Job Adverts – Humanitarian Field 18/02/2021

Humanitarian Field

 

 

Βοηθός Οικονομικού Τμήματος-Αθήνα-CARITAS HELLAS

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΒΟΗΘΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΤΟΠΟΣ Αθήνα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS II
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Υπεύθυνο Οικονομικού Τμήματος

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό, καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων

Κάθε υποψήφιος (α)  στον (στην)  οποίο (α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

 

 

 

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

 

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 

«ΒΟΗΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» – μία (1) θέση που θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Αθήνας», σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα HELIOS II

 

Περίληψη θέσης εργασίας:

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι μας προσφέρουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω νέων προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης , παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων.

 

Κύρια καθήκοντα:

 

Συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Τμήματος της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για την καταγραφή και παρακολούθηση εσόδων κα εξόδων της Οργάνωσης στον τομέα του Προσφυγικού Έργου και όλων των προγραμμάτων που αναλαμβάνονται από τον Τομέα αυτόν.

 • Υποβολή οικονομικών αναφορών
 • Παρακολούθηση ταμειακών ροών
 • Συμμετοχή στην κοστολόγηση των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων
 • Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών σε μηνιαία βάση
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων ευθύνης του, βάσει και των οικονομικών διαδικασιών που προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου
 • Παρακολούθηση και αρχειοθέτηση λογιστικού αρχείου και προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη εντύπων και ενημέρωση του Εγχειριδίου του Οικονομικού Τμήματος
 • Συνεργασία με την Αποθήκη, τον Ταμία και το Τμήμα Προμηθειών
 • Διευθέτηση καθημερινών συναλλαγών και λογιστικών διαδικασιών
 • Καταχωρήσεις παραστατικών
 • Προετοιμασία προβλέψεων προγραμμάτων
 • Προετοιμασία απολογισμού προγραμμάτων
 • Καταγραφή και Διατήρηση αρχείων παγίων και χρέωσης αυτών προς τους αρμόδιους υπαλλήλους
 • Προετοιμασία ηλεκτρονικών υπολογιστών πριν παραδοθούν στους χρήστες τους

 

Βασικές απαιτήσεις

Προσόντα και εμπειρία

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής σχολής
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο ή/και ΜΚΟ
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών εφαρμογών και ελληνικού λογιστικού σχεδίου
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ MS office
 • Εξαιρετικές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας

 

Προσωπικές δεξιότητες

 • Ικανός να εργάζεται ανεξάρτητα
 • Ικανός να προσαρμόζεται και να μαθαίνει.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας

Ρήτρα αποποίησης ευθύνης:

 • Η περιγραφή της θέσης δεν συνιστά εξαντλητικό κατάλογο δεξιοτήτων, επιτευγμάτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση.

 

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών.

 

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

 

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

 

ή στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

 

α) Αίτηση με την ένδειξη ΒΟΙΤΜ 02/21

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενων εργοδοτών  εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης.

 

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει τη λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 26η Φεβρουαρίου 2021.

 

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

 

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας


Psychologist-Lesvos-LESVOS SOLIDARITY

“Lesvos Solidarity (LeSol) is a grassroots organization based on Lesvos Island, Greece. LeSol has been operating since 2012.

LeSol’s community believes in an open society free of racism, fascism and discrimination. LeSol is an assembly-run organization and the participation of refugees in shaping knowledge and skills is vital for integration and social inclusion.

LeSol’s mission is to provide community-based solidarity spaces and its vision is to inspire society and to expand its solidarity model, which promotes equality, trust, and respect for each other and for the environment, creativity, empowerment and active participation”.

 

Job Vacancy Psychologist

 

Project / Department MHPSS project, Asklipios
Hours p/w Full time, 40 hours p/w
Overview The target of this project is to provide mental health support for cases of either refugees or locals with increased mental health needs in Lesvos island. Social inclusion and access to social rights are among the scopes of this project.
Key objectives / responsibilities of the role The psychologist will participate in designing and implementing a pilot MHPSS project.

·         Design and facilitate psychosocial group interventions/activities

·         Monitor, plan and facilitate educational, recreational, integration activities with other team members (i.e., social worker, educational facilitator, nurse)

·         Co-design the case plan/case management services with respective colleagues

·         Conduct psychological assessments, when needed

·         Establish network with external psychosocial / support actors on the island

·         Respond to mental health emergencies

·         Advise the team on interventions and how to deal with mental health disorder

Required experience ·         Degree in psychology

·         Experience in working with migrant populations

·         Experience in working with interpreters is preferable

·         Good spoken and written English is preferable

Required qualities ·         Team player, cooperative spirit

·         Also able to work independently

To apply

If you share our vision and feel you have the skills, experience and motivation required for this role, send your CV and a one-page motivation letter to [email protected] before 19/03/2021.

Please note: as we are looking to fill this position ASAP, we may hire before the application deadline and therefore urge interested candidates to apply as soon as possible.


Αραβόφωνη/ος Διερμηνέας-Θεσσαλονίκη-ΔΙΟΤΙΜΑ

Απαιτούμενα προσόντα

 • Άριστη γνώση αραβικά
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία (και εθελοντική) στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε γυναίκες πρόσφυγες

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_INT_THES. Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV.

https://bit.ly/3jW7yTe


Cultural Mediator Supervisor-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements:

 • Education: Essential secondary education. Desirable degree in social sciences, social communication or training in interpretation or intercultural mediation
 • Experience in working with vulnerable populations and victims of violence is an asset
 • Languages: Essential English, desirable (one or more of the following) Greek / French / Farsi / Arabic
 • Knowledge: Computer literacy essential, Word and Excel
 • Teamwork, intercultural sensitivity, flexibility are essential

To apply

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “Cultural Mediator Supervisor” in the subject line of the e-mail:  [email protected]

Closing Date:  25/02/2021

https://bit.ly/3rXIuO9

 

Logistics Manager (Engineer)-Lesvos-MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements

 • Essential secondary education and technical diploma or technical university degree, preferably as an engineer
 • Essential at least two years of working experience as a manager in technical related. Experience in People Management will be considered an asset. Desirable previous experience with MSF or other NGOs, and working experience in developing countries
 • Essential English and Greek
 • Computer literacy essential
 • Results and quality orientation, teamwork and cooperation, commitment to MSF principles, behavioral flexibility, people management and development

To apply

Please send your CV and Cover Letter in English at the following email address, quoting reference code “Logistics Manager” in the subject line of the e-mail: [email protected]

Closing Date:  01/03/2021

https://bit.ly/2ZmcUxn

 

Field Communication Officer-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Qualifications

 • Education: Essential degree in Journalism, Communications or related university degree.
 • Experience: Essential previous working experience of at least two years in communications, journalism or public relations in the country. Essential previous working experience in dealing with media in the country.
 • Languages: Proficient user of the English and Greek language. Excellent writing skills
 • Knwoledge: Essential computer literacy (word, excel and internet). Thorough knowledge of traditional media and good understanding of social media
 • Desirable: Experience in photography, filming and in video editing (Adobe Premiere)
 • Good networking and media relations skills
 • Good knowledge of migration issues an added value
 • Results, Teamwork, Commitment, Flexibility, Stress management

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “FCO” in the subject line of the e-mail at: [email protected]

Closing date: 26/02/2021

https://bit.ly/3prasR1

 

Health Promoter-Arabic Female-Samos-MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements

 • Education level in social science, social communication, nurse or teaching.
 • Ability to develop, organise and work independent after collaboration with team / supervisor.
 • Fluency in Arabic is mandatory (spoken & written).
 • Good knowledge of English.
 • Knowledge of French an advantage.
 • 2-year experience minimum in teaching, nursing or social work, community mobilization.
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.

To apply

Please send your CV and motivation letter in English quoting reference code “Health Promoter Officer Arabic Samos” in the subject line of the e-mail at:  [email protected].

Closing Date:  21/02/2021

https://bit.ly/3tZyG8t

 

Cultural Mediator Farsi-Lesvos-MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements

 • Essential secondary education. Desirable degree in social sciences, social communication or teaching. Training in interpretation or intercultural mediation is an asset.
 • Desirable 2 years of previous experience in similar position, preferably in provision of medical services and/or with NGOs. Desirable previous experience in migration/refugee contexts.
 • Essential Farsi and English. Knowledge in Greek is an asset.
 • Commitment to MSF’s Principles, Behavioral Flexibility, Stress Management, Results and Quality Orientation, Service Orientation, Teamwork and Cooperation.

To apply

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “CM Farsi” in the subject line of the e-mail: [email protected]

Closing Date:  25/02/2021

https://bit.ly/3k1cypt

 

Medical Doctor-Lesvos-MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements

 • Education: Medical Doctor Diploma and license to practice in Greece.
 • Experience: Minimum of 2 years of medical clinical experience as Medical Doctor in General Practitioner work. Experience and/or interest in mental health activities is an asset. Experience in working with vulnerable populations and victims of violence is an asset.
 • Languages: Essential Greek and English.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles; Behavioral Flexibility; Stress Management; Results and Quality Orientation; Service Orientation; Teamwork and Cooperation.

 To apply

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “Medical Doctor Lesvos” in the subject line of the e-mail: [email protected]

Closing Date:  23/02/2021

https://bit.ly/37jOAAS


 Social Worker or Psychologist-Athens-BETTER DAYS

Education and Experience:

 • Graduated a Greek Social Worker Degree / Psychology Degree.
 • Master Degrees and specialization courses of specific kinds of interventions/approaches applicable in the field, and on displaced populations will be highly valued.
 • Familiar with asylum seekers and migration issues (asylum process, specific vulnerabilities, relocation, law).
 • Field experience working with displaced and/or moving populations and/or vulnerable children in a capacity building, educational, or therapeutic context.
 • Field experience in social work/psychology.
 • Excellent command of Greek and English (both written and spoken); Knowledge of Arabic, Farsi, or French is a plus.
 • Previous field experience with humanitarian NGOs is considered a strong asset.
 • Interest for and proven experience of working with vulnerable groups.
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for the community.
 • A clear understanding of, and interest in, human rights and the well-being of children supporting their healing after traumatic experiences.
 • Experienced in facilitating group activities, workshops, and mentoring.
 • Ability to self-organize work, meet deadlines, maintain composure and professional distance, prioritize work under pressure, complete reports, do administrative work, and manage people.
 • Excellent communication skills in Greek and English.
 • Being able to work well in a team and also independently.​

To apply, all applicants should please send their CV and a cover motivation letter in English.

https://bit.ly/3qv4YWK


Senior Project Officer-Livelihoods and Integration-Athens-CATHOLIC RELIEF SERVICES

Education and Experience:

 • Bachelor’s Degree required. Degree in International Relations or in the field of Social Sciences or Communications would be a plus.
 • Minimum of 2-3 years of work experience in project support, ideally in the field of humanitarian response or refugee integration and for an NGO.
 • Experience working with partners, participatory action planning, capacity building and community engagement.
 • Staff supervision experience a plus.
 • Experience monitoring projects and collecting relevant data.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).

Personal Skills:

 • Analysis and problem-solving skills with ability to make sound judgment
 • Good relationship management skills and the ability to work closely with local partners
 • Mature disposition in appropriately managing sensitive situations; ability to manage emotions professionally at all times
 • Proactive, results-oriented and service-oriented
 • Attention to details, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities

Required Foreign Language English and Greek

Interested candidates are welcome to apply by sending their CV and Cover Letter in English with email to , mentioning in the subject line the title of the position ‘Senior Project Officer: Livelihoods and Integration’’. The deadline is February 21st.

https://bit.ly/3djTH7N

 

Livelihood and Integration Technical Advisor-Athens- CATHOLIC RELIEF SERVICES

Education and Experience

 • Bachelor’s Degree required; Master’s Degree preferred in International Development, International Relations or in the field of Social Sciences. Additional experience may substitute for some education.
 • Minimum of 5 years’ experience in relevant field-based project management experience required, with preferably at least 2-3 years working in Humanitarian Response or Refugee Integration, including previous experience with accommodation/ shelter and/or refugee-integration programming preferred.
 • Knowledge of technical principles and concepts in refugee integration and livelihoods. General knowledge of other related disciplines to ensure proper cross-sectoral approach.
 • Knowledge of capacity strengthening best practices.
 • Experience working with partners, participatory action planning, capacity building and community engagement required
 • Experience in budget management required
 • Strong communication skills, including demonstrated ability to write concise reports
 • Experience with program monitoring and evaluation and analysis.
 • Staff management experience and abilities that are conducive to a learning environment required
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint), Web Conferencing Applications, information management systems.

Personal Skills

 • Strong relationship management skills with ability to influence and get buy-in from people not under direct supervision and to work with individuals in diverse geographical and cultural settings
 • Good strategic, analytical, problem-solving and systems thinking skills with capacity to see the big picture and ability to make sound judgment
 • Good technical writing skills
 • Strong presentation, facilitation, training, mentoring, and coaching skills
 • Proactive, resourceful and results-oriented

Required/Desired Foreign Language: Fluency in English and Greek

Interested candidates are welcome to apply by sending their CV and Cover Letter in English with email to mentioning in the subject line the title of the position ‘’Livelihoods and Integration Technical Advisor’’.

The deadline is February 21st.

https://bit.ly/2Nbfcgo

 

Project Assistant_Data Management-Athens-CATHOLIC RELIEF SERVICES

Education and Experience:

 • Bachelor’s degree required.
 • Minimum of 1-3 years of work experience in project support. Experience in the field of Humanitarian programming / asylum seeker and Refugee support / Cash Programming and for an NGO would be a plus.
 • Additional education may substitute for some experience.
 • Experience in participatory action planning and community engagement.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).

Required Languages – Greek and English

Interested candidates are welcome to apply by sending their CV and Cover Letter in English with email to , mentioning in the subject line the title of the position ‘Project Assistant_Data Management’’. The deadline is February 21st.

https://bit.ly/3jSFb8l


Γραφίστας-Χολαργός-COVERAMEA

Ζητείται Γραφίστας από Φιλανθρωπικό Σωματείο με ΑμΕΑ στο Χολαργό, για ν αναλάβει το εργαστήριο εκτυπώσεων. Απαιτείται γνώση Illustrator ή Corel. Επιθυμητή γνώση χρήσης rooter και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εκτύπωσης σε ύφασμα με βινύλιο και χαρτί θερμομεταφοράς.

https://bit.ly/3ptWa1M

 

Νοσηλευτής/τρια-Χολάργός-COVERAMEA

Ζητείται Νοσηλευτής/τρια από στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης φιλανθρωπικού σωματείου με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένης για την επίβλεψη των ωφελουμένων και τη διαχείριση της νοσηλευτικής ομάδας.

https://bit.ly/3qswDHN

 

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων-Χολαργός-COVERAMEA

Ζητείται Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα και στην παροχή καθημερινής φροντίδας σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.

https://bit.ly/3ucIrAj

 

Βοηθός Νοσηλευτή-Ρόδος-COVERAMEA

Ζητείται Βοηθός Νοσηλευτή από Φιλανθρωπικό Σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3qqN879

 

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων-Χολαργός-COVERAMEA

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμεΑ στο Χολαργό. Κύρια καθήκοντα να φροντίζει για την επισκευή, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των κτιρίων. Απαραίτητες οι γνώσεις υδραυλικών εργασιών. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο Φορέα.

https://bit.ly/3jXDAya

 

Φροντιστής/τρια-Χολαργός-COVERAMEA

Ζητείται Φροντιστής/τρια από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3anYKC8

 

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων-Ρόδος-COVERAMEA

Ζητείται Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα και στην παροχή καθημερινής φροντίδας σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.

https://bit.ly/3qscVvM

 

Ειδικός Παιδαγωγός-Ρόδος-COVERAMEA

Ειδικός Παιδαγωγός ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμεΑ στη Ρόδο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3u4C69N

 

Εργοθεραπευτής/τρια-Ρόδος-COVERAMEA

Εργοθεραπευτής/τρια ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο για απογευματινή εργασία. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Είναι απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3apsui8

 

Φροντιστής/τρια-Ρόδος-COVERAMEA

Ζητείται Φροντιστής/τρια Δ.Ε με Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος μέσης τεχνικής επαγγελματικής νοσηλευτικής σχολής ή Βοηθός Νοσοκόμος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Φιλανθρωπικό Σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο. Επιθυμητή η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

https://bit.ly/3ddJU38

 

Κοινωνική Λειτουργός-Χολαργός-COVERAMEA

Ζητείται Κοινωνική Λειτουργός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, από Φιλανθρωπικό Σωματείο με ΑμεΑ στο Χολαργό.

Aπαραίτητα προσόντα: η προϋπηρεσία σε ανάλογο Φορέα, εμπειρία σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες και αντίστοιχους φορείς

Αρμοδιότητες: προβολή του οργανισμού και επικοινωνία με φορείς παροχής υπηρεσιών για ΑμεΑ, επικοινωνία με ενδιαφερόμενους, διατήρηση και ψηφιοποίηση αρχείου.

Παρακαλώ να αναγράφεται για την αγγελία με κωδ. 2/2021.

https://bit.ly/3b9hTHj

 

Εργοθεραπευτής/τρια-Χολαργός-COVERAMEA

Eργοθεραπευτής /τρια ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

https://bit.ly/2M1SPcQ


Cultural Mediator/Urdu Speaker-Thessaloniki-INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES

Education and Experience

 • Diploma or training in interpretation / translation / cultural mediation – preferred
 • Proven experience of at least 6 months as a cultural mediator – preferred
 • Experience in providing support and interpretation services to vulnerable or diverse groups and experience in working with migrants/refugee/asylum seekers – preferred
 • Experience within the Red Cross and Red Cross Movement or other humanitarian organization – preferred

Knowledge, Skills & Abilities – required

 • Advanced understanding of the refugee, asylum seeker and migrant context
 • Excellent communication skills
 • Ability to deal with issues in a diplomatic, professional and confidential manner
 • Self-motivated, proactive with good judgement and initiative
 • Computer skills (Windows, word processing, power point, spreadsheets)

Languages

 • Fluency in Urdu (both spoken and written) – required
 • Good command of the English language (both spoken and written) – required
 • Sufficient command of spoken and written Greek – preferred
 • Other languages such as Pashto, Farsi, Kurdish, Arabic, Turkish or French – preferred

Interested candidates should send a CV and a Cover Letter in English
by the 25th of February, mentioning the Position Title in the subject of the e-mail.

https://bit.ly/3pxlUus


Social Worker-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Technical diploma or degree in social work, including license to practice;
 • Minimum of 2 years’ experience in social work, case management, provision of psychosocial support to children/ adolescents, ideally in humanitarian or development settings;
 • Previous experience in a safe zone/ shelter/hotel/SIL for UAC highly desirable;
 • Previous experience in group work with children/ adolescents is highly desirable;
 • Fluency in Greek and English is required. Preference will be given to candidates with fluency in the following languages: French, Farsi, Urdu, Pashto, Dari, Kurdish, Arabic;
 • Demonstrated understanding of working with adolescents and particularly unaccompanied refugee children;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, network-builder, able to handle pressure well and work in cross-cultural setting;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required

Other:

 • Must be able to work flexible hours, including afternoons and in cases of emergency evenings and/or weekends;
 • Must successfully complete criminal background check;

https://bit.ly/2OFgQap

 

Grants & Partnerships Senior Officer-Athens & Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS

 • University degree in related field or equivalent experience;
 • 2-3 years’ experience in the NGO/civil society sector and project management;
 • Demonstrate understanding of donor compliance rules and grant management;
 • Report writing skills, attention to detail and organization skills;
 • Excellent interpersonal, cultural and diplomatic skills; Friendly and constructive approach in managing work relations and addressing challenges;
 • Demonstrate ability to influence;
 • Fluent in English and Greek both written and verbal;
 • Ability to carry out responsibilities independently with minimal technical support

https://bit.ly/37k78AC

 

Project Officer/Trainer-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Degree in education or adult education. Candidates with a degree in social work, psychology or a related field, in combination with proven experience in the facilitation of trainings will be considered as well;
 • Minimum of two years of experience in facilitating education related or child protection trainings and building the capacity of professionals is mandatory;
 • Excellent facilitation skills, including clear communication, active listening, conflict management, group dynamics management, creating an inclusive environment, timekeeping e.tc.;
 • Certificate as a Trainer of Trainers;
 • Proven understanding of the educational system and child protection context in Greece;
 • Experience working with vulnerable children and families;
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for the beneficiaries and partners;
 • Knowledge of NGO/INGO internal processes and procedures;
 • Necessary personal skills: able to learn fast and adapt the work in a changing context, proactive, flexibility, attention to detail, network and trust builder;
 • Positive and professional attitude, comfortable in a multi-cultural environment;
 • High competency in Office package (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer);
 • Fluency in Greek and English.

https://bit.ly/3u7gae2

 

TOR REEC Consultant-Attica-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

The Consultant should have:

 • Excellent knowledge of inclusive education, social and emotional learning and trauma informed approaches and methodologies (Healing classrooms approach and Social and Emotional Learning);
 • Sound understanding and knowledge of the educational system in Greece;
 • Sound technical background in child protection;
 • Extensive experience in developing educational material, methodologies, and curricula;
 • Extensive experience in designing and implementing training curricula;
 • Extensive experience in organizing trainings for the purpose of acquiring special knowledge of persons working in the field of children’s rights, ECD and primary education level, family relationships and others that work with children exposed or in danger of being exposed to ACE;
 • Excellent writing skills in both Greek and English;
 • Excellent knowledge of Greek and English;
 • Certification in adult education will be considered as an asset;
 • For the services provided an invoice should be issued.

https://bit.ly/37mLmwp

 

Senior Site Officer-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Prior team management experience required
 • 3-5 years professional experience in international or local NGO, with a professional degree in Social Sciences or

Management:

 • Proven abilities in developing work-plans and report writing
 • Competency with Word and Excel required
 • Previous experience as a security focal point in refugee site is a plus
 • Comfortable providing representation of IRC at the local level with authorities and other international and local actors
 • Knowledge of multi-sectoral humanitarian response, including Protection, WASH, Shelter, and emergency distribution is required
 • Works well in and promotes teamwork, comfortable in a multi-cultural environment, detail oriented, dynamic, results – oriented, flexible and able to handle pressure well
 • Strong sense of personal integrity
 • Strong negotiation and coordination skills
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment
 • Fluency in written and spoken English and Greek, Arabic or Farsi/Dari skills are considered a plus
 • Familiarity with local stakeholders, government, and other actors preferred
 • Proven abilities to work with host and IDP/refugee communities

https://bit.ly/3tZKebP

 

Child Protection Senior Manager-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • MA/MSc equivalent in Social Work, social science, law, humanities or other related degree;
 • Minimum of 5 years professional experience in managing child protection programs;
 • Preference given to candidates with additional experience managing GBV or other protection projects in complex environments and with experience in more than one area;
 • Prior experience working in emergency settings or instable environments;
 • Strong program/technical and budget management skills, planning, reporting, monitoring and evaluation skills;
 • Demonstrated experience in proposal development;
 • Strong written and oral communication skills, effective in representation and liaison with external parties;
 • INGO experience required;
 • Demonstrated experience in capacity building and mentoring of national and international staff;
 • Must be capable of applying their skills and knowledge in a range of capacities, including direct implementation, advisory functions, training and the transfer of technical knowledge and management skills to others;
 • Personal qualities: Works well in and promotes teamwork, comfortable in a multi-cultural environment, flexible and able to handle pressure well;
 • Fluency in English and Greek required.

Interested applicants should submit their CV and Cover Letter to IRC indicating in the subject the title of the position they are applying for.

https://bit.ly/2ZmqFMx

 

Caretaker-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • High School Diploma or relevant diploma/certificate, nursing, pedagogical or educational studies preferred;
 • A minimum of 1 year experience in working with adolescents/teenagers, experience working with UAC is highly preferred;
 • Experience implementing group activities with adolescents is highly desirable;
 • Experience in shelters/safe zones/hotels/SIL for UAC is an asset;
 • Possession of creative, fine arts or technical skills, such as wood-working, electronics, painting, music e.tc. is an asset;
 • Good verbal communication and interpersonal skills with adolescents;
 • Demonstrated empathy and understanding of vulnerable unaccompanied adolescents;
 • Previous experience in supporting dependents in obtaining independent living skills and enacting daily routines & self-care plans;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, able to handle stress and high pressure work environments effectively & work in culturally and linguistically diverse work settings;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Fluency in Greek and English is required. Preference will be given to candidates with fluency in the following languages: Farsi, Urdu, Pashto, Dari, Kurdish, Arabic;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

Other:

 • Must possess a valid Greek driver’s license with no record of criminal driving offense
 • Must be able to work flexible hours, including afternoons, evenings, nights and weekends
 • Must successfully complete criminal background check
 • Able to participate in physical activities with children that may include running, bending, stooping and moderate lifting

https://bit.ly/3rZe7Hb

 

Interpreter/Cultural Mediator (Farsi)-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Bachelor’s degree in Translations, social sciences, or equivalent combination of education and work in interpretation;
 • Proven experience in interpretation/ cultural mediation, especially in the refugee response;
 • Certification in cultural mediation is considered as an advantage;
 • Experience working in child protection programs highly desirable;
 • Strong communication skills (written and spoken) in mother language, English and/or Greek and ability to translate into English and/ or Greek and vice versa;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Candidates must be able to adapt to a changing context, feel comfortable working in unstable and often insecure environments;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3rZejpT

 

Senior Finance Officer-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in accounting, Business Administration, Commerce or Finance or Economics,
 • Minimum of five years in accounting/finance preferably in NGO.
 • Must be able to function comfortably in a complex work environment, working and prioritizing multiple tasks.
 • Able to communicate effectively (written and verbal) in English with staff.
 • Good time management and interpersonal skills.
 • Strong computer skills (especially excel).

https://bit.ly/3bfVQyy

 

Outreach Assistant/Farsi/Dari Interpreter-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Bachelor’s degree in Translations, social sciences, or equivalent combination of education and work experience in an English-speaking context.
 • Experience working at international development programs highly desirable
 • Strong communication skills (written and spoken) in Farsi and ability to translate and interpret into English and vice versa
 • Ability to learn quickly and proactively seek out information from the field and communicate them to Field Editor.
 • Knowledge of office suite (Outlook, Excel, Word)
 • Tech-savvy and quick to learn new tools.
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures
 • Ability to meet deadlines and work under pressure
 • Responsiveness to queries and referrals as and when needed and able to manage a varying workload
 • Cultural awareness and the ability to build relationships quickly with a wide variety of people
 • Experience in translation/ interpretation services
 • Experience of working with refugees and vulnerable groups of people
 • Ability to work independently and in a team

https://bit.ly/3pkbWMM

 

HR Officer-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job requirements:

 • University studies/ Higher education in Human Resources or Finance.
 • 3 years of experience in payroll processing and Human Resource Information systems for large numbers of staff (250 and above)
 • Professional experience with INGOs/NGOs and/or international experience is a plus.
 • Proven sense of professional discretion, integrity, and ability to manage situations diplomatically and to effective resolution.
 • Diplomatic and strong acumen in establishing positive working relationships with employees and all other stakeholders to maximize cooperation and productivity.
 • Very strong command in Excel is required.
 • Written and Spoken fluency in Greek and English is required.

https://bit.ly/3s32yyC

 

Interpreter/Cultural Mediator (Arabic)-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Translations, social sciences, or equivalent combination of education and work in interpretation;
 • Proven experience in interpretation/ cultural mediation, especially in the refugee response;
 • Certification in cultural mediation is considered as an advantage;
 • Experience working in child protection programs highly desirable;
 • Strong communication skills (written and spoken) in mother language, English and/or Greek and ability to translate into English and/ or Greek and vice versa;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Candidates must be able to adapt to a changing context, feel comfortable working in unstable and often insecure environments;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3qq99Da


 Κοινωνικός Λειτουργός-Αττική-ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

Προφίλ:

 • Κάτοχος πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο (επιθυμητή προϋπηρεσία σε συλλόγους ασθενών και αντικαρκινικό χώρο)
 • Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτικό μοντέλο
 • Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Επιθυμητή εμπειρία στην προετοιμασία και ανάπτυξη χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Στείλτε βιογραφικό με την ένδειξη «Για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού» έως 23/2/2021.

https://bit.ly/3bfQvaw


Communications Officer-Attica- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (MIO-ECSDE)

MIO-ECSDE is seeking to hire an enthusiastic and jealous Communications Officer

Primary responsibility will be the planning, research and creation of high-quality content for MIO-ECSDE’s digital and traditional communication channels with a view to promote and support the Federation’s activities and create awareness about thematic issues.

The updating of the MIO-ECSDE Communications Strategy, Action Plan and Guidelines will be the starting point followed by its implementation and monitoring.

Local and international travels may be required.

Interested persons should send: (a) their CV (max 4 pages) and (b) cover letter (max 1 page) or dedicated video (max 2 minutes) by 8 March 2021.

https://bit.ly/3s3Y3Ej


Ψυχολόγος-Ιωάννινα-ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας
 • Προηγούμενη απασχόληση σε προγράμματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες / ομάδες εφήβων / παιδιών θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο όπως Κλινική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Εξειδίκευση σε μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης
 • Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους αρένες)

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων
των ενδιαφερόμενων  έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 μμ με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (Ψ1).

https://bit.ly/3aqdgJF


398/ Διασώστης/τρια/Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Αθήνα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πιστοποίηση από το ΕΚΑΒ
 • Απαραίτητη άδεια οδήγησης Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους
 • Επικοινωνιακός, οργανωτικός, έμπιστος, σοβαρός και ευγενικός χαρακτήρας
 • Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Στείλτε βιογραφικό αναγράφοντας τον κωδικό «398».

https://bit.ly/3rXZaVL

 

100/ Διασώστης/τρια/Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Θεσσαλονίκη-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πιστοποίηση από το ΕΚΑΒ
 • Απαραίτητη άδεια οδήγησης Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους
 • Επικοινωνιακός, οργανωτικός, έμπιστος σοβαρός και ευγενικός χαρακτήρας
 • Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

αναγράφοντας τον κωδικό 100.

https://bit.ly/3diNU2d

 

451/ Ψυχολόγος-Λάρισα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση χειρισμού social media) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για άντρες)
 • Κάτοχος διπλώματος ΙΧ

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Ευχέρεια γραπτής και προφορικής συνδιαλλαγής και επικοινωνίας
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Επιθυμητή η εθελοντική εμπειρία
 • Επιθυμητή η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Ικανότητα συνεργασίας και σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

αναγράφοντας τον κωδικό «451».

https://bit.ly/3s0ESLy

 

387/ Παιδαγωγός/Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής-Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα παιδιών πτυχίο.
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους (τουλάχιστον 2 ετών).
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ανεπτυγμένη παιδαγωγική αντίληψη
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Σωματική αντοχή και δραστηριότητα
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

αναγράφοντας τον κωδικό «387».

https://bit.ly/3poI2Hi


Προκήρυξη θέσης Διερμηνέα Αραβικών για τη στελέχωση του Safe Zone για ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά στη Δράμα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώση Αραβικών.
 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία στην επαφή με δημόσιες υπηρεσίες.
 • Εθελοντική εργασία σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην αρωγή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 19/2/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα: ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ.

https://bit.ly/2OEEFix

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Διερμηνέα Φαρσί στο νησί της Χίου / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Φαρσί
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Κυριακή 21/02/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Φαρσί».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα 
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/2Zt1Ka1

Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διαχειριστή πλήρους απασχόλησης για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021 – Στεγαστικό πρόγραμμα για τους αιτούντες διεθνή προστασία»-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

·         Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης

·         Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε οικονομική διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων κ.λπ.)

·         Γνώσεις κατάρτισης και τήρησης προϋπολογισμών

·         Καλή γνώση αγγλικώνΆριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 • Γνώσεις Γενικής Λογιστικής..

 Απαραίτητες δεξιότητες που θα συνεκτιμηθούν στη συνέντευξη:

 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες.
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.

 Συνεκτιμημένα προσόντα:

·         Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

·         Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Δίπλωμα οδήγησης

 • Εθελοντική εργασία

 Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Παρασκευή 19/02/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Οικονομικού Διαχειριστή».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 3. Δύο συστατικές επιστολές
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

https://bit.ly/3dl3Elo

 

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας)

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε συναφή θέση τουλάχιστον 1 έτους (δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων)
 • Γνώση της γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας

 

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]  έως τις 18/02/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Φροντιστή/τριας – Φρίξος Αλεξανδρούπολη».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3dh2zLh

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση διερμηνέα Αραβικών σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Δράμα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση: Αραβικών (προφορικό και γραπτό λόγο).

Άριστη γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (διερμηνεία).

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά)

Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

Προηγούμενη απασχόληση σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτών ανηλίκων.

Εθελοντική εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Αραβικών– Δράμα Πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΟΥΣ», έως την Πέμπτη, 18.02.2021.

https://bit.ly/3k23eBS

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση διερμηνέα Bengali σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στα Ιωάννινα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση: Bengali (προφορικό και γραπτό λόγο).

Άριστη γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (διερμηνεία).

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Farsi, Urdu, Pashto)

Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

Προηγούμενη απασχόληση σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτών ανηλίκων.

Εθελοντική εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Bengali– Ιωάννινα Πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΟΥΣ», έως την Πέμπτη, 18.02.2021.

https://bit.ly/3jW8cQh

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απασχόληση κοινωνικών επιστημόνων σε ρόλο Κοινωνικού Φροντιστή σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών, κατά προτίμηση Παιδαγωγικών Σπουδών

Άριστη γνώστη χειρισμού Η/Υ.

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Δίπλωμα Οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Επιθυμητά προσόντα:

Επαγγελματική προϋπηρεσία

Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Γερμανικών ή Γαλλικών.

Συναφή εμπειρία με παιδιά μεταναστών/ προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.

Εθελοντική εργασία

https://bit.ly/3s0C7tu

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση διερμηνέα Urdu σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Καβάλα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση: Urdu (προφορικό και γραπτό λόγο).

Άριστη γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (διερμηνεία).

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Farsi, Bengali, Pashto)

Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

Προηγούμενη απασχόληση σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτών ανηλίκων.

Εθελοντική εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Urdu – Καβάλα Πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΟΥΣ», έως την Πέμπτη, 18.02.2021.

https://bit.ly/37lADSH

 

Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει 1 νέα θέση Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Σχολής μαγειρικής
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων για παιδιά ή σε κατάστημα μαζικής εστίασης.
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων διαπολιτισμικής κουζίνας.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Εμπειρία στην προετοιμασία και παραγγελία προμηθειών.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης
 • Βασική γνώση Αγγλικών.
 • Εθελοντική εργασία
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας.

 

Συνεκτιμημένα προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως τις 17/02/2021 και ώρα 17:00μμ, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Μάγειρα στο Σπίτι της ΑΡΣΙΣ».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκάστοτε θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης. Παρακαλούμε στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναφέρεται αν σας ενδιαφέρουν και οι δύο θέσεις εργασίας ή μία από τις δύο).

https://bit.ly/3ar65kI


Protection Officer-Ioannina/Kozani/Konitsa-SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

Essential

 • University degree (preferably Master’s) from an accredited academic institution in Humanities, Social Science, Law, Political Sciences, International Relations or related
 • Minimum of 2 years relevant work experience in child protection, psychosocial support and youth programmes or related field
 • Experience in working with unaccompanied and separated children is an asset
 • Previous hands-on experience on child protection within the Greek context and the refugee crisis is indispensable
 • Experience in working with IOs, NGOs as well as with governmental and local authorities
 • Experience in developing and/or delivering child protection training
 • Knowledge and understanding of interagency standards and guidelines in child protection, including the Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action
 • Excellent knowledge of English and Greek; a third language (spoken by the project beneficiaries) would be considered an asset
 • Good knowledge and competence of IT applications and software
 • Ability to work under a distance-management scheme
 • Ability to work with and coordinate protection activities of more than 80 field staff, ensuring a uniform implementation of the project across different locations
 • Ability to work on own initiative and at the same time as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team
 • Ability to organize and prioritise workload, using initiative when appropriate
 • Understanding of the people on the move emergency and the socio-economic hardship aspects, demonstrating high cultural sensitivity
 • Ability to work to tight deadlines under pressure with a great level of personal organization.

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Protection Officer (Ioannina-Kozani-Konitsa/roving)”.

https://bit.ly/3apMz7Q

 

Senior Educational Officer-Thiva-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • Excellent Greek and English
 • Degree – Bachelor’s degree in mathematics
 • Proven knowledge of training, curriculum development, implementation and educational administration
 • Proven academic or on-job training and understanding of the Project Cycle model in managing humanitarian assistance
 • At least 2 years of professional experience in educational programs for refugees or rural communities
 • Experience teaching Greek as a foreign language
 • Experience engaging with parents and communities in order to improve attendance and address students’ needs
 • Experience gained within an international humanitarian NGO will be an added advantage
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Senior Educational Officer_Thiva”.

https://bit.ly/3s0DvfG

 

Lawyer-Volvi-SOLIDARITY NOW

Qualifications:

Essential

 • Minimum three years of experience in practicing law
 • Excellent knowledge of the following areas of Greek law: asylum, human rights, family law
 • Good knowledge of administrative, welfare or criminal law is desired
 • Legal analysis: ability to identify and address legal issues for advice and representation
 • Substantial experience of advising and representing individuals with some vulnerability on a professional or voluntary basis
 • Previous experience of human rights/protection work, especially of vulnerable social groups, is highly desirable
 • Ability to cooperate effectively with other disciplines, in order to maximize the support provided to beneficiaries, as well as ability to adjust communication skills according to the age of the beneficiary
 • Fluency in English

Desired:

 • Previous work within an NGO context and child protection is highly desirable
 • Fluency in French will be highly appreciated
 • B’ category driving license is considered as advantage

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “SN Lawyer_Volvi”.

https://bit.ly/3aq76t5


Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Θεσσαλονίκη-CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών Κοινωνικής Εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ανάλογο πεδίο. • Τουλάχιστον δύο (2) έτη σχετικής εμπειρίας.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών.
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.
 • Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων (Word, Excel και Outlook).
 • Απαραίτητη η καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

https://bit.ly/3s0nvKC


 Site Management Support Assistant-Athens-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Required Qualifications

 • Relevant degree orrelevant experience in humanitarian studies, humanitarian sector, development or any other relevant field is preferred
 • Excellent verbal and written English and Greek skills
 • Working knowledge of Farsi/Arabic/French or other PoC languages is an added advantage
 • Previous working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Strong computer skills

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

Are you interested? Then apply for this position online: www.drc.dk/about-drc/vacancies/current-vacancies. All applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English.

https://bit.ly/2NyvsaY

 

Protection Social Worker-Larisa-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Required Qualifications

 • Academic qualification in social work and relevant working license (or related field with proven working expertise in case management).
 • At least 2 years working experience as a social worker/case worker for particularly vulnerable individuals residing in formal and informal settings (including open accommodation sites).
 • Excellent knowledge of the social benefits and supporting services available for third country nationals and under-privileged groups
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is highly regarded.
 • Strong team spirit and ability to work both on own initiative and as a part of a multi-cultural and multi-disciplinary team
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.
 • Working knowledge of Greek and English is required. Additional language skills (e.g. French, Arabic, Farsi or Kurdish languages) are a distinct advantage.

Are you interested? Then apply for this position online: www.drc.dk/about-drc/vacancies/currentvacancies. All applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English.

https://bit.ly/3rZpyii

 

Protection Monitoring Assistant-Thessaloniki-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Qualifications

          Required:

 • Minimum 1y of previous experience with refugees and asylum seekers
 • Fluency in written and spoken English language
 • Fluency in Arabic and/or Farsi  language
 • Strong computer skills

          Desired:

 • University degree in Social science, Law, Refugee and Migration studies, International Relations, Psychology or related field
 • Experience in refugee accommodation settings in the Greek context or similar
 • Experience with protection tools, data collection, reporting, raising awareness on refugee rights and/or community mobilization/mediation
 • Fluency in Kurdish (Sorani/ Kurmanji), or French language

Required Skills and Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity

Are you interested? Then apply for this position on linewww.drc.dk/about-drc/vacancies/current-vacanciesAll applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English.

https://bit.ly/3dl0YV4

 

Protection Monitoring Team Leader-Thessaloniki-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Qualifications

  Required:

 • University degree in social sciences, law, refugee and migration studies, human rights, international relations, psychology, or any other relevant field
 • Professional fluency in written and spoken English
 • Minimum 4 years professional work experience within international humanitarian/development work
 • Good understanding of displacement issues of both internally displaced and refugees and related international standards/frameworks
 • Solid project management experience

Desired:

 • Post graduate education – Master’s level degree in a relevant field
 • Professional fluency in any of the following language: Greek, Arabic, Kurdish, Farsi/Dari, French
 • Knowledge of displacement issues and local context in Greece

Are you interested? Then apply for this position on linewww.drc.dk/about-drc/vacancies/current-vacanciesAll applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English.

https://bit.ly/3tYVdSN

 

Roving Cultural Mediator-Thessaloniki-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Qualifications

          Required:

 • Minimum 1y in a related field in the refugee context in Greece.
 • Fluency in Greek is required
 • Fluency in Arabic is required
 • Strong computer skills

          Desired:

 • University degree in a relevant field:  Social Sciences, Political Sciences, Social Work, Psychology, Law, Migration and Refugee Studies
 • Previous working experience with local or international NGOs as well as particular experience in cultural mediation or interpretation
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context
 • Fluency in Kurdish (Sorani/ Kurmanji), or French language
 • Fluency in English Language
 • Any language skills in Somali, Lingala or Urdu.

Are you interested? Then apply for this position on linewww.drc.dk/about-drc/vacancies/current-vacanciesAll applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English.

https://bit.ly/3aszlYh

 

Cleaner ILC-Karditsa-DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)

Required Qualifications 

 • 2 years of previous cleaning experience. Desirable: experience from specialized cleaning services company
 • Fluent Greek
 • Basic English will be considered as advantage

Required Skills & Qualities 

 • Clean and organized
 • Good time management
 • Reliable and trustworthy
 • High professional ethics
 • Core Competencies of DRC
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity

Are you interested? Then apply for this position on linewww.drc.dk/about-drc/vacancies/current-vacanciesAll applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English.

https://bit.ly/3qxVdXS