Job Adverts-Humanitarian Field 24/6/2021

Εκπαιδευτικός-Τρίπολη-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ» 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.   

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ- ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΟΠΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΕΡΓΟ HELIOS II
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται: 

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό  καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων  από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος (α)  στον (στην)  οποίο (α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

 

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» – μία (1) θέση 

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα (HELIOS II).

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της Εκπαιδευτικού είναι η δημιουργία και η διδασκαλία εκπαιδευτικού υλικού σε επωφελούμενους με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ ΙΙ, έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται τόσο από τον Τοπικό Συντονιστή όσο και από τον Υπεύθυνο Προγράμματος, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΟΜ.

Μεταξύ άλλων καθηκόντων ο/η Εκπαιδευτικός: 

∙ Συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς και φορείς και συνεισφέρει στην δημιουργία και εκμάθηση πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνική ζωή και καθημερινότητα της πόλης φιλοξενίας.

∙ Προετοιμάζει τους ωφελούμενους του έργου για τις εξετάσεις που στοχεύουν στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων επάρκειας της χρήσης της Ελληνικής γλώσσας.

∙ Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, προετοιμασίας μαθημάτων, άμεσης διδασκαλίας και παρακολούθησης παρουσιών και προόδου σε ομάδες επωφελούμενων.

∙ Παρέχει υποστήριξη σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.

∙ Προετοιμάζει υλικό και διδάσκει λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές.

∙ Συμμετέχει σε όλες τις συνεδρίες, τα μαθήματα και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, συνοδείες σε χώρους παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.) & Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

∙ Συνεργάζεται στενά με τον Υπεύθυνο Κέντρου, την ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

∙ Υλοποιεί συγχρονικά μαθήματα εξ αποστάσεως.

∙ Καταγράφει, παρακολουθεί την πρόοδο, λύνει τεχνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και συλλέγει τα απαραίτητα για το πρόγραμμα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των εξυπηρετούμενων που χρησιμοποιούν εφαρμογή εξ αποστάσεως εκμάθησης της ελληνικής και θεματικών που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος

 

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικών σπουδών
 • Εμπειρία δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού επιθυμητή. 
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική  εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.  
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή άλλο συναφές αντικείμενο επιθυμητός.
 • Επιπλέον γνώση Μεθόδων Διδασκαλίας ή παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού θα συνεκτιμηθεί.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο. 
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Ικανότητα ενσωμάτωσης σε συχνές προγραμματικές αλλαγές και διαχείρισης τους. 
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. 
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Γνώση προγράμματος  ΜS Office.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης. 
 • Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής καθώς και διανυκτέρευση όταν αυτό απαιτείται σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος ανά την Ελλάδα.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ στην Ελλάδα επιθυμητό.

 

Εργασιακό Περιβάλλον 

 • Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

 

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη ΕΚΠ 06/21

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση προηγούμενων εργοδοτών εφόσον υπάρχουν)

 

δ) Δήλωση Συναίνεσης 

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9, Τ.Κ. 106-72, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 , Τ.Κ.  104- 32, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 27η Ιουνίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας

 

 

Κοινωνικός Επιστήμονας-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ» 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.   

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση Δύο (2) θέσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΣΤΙΑ 2021
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται: 

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό  καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων  από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση των  παρακάτω θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «Κοινωνικός Επιστήμονας» – Δύο (2) θέσεις 

Περίληψη θέσεων εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι μας προσφέρουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης, παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων.

 

Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Πρόγραμμα Στέγασης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα (ESTIA 2021).

 

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

 

Κύρια καθήκοντα 

 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους ωφελούμενους του προγράμματος, αξιολόγηση των αναγκών τους και σχεδιασμός της ενταξιακής τους πορείας.
 • Συνοδείες εξυπηρετούμενων σε όλους τους εξωτερικούς φορείς (Νοσοκομεία, Υπηρεσία Ασύλου, Δημόσιους Φορείς Κοινωνικής Προστασίας & Ασφάλισης, άλλες ΜΚΟ κτλ.).
 • Συνοδείες από και προς τα διαμερίσματα, καθώς και επισκέψεις στα διαμερίσματα των επωφελούμενων.
 • Ενημέρωση επωφελούμενων για την ροή του προγράμματος και τις διαδικασίες αλλαγών του.
 • Πληροφόρηση για υπηρεσίες σε άλλες οργανώσεις και φορείς και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμματισμένων συναντήσεων με επωφελούμενους.
 • Σύνταξη αναφορών, καταχώρηση δεδομένων και τήρηση αρχείων.
 • Συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας έργου και συνεργαζόμενες οργανώσεις και φορείς.
 • Συμπλήρωση των απαραίτητων εργαλείων παρακολούθησης.
 • Αρχειοθέτηση και αποθήκευση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου υποθέσεων των φιλοξενούμενων.

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικών/Πολιτικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών. 
 • 2-3 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας.
 • Εμπειρία εργασίας με ευάλωτες ομάδες ή/και πρόσφυγες – μετανάστες θα εκτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και ανεπτυγμένα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα ευελιξίας και ομαδικού πνεύματος.
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ και χρήσης  Microsoft (Word, Excel και Outlook).
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο, με επιθυμητή τη γνώση και άλλων γλωσσών όπως γαλλικά, αραβικά και φαρσί.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. 

 

Δυνατότητα για Ταξίδια 

 • Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών.

 

Εργασιακό Περιβάλλον 

 • Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

 

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  σε  κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΚΕ 06/21

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενου εργοδότη, εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης 

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ.  10432, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 27η  Ιουνίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας


 

Medical Activity Manager-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Qualifications

Education Medical doctor or paramedical degree. Desirable specialization or training in Tropical Medicine or related studies
Experience Essential 2 years working experience related to the diploma/degree and previous experience in MSF in the field
Languages                                Essential Greek and English language
Knowledge Essential computer literacy (word, excel and internet)

 

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code Athens Medical Activity Manager” in the subject line of the e-mail at:  [email protected]

https://bit.ly/3gMBst9

 

Project Pharmacy Manager-Athens & Samos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Qualifications

Education
 • Essential: pharmacy degree (or equivalent 4-5 years diploma according to the country of origin of the pharmacist)
Experience
 • Minimum 1 year experience with MSF is mandatory
Languages
 • English and Greek language is mandatory
Knowledge        Mandatory good computer literacy (word, excel and internet)

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code Project Pharmacy Manager” in the subject line of the e-mail at:  [email protected]

https://bit.ly/3gTBY7j


 

Θέση εργασίας Επιμελητή/Φροντιστή στο Safe Zone Σχιστού-ΑΡΣΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση του Επιμελητή / Φροντιστή καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.[email protected] έως την Πέμπτη 24/06/2021 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
 • Γνώση Αραβικών/ Φαρσί θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία
 • Δίπλωμα οδήγησης

https://bit.ly/35L8GT7

 

Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο Safe Zone Σχιστού-ΑΡΣΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.[email protected] έως την Πέμπτη 24/06/2021 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ και δύο συστατικές επιστολές.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Συναφή εργασιακή εμπειρία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

 

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εμπειρία σε θέματα μεταναστών/ προσφύγων και  ευάλωτων ομάδων.
 • Εθελοντική δράση ή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικότητες κοινωνικής δράσης.
 • Δίπλωμα οδήγησης.

https://bit.ly/3qhwGXy

 

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Συντονιστή στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο / ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των πολιτικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
 • Αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή στον Συντονισμό προγραμμάτων που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Δεξιότητες συντονισμού και καθοδήγησης επαγγελματικής διεπιστημονικής ομάδας
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και αποτελεσματικής εργασίας υπό πίεση
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Συνεκτιμημένα προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Εθελοντική εργασία

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]έως την Κυριακή 27/06/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Συντονιστή στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)
 3. Αντίγραφο/α του/ων τίτλου/ων σπουδών
 4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας σας & συστατική επιστολή
 5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών
 6. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/3d47pdV

 

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Υπεύθυνου/ης Κοινωνικής Υπηρεσίας στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο / ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Εγγραφή στον ΣΚΛΕ.
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε κοινωνική υπηρεσία ή/και στη συμβουλευτική ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
 • Άριστη γνώση των αρχών παιδικής προστασίας, της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και ζητημάτων σχετικά με τη νεότητα και την οικογένεια.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]έως την Κυριακή 27/06/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Υπεύθυνου Κοινωνικής Υπηρεσίας στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα 
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)
 3. Αντίγραφο/α του/ων τίτλου/ων σπουδών
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 5. Εγγραφή στον ΣΚΛΕ
 6. Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας σας & συστατική επιστολή
 7. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών
 8. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/3j8xDQB

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Focal Point στην Αθήνα – Εστία Προσφύγων / ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των πολιτικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή τον Συντονισμό προγραμμάτων που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Δεξιότητες συντονισμού επαγγελματικής ομάδας
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και εργασίας υπό πίεση
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Συνεκτιμημένα προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/ προσφυγικό  και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Εθελοντική εργασία

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]έως την Κυριακή 27/06/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Focal Point στην Αθήνα – Εστία Προσφύγων».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)
 3. Αντίγραφο/α του/ων τίτλου/ων σπουδών
 4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας σας & συστατική επιστολή
 5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών
 6. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/3vPZuaN

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/τριας στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στην Κοζάνη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Παιδαγωγού ή Εκπαιδευτικού ή Φιλολογίας ή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους με ασυνόδευτα ανήλικα
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης – Β Κατηγορίας  τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως τις 25/6/2021στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Φροντιστή στην Κοζάνη–Πρόγραμμα ΠΥΛΗ».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση(Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/35KkYLG

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ θέσης εργασίας διερμηνέα Παστού και Φαρσί στη ΘΗΒΑ-ΑΡΣΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.[email protected] Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές έως την Κυριακή 27/06/2021.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Γνώση Παστού και Φαρσί
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση Ουρντού
 • Εμπειρία στην επαφή με δημόσιες υπηρεσίες
 • Εθελοντική εργασία σε φορείς που  δραστηριοποιούνται στην αρωγή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
 • Δεξιότητες  συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

 

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Εθελοντική Εργασία

https://bit.ly/3j29meN


Arabic and French Interpreter-Athens-SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

Essential

 • Fluent in Arabic and French and Greek
 • Previous Experience in relevant position
 • Familiar with refugee and migration Issues
 • Cross cultural awareness and understanding
 • Computer literacy & numeracy
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills

Desired

 • Field work experience e.g., in camps or temporary settlements
 • Interest and experience to work with vulnerable groups

Interested candidates should submit in a single document their Resume/CV with an introductory text in English to: [email protected] by June 25th, 2021 mentioning in the email subject “Arabic and French Interpreter_Athens”.

https://bit.ly/3gMGsxJ


 

Ψυχολόγος-Λέσβος-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • Τρία έως πέντε (3-5) έτη εργασιακής εμπειρίας.
 • Εμπειρία σε εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες, θα προτιμηθεί.
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση.
 • Ωριμότητα ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα ευαίσθητες καταστάσεις και ικανότητα επαγγελματικής διαχείρισης συναισθημάτων.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης Ψ 06/2021 «Ψυχολόγος»

https://bit.ly/2SOFisy

 

Διερμηνέας/Πολιτισμική Διαμεσολαβήτρια Γαλλικών-Λέσβος-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πτυχίο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πτυχίο μετάφρασης και διερμηνείας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και γαλλικής γλώσσας.
 • Η γνώση Αραβικών θα συνεκτιμηθεί.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε σχετική θέση επιθυμητή.
 • Επαρκής εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων Κάριτας.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΓ 06/2021.

https://bit.ly/2TReQ1q


 

Συνοδοί Κατασκήνωσης-Αττική-COVERAMEA

Ζητούνται Συνοδοί για κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμΕΑ 10ήμερης διάρκειας. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

https://bit.ly/3wOgxvj

 

Κοινωνικός Λειτουργός-Χολαργός-COVERAMEA

Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/2SV8Bto

 

Γραμματέας-Χολαργός-COVERAMEA

Ζητείται Γραμματέας με άριστη γνώση υπολογιστή και αγγλικών για απογευματινή – βραδινή πλήρη απασχόληση στον Χολαργό. Επιθυμητό το μεταφορικό μέσο. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3vPsZJC


Εργαζόμενος Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης – Αθήνα-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικό με τη θέση.
 • Προυπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (κυρίως σε επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικού φύλλου και χρήση διαδικτύου).
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Lower ή ισότιμης διαβάθμισης.
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες κρίσης.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Μ.Κ.Ο κατά προτίμηση σε φορέα υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων για πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] με θέμα: ΥΠΓΥΑΘ_220621

https://bit.ly/3dmt6Gz


 

Information Management Officer-Athens-IFRC

Ideal Profile

Education and Experience

Required:

 • Relevant university degree or higher education in computer science / information management
 • 3 to 5 years of proven experience in information management and data analysis in humanitarian contexts
 • Experience in assessment design and data management related to large scale inter agency or sectoral needs assessments, maintaining existing databases and information sharing systems deployed for the Operation
 • Experience in undertaking and managing complex, large scale humanitarian needs
 • Experience in designing, conducting and analysing large surveys in emergencies, establishing clear and structured information processes and data flows within and for all relevant stakeholders
 • Experience in creating/generating information products such as maps, infographics and other data visualizations to support the decision-making process and cover the information needs for the Operation

Preferred:

 • Professional experience in the development and use of GIS, database systems, data visualisation and other information management tools and mechanisms, including mobile data collection tools, such as Kobo, for data gathering in the field
 • Working experience within the Red Cross/Red Crescent Movement

Knowledge, Skills & Abilities

Required:

 • Knowledge of data analysis as well as data visualization
 • Knowledge of database or data manipulation software: ACCESS, Excel, MySQL or PostGreSQL, and/or other statistical programmes (STATA or SPSS) and/or programming languages (R or Python)
 • Strong knowledge of data visualization (Either Tableau, Power BI or d3)
 • Strong analytical skills and ability to handle complex issues and data
 • Excellent written and verbal communication skills are essential with the ability to craft an analytical narrative from data findings
 • Good understanding of humanitarian responses, actors involved, and the role of evidence-based decision making for the delivery of humanitarian action
 • Strong interpersonal skills and diplomacy in order to manage relationships with many stakeholders and in a complex situational environment
 • Solid skills in teamwork and coordination so as to be able to bridge the communication between decision makers and technical personnel
 • Excellent analytical and problem solving skills, including the ability to synthesize, process and prioritize large amounts of information
 • Strong attention to detail in both listening and visualisation design
 • Ability to work towards tight deadlines and handle multiple tasks

Preferred:

 • Understanding emergency IFRC planning mechanisms and outputs (Emergency Appeal, Emergency Plan of Action & Operational update)
 • Additional skills in database management, web design and programming, and internet technologies

Languages

 • Fluency in English language (both oral and written) is required
 • Fluency in Greek language (both oral and written) will be an asset
 • Good command of another IFRC official language (French, Spanish or Arabic) is an asset

How to Apply:

Interested candidates may apply by the 1st of July through the following link:

[To send your CV please click here.]

 

https://bit.ly/2SpgWFy


 

Hygiene Promoter (Farsi/Dari language skills)-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Selection Criteria and Skills

 • Hygiene Promoters will require Farsi, Dari and English skills
 • Other languages will be considered a plus (Greek, Arabic or French)
 • Prior knowledge of health, hygiene, teaching, or community development
 • Affinity with and basic understanding of working with refugees.
 • Openness and willingness to work with people from different backgrounds.
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community
 • Excellent social, communication and listening skills.
 • Numeracy, and record keeping skills.
 • Ability to work independently and in a team

https://bit.ly/3qjCIXD


 

A2J Project Coordinator-Athens-TERRE DES HOMMES HELLAS

Candidate profile:

 • Relevant university degree in Law, psychology or clinical psychology, social sciences from an accredited educational institution;
 • Legal background or other experience within the Greek justice system and solid knowledge of the former are necessary preconditions;
 • 5+ years of experience in designing and managing projects, desirably in the area of Justice for children;
 • Previous experience in coordinating EU-funded projects is desired, including on EU financial procedures, narrative and financial reporting;
 • Understanding of child-friendly justice, including restorative justice;
 • Experience or sound understanding of child participation processes;
 • Knowledge and experience of working with or in NGOs or in social enterprises would be a distinct asset;
 • Experience in Criminal Justice, Child Protection, or development organization would be a plus;
 • Experience managing small teams and staff ability to establish an environment of cooperation and collaboration;
 • Excellent team player;
 • Self-motivated, with skills to support and advise others;
 • Ability to learn from difficult experiences, capitalize on mistakes and seize opportunities;
 • Experience in contributing to projects with team members located in several countries;
 • Excellent communication skills; high proficiency in spoken and written Greek and English.
 • Results-oriented and problem-solving skills;
 • Capacity for rigor and precision, transparency and honesty;
 • Ability to uphold high standards under pressure and with tight deadlines;
 • Flexibility, availability and adaptability.

Terre des hommes provides equal work conditions for men and women. Furthermore, for candidates with equivalent qualifications and for positions with responsibilities, applications from women are strongly encouraged.

If you are interested in this position, please send your CV and motivation letter in English with reference code A2JPC2021 for at:

[To send your CV please click here]

 

https://bit.ly/3vQ3lV8

 

Finance Officer-Athens-TERRE DES HOMMES HELLAS

Candidate profile:

 • University degree or higher in Finance and Accounting, Business administration or similar degree.
 • At least 1 year of working experience in a similar position is required.
 • Experience in similar position in the humanitarian aid/development sector is desirable.
 • Excellent verbal and written language skills in English and Fluent in Greek.
 • Excellent command of Microsoft office, including advanced use of Excel.
 • Excellent analytical skills with ability to detect and report inconsistencies.
 • Proactive, resourceful, solutions oriented and results-oriented.
 • Skilled in obtaining information necessary to accomplish duties.
 • Able to prioritize work and meet deadlines.
 • Problem analysis and problem resolution at both a strategic and functional level.
 • Able to work independently.
 • Able to adapt and learn.
 • Ability to develop effective systems considering organizational effectiveness and im-pact on people.

Terre des hommes provides equal work conditions for men and women. Furthermore, for candidates with equivalent qualifications and for positions with responsibilities, applications from women are strongly encouraged.

If you are interested in this position, please send your CV and motivation letter in English with reference code FINANCE OFFICER_ATH2021 at:

[To send your CV please click here.]

https://bit.ly/35ODiDa

 

SafeZone Senior Project Officer-Veroia-TERRE DES HOMMES HELLAS

Candidate profile:

 • University degree in social sciences, political science or relevant field.
 • Good knowledge of Greek legislation about protecting children and local and national referral pathways.
 • At least 3 years of experience in similar position (social services and child protection)
 • Previous experience with NGO.
 • Proven experience in managing small teams.
 • Knowledge and experience of working on migration issues.
 • Proficiency of English (oral and written). Fluency in Greek is desirable
 • Good IT knowledge (Microsoft Office, Internet).
 • Fulfilled Military Obligations (male candidates)
 • Valid driving license will be an asset

Terre des hommes provides equal work conditions for men and women. Furthermore, for candidates with equivalent qualifications and for positions with responsibilities, applications from women are strongly encouraged.

If you are interested in this position, please send your CV and motivation letter in English with reference code SPOTHE_SPO062021 at:

[To send your CV please click here.]

https://bit.ly/3zKSKy6


 

431/Νοσηλευτής-τρια-Λάρισα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα,
αναγράφοντας τον κωδικό «431».

https://bit.ly/35HSH8z

 

451/Ψυχολόγος-Λάρισα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση χειρισμού social media) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για άντρες)
 • Κάτοχος διπλώματος ΙΧ

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Ευχέρεια γραπτής και προφορικής συνδιαλλαγής και επικοινωνίας
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Επιθυμητή η εθελοντική εμπειρία
 • Επιθυμητή η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Ικανότητα συνεργασίας και σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

αναγράφοντας τον κωδικό «451».

https://bit.ly/3xIjaP7