Job Adverts-Humanitarian Field 1/4/2021

Διερμηνέας/Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής <<Sorani>>-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ» 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.   

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ «SORANI»

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται: 

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό  καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων  από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

«ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ – SORANI» – μία (1) θέση

Περίληψη θέσεων εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά το Πρόγραμμα  Προπληρωμένων Καρτών (Cash) για Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των βασικών αναγκών διαβίωσης.

Κύρια καθήκοντα:

Ο πρωταρχικός ρόλος του Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή είναι η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας / διαπολιτισμικής μεσολάβησης και μετάφρασης καθώς και η υποστήριξη της ομάδας έργου με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται από τον Υπεύθυνο Προγράμματος .

Μεταξύ άλλων ο/η «Διερμηνέας / Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής»:

 • Διερμηνεύει και μεσολαβεί για τους ωφελούμενους του προγράμματος 
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους, τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και  τα άλλα μέλη της ομάδας Έργου καθώς και άλλους συνεργαζόμενους φορείς και οργανώσεις.
 • Συμμετέχει σε επισκέψεις σε δομές φιλοξενίας εντός και εκτός Αττικής συνεργαζόμενος με άλλες ΜΚΟ και δημόσιους φορείς. 
 • Λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό και ποικίλο πολιτισμικό υπόβαθρο των ωφελούμενων και μεσολαβούν για την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των επωφελούμενων και της ομάδας έργου 
 • Μεταφράζει κάθε τύπου κείμενα όπως ανακοινώσεις, ερωτηματολόγια και υλικό σχετικό με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Έργου κ.α. 

Βασικές απαιτήσεις

 • Άριστη γνώση της γλώσσας Sorani.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση της γλώσσας Kurmanji.
 • Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση του προσφυγικού τομέα θα συνεκτιμηθεί.
 • Σχετική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικό χώρο θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική  εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.  
 • Επιπλέον πιστοποίηση διερμηνείας/μετάφρασης και σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα συνεκτιμηθεί.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.  
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. 
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία, ευελιξία. 
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Επαρκής γνώση χειρισμού Η/Υ και γνώση Προγραμμάτων ΜS Office (Word, Excel).
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος εντός και εκτός Αττικής. Πιθανή ανάγκη διανυκτέρευσης εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων δομών φιλοξενίας και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή. Η υπογραφή σύμβασης εξαρτάται από την έγκριση χρηματοδότησης του έργου σε τελικό στάδιο.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή  στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας , Τομέας Προσφυγικού Έργου, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ.  10432, Αθήνα

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΔΔΜ 03/21

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενων εργοδοτών , εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης 

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 9η Απριλίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας

 

Διερμηνέας/Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής << Bengali/Baangla>>-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ» 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.   

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ «BENGALI / BANGLA»

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται: 

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό  καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων  από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

«ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ – BENGALI / BANGLA» – μία (1) θέση

Περίληψη θέσεων εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά το Πρόγραμμα  Προπληρωμένων Καρτών (Cash) για Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των βασικών αναγκών διαβίωσης.

Κύρια καθήκοντα:

Ο πρωταρχικός ρόλος του Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή είναι η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας / διαπολιτισμικής μεσολάβησης και μετάφρασης καθώς και η υποστήριξη της ομάδας έργου με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται από τον Υπεύθυνο Προγράμματος .

Μεταξύ άλλων ο/η «Διερμηνέας / Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής»:

 • Διερμηνεύει και μεσολαβεί για τους ωφελούμενους του προγράμματος 
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους, τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και  τα άλλα μέλη της ομάδας Έργου καθώς και άλλους συνεργαζόμενους φορείς και οργανώσεις.
 • Συμμετέχει σε επισκέψεις σε δομές φιλοξενίας εντός και εκτός Αττικής συνεργαζόμενος με άλλες ΜΚΟ και δημόσιους φορείς. 
 • Λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό και ποικίλο πολιτισμικό υπόβαθρο των ωφελούμενων και μεσολαβούν για την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των επωφελούμενων και της ομάδας έργου 
 • Μεταφράζει κάθε τύπου κείμενα όπως ανακοινώσεις, ερωτηματολόγια και υλικό σχετικό με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Έργου κ.α. 

 

Βασικές απαιτήσεις

 • Άριστη γνώση της γλώσσας Bengali / Bangla.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση του προσφυγικού τομέα θα συνεκτιμηθεί.
 • Σχετική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικό χώρο θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική  εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.  
 • Επιπλέον πιστοποίηση διερμηνείας/μετάφρασης και σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα συνεκτιμηθεί.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.  
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. 
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία, ευελιξία. 
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Επαρκής γνώση χειρισμού Η/Υ και γνώση Προγραμμάτων ΜS Office (Word, Excel).
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος εντός και εκτός Αττικής. Πιθανή ανάγκη διανυκτέρευσης εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων δομών φιλοξενίας και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή. Η υπογραφή σύμβασης εξαρτάται από την έγκριση χρηματοδότησης του έργου σε τελικό στάδιο.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή  στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας , Τομέας Προσφυγικού Έργου, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ.  10432, Αθήνα

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΔΔΜ 03/21

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενων εργοδοτών , εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης 

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 9η Απριλίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας


 

Operations Manager-Northern Greece-INTEREUROPEAN HUMAN AID AND ASSOCIATION (IHA)

 Overview of IHA

IHA is a grassroots organisation providing humanitarian aid and assistance to refugees,asylum seekers, and people in need. We support thousands of individuals in Northern Greece with essential relief supplies and create spaces for learning, community building, and integration. IHA has operated in Northern Greece since 2016 and is now running one warehouse and one community centre. We are strongly focusing on always minding dignity first when providing support, maintaining sustainable operations for our team and our target group, looking to collaborate and build connections, and at the same time remaining flexible and independent.

 Background

In 2015, the influx of asylum seekers to Greece increased. As more people arrived in Greece and other European countries kept a strict policy of who to let in, many of the arrivals ended up staying in Greece. Over time, several camps and accommodation sites have opened and closed, but the need of the people who are fleeing to Greece remains high. Not only for direct support with supplies, food, and non-food items, but also to build new social networks and integrate into the new environment. IHA has operated in Northern Greece for five consecutive years, building a strong network with other local and international grassroots organisations, larger NGOs, local schools, municipalities, state departments, and other actors who meet the people who arrive to seek asylum in Europe. Today IHA still operates in Northern Greece, primarily with supply management, logistics, learning, community building, and integration support. We work closely with local actors to increase possibilities for newcomers to live under more dignified circumstances and to build networks, skills, and gain contextually relevant tools for increasing their opportunities in their new place of residency.

 Overview of the position

IHA is looking to recruit an Operations Manager (OM) to start at the beginning of June 2021. The OM is responsible for supervising and administratively supporting IHA’s humanitarian programmes in Greece, currently the Lagadikia Community Centre and the Warehouse (learn more). The OM has a key function in the organisation and acts as the link between the operational and the administrative. The OM works closely with both the Greece-based programme coordination team and the back office team, primarily the board of directors and members of the Germany-registered non-profit association. IHA has a semi-flat hierarchy and fosters open dialogue across all layers of the organisation and consensus-oriented decision-making. The OM facilitates these processes and ensures that all stakeholders are included.

The position is currently part-time and based remotely, with possibilities for the scope of the position to increase in the future.

The ideal candidate is intrinsically motivated, flexible, passionate about the cause and able to work on their own initiative in a non-traditional work setting with little supervision. The OM reports directly to the board of directors.

 Key responsibilities:

 • Human resources, including recruitment, staff supervision, conflict resolution, staff welfare
 • Managing and developing the operations together with the coordination team in Greece, including new and existing projects, budgeting, monitoring and evaluation
 • Support and encourage the coordination and volunteer team to foster a culture of respect and responsibility towards the people we work to support and within the team itself
 • Internal and external reporting
 • Facilitating internal information flow
 • Operational support
 • Administrate internal and external documentation
 • Overall budgeting and financial management
 • Grants and donations management with support of the board
 • Establishing and maintaining collaboration and partnerships
 • Focal point for external enquiries
 • Representing the organisation
 • Implement IHA’s strategy and ensure work towards its mission and vision. Support the coordination team and volunteers to work by IHA’s values and ideology
 • Work closely with the board of directors in the continuous development of the organisation and its operations and ways of working
 • Any other duties as may be assigned in communication with the board

 Applicant profile:

 • Required:
  • Minimum of 2 years working in the grassroots humanitarian sector in a management capacity OR equivalent experience managing humanitarian operations in another type of non-profit organisation
  • In-depth understanding of the European refugee situation, in particular the current context in Greece
  • Experience with staff management, preferably in a remote work setting
  • Experience managing budget and operational finances
  • Strong communication and facilitation skills
  • Strong decision making and problem solving skills
  • Highly organised and able to work on their own initiative
  • Excellent command of English
  • Computer literacy (Microsoft Office, G Suite)
  • Available to travel to Greece at least once per quarter for one week
 • Desired:
  • Proficiency in German and/or Greek
  • Professional background in humanitarian programming and/or project management
  • Experience with managing volunteers
  • Experience working in a member-run organisation
  • Experience working in an ideas-based organisation
  • Experience of securing finances, applying for funds, managing donor relations, reporting
  • Interest in and experience with developing operations

The ideal candidate would be a tax resident in Germany at the current stage. It is highly important that the candidate fits in the team. Personal qualities will be taken into consideration during the selection process.

 Terms and conditions

The contract will be under German Labour Law, or otherwise as applicable depending on the location and tax residency of the candidate. Public holidays are generally days off, exceptions may occur if the circumstances demand. The role requires certain flexibility in working hours, where evening and weekend work occurs. Working hours are 20 hours per week (50 %) and will be conducted remotely, located preferably either in Germany or Greece. IHA strongly believes in capacity and staff development and works towards offering continuous training opportunities and support for staff who want to develop in certain areas of their profession.

 Application

IHA is an equal opportunity employer. We welcome applications from all backgrounds and are committed to create an inclusive environment for all employees.

Apply through the application form below with the following material:

 • Cover letter in English (1 page)
 • CV in English (max 2 pages)
 • References: Contact information (name, email, and phone number) of two previous employers or supervisors who may be contacted for a reference

If you have any questions, please contact [email protected]

https://bit.ly/3rLUaU1


 

Livelihoods Officer-Athens-VELOS YOUTH

Velos Youth Livelihoods Officer Job Description

Contract Length: 1 year

Location: Athens, Greece

Position type: Full time

Gross Salary: €15,750 per year

Starting Date: ASAP

Application Deadline: 14th April, 2021

Velos Youth supports displaced children and youth to restart and rebuild their lives. This is achieved through the provision of a safe space that offers basic services, and houses a team of professionals who facilitate access to state-run services; protecting and advocating for this vulnerable group’s rights. Through a holistic approach, we support young people to restart and rebuild their lives where they are, or safely and legally reach an alternative destination that is in their better interests.

The Velos Youth center provides:

 1. A daytime sanctuary through a safe and relaxed space where young people can access support from both professionals and members of the refugee community.
 2. A Personal & Social Development Program of activities focused on wellbeing and social / interpersonal development.
 3. A centralised hub for recreational and learning activities and opportunities, as well as the making of referrals to specialised external services.
 4. Situation support and monitoring through a case management system integrating individual development on key areas including health, housing, education, employment and legal support.

Read more on https://www.velosyouth.org/

Job Description

Velos Youth is looking for a Livelihoods Officer. The ideal person will have social work/youth work experience and experience working with young people in the field of livelihoods and integration. Velos Youth is a space where young people can feel safe and supported and the successful applicant needs to have patience and understanding for a teenage population living in challenging circumstances. This individual must be motivated by collaborative working and be confident in offering innovative ideas and suggestions. Patience and listening skills are essential for this position and these attributes will be valued in lieu of extensive past experience.

This role requires the individual to be both able to support and interact with young people, whilst also being competent in administrative and communication tasks, working alongside the current Velos Youth leadership team to coordinate the project and deliver on the objectives set. The role will be primarily based in the youth centre, 5 days a week. During quarantine periods due to Covid-19, the role may be based from home.

We welcome applications from all people, and value having a diverse team in order to support a diverse population. Applicants must be 22 years old and over.

Key Roles and Responsibilities

General

 • Engage young people in 1:1 casework to discuss and support with legal, accommodation, medical, psychosocial and other needs.
 • Accompany young people to relevant services where this is deemed necessary (tax office, OAED office, medical examinations).
 • Ensure young people are engaged and welcomed into the Velos Youth Center, and support the day-to-day function of the youth center.
 • Engage young people in conversations to build trusting relationships and to organically identify their needs
 • Engage in team and case meetings.
 • Promote the empowerment of service users in all that we do.

Livelihoods

In partnership with the Casework Team, the Livelihoods Officer will:

 • Aid young people in setting livelihood related goals, and monitor their progress and journey over time as part of a wider holistic case management approach.
 • Provide career counseling to young people, taking account of their educational backgrounds, skills and interests
 • Assist young people with CV and motivation letter creation, and interview preparation.
 • Support young people in the identification of relevant employment opportunities and through the application process.
 • Design employment related workshops and seminars addressed to the needs of young people.
 • Build a network of businesses who wish to empower diversity in the workplace.
 • Provide direct, regular and intensive 1:1 support to the young people engaged in the Velos Youth Housing & Integration Project model (this may involve visitations to the Velos Youth young person’s apartment)

Education & Training

In partnership with the Access to Education Team, the Livelihoods Officer will:

 • Assist young people with enrollment in post-secondary certification programs and formal and non-formal vocational trainings, seminars and courses.
 • Communicate with education providers, establish educational referral pathways for young people, and refer, sign-post and share this information with them.
 • Create leaflets with the collected educational referral pathways to be accessible by young people.
 • Follow up with young people’s progress after the making of a successful referral, and record data as part of the Velos Youth case management system.
 • Prepare and facilitate education, educational planning and other discussion spaces.
 • Create educational plans with young people and follow up on their progress.
 • Represent Velos Youth in discussions about integration and employment mentoring practices.
 • Deliver the above services to young people supported by the upcoming Velos Youth Housing & Integration Project (this may involve visitations to the Velos Youth young person’s apartment).

 Relevant Qualifications and Experience

Essential

– Education and/or background in Social Work, Social Science, Psychology, or other relevant fields. Masters degree preferred

– Fluency in spoken and written English and Greek

– Experience of working with children and/or young people up to the age of 21

– Ability to engage with children and adolescents from different cultural backgrounds

– Good communication skills and ability to work as part of a diverse team

– Capacity to work in complex, stressful and intensive contexts – Commitment to applying relevant policies

– A ‘yes’ attitude and willingness to support Velos Youth Centre in daily tasks

– Working knowledge of children’s/adolescent’s rights and related matters – A current clear criminal background check

Desirable

– Competence in Arabic, French and/or Urdu.

– Experience of working with displaced children and/or young people aged 16-21 years old

– Experience working for or alongside NGOs

– Good knowledge of children’s/adolescent’s rights and related matters

– Good understanding of equal opportunities, cultural diversity, active inclusion and gender issues

To apply please send your CV and a motivation letter to [email protected].

Application deadline is 14th of April 2021. Successful short-listed applicants will be invited for an interview


 

Υπεύθυνος Προγράμματος Προπληρωμένων Καρτών-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ» 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.   

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται: 

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό  καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων  από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» – μία (1) θέση

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση, αφορά το Πρόγραμμα  Προπληρωμένων Καρτών (Cash) για Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των βασικών αναγκών διαβίωσης.

Η συγκεκριμένη θέση εργασίας επικεντρώνεται στον συντονισμό των κατά ειδικότητα υπευθύνων και οργάνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

Κύρια καθήκοντα:

Συνεργασία με την ηγεσία της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγραμματισμού της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για την άμεση παρέμβαση, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των σχέσεων με το προσωπικό, τα προγράμματα, την Εκκλησία, τους εταίρους και τους δωρητές, καθώς και τη διαχείριση των οικονομικών και υλικών πόρων. Στις αρμοδιότητες επίσης περιλαμβάνεται η εποπτεία της ανάπτυξης νέων προγραμμάτων και συνεργασιών, καθώς και η ανάπτυξη των ικανοτήτων του τοπικού προσωπικού / των συνεργατών και η ανάπτυξη δικτύων. Η διαχείριση των πόρων και των αγορών / αποκτημάτων αποτελεί σημαντικό τμήμα του ρόλου, περιλαμβανομένης της καλλιέργειας των σχέσεων με τους εκάστοτε δωρητές.

Ο ρόλος του/της Υπεύθυνου/ης Προγράμματος περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

Ποιότητα και Διαχείριση του Προγράμματος  

 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη επιπρόσθετων σχεδίων πρόληψης και προετοιμασίας για έκτακτη ανάγκη, καθώς και διαχείριση των όποιων συνδεόμενων προϋπολογισμών, ως προβλέπεται.
 • Υποστήριξη στη θεσμοθέτηση και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του γραφείου.
 • Στενή παρακολούθηση γεγονότων που αφορούν σε ανθρωπιστικά ζητήματα, προκειμένου να επικαιροποιεί και να προσαρμόζει τις δραστηριότητες του προγράμματος, όταν είναι αναγκαίο.
 • Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων προόδου αναφορικά με δείκτες, γνώση που αποκτήθηκε και προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων απόδοσης και η τήρηση των τεχνικών κριτηρίων, των βέλτιστων πρακτικών και των κατευθυντηρίων γραμμών των δωρητών.
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα της Κάριτας Αθήνας ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός του προγράμματος και η βέλτιστη διαχείριση των πόρων.

 Εκθέσεις

 • Συλλογή στοιχείων, σύνταξη και παράδοση απαιτούμενων εκθέσεων για τα προγράμματα άμεσης παρέμβασης, περιλαμβανομένων αφηγηματικών εκθέσεων για τη χρηματοδότηση από δωρητές και ιδιώτες, πίνακες με δείκτες παρακολούθησης των μηνιαίων επιδόσεων, εκθέσεις έναρξης και τελικής αξιολόγησης, καθώς και άλλες εκθέσεις που χρειάζονται/απαιτούνται από τις τοπικές αρχές, τους δωρητές, την περιοχή ή την έδρα, όταν είναι αναγκαίες.
 • Τακτική ενημέρωση σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς συντονισμού, όπως απαιτείται.

Προϋπολογισμός, Οικονομικός Σχεδιασμός και Εκθέσεις 

 • Συνεργασία με την ηγεσία της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για την ανάπτυξη προϋπολογισμών για άμεση παρέμβαση.
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμού προγραμμάτων άμεσης παρέμβασης, έλεγχος για κατάλληλους ρυθμούς επιπλέον δαπανών (burn rates), επιδόματα στο πλαίσιο της συμφωνίας, κατάλληλη τοποθέτηση και ορθότητα δαπανών.

Ασφάλεια 

 • Συντονισμός με την ηγεσία της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, το εγχώριο προσωπικό και τους εταίρους για να διασφαλιστεί ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ τηρούνται από τα μέλη της ομάδας άμεσης παρέμβασης.
 • Ενημέρωση της ηγεσίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά στην ασφάλεια, απειλές ή ανησυχίες για το περιβάλλον δραστηριότητας.

 Εκπροσώπηση, Συντονισμός και Επικοινωνία 

 • Συντονισμός με σχετικούς κυβερνητικούς φορείς και ΜΚΟ άμεσης παρέμβασης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής στόχευσης και υλοποίησης του προγράμματος.
 • Εκπροσώπηση της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ σε όλα τα σχετικά έκτακτα τεχνικά συμβούλια και στα σώματα συντονισμού. Διασφάλιση ότι όλες οι συναντήσεις/συμβούλια είναι τεκμηριωμένες/α και ότι τα αποτελέσματα αποστέλλονται σε σχετικούς φορείς έγκαιρα.

Βοήθεια στον συντονισμό των επισκέψεων της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, των δωρητών, των εταίρων κλπ. που σχετίζονται με την Άμεση Παρέμβαση

 

Βασικές απαιτήσεις

 • Τίτλος σπουδών  Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.
 • 2-3 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
 • Εμπειρία σε υπηρεσία με πρόσφυγες και μετανάστες θα είναι πλεονέκτημα.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική  εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, με επιθυμητή τη γνώση και άλλων γλωσσών.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Ικανότητα χειρισμού προγραμμάτων MS Office.
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα.
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση πόρων προγράμματος, περιλαμβανομένου του σχεδιασμού προγράμματος, της προετοιμασίας του προϋπολογισμού, της παρακολούθησης των δαπανών, στην παρακολούθηση, την αξιολόγηση, εκθέσεις κλπ.
 • Εμπειρία στην ενίσχυση δεξιοτήτων του προσωπικού.
 • Ικανότητα να εργαστεί ανεξάρτητα, αλλά και ως μέλος μιας ομάδας.
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες.
 • Εμπειρία στην αξιολόγηση ευάλωτων περιπτώσεων, στην εγγραφή ωφελούμενων, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Ικανότητα και προθυμία για εργασία και διαβίωση σε ένα ποικιλόμορφο, εμπεριέχον προκλήσεις και δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων δομών φιλοξενίας και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή. Η υπογραφή σύμβασης εξαρτάται από την έγκριση χρηματοδότησης του έργου σε τελικό στάδιο.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή  στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Τομέας Προσφυγικού Έργου, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ.  10432, Αθήνα

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΥΠΡ 03/21 

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενων εργοδοτών , εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης 

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 31η Μαρτίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας


 

Office Assistant-Athens-ODYSSEA ACADEMY

Job Title: Office Assistant

Applications Deadline: Friday 02 April

Interviews: April

Start Date: May

Salary: Competitive, according to experience

Location: Odyssea Academy, Nikiforou Mandilara 17, Ag. Ioannis Rentis 182 33 (see on Google Maps)

 

Apply by sending a cover letter and CV to [email protected] with the subject line: “Odyssea_Office Assistant”

Position Summary:  

Odyssea (A Non-Profit Organization based in Athens – Greece) seeks a qualified person to work as an Office Assistant. The position includes various tasks such as interpersonal relations, data entry, filing and constant human interaction. We are looking for a person who will play a key role in the execution and achievement of our existing and future projects. The person will be responsible for administrative and logistical support for projects, initiatives, and programs within an NGO environment. The person will be assisting assigned managers and team members by maintaining calendars, receiving and composing communications as correspondence, and replies to inquiries. Working with and maintaining data management and filing for programs is expected.

Responsibilities:

 • Manage the Front Desk and provide receptionist service
 • Day to day communication duties
 • Ensuring the working space’s integrity and safety
 • Data entry and data analytics regarding beneficiaries and business associates
 • Everyday use, update and maintenance of our digital tools
 • Carry out information and data retrieval searches using electronic databases
 • Arrange meetings for registering job seekers, for introducing Odyssea to potential hiring companies
 • Assisting in filtering of job seekers for relevant job positions
 • Providing logistics support for workshops, trainings and meetings

Qualifications and Requirements:

Essential: 

 • Bachelor’s degree
 • Background in the humanitarian field (either professional or educational)
 • Excellent computer skills (MS office, Google Drive, CRM)
 • Excellent writing, copy-editing and communication skills
 • Previous administrative experience in an office setting required
 • Excellent language skills (both in Greek and English)
 • Excellent organizational and planning capabilities.
 • Strong interpersonal skills, including patience, politeness and attention to detail
 • Commitment to equal opportunities and non-­discriminatory practices
 • Experience with data entry/Salesforce or other similar database software programs
 • Experience in delivering reports and key information to management
 • Implementation of matters related to confidentiality, data protection and any other relevant legal requirements

 

Desired

 • Able to manage own workload and support others to do likewise
 • Positive mindset with a can-do approach to work
 • Determined and tenacious – able to see projects through to completion
 • A commitment to continuous quality improvement
 • Exceptional verbal and written communication skills with the ability to vary style according to the audience.
 • Experience in publication and material design and layout work utilizing InDesign would be of benefit but not required.
 • Ability to work independently, establish priorities, and manage workload.

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to: [email protected] not later than Friday 02 April 2021, mentioning in the email subject: “Odyssea_ Office Assistant ”.Only shortlisted candidates will be contacted. Female candidates are highly encouraged to apply. Odyssea seeks to sustain and strengthen this diversity to ensure equal opportunities as well as an inclusive working environment for its entire workforce. Applications are encouraged from all qualified candidates without distinction on grounds of race, color, sex, national origin, age, religion, disability, sexual orientation and gender identity.

 

Employability Program Manager-Athens-ODYSSEA ACADEMY

Job Title: Employability Program Manager

Applications Deadline: Friday 02 April

Interviews: April

Start Date: May

Salary: Competitive, according to experience

Location: Odyssea Academy, Nikiforou Mandilara 17, Ag. Ioannis Rentis 182 33 (see on Google Maps)

 

Apply by sending a cover letter and CV to [email protected] with the subject line: “Odyssea_Program Manager”

Position Summary: 

Odyssea (A Non-Profit Organization based in Athens – Greece) has recently established a new Employability department and is looking for talented people to join its dynamic team in order to progress its impactful goals. Empowering someone with the skills needed to integrate with the world of work is one of the most important ways to create self reliance and agency. The role of the employability manager will be to spearhead this department strengthening private sector participation in workforce development. S/he will be managing a diverse portfolio of cases to employment, job matching and career management service.

Responsibilities:

 • Responsible for: Employability officer
 • Analyze and understand current employment context and related opportunities, identifying relevant professions that show growth
 • Mapping of relevant hiring companies and identifying active companies that are humanitarian friendly
 • Build additional relationships with employers and expand the current network, creating further employment opportunities appropriate to the needs of our job seekers.
 • Support enterprises by encouraging them to place vacancies with employment centres and helping with recruitment, contracts and HR issues.
 • Job match Odyssea’s Academy graduates & job seekers with vacancies and opportunities identified from our digital tools
 • Providing technical support and advising on technical and vocational qualification and training (TVET) and career guidance
 • Carry out detailed analysis and correlation of job positions to relevant skills needed in order to maximize the likelihood of successful and sustainable employment and encourage appropriate referrals.
 • Provide information and guidance to our beneficiaries on key knowledge areas including; CVs, Job searching, Interview skills Coaching and Training/Education, to enhance current and future employability.
 • Facilitate the qualitative and quantitative monitoring of the department through team meetings, focus groups, M&E forms, regular reporting and any other monitoring tools.

 

Required qualifications and skills

Essential

 • Previous experience in employment support services
 • Strong interpersonal skills and communication skills with the ability to manage and develop business partnerships/ relationships with employers
 • Evidence of excellent case management skills to deliver a quality service to a large total caseload
 • Well organized, structured and self-disciplined, with excellent time-management skills
 • Recruitment and talent identification experience will be considered as an asset
 • Solution-focussed and pro-active in problem-solving
 • Good networking and relationship management skills
 • Experience of developing and maintaining a network of stakeholder relationships; negotiating effectively in pursuit of common goals.
 • Knowledge and experience of Greek Employment Law as it relates to this type of service and role
 • Fluency in Greek and English

 

Desired

 • Background in the humanitarian or human resources field (either professional or educational)
 • Education in the career development, education, social service and/or human service-related field
 • Previous experience providing career and employment-based case-managed services
 • Finely tuned organisational skills and ability to work on one’s own initiative

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to: [email protected] not later than Friday 02 April 2021, mentioning in the email subject: “Odyssea_ Employability Program Manager ”.Only shortlisted candidates will be contacted. Female candidates are highly encouraged to apply. Odyssea seeks to sustain and strengthen this diversity to ensure equal opportunities as well as an inclusive working environment for its entire workforce. Applications are encouraged from all qualified candidates without distinction on grounds of race, colour, sex, national origin, age, religion, disability, sexual orientation and gender identity.

 

Employability Program Officer-Athens-ODYSSEA ACADEMY

Job Title: Employability Program Officer

Applications Deadline: Friday 02 April

Interviews: April

Start Date: May

Salary: Competitive, according to experience

Location: Odyssea Academy, Nikiforou Mandilara 17, Ag. Ioannis Rentis 182 33 (see on Google Maps)

 

Apply by sending a cover letter and CV to [email protected] with the subject line: “Odyssea_Program Officer”

Position summary:

Odyssea (A Non-Profit Organization based in Athens – Greece) has recently established a new Employability department and is looking for talented people to join its dynamic team in order to progress its impactful goals. Empowering someone with the skills needed to integrate with the world of work is one of the most important ways to create self reliance and agency. The role of the employability program officer will be to analyze the labor market information to identify job opportunities for Odyssea job seekers. It also involves supporting the team leader in all aspects related to performing profiling, job-matching and mentoring tasks to help job seekers find jobs within agreed timescales.

Responsibilities

 • Use labor market information to research and build additional relationships with employers, creating further employment opportunities
 • Expand network of hiring companies based on data collected and analysed by the employability officer by contacting the relevant hiring companies
 • Interview and register applicants on weekly basis
 • Propose jobs to job seekers
 • Propose people to companies
 • Follow up with jobseekers after referring them to employers, and /or after being hired
 • Maintain a record system, case notes and other electronic files to ensure high quality standards
 • Work closely with staff in the development of monitoring and documentation tools to capture the progress and outcomes of the project, as well as issue-based research tools
 • Support the development and timely implementation of Odyssea’s working plans related to aforementioned activities of responsibility.
 • Identify, map, report and develop relationships with relevant partner organisations focused on employability services.

 

Required qualifications and skills

Essential

 • Well organized, structured and self-disciplined, with excellent time-management skills
 • Ability to conduct data collection on the local labor market and enter collected information on job vacancies, training opportunities into the database.
 • Recruitment experience will be considered as an asset
 • Very strong interpersonal and communication skills
 • Experience in/flair for developing/working with digital platforms

 

Desired

 • Minimum of 3 years of relevant NGOs’ experience at officer level (working in the livelihoods programs – specifically training development)
 • Project planning, implementation follow-up and monitoring
 • Deeply motivated by and committed to humanitarian work
 • Persistent and focused on the tasks, but at the same time creative and open-minded
 • Quick learner; affinity to numbers as well as good understanding why details matter
 • Understanding of the rights and protection issues of vulnerable groups

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to: [email protected] not later than Friday 02 April 2021, mentioning in the email subject: “Odyssea_ Employability Program Officer ”.Only shortlisted candidates will be contacted. Female candidates are highly encouraged to apply. Odyssea seeks to sustain and strengthen this diversity to ensure equal opportunities as well as an inclusive working environment for its entire workforce. Applications are encouraged from all qualified candidates without distinction on grounds of race, colour, sex, national origin, age, religion, disability, sexual orientation and gender identity.


 

Medical Coordinator Assistant-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Medicine or paramedical (nurse or midwife) degree essential
 • Mandatory knowledge of English and Greek.
 • Essential working experience in migration context 6 months minimum
 • Mandatory working experience in MSF or other NGO’s for minimum 1 year.

To apply

Please send your CV and motivation letter in English quoting reference code “MedCo Assistant” in the subject line of the e-mail at:  [email protected]

Closing Date:  15/04/2021

https://bit.ly/3rAggZo

 

Nurse (Referral)-Lesvos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Essential recognized nurse degree/diploma and License to practice in Greece.
 •   Desirable 2 years of previous experience and previous experience in other NGO’s
 • Essential Greek and English.
 • Results and quality orientation, teamwork and cooperation, commitment to MSF principles, behavioral flexibility, stress management, service orientation

Post conditions:

 • Full time position
 • Annual gross salary: According to MSF Salary Policy
 • Private insurance

To apply

Please send your CV and a cover letter in English to the following email address, quoting reference code “Nurse Lesvos” in the subject line of the e-mail[email protected]

Closing Date:  04/04/2021

https://bit.ly/3sNi8iE


Προκήρυξη για μια θέση Βοηθού Γενικού Διαχειριστή έργου-ΑΡΣΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr[email protected], Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, αντίγραφο πτυχίου και δύο συστατικές επιστολές, έως την Δευτέρα 05/04/2021.

 Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών ή/και Ανθρωπιστικών Σπουδών
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση
• Άριστη γνώση αγγλικών
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
• Αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ομάδων
• Ικανότητα να προσαρμόζεται και να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης και αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
• Ικανότητα συνεργασίας, αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα
• Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες

Επιθυμητά προσόντα
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Συνεκτιμώμενα προσόντα
• Δίπλωμα Οδήγησης
• Εθελοντική Εργασία

https://bit.ly/39IYugD

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών για το Safe Zone Ριτσώνας-ΑΡΣΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις θέσεις των Κοινωνικών Λειτουργών καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Δευτέρα 05/04/2021 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο πτυχίου, βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ και δύο συστατικές επιστολές.

Απαραίτητα προσόντα
Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
• Συναφή εργασιακή εμπειρία
• Βεβαίωση Εγγραφής ΣΚΛΕ
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
• Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
• Οργανωτικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών).
• Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών.
• Μόνιμη κατοικία στην ευρύτερη περιοχή

Συνεκτιμώμενα προσόντα
Εμπειρία σε θέματα μεταναστών/ προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.
• Εθελοντική δράση ή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικότητες κοινωνικής δράσης.
• Δίπλωμα Οδήγησης.

https://bit.ly/3w5EEFP

 

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Γιάννενα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Πολύ καλήγνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο (δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή ευρύτερα προηγούμενη εργασία στο προσφυγικό αντικείμενο).
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους οδήγησης)

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών).

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως τις 1/4/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στα Γιάννενα – Πρόγραμμα ΠΥΛΗ».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/31xqkYs

 

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού/ών Λειτουργού/ών στην Ανατολική και Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος(θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Πολύ καλήγνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο (δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή ευρύτερα προηγούμενη εργασία στο προσφυγικό αντικείμενο).
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους οδήγησης)

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών).

 Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]έως τις 01/04/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στηΘεσσαλονίκη – Πρόγραμμα ΠΥΛΗ».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/2QFAynp


 

Καθαριστής/ΚαθαρίστριαΣίνδος-SOLIDARITY NOW

Απαιτήσεις

 • Όλοι οι υπάλληλοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα του Οργανισμού για την επαγγελματική συμπεριφορά και τις πολιτικές απασχόλησης.
 • Να λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της οργάνωσης καθημερινά, εντός και εκτός των γραφείων
 • Εχέμυθος-η
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί προσόν
 • Καθαρός-ή και οργανωτικός-ή
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Φιλικός-ή και υπομονετικός-ή
 • Καλή φυσική κατάσταση και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες στρες
 • Η Ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητη
 • Γνώση Αραβικών ή Φαρσί θα θεωρηθεί πρόσθετο πλεονέκτημα
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή ανώτερο

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την επιστολή σας στην διεύθυνση thes–[email protected]  μέχρι τις 09 Απριλίου 2021 αναφέροντας στο θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «SN Καθαριστής/ Καθαρίστρια_Σίνδος».

https://bit.ly/39uhU8O

 

Accommodation Supervisor-Sindos-SOLIDARITY NOW

Requirements

 • Degree from Technical Institutions
 • Experience in real estate management would be an extra asset.
 • Strong administrative skills
 • Excellent IT skills, excellent use of Microsoft Office (Word, Excel, outlook etc) & internet
 • Native in Greek, Fluent in English (both written and spoken)
 • Excellent organizational and coordination skills
 • Ability to work under pressure
 • Practical ability
 • Attention to detail
 • Good oral and written communication skills
 • Be a team player and self –initiative worker

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to  [email protected] mentioning in the email subject “Accommodation supervisor _ESTIA_ Sindos”.

https://bit.ly/2Pkm9wz

 

Farsi Interpreter-Elaionas-SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

Essential

 • Fluent in Farsi
 • Previous Experience in relevant position
 • Familiar with refugee and migration Issues
 • Cross cultural awareness and understanding
 • Computer literacy & numeracy
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills

Desired

 • Field work experience e.g., in camps or temporary settlements
 • Interest and experience to work with vulnerable groups
 • Fluent in Greek or English

Interested candidates should submit in a single document their Resume/CV with an introductory text in English to: [email protected] by April 9th, 2021 mentioning in the email subject “Farsi Interpreter_Elaionas”.

https://bit.ly/3waSMgO

 

Interpreter (French) and knowledge of at least one African language-Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • Excellent command of French and at least one African dialect (knowledge of Lingala will be considered as an asset);
 • Excellent command of Greek and/or English language;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support and respect;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

Desired

 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered an asset
 • Field Working Experience in Camps/Temporary Settlements of refugee/migrant population
 • Computer literacy

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Interpreter French_BRC”.

https://bit.ly/2PH5iDY

 

Interpreter (Farsi)-Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • Excellent command of Farsi and/or Dari;
 • Excellent command of Greek and/or English language;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support and respect;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

Desired

 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered an asset
 • Field Working Experience in Camps/Temporary Settlements of refugee/migrant population
 • Computer literacy

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Interpreter Farsi_BRC”.

https://bit.ly/3dkM0MW


 

Community Worker-Thessaloniki-ACTIONAID

Requirements:

We are currently recruiting a dynamic professional with an academic degree in sociology, social policy, or social work and at least three (3) years of working experience in similar roles to liaise with the youth of Thessaloniki, develop networks and encourage connections. To support youth in taking leadership of community initiatives and implementing plans to make improvements in their community. To coordinate report on and maintain community projects, with emphasis on civic engagement through arts, within AAH Thessaloniki Center and in the metropolitan area of Thessaloniki. We are looking for candidates with a human-oriented personality, excellent communication, and strong interpersonal, organizational, and multi-tasking skills. Experience and interest in working with marginalized or vulnerable populations will be considered an asset.

https://bit.ly/39uZYLg


 

ESTIA II Project Officer, Apartment Outreach-Athens-CRS

Education and Experience

 • Bachelor’s degree required. Technical or legal background preferred. Additional experience may substitute for some education.
 • Minimum of 2-3 years of work experience in project support. Experience in the field of shelter and for an NGO would be a plus.
 • Experience in participatory action planning and community engagement.
 • Experience monitoring projects and collecting relevant data preferred.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).

Personal Skills

 • Observation, active listening, and analysis skills with ability to make sound judgment
 • Good relationship management skills and the ability to work closely with local partners and community members
 • Attention to details, accuracy, and timeliness in executing assigned responsibilities
 • Proactive, results-oriented, and service-oriented

Required/Desired Language: Fluency in Greek and English, both written and spoken

Interested candidates are welcome to apply by sending their CV in English with email mentioning in the subject line the title of the position “Project

Officer – Apartment Outreach”.

The deadline is April 10th.

https://bit.ly/3w9JUIp

 

Procurement Assistant-Athens-CRS

Education and Experience

 • Bachelor’s Degree in Business Administration or related field is preferred. Professional certification is a plus.
 • Minimum of 2 years work experience in procurement/purchasing management, logistics, supply chain, administration, preferably with an international organization.
 • Good knowledge of various donor procurement regulations (i.e., USAID, EU, UN) is a plus.
 • Knowledge of international and national procurement regulations and local market conditions.
 • Knowledge of contract terms, as well as a proven ability to successfully complete purchase orders according to specifications.
 • Proficient in MS Office package (Excel, Word, PowerPoint). Experience with database management systems (e.g., MS Access) highly desirable.

Personal Skills

 • Good planning and coordination skills and ability to prioritize competing priorities effectively
 • Good analytical skills with ability to make independent judgment and decisions
 • Proactive, results-oriented, and service-oriented with focus on meeting customer needs
 • Ethical conduct in accordance with recognized professional and organizational codes of ethics
 • Good negotiation, communication, and relationship management skills
 • Required/Desired Foreign Language Excellent written and oral English

Interested candidates are welcome to apply by sending their CV and Cover Letter in English with e-mail mentioning in the subject line the title of the position “Procurement Assistant”. The deadline is April 12th.

https://bit.ly/3rAsgu2

 

Human Resources Officer-Athens-CRS

Education and Experience:

 • Bachelor’s degree in Human Resources Management or Business Administration required.
 • Minimum of three years work experience in HR, preferably with an International or local NGO and good knowledge of HR best practices and standards.
 • Fluency in English & Greek
 • Experience with and knowledge of employment laws, regulations, policies, principles, concepts, and practices. Good understanding of the local labor law.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint), Web Conferencing Applications, HRIS.

Personal Skills:

 • Strong relations management abilities. Ability to relate to people at all levels internally and externally. Strategic in how you approach each relationship;
 • Strong customer service ethic and abilities;
 • Very good planning, coordinating, and organizing skills;
 • Able to maintain confidential information;
 • Proactive, resourceful, solutions-oriented and results-oriented;
 • Excellent communication and interpersonal skills;

Interested candidates are welcome to apply by sending their CV and Cover Letter in English with email mentioning in the subject line the title of the position ‘’HR Officer’’.

The deadline is April 4th.

https://bit.ly/2QGjhdN


 

Κοινωνικός/η Λειτουργός-Χίο-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Κοινωνικής εργασίας.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής από τον Σ.Κ.Λ.Ε.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως κοινωνικός/ή λειτουργός.
 • Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, PPT, δυνατότητα χειρισμού βάσης δεδομένων).

Επιθυμητά προσόντα

 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης, διαχείριση κρίσεων.
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος με αντικείμενο συναφές στην κοινωνική εργασία ή/και στο προσφυγικό πεδίο.
 • Επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη του προσφυγικού πληθυσμού σε τοπικό ή διεθνή φορέα.
 • Δίπλωμα οδήγησης β’ κατηγορίας (χρήση ΙΧ αυτοκινήτου που παρέχεται από το ΕΣΠ).

Τι προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Μηνιαία κάλυψη εξόδων σίτισης, στέγασης και επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) [εδώ.] με Θέμα: ΚΛΧΙΟΣ_300321

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/04/2021

https://bit.ly/3rJCNmN

 

Διερμηνέας-Χίος-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Βασική γλώσσα: Αραβικά
 • Γλώσσα επικοινωνίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας (για χρήση ΙΧ αυτοκινήτου που του παρέχει το ΕΣΠ).

Τι προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Μηνιαία κάλυψη εξόδων σίτισης, στέγασης και επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) [εδώ.] με θέμα: ΔΙΕΑΡΑΧΙΟΣ_300321

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής,
δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους υποψηφίους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/04/2021

https://bit.ly/31ykIxi

 

Χειριστής/στρια Υποθέσεων/Case Worker-Αλεξάνδρεια Ημαθίας-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικής εργασίας ή Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών ως κοινωνικός/ή λειτουργός ή ψυχολόγος.
 • Επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη του προσφυγικού πληθυσμού σε τοπικό ή διεθνή φορέα σε τομείς παιδικής προστασίας ή υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με το αντικείμενο εργασίας.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευελιξία, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα.
 • Κάτοχος Ι.Χ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) [εδώ.] με θέμα: CWΑΛ_240321

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής, δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους υποψηφίους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11/04/2021

https://bit.ly/31wcUMj

 

Δικηγόρος-Χίος-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής.
 • Εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως δικηγόρος.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο.
 • Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του προσφυγικού δικαίου .
 • Καλή γνώση διαδικασιών ασύλου και θεμάτων που άπτονται του προσφυγικού.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας, τήρηση προθεσμιών.
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολυεπαγγελματικό πλαίσιο (με διερμηνέα/ ΚΛ/κλπ.) και ικανότητα εργασίας σε ομάδα.
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων.
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα.
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες ευμετάβλητες – προσαρμοστικότητα.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας (χρήση ΙΧ αυτοκινήτου που παρέχεται από το ΕΣΠ).

Τι προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Μηνιαία κάλυψη εξόδων σίτισης, στέγασης και επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) [εδώ.] με Θέμα: ΔΙΚΧΙΟΣ_300321

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/04/21

https://bit.ly/2PIAove


 

Senior Project Manager-Larissa-IED

Requirements:

 • Bachelor’s degree in business, economics or related field
 • Master’s degree in MBA or Project Management will be considered as an asset
 • 2+ years previous working experience as a manager of national and/or European co-funded projects
 • Fluency in oral and written English
 • Travel availability
 • IT literacy (e.g. Microsoft tools)
 • Strong interpersonal skills and extremely resourceful
 • Excellent communication skills
 • Proven ability to solve problems creatively
 • Ability to work as a member of a team

https://bit.ly/3cevsa1


 

Information Management Officer-Athens-INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS ANDRED CRESCENT SOCIETIES

Ideal Profile

Education and Experience

Required:

 • Relevant university degree or higher education in computer science / information management
 • 3 to 5 years of proven experience in information management and data analysis in humanitarian contexts
 • Experience in assessment design and data management related to large scale inter agency or sectoral needs assessments, maintaining existing databases and information sharing systems deployed for the Operation
 • Experience in undertaking and managing complex, large scale humanitarian needs
 • Experience in designing, conducting and analysing large surveys in emergencies, establishing clear and structured information processes and data flows within and for all relevant stakeholders
 • Experience in creating/generating information products such as maps, infographics and other data visualizations to support the decision-making process and cover the information needs for the Operation

Preferred:

 • Professional experience in the development and use of GIS, database systems, data visualisation and other information management tools and mechanisms, including mobile data collection tools, such as Kobo, for data gathering in the field
 • Working experience within the Red Cross/Red Crescent Movement

Knowledge, Skills & Abilities

Required:

 • Knowledge of data analysis as well as data visualization
 • Knowledge of database or data manipulation software: ACCESS, Excel, MySQL or PostGreSQL, and/or other statistical programmes (STATA or SPSS) and/or programming languages (R or Python)
 • Strong knowledge of data visualization (Either Tableau, Power BI or d3)
 • Strong analytical skills and ability to handle complex issues and data
 • Excellent written and verbal communication skills are essential with the ability to craft an analytical narrative from data findings
 • Good understanding of humanitarian responses, actors involved, and the role of evidence-based decision making for the delivery of humanitarian action
 • Strong interpersonal skills and diplomacy in order to manage relationships with many stakeholders and in a complex situational environment
 • Solid skills in teamwork and coordination so as to be able to bridge the communication between decision makers and technical personnel
 • Excellent analytical and problem solving skills, including the ability to synthesize, process and prioritize large amounts of information
 • Strong attention to detail in both listening and visualisation design
 • Ability to work towards tight deadlines and handle multiple tasks

Preferred:

 • Understanding emergency IFRC planning mechanisms and outputs (Emergency Appeal, Emergency Plan of Action & Operational update)
 • Additional skills in database management, web design and programming, and internet technologies

Languages

 • Fluency in English language (both oral and written) is required
 • Fluency in Greek language (both oral and written) will be an asset
 • Good command of another IFRC official language (French, Spanish or Arabic) is an asset

Interested candidates may apply by the 11th of April

https://bit.ly/3wesNFi


 

Hygiene Promoter (Farsi/Dari language skills)-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Selection Criteria and Skills

 • Hygiene Promoters will require Farsi, Dari and English skills
 • Other languages will be considered a plus (Greek, Arabic or French)
 • Prior knowledge of health, hygiene, teaching, or community development
 • Affinity with and basic understanding of working with refugees.
 • Openness and willingness to work with people from different backgrounds.
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community
 • Excellent social, communication and listening skills.
 • Numeracy, and record keeping skills.
 • Ability to work independently and in a team.

https://bit.ly/3u7SWDX

 

Interpreter/Cultural Mediator (Farsi)-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Bachelor’s degree in Translations, social sciences, or equivalent combination of education and work in interpretation;
 • Proven experience in interpretation/ cultural mediation, especially in the refugee response;
 • Certification in cultural mediation is considered as an advantage;
 • Experience working in child protection programs highly desirable;
 • Strong communication skills (written and spoken) in mother language, English and/or Greek and ability to translate into English and/ or Greek and vice versa;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Candidates must be able to adapt to a changing context, feel comfortable working in unstable and often insecure environments;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3diAZvx

 

Soft Skills Training Officer-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Bachelor Degree in a related field (humanitarian, social sciences, education), master’s degree a plus;
 • Minimum 2 years experience in the field of training; teaching; project management; program support or private sector engagement. NGO experience preferred.
 • Experience supervising, leading, mentoring and coaching teams is required, ideally in a cross-cultural setting;
 • Experience in education and/or integration programs is an asset;
 • Experience delivering classes in non-traditional contexts and familiarity with new educational methods and technologies (e-learning platforms) is desirable
 • Knowledge of career path options, especially those paths accessible to migrants;
 • Excellent communication skills, with fluency in written and spoken Greek and English;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Personal qualities: Works well in and promotes teamwork, comfortable in a multi-cultural environment, flexible and able to handle pressure well;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook.

https://bit.ly/3sDQLYp

 

Technical/EH Team Leader-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Selection Criteria and Skills:

 • Minimum 2 years of relevant experience in WASH / Hygiene mainly in a humanitarian / recovery context or in refugees’ camps context.
 • Bachelor’s degree in water / environmental / management, or experience to match.
 • Excellent skills in Office package and inventory systems.
 • Good knowledge of WASH and/or hygiene / medical protocols.
 • Fluency in Greek and English.
 • Affinity with and basic understanding of working with refugees.
 • Openness and willingness to work with people from different backgrounds.
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community.
 • Excellent social, communication and listening skills.
 • Numeracy, and record keeping skills.
 • Ability to work independently and in a team.

Professional Standards:

 • The Technical / EH Team Leader is required to adhere to the IRC Way Standards for Professional Conduct and the IRC country employment policies.
 • Adhere to the Code of Conduct every day – in the site and in the community.
 • Maintain confidentiality.
 • While in transit sites, all IRC staff must wear appropriate IRC visibility.

https://bit.ly/31vA31k

 

Somali Speaker Social Media Moderator-GREECE-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements

 • Holding a work permit in Greece
 • High emotional intelligence (our users are in difficult periods of their lives and moderators need to sympathize with them).
 • A native speaker of Somali. Fluency in Arabic considered an asset.
 • Fluent in English and Somali (Writing: C1, Reading: C1, Listening: B2, Speaking: B2)
 • Able to translate and interpret from English to Somali and vice versa.
 • Fast learner.
 • Integrity.
 • Humility.
 • Good judgement.
 • Ability to work autonomously.
 • Respect for people of all walks of life.
 • A team player.
 • Fantastic attention to detail
 • An understanding of the subtlety of language and an ability to apply communication guidelines in written responses.
 • Strong computer proficiency and well acquainted with basic software tools – can navigate autonomously in Windows, Android, Skype, Microsoft Suite and Google docs.
 • Good typing speed.
 • Knowledge of social media platforms and how refugees use them.
 • An understanding of the power and importance of information.

https://bit.ly/3cxT7lY

 

Facilitator (safe spaces for children)-Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Responsibilities:

 • Use child-centered approaches and provide a safe environment for playing, socializing and learning according to established schedules and routines in the safe spaces in the RIC or in different environments, when needed;
 • Lead games and activities and regularly revise them and adapt them to the needs of the children and parents/caregivers;
 • Help in setting schedules for daily/weekly activities for children;
 • Carry out appropriate activities for parents/caregivers;
 • Closely supervise children during group play and ensure they are safe while receiving services in the SSC;
 • Appropriately handle any crises or issues that arise in the SSC;
 • Create a positive and trustful atmosphere while interacting with children and parents, encouraging them to express their needs and ensuring their feeling of safety;
 • Ensure children at risk are identified and referred internally to the outreach and case management team;
 • Observe children with special needs and ensure they are well integrated into the activities and if needed refer them to relevant services;
 • Take children’s attendance for each session, keep accurate, daily updated records and safely store them;
 • Answer questions from community members and parents about what activities are taking place in the SSC;
 • Maintain effective communication with parents/caregivers and establish professionals but caring relationships with them and their children;
 • Identify and provide materials required for activities preferred by children, in coordination with relevant departments and procurement procedures;
 • Attend trainings organized by the IRC and/ or other organizations;
 • Adhere to the Code of Conduct, Child Safeguarding Policy and IRC Way Standards for Professional Conduct;
 • Other duties as assigned by the supervisor to enable and develop IRC programs

https://bit.ly/39ouHcI

 

MHPSS Interpreter Farsi/Dari-Chios-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Bachelor’s degree in Interpretation, social sciences, or equivalent combination of education and work experience in an English-speaking context.
 • Experience working at international development programs highly desirable
 • Experience in translation/ interpretation services
 • Strong communication skills (written and spoken) in Farsi and Dari and ability to interpret into English/Greek and vice versa
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures
 • Experience of working with refugees and vulnerable groups of people and especially people with mental health concerns is an asset
 • Ability to meet deadlines and work under pressure
 • Ability and composure to deal with crises and stressful incidents
 • Responsiveness to queries and referrals as and when needed and able to manage a varying workload
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people
 • Flexibility, openness to others, patience, empathy, humanitarian motivation
 • Experience of providing interpretation in MHPSS programs is an asset
 • Training in interpretation or intercultural mediation is an asset
 • Ability to interpret via phone
 • Fluency in Greek or English

https://bit.ly/3rCrHjl


453/ Κοινωνικός Λειτουργός-Τρίπολη-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, excel, internet, power point)
 • Άριστη ικανότητα συγγραφής επιστολών προς φορείς, υπηρεσίες και χορηγούς
 • Άδεια οδήγησης

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

αναγράφοντας τον κωδικό 453.

https://bit.ly/3m6T3Nu

 

431/Νοσηλετυής/τρια-Αθήνα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα,
αναγράφοντας τον κωδικό «431».

https://bit.ly/3rzipV9

 

451/Ψυχολόγος-Λάρισα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση χειρισμού social media) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για άντρες)
 • Κάτοχος διπλώματος ΙΧ

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Ευχέρεια γραπτής και προφορικής συνδιαλλαγής και επικοινωνίας
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Επιθυμητή η εθελοντική εμπειρία
 • Επιθυμητή η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Ικανότητα συνεργασίας και σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό «451».

https://bit.ly/2OaE0Wq