-mail at: [email protected]

Closing Date:  28/03/2021

https://bit.ly/3radg5D

 

Nurse (Referral)-Lesvos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Essential recognized nurse degree/diploma and License to practice in Greece.
 •   Desirable 2 years of previous experience and previous experience in other NGO’s
 • Essential Greek and English.
 • Results and quality orientation, teamwork and cooperation, commitment to MSF principles, behavioral flexibility, stress management, service orientation

Please send your CV and a cover letter in English to the following email address, quoting reference code “Nurse Lesvos” in the subject line of the e-mail[email protected]

Closing Date:  29/03/2021

https://bit.ly/3lI3Ltm

 

Health Promoter-Farsi Male-Samos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Education level in social science, social communication, nurse or teaching.
 • Ability to develop, organise and work independent after collaboration with team / supervisor.
 • Fluency in Farsi is mandatory (spoken & written).
 • Good knowledge of English.
 • Knowledge of French an advantage.
 • 2-year experience minimum in teaching, nursing or social work, community mobilization.
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.

Please send your CV and motivation letter in English quoting reference code “Health Promoter Officer/Farsi Male Samos” in the subject line of the e-mail at:  [email protected].

https://bit.ly/3radXff


Προκήρυξη θέσης εργασίας Εξωτερικού Συνεργάτη για Εποπτεία εργαζομένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «΄Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ ή Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχιατρικής ή Παιδοψυχιατρικής ή Τίτλος σπουδών Πτυχίου ΤΕ/ ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, (με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εποπτεία επαγγελματικών ομάδων).
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία 5 ετών στη διαχείριση ομάδων εποπτείας και αποσυμφόρησης.

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Βάση έδρας στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης

 Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική Εργασία

 Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]  έως τις 04/04/2021 στις 17:00 , τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Εξωτερικού Επόπτη στη δομή «Έλλη» Αλεξανδρούπολη.

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

 https://bit.ly/31cBhyo

 

Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διαχειριστή πλήρους απασχόλησης για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021 – Στεγαστικό πρόγραμμα για τους αιτούντες διεθνή προστασία»-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε οικονομική διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων κ.λπ.)
  • Γνώσεις κατάρτισης και τήρησης προϋπολογισμών
  • Καλή γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  • Γνώσεις Γενικής Λογιστικής

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Εθελοντική εργασία

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Κυριακή 04/04/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Οικονομικού Διαχειριστή».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 3. Δύο συστατικές επιστολές
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

https://bit.ly/3rbRKNX

 

Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου/ης Μεθοδολογίας πλήρους απασχόλησης για την περιοχή της Αθήνας-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας ή άλλων Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου δύναται)/βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ.
 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε κοινωνική υπηρεσία ή/και στη συμβουλευτική κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
 • Άριστη γνώση των αρχών παιδικής προστασίας, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και ζητημάτων σχετικά με τη νεότητα και την οικογένεια
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εθελοντική εργασία

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Κυριακή 28/03/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Υπεύθυνου Προμηθειών».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 5. Δύο συστατικές επιστολές
 6. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

https://bit.ly/2NIhpA8


 

Interpreter (French) and Knowledge of at least one African language-Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • Excellent command of French and at least one African dialect (knowledge of Lingala will be considered as an asset);
 • Excellent command of Greek and/or English language;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support and respect;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

Desired

 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered an asset
 • Field Working Experience in Camps/Temporary Settlements of refugee/migrant population
 • Computer literacy

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Interpreter French_BRC”.

https://bit.ly/3lKahzG

 

Interpreter (Farsi)-Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • Excellent command of Farsi and/or Dari;
 • Excellent command of Greek and/or English language;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support and respect;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

Desired

 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered an asset
 • Field Working Experience in Camps/Temporary Settlements of refugee/migrant population
 • Computer literacy

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Interpreter Farsi_BRC”.

https://bit.ly/3lHsQER

 

Greek language Educational Officer/Integration-Athens-SOLIDARITY NOW

Qualifications

 • Excellent Greek and English
 • Degree – Bachelor degree in primary education or Greek philology
 • Certification of the teaching qualification of Trainers for Adults in non-formal education (attributed by National Organization for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)
 • Proven knowledge of training, curriculum development and implementation
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience teaching Greek as a second or foreign language will be an advantage
 • Master’s degree in teaching Greek as a second or foreign language or Intercultural Education or any other relevant field will be an advantage
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected]  mentioning in the email subject SN Greek Language Educational Officer/ Integration_Athens”

https://bit.ly/3lJlzUZ

 

Greek language Educational Officer/Integration-Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Qualifications

 • Excellent Greek and English
 • Degree – Bachelor degree in primary education or Greek philology
 • Certification of the teaching qualification of Trainers for Adults in non-formal education (attributed by National Organization for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)
 • Proven knowledge of training, curriculum development and implementation
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience teaching Greek as a second or foreign language will be an advantage
 • Master’s degree in teaching Greek as a second or foreign language or Intercultural Education or any other relevant field will be an advantage
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject SN Greek Language Educational Officer/ Integration_Thessaloniki”

https://bit.ly/2OZfx6O


 

Οικονομικός Σύμβουλος-Υπεύθυνος Φοροτεχνικών Υπηρεσιών-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

 • Ανώτατες (ΑΕΙ) Σπουδές Χρηματοοικονομικών, Οικονομικών ή Λογιστικής κατεύθυνσης ή πτυχίο ΑΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές σε συναφές αντικείμενο.
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εργασιακής εμπειρίας σε τομέα οικονομικής υποστήριξης και συμβουλευτικής φυσικών και νομικών προσώπων
 • Γνώσεις κατάρτισης και τήρησης προϋπολογισμών
 • Ικανότητα σύνταξης οικονομικών αναφορών.
 • Προϋπηρεσία σε ΜΚΟ θα συνεκτιμηθεί
 • Επαρκής εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον, περιλαμβανομένου του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων Κάριτας.
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ: Excel, Word, Outlook, Powerpoint κ.α.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας • Επιθυμητή η γνώση αραβικών ή φαρσί
 • Γνώση οικονομικής ορολογίας στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.
 • Εμπειρία χρήσης χρηματοοικονομικών προγραμμάτων οικονομικής/λογιστικής παρακολούθησης.
 • Έντονο ομαδικό πνεύμα και διαπροσωπικές δεξιότητες, ενεργητική και θετική προσέγγιση, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας και επίλυσης προβλημάτων.
 • Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και παρακολούθησης έργων.
 • Συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΟΣ 03/2021 Οικονομικός Σύμβουλος / Υπεύθυνος Φοροτεχνικών Υπηρεσιών .

https://bit.ly/2PoHBjC

 

Διερμηνέας (Φαρσί)-Χίος-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

 • Ευχέρεια και άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στη γλώσσα Φαρσί.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της ελληνικής είναι απαραίτητη.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 •  Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΦ 03/2021 – Διερμηνέας Φαρσί

https://bit.ly/3984EpX

 

Διερμηνέας/Διαπολιτισμός Μεσολαβητής Αραβικών-Γαλλικών / Αραβικών-Σομαλί-Αθήνα- ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Ελληνικής, της Αραβικής και της Γαλλικής γλώσσας
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Σχετική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικό χώρο απαραίτητη
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιπλέον πιστοποίηση διερμηνείας/μετάφρασης και σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα συνεκτιμηθεί .
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Σομαλί ή άλλης γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο θα συνεκτιμηθεί.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 •  Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος εντός Αττικής.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών.
 • Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΑΓ 03/2021

https://bit.ly/3lKgvzy

 

Διερμηνέας/Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Ελληνικής και της Φαρσί γλώσσας

 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Σχετική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικό χώρο απαραίτητη
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί. · Επιπλέον πιστοποίηση διερμηνείας/μετάφρασης και σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα συνεκτιμηθεί .
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Σορανί/Κιρμανζτί άλλης γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο θα συνεκτιμηθεί.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος εντός Αττικής.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών.
 • Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΦ 03/2021

https://bit.ly/3f8QNDY


 

Safety Officer-Attics-DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • Minimum one year of experience in a relevant field.
 • Experience working with refugee/migration population will be considered an advantage.
 • Strong computer skills.
 • Holding a valid driving license will be considered an advantage.
 • University degree in Political Science, International Relationships, Project Management, Economics, or any relevant field specialized in Safety/ Security Management Major, or equivalent professional Diploma/ Certificate in Safety/ Security Management.
 • Excellent verbal and written English and Greek skills.

https://bit.ly/3lJrHwt

 

Site Operations Officer-Attica-DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • Minimum of 2 years working experience in a relevant technical position.
 • Experience in implementing humanitarian or community-based projects and activities with an international or local NGO, UN agency, and similar organization will be highly appreciated.
 • Strong organizational skills.
 • MS Office suite of tools (Word, Excel, PowerPoint) or relevant software good command user. Ability to use Excel functions will be an advantage.
 • Knowledge of AutoCAD will be highly appreciated.
 • Proven capacity to adapt to a dynamic and changing operational environment.
 • University degree (Educational level: 7 (at least 5 educational years)) or Technological Educational Institute (TEI) bachelor’s degree (Educational level: 6 (3-4 educational years)) in Mechanical, Architecture, Civil or Electrical Engineering is mandatory.
 • Member (registration number) of Technical Chamber of Greece (ΤΕΕ) or Scientific Society of Technological Education Engineers (ΕΕΤΕΜ).
 • Fluency in written and spoken English and Greek with excellent analytical and writing skills.
 • Strong ability in writing technical descriptions and reports in English language.

https://bit.ly/3cgo12m

                

Site Operations Assistant-Athens-DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • AutoCAD or similar software drawing skills will be an advantage.
 • Minimum of one year working experience in a relevant technical position.
 • Good computer skills, especially regarding the use of MS Office tools (Word, Excel) or relevant software.
 • Previous working experience with local or international NGOs is not mandatory but will be considered as an advantage
 • Technological Educational Institute (TEI) bachelor’s degree or University degree (Diploma) in Civil, Electrical or Mechanical Engineering is mandatory.
 • Fluency in verbal and written English and Greek language.

https://bit.ly/3f2b1z4


 

Development Manager-Attica-ACTIONAID

Requirements:

 • We are currently recruiting a dynamic professional with an academic degree, Business Administration, Marketing, Public Relations and Communications or other related fields,
 • additional education in Fundraising for non-profits would be considered an asset,
 • and at least three (3) years of working experience in a relevant position to raise the necessary funds needed to support the organization’s programs in Greece and abroad, by engaging with existing and potential Foundations & Trusts, EEA Grants, Major Individual Donors and securing major gifts.
 • We are looking for candidates with demonstrated experience in designing and implementing fundraising plans and a proven track record of successfully developed funding proposals to a variety of national and international donors, with excellent project management, communication, and interpersonal skills, along with attention to detail and experience in analyzing, budgeting and monitoring KPI’s and income.

Applications not accompanied by a motivation letter will be excluded from the selection process

https://bit.ly/31dzJEm


 

Senior Wash/Shelter Officer-Epirus-ASB

Requirements:

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Completed engineering university studies (civil, mechanical, electrical, architectural);
 • Minimum three (3) years of professional work experience as an engineer in construction sites, with at least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Spoken and written fluency Greek and English, other languages would be an asset;
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Valid driving licence
 • Creativity and capacity to produce would be highly appreciated.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  • 1. Open, Honest and Professional Relationships
  • 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • 3. Transparency
  • 4. Integrity
  • 5. Positive Team Work
  • 6. Productive attitude to excellence
  • 7. Recognition and rewarding
  • 8. Pride for the Humanitarian Orientation
  • 9. Willingness for the extra mile
  • 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

All interested parties are requested to submit their CV and Cover Letter in English to the following address: [email protected] clearly stating the “S-WASH-OFF/IOA” on the subject

https://bit.ly/2NQexkY


 

Φροντιστής/τρια-Χολαργός-COVERAMEA

Ζητείται Φροντιστής/τρια από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3lQ0TL5

 

Βοηθός Νοσηλευτή/τριας-Ρόδος-COVERAMEA

Ζητείται Βοηθός Νοσηλευτή /τριας από Φιλανθρωπικό Σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/31aDgDr


 

Κοινωνικός Επιστήμονας-Αθήνα-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας ή άλλου σχετικού πεδίου, σε συνδυασμό με εμπειρία στο σχεδιασμό και τη υλοποίηση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Ελάχιστη εμπειρία δύο ετών σε συναφείς τομείς και σε εκπαιδευτικές δράσεις με νέους.
 • Κατανόηση του συστήματος τυπικής , άτυπης και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τις προκλήσεις που παρουσιάζει για υπηκόους τρίτων χωρών.
 • Ικανότητα στο πακέτο του Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook κ.λπ.).
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.
 • Κατανόηση και ικανότητα διατήρησης της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού των δικαιούχων.
 • Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, θετική στάση και αντίληψη, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα να παρέχει σαφείς γραμμές επικοινωνίας, ικανότητα προσαρμογής των στοιχείων του έργου σε μεταβαλλόμενο πλαίσιο, ικανότητα ευελιξίας

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακό ή επιπλέον εκπαίδευση στον σχετικό τομέα.
 • Εθελοντική εμπειρία σε αντίστοιχο πεδίο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) [εδώ.] με Θέμα: ΚΕΠΙ_230321

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11/4/2021 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

https://bit.ly/3lHKY1g

 

Βοηθός Οικονομικού Τμήματος-Αθήνα-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής σχολής
 • Προυπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών εφαρμογών & ελληνικού λογιστικού σχεδίου
 • Καλή Γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου, παρουσιάσεις σε PowerPoint)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency ή ισότιμης διαβάθμισης

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες κρίσης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Μ.Κ.Ο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) [εδώ.] με Θέμα: ΒΟΤ_170321

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:15/04/2021 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

https://bit.ly/31abiYz

 

Reporting and Meal Officer-Αθήνα-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών.
 • Εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση (MEAL) σε πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών προς πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο.
 • Θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία στα εργαλεία της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, focus groups κλπ.)
 • Γνώση εργαλείων διεξαγωγής, στατιστικής επεξεργασίας και οπτικοποίησης δεδομένων.
 • Ευχέρεια στη λειτουργία βάσεων δεδομένων.
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών – Ευχέρεια στην επικοινωνία και το γραπτό λόγο
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και τήρησης προθεσμιών.

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες κρίσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) [εδώ.] με Θέμα: MEAL_170321

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:15/04/2021 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

https://bit.ly/2QpqQ8A


 

Senior Project Manager-Larissa-IED

Requirements:

 • Bachelor’s degree in business, economics or related field
 • Master’s degree in MBA or Project Management will be considered as an asset
 • 2+ years previous working experience as a manager of national and/or European co-funded projects
 • Fluency in oral and written English
 • Travel availability
 • IT literacy (e.g. Microsoft tools)
 • Strong interpersonal skills and extremely resourceful
 • Excellent communication skills
 • Proven ability to solve problems creatively
 • Ability to work as a member of a team

https://bit.ly/3cevsa1


 

Mental Health and Psychological Support Senior Manager-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

QUALIFICATIONS:

 • The qualified candidate must have an advanced degree or higher in psychology, psychiatry or other mental health discipline with 5+ years’ working experience.
 • Previous experience in managing MHPSS programs in emergency or post-emergency context; experience in the Greek refugee crisis is an advantage.
 • Knowledge of the Greek Mental Health system and understanding of the refugee crisis in Greece.
 • Experience in grant management, budget management and report/proposal writing
 • Previous experience supervising and managing a team in a cross-cultural setting
 • Demonstrated experience in capacity building and mentoring of staff
 • Good computer skills such as: MS Word, Excel, PowerPoint
 • Personal qualities: Team player, culturally sensitive, flexible, network-builder, able to handle pressure well
 • Fluency in English and Greek, written and verbal

https://bit.ly/3f7mw8d

 

Caretaker-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

Requirements:

 • High School Diploma or relevant diploma/certificate, nursing, pedagogical or educational studies preferred;
 • A minimum of 1 year experience in working with adolescents/teenagers, experience working with UAC is highly preferred;
 • Experience implementing group activities with adolescents is highly desirable;
 • Experience in shelters/safe zones/hotels/SIL for UAC is an asset;
 • Possession of creative, fine arts or technical skills, such as wood-working, electronics, painting, music e.tc. is an asset;
 • Good verbal communication and interpersonal skills with adolescents;
 • Demonstrated empathy and understanding of vulnerable unaccompanied adolescents;
 • Previous experience in supporting dependents in obtaining independent living skills and enacting daily routines & self-care plans;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, able to handle stress and high pressure work environments effectively & work in culturally and linguistically diverse work settings;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Fluency in Greek and English is required. Preference will be given to candidates with fluency in the following languages: Farsi, Urdu, Pashto, Dari, Kurdish, Arabic;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

Other:

 • Must possess a valid Greek driver’s license with no record of criminal driving offense
 • Must be able to work flexible hours, including afternoons, evenings, nights and weekends
 • Must successfully complete criminal background check
 • Able to participate in physical activities with children that may include running, bending, stooping and moderate lifting

https://bit.ly/317KSGO

 

Environmental Health Officer-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

Person specification:

 • Minimum 2 years of relevant experience in EH programming
 • Experience in community mobilization
 • Demonstrated experience with an array of qualities including managing issues and solution based approach
 • Strong coordination, and interpersonal skills.
 • Demonstrated knowledge on various Greek environmental, hygiene and sanitation policy, stands, Sphere guidelines, etc.
 • Experience with capacity building
 • Flexibility to work with changing demands in a volatile environment.
 • Strong cross cultural skills and experience working in multicultural environments.
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community.
 • Trust and wide acceptance by the community.
 • Oral and written fluency in Greek and English. Knowledge of Farsi or Arabic or French is an asset.

https://bit.ly/2NICQkA

 

Child Protection Senior Officer (CFS & MBC)-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

Requirements:

 • BA or equivalent in education, nutrition or social and humanitarian sciences;
 • At least 3 years’ experience of implementing child protection programs, preferable in education or social work in humanitarian or development settings;
 • Previous experience supervising and managing a team in a cross-cultural setting;
 • Demonstrated understanding of working with children and particularly vulnerable children;
 • Previous experience in emergency preparedness and response;
 • Demonstrated experience in capacity building and mentoring of staff;
 • Good computer skills such as: MS Word, Excel, PowerPoint;
 • Capable of applying skills and knowledge in a range of capacities, including direct implementation, advisory functions, coordination function, training and the transfer of technical knowledge;
 • Candidates must be able to adapt to a changing context, feel comfortable working in unstable and often insecure environments;
 • Personal qualities: Team player, flexible, network-builder, able to handle pressure well.
 • Fluency in English and Greek, Knowledge of Arabic, Kurdish and/ or Farsi is an advantage.

https://bit.ly/3u0YyQz

 

Οδηγός-Μυτιλήνη-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

Απαιτούμενα προσόντα εργασίας:

 • Έγκυρο δίπλωμα οδήγησης με μεγάλη εμπειρία οδήγησης.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Καλή προφορική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ευσυνείδητο και ορθό τρόπο κρίσης.
 • Δυνατές οργανωτικές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα συντονισμού σε πολλαπλές εργασίες .
 • Ικανότητα και θέληση για αποτελεσματική εργασία με ετερόκλητους ανθρώπους.
 • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας και συντονισμός με το προγραμματικό προσωπικό.

https://bit.ly/3d5Xwfg

 

HR Assistant-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

Job Requirements:

 • Bachelor’s degree or equivalent in human resources, business administration, social science or relevant discipline;
 • 1 year of experience with in HR/recruitment/talent acquisition and/or administration is required; experience in an international NGO context desired;
 • Must be able to handle pressure, working late as necessary to meet aggressive deadline;
 • Fluency in English required.
 • Self-motivated, honest, highly responsible, and punctual.
 • Ability to work both; independently and as part of a team.

https://bit.ly/3lHaaoA

 

Wash Sector Co-Chair-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

Requirements:

 • Advanced university degree, specialization in areas such as public health, engineering would consider an asset.
 • Demonstrated leadership and management experience.
 • Demonstrates commitment to gender equality; able to support partners promote and integrate gender mainstreaming into humanitarian programming Experience in WASH Sub Cluster Coordination will be valued
 • Specialized experience addressing WASH at the international level including in a humanitarian context will be valued
 • Applies critical thinking and problem solving to create innovative WASH programming to guide partners
 • Exhibits empathy and positive interpersonal skills, including cultural competence Proven communication and interpersonal skills, IT literacy, as well as organizational skills and time-management.
 • Good negotiation skills and emotional intelligence
 • Capability of delivering results on time, even under stress.
 • Proficient use of Greek and English

https://bit.ly/398vDBW


 

286/Νοσηλευτής/τρια-Θεσσαλονίκη-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Δίπλωμα οδήγησης με οδηγική επάρκεια

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

αναγράφοντας τον κωδικό 286

https://bit.ly/3rfze7B