Job Adverts 3/12/2020

Humanitarian Field

 

Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας – Αθήνα – ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΤΙΑ ΙΙ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της  παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας» – Μία (1) θέση

Περίληψη θέσεων εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι μας προσφέρουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης, παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων.

Οι συγκεκριμένη θέση αφορά το Πρόγραμμα Στέγασης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα (ESTIA II).

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα

Ο ρόλος του/της Προϊσταμένου Κοινωνικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει τα παρακάτω χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

 • Συντονισμός του έργου των Υπεύθυνων Υποθέσεων (Κοινωνικών Λειτουργών) του προγράμματος.
 • Καθοδήγηση των Υπεύθυνων Υποθέσεων στην αντιμετώπιση περιπτώσεων που απαιτούν εμπλοκή των αρχών.
 • Υποστήριξη των Υπεύθυνων Υποθέσεων μέσω Συμβουλευτικής Διεργασίας για τον ρόλο τους στο προσφυγικό πλαίσιο.
 • Συμμετοχή στην Διεπιστημονική Ομάδα της Οργάνωσης για διαχείριση κρίσεων (crisis management).
 • Συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο της Οργάνωσης για καθοδήγηση σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται οι αρχές.
 • Συντονισμός συναντήσεων με τους Υπεύθυνους Υποθέσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τις οποίες συζητούνται δύσκολες υποθέσεις, ανταλλάσσονται εμπειρίες και καλές πρακτικές, δίνονται κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις διαδικασίες της Οργάνωσης και την επαγγελματική ηθική.
 • Αξιολόγηση των Υπεύθυνων Υποθέσεων με ταυτόχρονη καθοδήγηση για βελτιστοποίηση της απόδοσής τους.
 • Σύνταξη ημερήσιων, εβδομαδιαίων και μηνιαίων αναφορών και εκθέσεων σε ελληνική / αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργασία με τον Συντονιστή Υπεύθυνων Πεδίου (ΣΥΠ) με σκοπό τη σωστή διαχείριση των ομάδων του Προγράμματος (Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΚΛ), Υπεύθυνοι Πεδίου (ΥΠ), Διερμηνείς κτλ.)
 • Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προγράμματος (ΥΠ) για την αξιολόγηση των αναγκών του προγράμματος και την υλοποίηση των αντίστοιχων αποφάσεων.
 • Συνεργασία σε καθημερινή βάση με επαγγελματίες από άλλες ομάδες που παρέχουν άλλες υπηρεσίες.
 • Συνεργασία με τους δωρητές για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις, εκπροσώπηση της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.
 • Προτάσεις προς τον Υπεύθυνο Προγράμματος για βελτιώσεις στην ροή του προγράμματος.

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας / Ψυχολογίας απαραίτητο, μεταπτυχιακός τίτλος θα προτιμηθεί .
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας, εκ των οποίων τα 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση ευθύνης.
 • Εμπειρία εργασίας με ευάλωτες ομάδες ή/και πρόσφυγες – μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άψογα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα ευελιξίας και ομαδικού πνεύματος.
 • Ικανότητα διαχείρισης ομάδας.
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ και χρήσης Microsoft (Word, Excel και Outlook).
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο, με επιθυμητή τη γνώση και άλλων γλωσσών όπως γαλλικών, αραβικών και φαρσί.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.

Δυνατότητα για Ταξίδια

 • Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών. 

Εργασιακό Περιβάλλον

 • Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  σε  κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΠΚΥ 12/20

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενου εργοδότη, εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ.  10432, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η  Δεκεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Ιωάννης Πάτσης


Cultural Mediator – Athens – VELOS YOUTH CENTER

Position: Bangla & Urdu Cultural Mediator

Placement length: 6 months

Location: Athens

Position type: Full time

Salary: 800 net of all taxes (+ Easter, Summer and Christmas Bonuses)

Starting Date: ASAP

Application Deadline: 7th December 2020

Since May 2017 Velos Youth has been working in Athens with young people aged 16 – 21 who face difficulties accessing vital resources. Young people and minors are often considered the least priority therefore Velos focuses on this age group to support them and their right to asylum, health and mental health, housing, protection, education and employment.

The centre provides:

 • A daytime sanctuary through a safe and relaxed space where young people can access support from both professionals and members of the refugee community.
 • A Personal & Social Development Program of activities focused on wellbeing and social / interpersonal development.
 • A centralised hub for recreational and learning activities and opportunities, as well as the making of referrals to specialised external services.
 • Situation support and monitoring through a case management system integrating individual development on key areas including health, housing, education, employment and legal support.

Read more on https://www.velosyouth.org/

Job Description:

Velos is looking for a cultural mediator to interpret from Bangla/Urdu to English. The role will be primarily based in the youth centre, 5 days a week, supporting workshops and one to one conversations. During quarantine periods due to Covid-19, the role will be based from home will. The ideal person will have experience interpreting between the advertised languages as well as working with young people. Velos is a space where young people can feel safe and supported and the successful applicant needs to have patience and understanding for a teenage population living in challenging circumstances.

 Applicants must be 22 years old and over (due to the age of young people attending Velos

Key Roles and Responsibilities:

 • Interpreting in one to one meetings between young people and youth support workers.
 • Providing interpretation in a variety of workshops and activities within Velos.
 • Translating written material such as posters and informative documents.
 • Developing daily activities, having discussions with the YP, and observing the YP’s needs and situations
 • Organising and coordinating reception into the youth centre
 • Assisting with outdoor activities.
 • Supporting the day to day running of Velos Youth including cleaning and other daily tasks.
 • Attending team meetings.

Skills & Experience

Essential

 • Experience in Cultural Mediation or interpretation.
 • Experience in interpreting 1-1 conversations which may involve sensitive content.
 • Competence in Bangla, Urdu and English.
 • Good written communication in Bangla and Urdu.
 • Strong interest in working with young people.
 • Ability to engage with adolescents from different cultural backgrounds.
 • Good communication skills and ability to work as part of a diverse team.
 • Capacity to work in complex, stressful and intensive contexts.
 • Commitment to applying relevant policies.
 • A ‘yes’ attitude and willingness to support Velos Youth Centre in daily tasks.

Desirable

 • Competence in Greek, Arabic, Farsi/Dari, Pashto and/or French.
 • Experience of working with young people aged 16-21yrs.
 • Experience of interpreting online.
 • Good knowledge of children’s/adolescent’s rights and related matters.
 • Good understanding of equal opportunities, cultural diversity, active inclusion and gender issues.

 To apply please send an email to [email protected] with your CV or a document with details of your experience. In your email please also answer the following question:

 • How do you think your experience would benefit Velos and the young people who attend?

Application deadline is 7th of December 2020. Successful short-listed applicants will be invited for an interview in the second week of December.


Psychologist – (Case Worker) – Athens – SAO ASSOCIATION HELLAS 

Title:   Psychologist – (Case Worker)

Location: Athens          Languages: Greek and English

Overview: The psychologist will be responsible for providing psychosocial support, case management and counseling to vulnerable women and girls and survivors of gender-based violence at the Amina Centre for Displaced Women in Athens

Requirements:

 • Licensed psychologist
 • Minimum one-year professional experience
 • Computer literacy
 • Desired experience in psychosocial and group program implementation
 • Desired experience of providing support to women and girls survivors of gender-based violence
 • Desired experience in multicultural counselling and working with translators
 • Desired experience with migrant communities
 • Desired knowledge and/or experience using pathways and procedures of urban settings
 • Preferred knowledge of different therapeutic techniques

Responsibilities include but not limited to:

 • Manage cases and provide psychosocial support to vulnerable women and girls
 • Individual counselling
 • Group counselling interventions
 • Conduct psychological and risk assessments
 • Refer clients to other professionals when necessary
 • Keep updated clinical records and data files

Competencies, Skills and Abilities:

 • To uphold professionalism, excellence and support for the beneficiaries
 • Demonstrate integrity
 • Adherence to policies and guidelines of SAO Association Hellas
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Excellent organisational capacity
 • Ability to make high-quality decisions in stressful situations

How to apply:

 • Please send a cover letter and an updated CV to the Field Director Greece, Tereza Lyssiotis

( [email protected]) by December 21st. Both must be in English. The email should be titled For the Position of Psychologist, Athens.

 • SAO Association Hellas has the right to recruit a candidate who matches the required profile before the deadline expires. Applicants must be aware that SAO Association Hellas cannot sponsor a non-EU citizen or non-Greek resident for all the legal steps required to get a work permit and/or residency permit in Greece. The Contract will be under the Greek Labour Law.

Asylum lawyer -Athens-GOODWILL CARAVAN

Starting Date: As soon as possible
Status: Full time
Background:
Goodwill Caravan is a small humanitarian charity operating in the UK and in
Greece. We run humanitarian protection projects for vulnerable refugee families,
orphans, detained unaccompanied children at risk of organ trade, trafficking and
kidnappings if left in detention centres, prisons or homeless on arrival to the Greek
islands.
Our vision is of a world in which children affected by war or natural disaster can live
safe and fulfilled lives. This vision drives our mission to deliver life-changing
humanitarian support to refugees and others in greatest need, regardless of identity.

Our current projects include:
– Legal support for refugees
– Providing legal support to minors, unaccompanied minors, families and vulnerable
refugees detained in detention centres or stuck in refugee camps
– Offering safe shelter to vulnerable refugees
– Weekly distributions of food, clothing and necessities
– IT centres and skills workshops
– Accompaniment services for medical transport in remote refugee camps and for
asylum services
– Educational/vocational training

Job Title: Lawyer
Location: Knidou, 104 40, Athens, Greece
Status: Your role is on a full time basis of 40 hours per week.
Contract open to renewal depending on performance review at the end of 3-month
period by board members. First month being a trial period.

Job Description to include but is not limited to the following:
Description of Services: Procedures/ Assistance with:
● Family Reunification
● Access to asylum procedure
● Border procedure (admissibility)
● UAC/UAM Prison/Detention release court
● 1st interview for asylum in Greece
● Issuing of ID cards and passports
● Applications to speed up the procedures
● Appeals to rejections, Court procedures against detention families
● Provide asylum support for GWC shelter families twice a month (get
families to visit office in two groups) and conduct individual updates of their
asylum cases.
● Create individual files for these families in GWC office in clearly labelled
excel database to be regularly updated.
● Ensure that all families with GWC have legal residence in Greece and cash
card applications.
● Be the emergency contact for any legal emergencies
● See our families from our shelters in our office once a month in one working
day. If you feel there is not enough time to assess their legal asylum claims in
one working day, this can be stretched over two working days which will be
reflected in your weekly report.
● Weekly reports must be completed once a week in the format provided by
the management team and updated on excel sheet. Data must match. Reports
must be sent to the management team which includes Lead coordinator in
Greece and CC board members in the UK. Weekly reports are mandatory and
non-negotiable.
● NGO and organizational legal support such as NGO registrations and
conflicts with landlords
● Communications with Reception and Identification service, Governmental
organizations and other relevant legal entities.
There are vast differences on the time allocated on each case based on their nature but
on average each client should be called once every two weeks with the support of the
legal coordinator.

Nationalities of “clients”: Stateless, Syria, Iraq, Kuwait, Afghanistan, Iran, Pakistan,
Sudan, South Sudan, Eritrea, Algeria, Tunisia, Morocco, Georgia

Procedures assisted: Family Reunification, Access to asylum procedure, Border
procedure (admissibility), 1st interview for asylum in Greece, Issuing of ID cards and
passports, Applications to speed up the procedures, Appeals to rejections, Court
procedures against detention

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to
[email protected] mentioning in the email subject “GWC Asylum lawyer”.
GWC is an equal opportunity employer.

Persons with disabilities and from vulnerable
and disadvantaged groups are strongly encouraged to apply.

Due to the urgency of recruitment, GWC reserves the right to complete the
process as soon as the suitable candidate has been identified.


EU Finance Coordinator – Athens – ACTIONAID ΕΛΛΑΣ

Requirements:

We are currently recruiting a dynamic professional with an academic degree in Accounting / Finance or another related field and at least three (3) years of working experience in relevant position to coordinate and administer ActionAid Hellas (AAH) financial and accounting entries related to EU and Local funded projects and ensure compliance with the Greek Accounting & Taxation authorities and EU/Local program guidelines. We are looking for candidates with excellent organizational and analytical thinking skills, along with attention to detail. Experience in financial reporting and demonstrated experience in the use of ERP Systems are mandatory.

https://bit.ly/2HYz0kq


 Information Communications & Technology (ICT) Officer – Ioannina – ASB

Requirements:

 • BS/BA in Information technology or related field. MS/MA preferred.
 • At least 3 years of experience in information technology system (IT) is required with focus on managing projects with time sensitive deliverables in complex settings.
 • Experience in both hardware and software requirements in local area networking (LAN)
 • Experience in the configuration of internal email system as per the local area networking (LAN)
 • Exclusive knowledge of internet, proxy, pop mail, and TCPIP settings, Linux and windows applications.
 • Experience for upright maintenance of all internet account, Logins and account status
 • Demonstrated attention to detail and ability to follow procedures, meet deadlines and work independently and cooperatively with team members is required
 • Ability to troubleshoot, plan and design low maintenance systems is a must
 • Ability to trouble-shoot and maintain both wireless and cable connections is required
 • Must understand, follow and implement existing policies on IT equipment use and best practices.
 • Effective verbal and written communication in Greek and English is required
 • Availability to travel between office locations is required

CV and a Cover Letter have to be sent in English clearly stating the “ ICT-OFF/IOA ” on the subject field.

https://bit.ly/2JloHI6

 

 

NFE Senior Officer – Diavata, Thessaloniki – ASB

Requirements:

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Completed Bachelor’s degree in humanities, sciences, or other related study;
 • Master’s degree in Education will be an asset
 • Minimum three (3) years of professional work experience in non-formal education, with at least one (1) year of experience working with NGOs and/or with minority groups.
 • Technical knowledge and skills in the field of teaching, including classroom management, positive discipline, active learning and intercultural education
 • Experience engaging with parents and communities in order to improve attendance, and to address students’ needs
 • Experience adapting teaching and learning material to the needs of students
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context will be an asset

Other:

 • Strong communication skills
 • Strong computer skills
 • Ability to multitask, to deal with strict deadlines and to handle pressure
 • Strong sense of personal integrity
 • Excellent organizational and planning skills
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, ability to improvise flexibility, cultural and environmental sensitivity
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required.
 • Patience, a ‘can-do’ mentality.
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Clear understanding of how to manage sensitive and confidential information

CV and a Cover Letter have to be sent in English clearly stating the “ SNR/EDU/OFF/SKG ” on the subject field.

https://bit.ly/3fZL15K


Project Assistant_Shelter – Athens – CATHOLIC RELIEF SERVICES

Typical Background, Experience & Requirements: Education and Experience:

 • Bachelor’s degree preferred.
 • Minimum of 2 years of work experience in project support. Experience in the field of Shelter Program and of an NGO would be a plus.
 • Additional education may substitute for some experience.
 • Experience in participatory action planning and community engagement.
 • Experience monitoring projects and collecting relevant data preferred.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).

Personal Skills:

 • Excellent communication skills required
 • Observation, active listening and analysis skills with ability to make sound judgment
 • Good relationship management skills and the ability to work closely with local partners and community members
 • Attention to detail, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities
 • Proactive, results-oriented and service-oriented

Required/Desired Foreign Language: English

CV and a Cover Letter have to be sent in English  mentioning in the subject line the title of the position ‘Project Assistant_Shelter’’.

https://bit.ly/3qo6B94

 

 

Finance Assistant – CATHOLIC RELIEF SERVICES

Basic Qualifications:

 • Bachelor Degree in Finance/Accounting required. Professional diploma/Certificate or courses in Accounting, Finance, Economics, or Business Administration a plus.
 • Minimum of two years work experience in a similar role with some familiarity of standard accounting practices. Experience with an international organization a plus.

Required Languages – List languages required to perform the job

Travel – Not required to travel.

Knowledge, Skills and Abilities:

 • Excellent organizational skills with great attention to detail
 • Ethical conduct in accordance with recognized professional and organizational codes of ethics
 • Proactive, resourceful, solutions oriented and results-oriented. Able to meet deadlines.
 • Strong customer service ethic and abilities. Ability to work collaboratively.

https://bit.ly/33BMsST

 

 

Housing Facilitation Unit Team Leader: Short-term Assignment – CATHOLIC RELIEF SERVICES

Typical Background, Experience & Requirements:

Education and Experience:

 • Bachelor’s Degree in International Development, International Relations or in the field of Social Sciences required. Additional experience may substitute for some education.
 • Minimum of 2-3 years of work experience in project management, ideally in the field of housing and/or integration, and for an NGO.
 • Experience working with partners, participatory action planning and community engagement.
 • Experience monitoring projects and collecting relevant data.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).
 • Experience or knowledge of Cash for shelter programming and the creation of a transitional settlement is preferred.

Personal Skills:

 • Analysis and problem-solving skills with ability to make sound judgment
 • Good relationship management skills and the ability to work closely with local partners
 • Proactive, results-oriented and service-oriented
 • Attention to details, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities

https://bit.ly/2JtgKjR


 Νοσηλευτής /τρια – Χολαργός – COVERAMEA

Νοσηλευτής /τρια ζητείται από στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης φιλανθρωπικού σωματείου με ΑμΕΑ στον Χολαργό.  Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένης για την επίβλεψη
των ωφελουμένων και τη διαχείριση της νοσηλευτικής ομάδας.

https://bit.ly/3ojvMrt

 

 

Εργοθεραπευτής/τρια – Χολαργός – COVERAMEA

Εργοθεραπευτής/τρια  ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό για απογευματινή εργασία. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3g27W0u

 

 

Φροντιστής/τρια – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται  Φροντιστής/τρια από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3gaP4MV

 

 

Οδηγός – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Οδηγός από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμEΑ στον Χολαργό. Θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει δίπλωμα Δ’ κατηγορίας, ΠΕΙ και ψηφιακό ταχογράφο. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/33yDmpW

 

 

Φύλακας – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Φύλακας με προϋπηρεσία στη φύλαξη χώρου από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό για πλήρη απασχόληση.

https://bit.ly/3qsug8n

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3qjQpFw

 

 

Βοηθός Μάγειρα – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Βοηθός Μάγειρα από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό.

https://bit.ly/3fWZ8c2

 

 

Ψυχολόγος – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/37tLEka

 

 

Γυμναστής-τρια – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Γυμναστής-τρια από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό.

https://bit.ly/3gaQLKh


 CFS Assistant – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • University Degree in Refugee and Migration Studies, Psychology, Social Science, Social Work, Human Rights or a related field is required.
 • At least one-year previous experience (including volunteer) with refugees’, asylum seekers’ and migrants’ children.
 • Good knowledge in English and/or Greek.
 • Working knowledge of Farsi/Dari and/or Arabic.
 • Knowledge of Kurdish (Sorani, Kurmanji or Badini) or Pashto will be an advantage.
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage.
 • Strong experience in providing recreational activities to children.
 • Excellent creativity and communication skills especially with children.
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.
 • Excellent interpersonal skills.
 • Dynamic personality and ability to work under pressure.
 • Commitment to the values, vision and mission of DRC, and respect of the DRC code of conduct.
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others.

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3mxqU1c

 

 

Legal Aid Interpreter – Athens – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • Kurdish (Sorani, Kurmanji and/or Badini) skills are required; all candidates will undergo a language test with a native speaker.
 • Knowledge of Arabic and/or Farsi/Dari will be an advantage.
 • Excellent verbal and written English and/or Greek.
 • Extensive vocabulary and ability to accurately translate complex ideas and information, capacity to understand and translate, legal and procedural information.
 • Previous work experience as an interpreter with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Relevant university degree, or certification of translator will be considered as a strong advantage.
 • Good computer skills are required.
 • High professional ethics, including strict confidentiality of clients.

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/39ALoT1

 

 

Protection Officer – Athens – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • Working knowledge of English and/or Greek language is required. Additional language skills (e.g.: French, Arabic, Farsi or Kurdish languages) are a distinct advantage.
 • At least 3 years working experience in a related field;
 • Academic background or professional experience in social work, social science or other relevant field will be considered as a strong advantage
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is an asset
 • Strong computer skills
 • High professional ethics
 • Core Competencies of DRC:

o  Striving for excellence

o  Collaboration

o  Taking the lead

o  Communication

o  Demonstrating Integrity

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3mvzmOD

 

 

Protection Social Worker – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • Academic qualification in social work and relevant working license (or related field with proven working expertise in case management).
 • At least 2 years working experience as a social worker/case worker for particularly vulnerable individuals residing in formal and informal settings (including open accommodation sites).
 • Excellent knowledge of the social benefits and supporting services available for third country nationals and under-privileged groups
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is highly regarded.
 • Strong team spirit and ability to work both on own initiative and as a part of a multi-cultural and multi-disciplinary team
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.
 • Working knowledge of Greek and English is required. Additional language skills (e.g. French, Arabic, Farsi or Kurdish languages) are a distinct advantage.

Core Competencies of DRC:

o Striving for excellence

o Collaboration

o Taking the lead

o Communication

o Demonstrating Integrity

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3muYPb3

 

 

Education Cultural Mediator – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • At least one (1) year of professional experience in a related field (required)
 • At least 2 years’ experience working with children (highly desirable)
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, arts activities, music, dancing) will be highly appreciated
 • Experience engaging with communities living in emergency reception site(s) in Greece would be a strong asset
 • Previous experience with local or international NGOs will be considered a strong advantage
 • Experience of community-based or community mobilisation work in a humanitarian context is a strong advantage
 • Good computer literacy
 • Training or courses in NFE and/or child protection/safeguarding will be considered an asset
 • English (good verbal and written skills) (required)
 • Greek (good verbal and written skills) is considered an asset
 • Strong verbal and written knowledge of Farsi (required)
 • Strong verbal and written knowledge of Dari and/or Pashto is considered an asset

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to work with students of different cultural backgrounds, different languages
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3muS5de

 

 

Site Operations Assistant – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • Diploma or Certificate in a related field (Desired University Degree (AEI) or Technological Educational Institute (TEI) degree in Architecture, Civil, Mechanical or Electrical Engineering)
 • At least 1year experience in a relevant technical field
 • AutoCAD or similar software drawing skills will be an advantage
 • MS Office suite of tools (Word, Excel, PowerPoint) or relevant software good command user
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Proven experience as “Site Engineer” will be an advantage
 • Fluency in written and spoken English and Greek with excellent analytical and writing skills
 • Ability in writing technical descriptions and reports in English language

Other/Additional Qualifications               

 • Proven experience as “Site Engineer” will be an advantage
 • Valid driver’s license with good driving track record will be desired
 • Working knowledge of Arabic, French, Sorani, Kurmanji or Farsi is an added advantage

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Organizational skills
 • Ability to analyze information
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor
 • Strong initiative with a strong commitment to humanitarian principle
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others
 • Ability to cope with competing demands under tight deadlines
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment

CV  and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3odPlBk


 Child Protection Case Worker – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Technical diploma or degree in social work, psychology, including license to practice, or a related field;
 • At least 2 years’ experience of implementing child protection programs, preferable social work or case management, in humanitarian settings;
 • Demonstrated experience of working with children and particularly vulnerable, refugee children;
 • Responsiveness to queries and referrals as and when needed and able to manage a varying workload;
 • Candidates must be able to adapt to a changing context, feel comfortable working in unstable and often insecure environments;
 • Ability to work well both within a team and independently, in a challenging, fast-paced, multicultural environment;
 • Personal qualities: communicative, accurate, attentive to details, flexible, network-builder, able to handle pressure well;
 • Fluency in Greek and English mandatory, knowledge of Farsi/French/Arabic is considered as an asset;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/2KVLZEF

 

 

Monitoring & Evaluation Officer – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Strong written and oral communication skills;
 • Excellent inter-personal skills, demonstrating diplomacy and tact;
 • Promotes teamwork and is able to work with a variety of people in a multicultural environment;
 • Capable of influencing and motivating individuals that are not under direct line management;
 • Capable of applying skills and knowledge in a range of capacities, including direct implementation, remote management, training and the transfer of technical knowledge and skills to others;
 • Flexible and able to handle pressure;
 • Attention to detail;
 • Values learning and takes a strong interest in new developments in the field of MEAL

https://bit.ly/37shI87

 

 

Child Protection Manager – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Bachelor’s degree in social work, psychology, education or a related field;
 • At least 3 years of experience implementing and managing child protection programs;
 • At least 1 year of experience supervising and managing teams in a cross-cultural setting;
 • Proven track of record in program development, proposal writing and budget management;
 • Proven track of record in capacity building, coaching and mentoring of staff;
 • Demonstrated understanding of working with children and particularly vulnerable children;
 • Strong computer skills such as: MS Word, Excel, PowerPoint;
 • Capable of applying skills and knowledge in a range of capacities, including direct implementation, advisory functions, coordination function, training and the transfer of technical knowledge;
 • Comfortable working within challenging operating environment and at times with adverse weather conditions;
 • Personal qualities: Team player, flexible, network-builder, able to handle pressure well and meet strict deadlines;
 • Fluency in Greek and English, both orally and in writing, is required.

https://bit.ly/2I6xJYQ

 

 

Social Worker – Athens – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Technical diploma or degree in social work, including license to practice;
 • Minimum of 2 years’ experience in social work, case management, provision of psychosocial support to children/ adolescents, ideally in humanitarian or development settings;
 • Previous experience in a safe zone/ shelter/hotel/SIL for UAC highly desirable;
 • Previous experience in group work with children/ adolescents is highly desirable;
 • Fluency in Greek and English is required. Preference will be given to candidates with fluency in the following languages: French, Farsi, Urdu, Pashto, Dari, Kurdish, Arabic;
 • Demonstrated understanding of working with adolescents and particularly unaccompanied refugee children;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, network-builder, able to handle pressure well and work in cross-cultural setting;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required

Other:

 • Must be able to work flexible hours, including afternoons and in cases of emergency evenings and/or weekends;
 • Must successfully complete criminal background check;

https://bit.ly/36uWIyo

 

 

Social Media Moderators Officer– with Farsi skills – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Holding a work permit in Greece
 • Degree in Communications and/or experience in managing projects and teams
 • High emotional intelligence (our users are in difficult periods of their lives and moderators need to sympathize with them).
 • A native speaker of a refugee language – Farsi candidates will be preferred.
 • Fluent in English and their mother tongue (or refugee language) (Writing: C1, Reading: C1, Listening: B2, Speaking: B2)
 • Able to translate and interpret from English to their mother tongue and vice versa.
 • Fast learner.
 • Integrity, humility and good judgement.
 • Ability to work autonomously.
 • Respect for people of all walks of life.
 • A team player.
 • Fantastic attention to detail
 • An understanding of the subtlety of language and an ability to apply communication guidelines in written responses.
 • Strong computer proficiency and well acquainted with basic software tools – can navigate autonomously in Windows, Android, Skype, Microsoft Suite and Google docs.
 • Good typing speed.
 • Knowledge of social media platforms and how refugees use them.
 • An understanding of the power and importance of information.

https://bit.ly/3mvJoPV

 

 

Livelihoods Officer – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Bachelor Degree in a related field (humanitarian, social sciences, education), master’s degree a plus;
 • Minimum 2 years of professional experience in the field of program support, community and private sector engagement and/or teaching and training primarily in relation to refugee protection;
 • Strong understanding of the context and strong interest in supporting refugees and vulnerable populations;
 • Experience in education and/or integration programs is an asset;
 • Knowledge of career path options, especially those paths accessible to migrants;
 • Demonstrated understanding and ability to maintain confidentiality and respect for the beneficiaries and partners;
 • Strong analytical, verbal and communication skills;
 • Ability to learn fast and adapt in changes, solution oriented and capacity to work under pressure;
 • Positive and professional attitude, including ability to lead and work well in a team setting, comfortable in a multi –cultural environment;
 • High competency in Office package (word, excel, PowerPoint, outlook, internet explorer);
 • Fluency in both Greek and English is mandatory.

https://bit.ly/2VnP6ay


 Pharmacy Storekeeper (Part Time) – Samos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Qualifications:

 • Essential, secondary school. Desirable, medical related studies.
 • Essential previous experience of at least 2 years in similar or relevant positions.
 • Desirable previous experience in MSF or other NGOs in developing countries.
 • Essential Greek language, desirable English language.
 • Desirable computer literacy (word, excel and internet).

CV and a Motivation Letter have to be sent  in English quoting reference code “Pharmacy Storekeeper” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/3ohfOOw

 

 

Cultural Mediator lingala (Part Time) – Samos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements:

 • Fluency in English and Lingala is mandatory (spoken & written).
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.
 • Valid residence and work permit for Greece essential.
 • Training in interpretation or intercultural mediation an asset.
 • Teamwork, intercultural sensitivity, flexibility are essential.
 • Computer literacy an asset.

CVs have to be sent in English quoting reference code “Lingala Part Time CM Samos” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/3gb1btn

 

 

Receptionist – Samos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Qualifications:

 • English spoken and written in essential, Greek, French and/or Arabic and/or Farsi are desirable
 • Desirable computer literacy (word, excel).
 • Previous experience as a registrar is desirable.

CV and a Motivation Letter in English quoting reference code “Receptionist” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/36wjUfw

 

 

Head of Mission Assistant – Athens – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Qualifications:

 • University level studies or similar.
 • Previous experience in humanitarian aid, preferably with MSF. Essential, very good understanding of the functioning of the different administrations on the local country (critical).
 • Fluency in English & Greek
 • Essential computer literacy (word, excel and internet)

CV and a Motivation Lletter in English quoting reference code “HoM Assistant” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/36wqzWU

 

 

Social Worker – Samos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Qualifications:

 • Degree in social work and license to practice social work in Greece.
 • Essential 3 years’ experience minimum as a Social Worker.
 • Essential 6-12 months experience in the Migration and Refugee portfolio particularly in the setting of the Greek Islands.
 • Experience in cooperation with other relevant specialties like a legal advisor or a lawyer.
 • Ability to work autonomously.
 • Desirable previous experience with MSF or any other NGO`s.
 • English and Greek language is mandatory, desirable French language.

CV and a Motivation Letter in English quoting reference code “Social Worker Samos” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/3ocm89Z

 

 

Medical Doctor – Lesvos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements:

 • Education: Medical Doctor Diploma and license to practice in Greece.
 • Experience: Minimum of 2 years of medical clinical experience as Medical Doctor in General Practitioner work. Experience and/or interest in mental health activities and gynecology. Experience in working with vulnerable populations and victims of violence is an asset.
 • Languages: Essential English
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles; Behavioral Flexibility; Stress Management; Results and Quality Orientation; Service Orientation; Teamwork and Cooperation.

CV and a Cover Letter in English at the following email address, quoting reference code “Medical Doctor Lesvos” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/3fZWp1v


Φροντίστρια / Φροντιστής – Κέρκυρα – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

https://bit.ly/2Voyz68

 

 

451 | Ψυχολόγος – Λάρισα – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση χειρισμού social media) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για άντρες)

https://bit.ly/3qk0tyi

 

 

452 | Κοινωνικός Λειτουργός – Πύργος Ηλείας – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΑEΙ ή ΤΕΙ) και Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, excel, internet, power point)
 • Άριστη ικανότητα συγγραφής επιστολών προς φορείς, υπηρεσίες και χορηγούς
 • Άδεια οδήγησης

https://bit.ly/39AV1B9

 

 

447 | Διερμηνέας Φαρσί – Ν. Αττικής – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Γνώση φαρσί
 • Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Πολιτισμική ευαισθησία και επικοινωνιακές ικανότητες

https://bit.ly/39xpUGH


Θέση εργασίας Ψυχολόγου στο Safe Zone στη Ριτσώνα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολόγου
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Τριετής επαγγελματική εμπειρία
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
• Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

https://bit.ly/39wbAhT

 

 

Θέση εργασίας Διερμηνέα Κουρδικών γλωσσών (Κιρμαντζί, Σορανί, Μπαντίνι) στο Safe Zone στη Ριτσώνα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα
• Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
• Γνώση Κουρδικών γλωσσών (Κιρμαντζί, Σορανί, Μπαντινί)
• Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση
• Γνώση χειρισμού Η/Υ

https://bit.ly/36xnCWq

 

 

Θέση εργασίας Υπευθύνου Παιδικής Προστασίας για την υποστήριξη της Ασφαλούς Ζώνης Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, κ.λπ.).
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

https://bit.ly/33DHpRZ

 

 

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Γιάννενα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους οδήγησης)

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου και Αργιών

https://bit.ly/3mveirq

 

 

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Φαρσί (προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια

https://bit.ly/3luqO9l


 Θέση εργασίας υπεύθυνης κοινωνικών υπηρεσιών και προστασίας γυναικών στη Λέσβο – CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στις ανθρωπιστικές / κοινωνικές επιστήμες.

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.

 Τρία έως πέντε (3-5) έτη εργασιακής εμπειρίας.

 Εμπειρία σε εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες, θα προτιμηθεί.

 Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.

 Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα.

 Ικανότητα για εργασία υπό πίεση

 Ωριμότητα ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα ευαίσθητες καταστάσεις και ικανότητα επαγγελματικής διαχείρισης συναισθημάτων.

 Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.

 Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.

 Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

https://bit.ly/3g0Uvhc


 

Various Fields

 

 

Υπάλληλος Παντοπωλείου – Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου:

 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
 • Προϋπηρεσία 2 χρόνων σε αντίστοιχο τμήμα επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη

https://bit.ly/3og5B4N

 

Grocery Clerk-Athens

Profile:

 • Good knowledge of English language
 • Communication and customer orientation skills
 • 2 years’ work experience is desirable, but not necessary

https://bit.ly/3og5B4N


Πωλητές/τριες-Μαρούσι

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στον χώρο της λιανικής πώλησης
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ταλέντο στην πώληση
 • Θετική διάθεση
 • Δυναμικός και ευχάριστος χαρακτήρας
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη

https://bit.ly/2Ji5yXv

 

Salesmen/women-Marousi

Qualifications:

 • 2 years’ work experience
 • Pleasant personality and talent in sales
 • Positive attitude
 • Dynamic and pleasant character
 • Team spirit
 • Knowledge of English language
 • Communication skills
 • Customer orientation

https://bit.ly/2Ji5yXv


Υπεύθυνος Ταμείου – Μύκονος

https://bit.ly/3fYRP3y

 

Fund Manager-Mykonos

https://bit.ly/3fYRP3y


Πωλήτρια-Αγία Παρασκευή

Προφίλ υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης
 • Ομαδικότητα
 • Επαγγελματισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας

https://bit.ly/36qECNP

 

Saleswoman-Agia Paraskevi

Profile:

 • Work experience in food and beverages sector
 • Teamwork spirit
 • Professionalism
 • Communication skills

https://bit.ly/36qECNP


Πωλητές/τριεςΣπάτα

https://bit.ly/3fZFc8h

 

Salesmen/women-Spata

https://bit.ly/3fZFc8h


Office Receptionist-Attica

Requirements:

The requirements for the Office Receptionist role are:

 • Strong administration skills in MS Office suite
 • Fluency in spoken and written English
 • Excellent communication skills and telephone etiquette
 • A positive attitude and flexibility

https://bit.ly/3mAXsYs


French speaking job opportunities (work from home)

Requirements:

 • Fluency in French
 • Good communication skills in English
 • Exceptional communication & soft skills, as well as problem-solving skills
 • Computer knowledge/tech savviness
 • Resourceful, able in multitasking
 • Willing and able to adapt to changes
 • Able to work independently and as a member of a team

https://bit.ly/3fW1kR4


English speaking job opportunities (work from home)

Requirements:

 • Fluency in English
 • Exceptional communication & soft skills, as well as problem-solving skills
 • Computer knowledge/tech savviness
 • Resourceful, able in multitasking
 • Willing and able to adapt to changes
 • Able to work independently and as a member of a team

https://bit.ly/3myAwc0


Turkish speaking job opportunities (work from home)

Requirements:

 • Fluency in Turkish
 • Good communication skills in English
 • Exceptional communication & soft skills, as well as problem-solving skills
 • Computer knowledge/tech savviness
 • Resourceful, able in multitasking
 • Willing and able to adapt to changes
 • Able to work independently and as a member of a team

https://bit.ly/3fVU2gl


Arabic speaking job opportunities (work from home)

Requirements:

 • Fluency in Arabic and English
 • Good communication skills in English
 • Exceptional communication & soft skills, as well as problem-solving skills
 • Computer knowledge/tech savviness
 • Resourceful, able in multitasking
 • Willing and able to adapt to changes
 • Able to work independently and as a member of a team

https://bit.ly/37rMgXx


Αισθητικός/Φυσιοθεραπεύτρια-Σαντορίνη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών
 • Προσφέρεται διαμονή και διατροφή

Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία

https://bit.ly/2JuZJpv

 

Beautician/Physiotherapist (woman)-Santorini

Qualifications:

 • Excellent knowledge of English language
 • Accommodation and meals are offered

CV with a recent photo

https://bit.ly/2JuZJpv


Spa Therapists – (Santorini based)

Job Requirements:

 • Deliver a variety of spa services (body treatments, massages, facials, waxing and manicure/pedicure) in a safe and comfortable manner
 • Keep a clean and stocked room
 • Suggest and promote retail products or additional services
 • Uphold hygiene standards and follow health and safety regulations
 • Cooperate with and report on administration on any arising issues
 • Apply best practices and be up to date with market trends
 • Welcome and acknowledge all guests according to company standards; anticipate and address guests’ service needs;
 • Thank guests with genuine appreciation. Speak with others using clear and professional language.

Entry Requirements:

 • Experience in a 4* or 5* boutique hotel environment
 • Excellent command of the English language, both spoken and written
 • Solid knowledge of various treatment protocols (Especially regarding Ila spa protocols & products)

We offer:

 • Meal on duty
 • Accommodation provided with AC, wi-fi and laundry access

Please send your CV with a recent photo

https://bit.ly/33wJ7Ez


Spa Therapist-Chalkidiki

Qualifications / Personal characteristics:

 • At least 1-2 years of experience as a Spa Therapist; prior experience in the luxury hospitality industry will be preferred
 • Massage Degree is required; license in aesthetics or physiotherapist will be preferred
 • Excellent knowledge of English language; a second language (German, Russian or French) will be considered as an asset
 • Knowledge of Elemis products and Elemis treatments would be highly appreciated
 • Pleasant personality with enviable customer service skills, a team player passionate about the job

Benefits:

 • Daily meals and accommodation

Please send an updated CV with recent photo

https://bit.ly/3lqsIYJ


Εργάτες Αποθήκης – Μαγούλα

https://bit.ly/3mHihkE

Warehouse Workers-Magoula

https://bit.ly/3mHihkE


Εργάτες Αποθήκης – Κορωπί

https://bit.ly/36tVQdm

Warehouse Workers-Koropi

https://bit.ly/36tVQdm


Γηροκόμος-Πέραμα

https://bit.ly/2KYPiLr

Caregiver-Perama

https://bit.ly/2KYPiLr


Καθαριστής-Μοσχάτο

https://bit.ly/39AgGd4

Cleaner (man)-Moschato

https://bit.ly/39AgGd4


Childcare Assistant-Chalkidiki

Qualifications / Personal characteristics:

 • University Degree or College Diploma in Childcare
 • Preferred 1-2 years experience as a Childcare assistant
 • Excellent knowledge of English language; a second language (German, French or Russian) will be highly desirable
 • Pleasant, warm and caring personality
 • First aid certifications will be a plus

Benefits:

 • Daily meals and accommodation

Please send an updated CV with recent photo

https://bit.ly/3qdBmgC


Night Auditor-Santorini

Qualifications:

 • Previous experience in seasonal luxury hotels and on a similar position will be considered an asset
 • Advanced use of English language, both oral and written
 • Computer literacy (Windows Word, Excel, Internet)
 • Previous experience with PMS systems. Opera and/or Fidelio will be considered an asset
 • Knowledge of second language will be considered an asset
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Excellent personal presentation
 • Teamwork spirit

 offered:

 • One meal daily
 • Accommodation at privately owned apartments with WIFI access

Please send us your CV with a recent photo

https://bit.ly/33Aipv7


Front Office Receptionist-Rhodes

Applicant’s main qualifications:

 • Bachelor’s degree or equivalent in Hospitality, Business Administration or relevant field.
 • Master’s degree or equivalent in Hospitality, Business Administration or relevant field would be considered as extra asset.
 • Minimum 2 years’ related experience in 5-star luxury hotel management or similar role.
 • Fluency in English; knowledge of other languages is a plus (preferably German or Russian).
 • Knowledge of hotel management software (Protel) is an advantage.

Applicant’s main capabilities and values:

 • Excellent communication and people skills
 • Organizational and multitasking abilities
 • Professionalism/ Responsibility
 • Critical thinking and Results orientation
 • Leadership skills and team spirit
 • Enthusiastic, friendly & self-motivated personality eager to learn, develop and be part of a growing team

All applications must have a recent photo

https://bit.ly/2Jr1Cnf


Bartender-Chalkidiki

Flexible Working Options Available:

 • Flexitime
 • Benefits: Accommodation and meals

All CV’s must be followed with a recent photo

https://bit.ly/3qht9YN


Room Service Waiters & Runners – Santorini

Job Requirements:

 • Bring plates to tables and provide personalized service
 • Collaborate with kitchen staff to ensure good teamwork
 • Greet residents in the dining room and ensure they are comfortable
 • Manage guests’ reservations and ensure their comfort
 • Perform other related duties

Entry Requirements:

 • Experience in a 4 star or 5-star boutique hotel or in an awarded restaurant environment
 • Excellent command of the English language, both spoken and written
 • Excellent command of Spanish/French or German is a must
 • A team player able to work in a high-pressure environment whilst maintaining a calm and collected manner

We offer:

 • Meal on duty
 • Accommodation provided with AC, wi-fi and laundry access

https://bit.ly/3fWUGtT


Cooks – Santorini

Job Requirements:

 • Preparing food following recipe cards as well as following production, portion and presentation standards
 • Completing mis en place and set up stations
 • Cook food and prepare top-quality menu items in a timely manner
 • Test foods to ensure proper preparation and temperature
 • Operate kitchen equipment safely and responsibly
 • Ensure the proper sanitation and cleanliness of surfaces and storage containers

Entry Requirements:

 • At least 3 years of experience at a similar position
 • Excellent organizational skills
 • Attention to detail and a strong work ethic

We offer:

 • One meal per day
 • Accommodation in staff houses (double or triple)

https://bit.ly/3mxoJuB


Κουρέας-Αγία Παρασκευή

6939133133

Βιογραφικό με φωτογραφία

https://bit.ly/3of6FWv

 

Hairdresser (man)-Agia Paraskevi

6939133133

CV with a photo

https://bit.ly/3of6FWv


ΜανικιουρίσταΓλυφάδα

6979806350

https://bit.ly/3qjej3Y

 

Manicurist-Glifada

6979806350

https://bit.ly/3qjej3Y


Κομμωτές/τριες-Ηλιούπολη

2109948336

https://bit.ly/2Jyz0YU

 

Hairdressers (men/women)-Ilioupoli

2109948336

https://bit.ly/2Jyz0YU


Γαζώτριες-Αθήνα

2106142713

https://bit.ly/37uvmHV

 

Tailors-Athens

2106142713

https://bit.ly/37uvmHV