Job Adverts-Humanitarian Field 25/02/2021

Humanitarian Field

 

 

Διερμηνέας/Χειριστής Δεδομένων Πεδίου <<ΤΟΥΡΚΙΚΑ>>-Αθήνα-CARITAS HELLAS

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ «ΤΟΥΡΚΙΚΑ»

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

 

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

 

 • «ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ – ΤΟΥΡΚΙΚΑ» – μία (1) θέση

 

Περίληψη θέσεων εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση, αφορά το Πρόγραμμα  Προπληρωμένων Καρτών (Cash) για Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των βασικών αναγκών διαβίωσης.

Κύρια καθήκοντα:

Ο πρωταρχικός ρόλος του Διερμηνέα / Χειριστή Δεδομένων Πεδίου είναι να επικοινωνεί απευθείας με πρόσφυγες και μετανάστες  σε μία τουλάχιστον από τις γλώσσες : Αραβικά, Φαρσί, Ουρντού, Γαλλικά, Tουρκικά, Κουρδικά, ή άλλη γλώσσα που χρειάζεται και να εγγράφουν τους δικαιούχους στο πρόγραμμα Cash ελέγχοντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

 

 • Θα είναι διαθέσιμος σε διάφορες τοποθεσίες, όπου συγκεντρώνονται πρόσφυγες και μετανάστες, για να βοηθά στην επικοινωνία, καταγραφή και διανομή προπληρωμένων καρτών.
 • Θα συμμετέχει στις καθημερινές δραστηριότητες πεδίου και θα υποστηρίζει την ομάδα, εισάγοντας όλα τα στοιχεία των ωφελούμενων του προγράμματος σε βάσεις δεδομένων με την χρήση τεχνολογικών μέσων όπως tablet / laptop/ mobiles.
 • Θα είναι διαθέσιμος και για τη συνεργασία της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ με άλλες ΜΚΟ και δημόσιες υπηρεσίες για να βοηθά, όπου απαιτείται μετάφραση, διερμηνεία, καταγραφή στοιχείων και έλεγχος.

 

Μεταξύ άλλων καθηκόντων ο Διερμηνέας/Χειριστής  Δεδομένων  Πεδίου:

 • Παρέχει ανάλογα με τις γνώσεις του, γλωσσική υποστήριξη σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Συμμετέχει σε επισκέψεις σε δομές φιλοξενίας εντός και εκτός Αττικής συνεργαζόμενος με άλλες ΜΚΟ και δημόσιους φορείς.
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους, τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και  τα άλλα μέλη της ομάδας Έργου καθώς και άλλους συνεργαζόμενους φορείς και οργανώσεις.
 • Μεταφράζει  κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργάζεται στενά τόσο με τους Υπεύθυνους Ομάδας όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος.

 

Βασικές απαιτήσεις

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Τουρκικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Επιθυμητή η γνώση μίας η περισσοτέρων από τις ακόλουθες γλώσσες: Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί, Κουρδικά, Ουρντού.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική  εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί. 
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Άριστη Ικανότητα σύνταξης αναφορών και διατήρησης αρχείων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Γνώση Προγραμμάτων  ΜS Office. (Word, Excel)
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος εντός και εκτός Αττικής. Πιθανή ανάγκη διανυκτέρευσης εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων δομών φιλοξενίας  και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή. Η υπογραφή σύμβασης εξαρτάται από την έγκριση χρηματοδότησης του έργου σε τελικό στάδιο.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή  στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Τομέας Προσφυγικού Έργου, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ.  10432, Αθήνα

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΔΧΔΠ 02/21

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενων εργοδοτών , εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 25η Φεβρουαρίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας

 

Διερμηνέας/Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής <<ΓΑΛΛΙΚΑ>>-Αθήνα-CARITAS HELLAS

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ «ΓΑΛΛΙΚΑ»

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

 

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

 

«ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ – ΓΑΛΛΙΚΑ» – μία (1) θέση

 

Περίληψη θέσεων εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά το Πρόγραμμα  Προπληρωμένων Καρτών (Cash) για Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των βασικών αναγκών διαβίωσης.

Κύρια καθήκοντα:

Ο πρωταρχικός ρόλος του Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή είναι η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας / διαπολιτισμικής μεσολάβησης και μετάφρασης καθώς και η υποστήριξη της ομάδας έργου με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται από τον Υπεύθυνο Προγράμματος .

 

Μεταξύ άλλων ο/η «Διερμηνέας / Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής»:

 • Διερμηνεύει και μεσολαβεί για τους ωφελούμενους του προγράμματος
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους, τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και τα άλλα μέλη της ομάδας Έργου καθώς και άλλους συνεργαζόμενους φορείς και οργανώσεις.
 • Συμμετέχει σε επισκέψεις σε δομές φιλοξενίας εντός και εκτός Αττικής συνεργαζόμενος με άλλες ΜΚΟ και δημόσιους φορείς.
 • Λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό και ποικίλο πολιτισμικό υπόβαθρο των ωφελούμενων και μεσολαβούν για την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των επωφελούμενων και της ομάδας έργου
 • Μεταφράζει κάθε τύπου κείμενα όπως ανακοινώσεις, ερωτηματολόγια και υλικό σχετικό με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Έργου κ.α.

 

Βασικές απαιτήσεις

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Γαλλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση του προσφυγικού τομέα θα συνεκτιμηθεί.
 • Σχετική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικό χώρο θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί. 
 • Επιπλέον πιστοποίηση διερμηνείας/μετάφρασης και σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα συνεκτιμηθεί.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Επαρκής γνώση χειρισμού Η/Υ και γνώση Προγραμμάτων ΜS Office (Word, Excel).
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος εντός και εκτός Αττικής. Πιθανή ανάγκη διανυκτέρευσης εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων δομών φιλοξενίας και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή. Η υπογραφή σύμβασης εξαρτάται από την έγκριση χρηματοδότησης του έργου σε τελικό στάδιο.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή  στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας , Τομέας Προσφυγικού Έργου, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ.  10432, Αθήνα

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΔΔΜ 02/21

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενων εργοδοτών , εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 25η Φεβρουαρίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας


Health Promoter-Arabic Female-Samos-MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements

 • Education level in social science, social communication, nurse or teaching.
 • Ability to develop, organize and work independent after collaboration with team / supervisor.
 • Fluency in Arabic is mandatory (spoken & written).
 • Good knowledge of English.
 • Knowledge of French an advantage.
 • 2-year experience minimum in teaching, nursing or social work, community mobilization.
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.

Please send your CV and motivation letter in English quoting reference code “Health Promoter Officer /Arabic Samos” in the subject line of the e-mail at:  [email protected].

Closing Date:  28/02/2021

https://bit.ly/3skzuTv

 

Medical Doctor-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements

 • : Medical Doctor Diploma and license to practice in Greece.
 • : Greek and English essential.
 • : 2-year experience minimum as a Medical Doctor or in clinical work (can be within medical training). First-line psychiatric management and experience working with vulnerable populations and victims of torture is an asset
 • : Computer literacy essential
 • Competencies: Teamwork & cooperation, commitment, results & quality oriented, intercultural sensitivity, behavioural flexibility, Commitment to MSF’s Principles, stress management are essential

Please send your CV and a motivational letter in English quoting reference code‘MD’ in the subject line of the e-mail:  [email protected]

Closing date: 07/03/2021


 Social Worker-Ioannina-ARBEITER-SAMARITER-BUND (ABS)

Requirements:

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Bachelor’s degree in relevant field (Social Work, Psychology, Sociology, Gender Studies, etc.) and minimum 2 years of relevant experience or Master’s Degree in relevant field.
 • Strong experience in case management of refugee population, social work, women’s health, or other related field
 • Clear understanding of and interest in the wellbeing of vulnerable population and supporting their healing after the experience of violence
 • Understanding of case management, psychosocial support and life skills programming to promote survivor healing and recovery
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for clients
 • Positive and professional attitude, including ability to lead and work well in a team setting
 • Strong ability to maintain composure, prioritize work under pressure, and work in a difficult environment
 • Fluency in English required, knowledge of Greek would be an asset
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  • 1. Open, Honest and Professional Relationships
  • 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • 3. Transparency
  • 4. Integrity
  • 5. Positive Team Work
  • 6. Productive attitude to excellence
  • 7. Recognition and rewarding
  • 8. Pride for the Humanitarian Orientation
  • 9. Willingness for the extra mile
  • 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

All interested parties are requested to submit their CV and Cover Letter in English to the following address: [email protected] clearly stating the “SCW/IOA” on the subject

The deadline for application submission is February 28th, 2021 at 23:59 hrs

https://bit.ly/3aMEsTm


Social Worker or Psychologist-Attica-BETTER DAYS

Education and Experience:

 • Graduated a Greek Social Worker Degree / Psychology Degree.
 • Master Degrees and specialization courses of specific kinds of interventions/approaches applicable in the field, and on displaced populations will be highly valued.
 • Familiar with asylum seekers and migration issues (asylum process, specific vulnerabilities, relocation, law).
 • Field experience working with displaced and/or moving populations and/or vulnerable children in a capacity building, educational, or therapeutic context.
 • Field experience in social work/psychology.
 • Excellent command of Greek and English (both written and spoken); Knowledge of Arabic, Farsi, or French is a plus.
 • Previous field experience with humanitarian NGOs is considered a strong asset.
 • Interest for and proven experience of working with vulnerable groups.
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for the community.
 • A clear understanding of, and interest in, human rights and the well-being of children supporting their healing after traumatic experiences.
 • Experienced in facilitating group activities, workshops, and mentoring.
 • Ability to self-organize work, meet deadlines, maintain composure and professional distance, prioritize work under pressure, complete reports, do administrative work, and manage people.
 • Excellent communication skills in Greek and English.
 • Being able to work well in a team and also independently.​

To apply, all applicants should please send their CV and a cover motivation letter in English to

Closing date: 25/02/2021

https://bit.ly/3bsr8T4


Project Assistant Data Management-Athens-CATHOLIC RELIEF SERVICES- UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS (CRS)

Education and Experience:

 • Bachelor’s degree required. Technical background is considered an asset.
 • Minimum of 1-3 year of work experience in project support. Experience in the field of humanitarian programming and for an NGO would be a plus.
 • Additional education may substitute for some experience.
 • Experience in participatory action planning and community engagement.
 • Experience in monitoring projects and collecting relevant data preferred.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).
 • Experience with VLookups data sorting and filtering in Microsoft Excel preferred

Personal Skills:

 • Observation, active listening and analysis skills with ability to make sound judgment
 • Good relationship management skills and the ability to work closely with local partners and community members
 • Attention to details, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities
 • Proactive, results-oriented and service-oriented

Required/Desired Foreign Language: English, both written and spoken

Interested candidates are welcome to apply by sending their CV and Cover Letter in English with email to mentioning in the subject line the title of the position “Project Assistant Data Management”. The deadline is March the 5th.

https://bit.ly/3slMlEY


Ψυχολόγος-Ρόδος-COVERAMEA

Ζητείται Ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3sohwiS

 

Εκπαιδευτής/τρια-Χολαργός-COVERAMEA

Ζητείται Εκπαιδευτής-τρια με εμπειρία στη χρήση αργαλειού για εργαστήριο υφαντουργίας από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

https://bit.ly/2MirkvJ


Shelter/WASH Advisor (interim)-Athens-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Required Qualifications

 • Minimum 10 years of proven experience in construction permits issuing
 • Minimum 10 years of proven experience as an Engineer on medium to large scale infrastructure projects.
 • Proven experience in working and drafting Work Contracts terms and technical annexes.
 • Strong computer skills. AutoCAD and MS Office experience is required
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as an advantage
 • High professional ethics
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and a genuine collaboration spirit
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload stress, identify priority activities and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must
 • University degree in Electrical, Mechanical, Architectural or Civil Engineering
 • Strong verbal and written English and Greek language skills. Must be able to read and write technical documents in both Greek and English
 • Having a TEE/EETEM certificate is a requirement

Required Skills & Qualities

 • Ability to work in a multinational and multicultural environment.
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed.
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required.
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

Are you interested? Then apply for this position on linewww.drc.dk/about-drc/vacancies/current-vacanciesAll applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in EnglishApplications close on the 3rd of March 2021. Applications submitted after this date will not be considered.

https://bit.ly/3dG9k9Y

 

Cultural Mediator-Attica-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Required Qualifications

 • Excellent command of written and spoken Kurdish and Arabic language and/or Greek and/or English.
 • Basic level in verbal and written Greek skills will be considered an asset.
 • Relevant training or certification related to translation or interpretation will be appreciated.
 • General administrative skills are needed, including competence with Microsoft Word, basic Excel.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities.
 • Ability to work with vulnerable individuals, from children to elderly.
 • Commitment to humanitarian principles and values
 • Demonstrates integrity by modeling the DRC values and ethical standards.
 • Strong analytical skills
 • Demonstrates openness to change and ability to manage complexities.

Are you interested? Then apply for this position on linewww.drc.dk/about-drc/vacancies/current-vacanciesAll applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English. Applications close on the 4th of March 2021. Applications submitted after this date will not be considered.

https://bit.ly/3dMNwcq

 

Administration Assistant-Athens-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Required Qualifications

 • At least two years working experience in similar job; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Knowledge of travel procedures and premises management.
 • Good knowledge of Microsoft Office Package (E.g. Excel and Word).
 • Bachelor’s Degree in Business Administration/Logistics or equivalent  social field
 • Excellent verbal and written English and Greek skills.

Are you interested? Then apply for this position on line: www.drc.dk/about-drc/vacancies/currentvacancies . All applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English. Applications close on the 5th of March 2021. Applications submitted after this date will not be considered.

https://bit.ly/3pHZ9nD

 

Child Friendly Space (CFS) Assistant-Athens-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Required Qualifications

 • Minimum of one (1) year experience working with children.
 • Proven experience (including volunteer) working with refugees and asylum seekers.
 • Strong experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, artistic activities, music, dancing)
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage.
 • Ability to work with refugees in underprivileged settings.
 • Excellent creativity skills.
 • Excellent communication skills especially with children.
 • Computer skills are an added value.
 • High professional ethics.
 • Advanced interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners, and nationalities.
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others.
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment.
 • University degree in Psychology, Education, social sciences, Refuge and Migrant studies or any other relevant field is highly appreciated.
 • Advanced verbal and written English skills.
 • Working knowledge of Arabic, Farsi, French, Kurdish (Kurmanji or Sorani) is a strong advantage.

Are you interested? Then apply for this position on line: www.drc.dk/about-drc/vacancies/currentvacancies . All applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English.

Applications close on the 5th of March 2021. Applications submitted after this date will not be considered.

https://bit.ly/3uykPpZ

 

Child Friendly Space (CFS) Officer-Athens-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Required Qualifications

 • Minimum of one (1) year experience working with children.
 • Proven experience of two (2) years (including volunteer) working with refugees and asylum seekers.
 • Strong experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, artistic activities, music, dancing)
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage.
 • Ability to work with refugees in underprivileged settings.
 • Excellent creativity skills.
 • Excellent communication skills especially with children.
 • Computer skills are an added value.
 • High professional ethics.
 • Advanced interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners, and nationalities.
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others.
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment.
 • University degree in Psychology, Education, social sciences, Refuge and Migrant studies or any other relevant field is highly appreciated
 • Advanced verbal and written English skills.
 • Working knowledge of Arabic, Farsi, French, Kurdish (Kurmanji or Sorani) is a strong advantage

Are you interested? Then apply for this position on line: www.drc.dk/about-drc/vacancies/currentvacancies . All applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English.  Applications close on the 5th of March 2021. Applications submitted after this date will not be considered.

https://bit.ly/3uq4Mdx

 

Roving Cultural Mediator (French-Greek)-Athens-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Required Qualifications

 • Excellent command of written and spoken Greek AND French language is a requirement.
 • Minimum one year working experience, previous experience working in the humanitarian sector is preferred.
 • Basic written and spoken English is desirable.
 • Extensive vocabulary and ability to accurately translate complex ideas and information, including the capacity to understand and translate medical, legal and procedural information.
 • The ability to negotiate, mediate and interpret on behalf of service users.
 • General administrative skills are needed, including competence with Microsoft Word, basic Excel, Internet Apps.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities.
 • Ability to work with vulnerable individuals, from children to elderly.
 • Commitment to humanitarian principles and values.
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others.
 • Good organizational skills to work autonomously and organize the details of the accompaniment for a variety of beneficiaries.
 • Empathy, combined with a genuine desire to improve the quality of the lives of service users.
 • Able to remain calm, in control and good humored even under pressure.
 • Ability to adapt in working under standardized operational procedures, rules and abide to Code of Conduct.
 • Focuses on impact and result for the client and responds positively to feedback.
 • Consistently approaches work with energy and a positive, constructive attitude.
 • Additional PoC languages (Arabic, Lingala, Farsi etc) will be considered a strong asset

Are you interested? Then apply for this position on line: www.drc.dk/about-drc/vacancies/currentvacancies . All applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English. Applications close on the 5th of March 2021. Applications submitted after this date will not be considered.

https://bit.ly/2NQJq8z

 

Women and Girls Space Officer-Athens-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Required Qualifications

 • Proven experience of one (1) year working with refugees, asylum seekers and/or migrants.
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context, especially working experience with women and girls is a strong advantage.
 • Experience in providing activities to women through various tools.
 • Strong communication skills.
 • High professional ethics with a strong commitment to humanitarian principles.
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment.
 • Ability to work with refugees in underprivileged settings.
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Computer skills are an added value.
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others.
 • University degree in Social sciences, Social Work, Law, Refugee and Migration studies, Human Rights, International Relations, Psychology, Gender studies or a related field is considered an asset.
 • Fluency in written and spoken English is required.
 • Fluency or basic understanding of one of the following languages is an asset: Arabic, Farsi, Kurdish (Sorani, Kurmanji), French, Greek

Are you interested? Then apply for this position on line: www.drc.dk/about-drc/vacancies/currentvacancies . All applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English. Applications close on the 5th of March 2021. Applications submitted after this date will not be considered.

https://bit.ly/3aQAKYV

 

Legal Aid Interpreter-Larissa-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor
 • High professional ethics, including strict confidentiality of clients.

Are you interested? Then apply for this position on linewww.drc.dk/about-drc/vacancies/current-vacanciesAll applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English. Applications close on the 7th of March 2021. Applications submitted after this date will not be considered.

https://bit.ly/37Bf1C7

 

Protection Assistant (PMT)-Larissa-DANISH REFUFEE COUNCIL (DRC)

Required Qualifications

 • University Degree in Refugee and Migration Studies, Psychology, Social Science, Social Work, Human Rights, Gender Studies or a related field, would be an advantage.
  • At least one year working experience in a related filed is required; preferably with (I)NGO/UN/grassroots/volunteer organizations.
  • Working knowledge of English is required.
  • Working knowledge of at least one of the following languages: Arabic, Farsi, French, Kurdish (Sorani, Kurmanji/Badini), Somali, Lingala is required.
 • Knowledge of Greek, Pashtu or Urdu will be an advantage.
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context would an advantage.
 • Strong computer skills.

Are you interested? Then apply for this position onlinewww.drc.dk/about-drc/vacancies/current-vacanciesAll applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English. Applications close on the 10th of March 2021. Applications submitted after this date will not be considered.

https://bit.ly/2NVByCp

 

Roving Cultural Mediator-Larissa-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Required Qualifications

 • University Degree in Refugee and Migration Studies, Psychology, Social Science, Social Work, Human Rights, Gender Studies or in a related field is desirable.
 • Working knowledge of Greek is necessary.
 • Working knowledge of English is desirable.
 • Candidates are required to have a working knowledge of one of the following languages: Kurdish (Sorani and/or Kurmanji and/or Badini) and/or Dari/Farsi, and/or French and/or Arabic. A working knowledge of more than one of these languages will be considered an advantage.
 • Knowledge of Pashtu, Urdu, Somali or Lingala will be an advantage.
 • Extensive vocabulary and ability to accurately translate complex ideas and information.
 • At least one year working experience working with refugees, asylum seekers and/or migrants.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners, and nationalities.
 • Ability to work with vulnerable individuals, from children to elderly.
 • Commitment to humanitarian principles and values.
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others.
 • Experience working in a multi-cultural setting.
 • Strong computer skills.

Are you interested? Then apply for this position on linewww.drc.dk/about-drc/vacancies/current-vacanciesAll applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English. Applications close on the 12th of March 2021. Applications submitted after this date will not be considered.

https://bit.ly/3kjyI6G


MHPSS Interpreter French –Samos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Bachelor’s degree in Interpretation, social sciences, or equivalent combination of education and work experience in an English-speaking context.
 • Experience working at international development programs highly desirable
 • Experience in translation/ interpretation services
 • Strong communication skills (written and spoken) in French and ability to interpret into English/Greek and vice versa
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures
 • Experience of working with refugees and vulnerable groups of people and especially people with mental health concerns is an asset
 • Ability to meet deadlines and work under pressure
 • Ability and composure to deal with crises and stressful incidents
 • Responsiveness to queries and referrals as and when needed and able to manage a varying workload
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people
 • Flexibility, openness to others, patience, empathy, humanitarian motivation
 • Experience of providing interpretation in MHPSS programs is an asset
 • Training in interpretation or intercultural mediation is an asset
 • Ability to interpret via phone
 • Fluency in Greek or English

https://bit.ly/3bwB8e6


Senior Psychologist-Vathy, Samos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements

 • The qualified candidate must have an advanced degree (post-graduate) or higher in psychology with psychosocial programming experience of 3+ years in setting up, implementing, and supervising MHPSS programs
 • Licensed Greek psychologist;
 • Minimum two year professional experience providing psychological interventions to refugee populations including but not limited to survivors of torture and/or sexual violence. Knowledge of and experience in using established inter-agency standards and guidelines in MHPSS, such as the IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings
 • Previous experience supervising and managing a team in a cross-cultural setting
 • Previous experience in managing MHPSS programs in emergency post-emergency context
 • Experience in humanitarian emergencies
 • Experience in supervising a team.
 • Comfortable with report writing
 • Good computer skills such as: MS Word, Excel, PowerPoint
 • Knowledge of different culturally relevant therapeutic techniques;
 • Experience conducting assessments, using screening tools and creating individual care plans for clients seeking mental health services;
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for beneficiaries;
 • Ability to conduct counselling sessions via interpreters/cultural mediators, whenever necessary;

https://bit.ly/3qMtP8l

 

Somali speaker Social Media Moderator-Samos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements

 • Holding a work permit in Greece
 • High emotional intelligence (our users are in difficult periods of their lives and moderators need to sympathize with them).
 • A native speaker of Somali. Fluency in Arabic considered an asset.
 • Fluent in English and Somali (Writing: C1, Reading: C1, Listening: B2, Speaking: B2)
 • Able to translate and interpret from English to Somali and vice versa.
 • Fast learner.
 • Integrity.
 • Humility.
 • Good judgement.
 • Ability to work autonomously.
 • Respect for people of all walks of life.
 • A team player.
 • Fantastic attention to detail
 • An understanding of the subtlety of language and an ability to apply communication guidelines in written responses.
 • Strong computer proficiency and well acquainted with basic software tools – can navigate autonomously in Windows, Android, Skype, Microsoft Suite and Google docs.
 • Good typing speed.
 • Knowledge of social media platforms and how refugees use them.
 • An understanding of the power and importance of information.

https://bit.ly/3sm3dLO

 

Environmental Health Officer-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Person specification:

 • Minimum 2 years of relevant experience in EH programming
 • Experience in community mobilization
 • Demonstrated experience with an array of qualities including managing issues and solution based approach
 • Strong coordination, and interpersonal skills.
 • Demonstrated knowledge on various Greek environmental, hygiene and sanitation policy, stands, Sphere guidelines, etc.
 • Experience with capacity building
 • Flexibility to work with changing demands in a volatile environment.
 • Strong cross cultural skills and experience working in multicultural environments.
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community.
 • Trust and wide acceptance by the community.
 • Oral and written fluency in Greek and English. Knowledge of Farsi or Arabic or French is an asset.

https://bit.ly/3pL53UT


Communications Officer-Attica-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Primary responsibility will be the planning, research and creation of high-quality content for MIO-ECSDE’s digital and traditional communication channels with a view to promote and support the Federation’s activities and create awareness about thematic issues.

The updating of the MIO-ECSDE Communications Strategy, Action Plan and Guidelines will be the starting point followed by its implementation and monitoring.

Local and international travels may be required.

Details about the post and salary scale are provided here.

Interested persons should send: (a) their CV (max 4 pages) and (b) cover letter (max 1 page) or dedicated video (max 2 minutes) by 8 March 2021

https://bit.ly/2P01y01


431/ Νοσηλευτής-τρια-Αθήνα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες: 

 • Αποτελεί μέρος της ομάδας του πληρώματος του ασθενοφόρου
 • Παρέχει την απαραίτητη προσοχή / πρώτες βοήθειες στους ασθενείς / παιδιά έως ότου φθάσουν στο νοσοκομείο
 • Διακομιδές μέσω ΕΚΑΒ και διακομιδές που στηρίζονται από το Χαμόγελο του Παιδιού
 • Επιτόπια παρέμβαση
 • Εργασία σε κυλιόμενο ωράριο

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα,
αναγράφοντας τον κωδικό «431»

https://bit.ly/3qNBm72

 

432/ Νοσηλευτής-τρια-Θεσσαλονίκη-ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα,
αναγράφοντας τον κωδικό «432».

https://bit.ly/3bBrLts

 

405 | Παιδαγωγός / Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής – Κυλλήνη-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα παιδιών πτυχίο.
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους (τουλάχιστον 2 ετών).
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

αναγράφοντας τον κωδικό «405».

https://bit.ly/3pIg89n

 

445 | Εργάτης Γενικών Καθηκόντων – Κέρκυρα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απαραίτητη άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας
 • Απαραίτητη άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (τρακτέρ)
 • Πιστοποίηση ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)
 • Εμπειρία σε χειρωνακτική εργασία
 • Επικοινωνιακός, οργανωτικός, έμπιστος σοβαρός και ευγενικός χαρακτήρας
 • Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό 445.

https://bit.ly/3snDov8

 

384 | Φροντίστρια / Φροντιστής – Κέρκυρα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Απολυτήριο λυκείου με παιδαγωγική κατεύθυνση
 • Προϋπηρεσία σχετική με τη φροντίδα παιδιών και εφήβων
 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Σωματική αντοχή και δραστηριότητα
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Στείλετε το βιογραφικό σας αναγράφοντας τον κωδικό «384».

https://bit.ly/3sfApo8


Interpreter (Farsi & Dari)-Kavala-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential:

 • Excellent command of Dari and Farsi;
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

Desired:

 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered an asset
 • Field Working Experience in Camps/Temporary Settlements of refugee/migrant population
 • Computer literacy

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Interpreter Dari/Farsi_ Kavala”.

https://bit.ly/3umOrGy


Προκήρυξη θέσης εργασίας για την κάλυψη θέσεων Διερμηνείας – Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης (Πλήρης και μερικής απασχόλησης) στην ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης-AΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση μίας από τις παρακάτω γλώσσες (προφορικό και γραπτό λόγο):

Αραβικά, Ουρντού, Φαρσί, Μπενγκάλι, Γαλλικά, Σομαλί (προφορικό και γραπτό λόγο).

 • Άριστη γνώση: της Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας.
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (διερμηνεία).
 • Δυνατότητα μετακινήσεων στις περιοχές της Βόρειου Ελλάδος

Επιθυμητά προσόντα

 • Επιθυμητή η γνώση της γερμανικής γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]

 • Βιογραφικό Σημείωμα και
 • Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «ΔΙΕ-001», έως την Παρασκευή05/03/2021.

 

https://bit.ly/3aLXJEa

 

Προκήρυξη θέσης εργασίας κοινωνικού λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΈΛΛΗ στην Αλεξανδρούπολη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Πολύ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία)

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών ή γερμανικών).

 

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία.

 

0ι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]  έως τις 28/02/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση κοινωνικού λειτουργού- Ελλη Αλεξανδρούπολη».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3uqyVtl

Προκήρυξη 1 θέσης εργασίας παιδαγωγού/ εμψυχωτή για την Υπηρεσία παιδικής προστασίας για ευάλωτες οικογένειες του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία-Θεσσαλονίκη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα προστασίας.
 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών.
 • Ισχυρή εννοιολογική και πρακτική κατανόηση των αρχών και προτύπων ανθρωπιστικής και παιδικής προστασίας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Δεξιότητες στο πλαίσιο συντονισμού δημιουργικών δραστηριοτήτων για νέους.
 • Εξαιρετικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες με αποδεδειγμένη πολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Καλή Αγγλική γραπτή και λεκτική επικοινωνία.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Σπουδές.
 • Εκπαίδευση σε εμψύχωση ομάδων.
 • Εργασία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης.
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.
 • Εθελοντισμός.
 • Άδεια Οδήγησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]

α) το Βιογραφικό τους Σημείωμα και β) μία Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως την Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021, με τίτλο “Θέση παιδαγωγού ΕΣΤΙΑ 2021-child protection”.

https://bit.ly/3uoLQMi

Προκήρυξη θέσης εργασίας Βοηθού Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Σχολής Μαγειρικής
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων για παιδιά ή σε κατάστημα μαζικής εστίασης.
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων διαπολιτισμικής κουζίνας.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Εμπειρία στην προετοιμασία και παραγγελία προμηθειών.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης
 • Βασική γνώση Αγγλικών
 • Εθελοντική εργασία

 

Συνεκτιμημένα προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]  έως τις 25/02/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση βοηθού μάγειρα- Ωραιόκαστρο».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/2ZIBhW7

 

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα Urdu στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση: Urdu (προφορικό και γραπτό λόγο).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (διερμηνεία).

 

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (φαρσί, παστού, μπενγκάλι)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας.
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους.

           

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτών ανηλίκων.
 • Εθελοντική εργασία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]

 • Βιογραφικό Σημείωμα και
 • Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Urdu – Λαγκαδίκια», έως την Κυριακή 28/02/2021.

https://bit.ly/3aMb9Qv

 

Προκήρυξη παιδαγωγού στο Safe Zone της Ριτσώνας-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι
• Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
• Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα
• Εμπειρία σε θέματα μεταναστών/ προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Συνεκτιμημένα προσόντα
• Εθελοντική δράση ή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικότητες κοινωνικής δράσης.
• Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Παρασκευή 26/2/2021 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο πτυχίου και δύο συστατικές επιστολές.

https://bit.ly/3qK3lo5


Εκπαιδευτικός-Αθήνα-CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πτυχίο Ελληνικής φιλολογίας ή/και Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία με την διδαχή της ελληνικής γλώσσας ως ξένης σε ενήλικες πρόσφυγες ή η προϋπηρεσία διδαχής και ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων σε ενήλικες πρόσφυγες
 • Απαραίτητη η άριστη και αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών εργαλείων συγχρονικής και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η γνώση της πλατφόρμας moodle θα συνεκτιμηθεί.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή άλλο συναφές αντικείμενο επιθυμητός.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί · Επιπλέον γνώση Μεθόδων Διδασκαλίας ή παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού θα συνεκτιμηθεί

. · Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο. Γνώση της Γαλλικής επιθυμητή.

 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων εντός Αττικής.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Άριστη ικανότητα σύνταξης αναφορών
 • Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΕΚΠ 02/2021.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.

https://bit.ly/2ZN2RS9

 

Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης (Αραβογαλλόφωνος)-Αθήνα-CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής της Αραβικής και Γαλλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

. · Θα συνεκτιμηθεί η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών

. · Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Άριστη Ικανότητα σύνταξης αναφορών και διατήρησης αρχείων.
 • Πολύ καλή Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα/Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ στην Ελλάδα.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠΔΑΓ 02/2021 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΑΡΑΒΟΓΑΛΛΟΦΩΝΟΣ ), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS II.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.

https://bit.ly/3dGlL5r

 

Νομικός Σύμβουλος (Εξωτερικός Συνεργάτης)-Θεσσαλονίκη-CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην νομική υποστήριξη αιτούντων διεθνούς προστασίας
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και εργασίας σε ομάδες
 • Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας και υπό συνθήκες πίεσης.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό ή/και με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία
 • Γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς, περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΝΣ 02/2021 – Νομικός Σύμβουλος – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2021

. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 7 Μαρτίου 2021.

https://bit.ly/37Ersgo