Job Adverts 28/02/2019

Humanitarian Sector

 

Υπεύθυνος/η Προγράμματος Στέγασης & Ενσωμάτωσης-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περίληψη θέσης εργασίας:

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Συνεργασία με τους υπευθύνους της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγραμματισμού της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για την άμεση παρέμβαση, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των σχέσεων με το προσωπικό, τα προγράμματα, την Εκκλησία, τους εταίρους και τους δωρητές, καθώς και τη διαχείριση των οικονομικών και υλικών πόρων. Στις αρμοδιότητες επίσης περιλαμβάνεται η ανάπτυξη των ικανοτήτων του τοπικού προσωπικού/των συνεργατών και η ανάπτυξη δικτύων.

Ο ρόλος του/της Υπεύθυνου/ης Προγράμματος περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

Ποιότητα και Διαχείριση του Προγράμματος 

 • Στενή παρακολούθηση γεγονότων που αφορούν σε ανθρωπιστικά ζητήματα, προκειμένου να επικαιροποιεί και να προσαρμόζει τις δραστηριότητες του προγράμματος, όταν είναι αναγκαίο.
 • Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων προόδου αναφορικά με δείκτες, γνώση που αποκτήθηκε και προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων απόδοσης και η τήρηση των τεχνικών κριτηρίων, των βέλτιστων πρακτικών και των κατευθυντηρίων γραμμών των δωρητών.
 • Συνεργασία με το τμήμα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης και με τμήματα μη έκτακτης παρέμβασης ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός του προγράμματος και η βέλτιστη διαχείριση των πόρων.
 • Υποστήριξη στη θεσμοθέτηση και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του γραφείου.

 Εκθέσεις / Αναφορές

 • Συλλογή στοιχείων, σύνταξη και παράδοση απαιτούμενων εκθέσεων, περιλαμβανομένων αφηγηματικών εκθέσεων για τη χρηματοδότηση από δωρητές και ιδιώτες, πίνακες με δείκτες παρακολούθησης των μηνιαίων επιδόσεων, εκθέσεις έναρξης και τελικής αξιολόγησης, καθώς και άλλες εκθέσεις που χρειάζονται/απαιτούνται από τις τοπικές αρχές, τους δωρητές, την περιοχή ή την έδρα, όταν είναι αναγκαίες.
 • Τακτική ενημέρωση σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς συντονισμού, όπως απαιτείται.

Προϋπολογισμός, Οικονομικός Σχεδιασμός

 • Συνεργασία με τους υπευθύνους της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για την ανάπτυξη προϋπολογισμών για άμεση παρέμβαση.
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμού προγράμματος, έλεγχος δαπανών (burn rates), κατάλληλη τοποθέτηση και ορθότητα δαπανών.

 Ασφάλεια

 • Συντονισμός με τους υπευθύνους της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, το προσωπικό και τους εταίρους για να διασφαλιστεί ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ τηρούνται από τα μέλη της ομάδας.
 • Ενημέρωση των υπευθύνων της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά στην ασφάλεια, απειλές ή ανησυχίες για το περιβάλλον δραστηριότητας.

 Εκπροσώπηση, Συντονισμός και Επικοινωνία

 • Συντονισμός με σχετικούς κυβερνητικούς φορείς και ΜΚΟ για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής στόχευσης και υλοποίησης του προγράμματος.
 • Εκπροσώπηση της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ σε όλα τα σχετικά συμβούλια και στα σώματα συντονισμού και σχετική ενημέρωση των υπευθύνων της Οργάνωσης.
 • Βοήθεια στον συντονισμό των επισκέψεων της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, των δωρητών, των εταίρων κλπ.

Βασικές απαιτήσεις

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Κοινωνικές Επιστήμες, Δημόσιας Διοίκησης, Μάνατζμεντ ή συναφές αντικείμενο.
 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας στην διαχείριση προγραμμάτων, κατά προτίμηση στον προσφυγικό χώρο.
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση πόρων προγράμματος, περιλαμβανομένου του σχεδιασμού προγράμματος, της προετοιμασίας του προϋπολογισμού, της παρακολούθησης των δαπανών, σύνταξης εκθέσεων κλπ.
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων.
 • Ικανότητα να εργαστεί ανεξάρτητα.
 • Ικανότητα ηγεσίας σε πολυπολιτισμική ομάδα με υψηλό βαθμό σεβασμού για άλλους πολιτισμούς.
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες ανάλυσης.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, γραπτώς και προφορικώς, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MS Office και διαδικτυακής πλοήγησης..
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΥΠΡΟ/0219 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης και θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η  Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr ή από τα γραφεία της Κάριτας Αθήνας, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από τις 9:00 – 13:00.

 

 

Υπεύθυνος/η Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης – μία (1) θέση-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της «Υπεύθυνου/ης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας» είναι η διαχείριση, επίβλεψη και καθοδήγηση της ομάδας έργου του Κέντρου με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται από τον Υπεύθυνο Προγράμματος.

Τα καθήκοντα του/της «Υπεύθυνου/ης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας» περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:

 • Συντονισμός των εκπαιδευτών, των διερμηνέων και του λοιπού προσωπικού του κέντρου και συνεργασία με άλλους φορείς για την βελτιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας και την ομαλή πρόοδο σχετικά με την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνική ζωή και καθημερινότητα της πόλης φιλοξενίας.
 • Διαχείριση της διοικητικής και οικονομικής δραστηριότητας του Κέντρου, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προγράμματος και είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου και του πλέγματος δράσεων υπό τον τίτλο «Εκπαίδευση».

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των καθηκόντων του/της Υπεύθυνου/ης Κέντρου περιλαμβάνονται:

 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου του Κέντρου και ανάπτυξη επιμέρους εργαλείων παρακολούθησης.
 • Προγραμματισμός των δράσεων της ομάδας έργου (εκπαιδευτικών, διερμηνέων και υπεύθυνων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών) και καταμερισμός εργασιών, σύμφωνα με προγραμματικές δεσμεύσεις, προϋποθέσεις και στόχους.
 • Σύνταξη αναφορών στην Ελληνική και την Αγγλική σε τακτική βάση που ορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της Κάριτας Αθήνας και του Προγράμματος (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία κλπ).
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Κάριτας Αθήνας σε συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, με φορείς άλλων τοπικών, εθνικών και διεθνών οργανώσεων σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις συντονισμού κ.α.

Βασικές απαιτήσεις

 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Διοίκησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή Ιδρυμάτων ή Γλωσσικών

Επιστημών.

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση σε Διεθνή/Ανθρώπινα Δικαιώματα/Διοίκηση στην

Εκπαίδευση θα αξιολογηθεί περαιτέρω.

 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση χειρισμού της Ελληνικής και Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο. Γνώση της

Γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MS Office και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Άριστη ικανότητα διαχείρισης ομάδων.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης έργου με πρόσφυγες και μετανάστες κατά

προτίμηση σε φορέα υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων.

 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ
 • Αναλυτική ικανότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΥΚΚΕ/0219 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης – μία (1) θέση-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της Υπαλλήλου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η διοικητική / γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας έργου του Κέντρου με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται από τον Υπεύθυνο Προγράμματος και τον Υπεύθυνο Κέντρου.

Ο/Η Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης υποστηρίζει την διοικητική και επιχειρησιακή δραστηριότητα του Κέντρου, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Κέντρου και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του.

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των καθηκόντων του ατόμου είναι:

 • Γραμματειακή υποστήριξη (διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφωνικού κέντρου και λοιπού εξοπλισμού, τήρηση παρουσιολογίων και άλλων αρχείων παρακολούθησης, διαχείριση αναλωσίμων κλπ.)
 • Ενημέρωση και επικοινωνία με επωφελούμενους και το προσωπικό σχετικά με τις υπηρεσίες του Προγράμματος.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου.
 • Κάλυψη του χώρου όταν ο Υπεύθυνος του Κέντρου δεν είναι παρών.
 • Σύνταξη κειμένων και ανακοινώσεων στην Ελληνική και την Αγγλική.

Βασικές απαιτήσεις

 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση σε φορέα υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων για πρόσφυγες και μετανάστες.
 • Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης Σχολής σχετικής με την θέση
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση χειρισμού της Ελληνικής και Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο. Γνώση της Γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MS Office και διαδικτυακής πλοήγησης
 • Άριστη ικανότητα διαχείρισης ομάδων
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση σε φορέα υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων για πρόσφυγες και μετανάστες
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

 

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΥΔΥΚΚΕ/0219 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr ή από τα γραφεία της Κάριτας Αθήνας, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από τις 9:00 – 13:00.

 

 

Εκπαιδευτικός – πέντε (5) θέσεις-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της Εκπαιδευτή είναι η δημιουργία και η διδασκαλία εκπαιδευτικού υλικού σε επωφελούμενους με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται τόσο από τον Υπεύθυνο Κέντρου όσο και από τον Υπεύθυνο Προγράμματος.

Μεταξύ άλλων ο/η Εκπαιδευτής:

 • Συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς και φορείς και συνεισφέρει στην δημιουργία και εκμάθηση πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνική ζωή και καθημερινότητα της πόλης φιλοξενίας.
 • Προετοιμάζει τους ωφελούμενους του έργου για τις εξετάσεις που στοχεύουν στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων επάρκειας της χρήσης της Ελληνικής γλώσσας.
 • Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, προετοιμασίας μαθημάτων, άμεσης διδασκαλίας και παρακολούθησης παρουσιών και προόδου σε ομάδες επωφελούμενων.
 • Παρέχει υποστήριξη σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Προετοιμάζει υλικό και διδάσκει λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές.
 • Συμμετέχει σε όλες τις συνεδρίες, τα μαθήματα και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, συνοδείες σε χώρους παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)
 • Μεταφράζει κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργάζεται στενά με τον Υπεύθυνο Κέντρου, την ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Ελληνικής φιλολογίας ή Παιδαγωγικών Σπουδών.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη διαπολιτισμική διδασκαλία επιθυμητή.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο επιθυμητός.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί
 • Επιπλέον γνώση Μεθόδων Διδασκαλίας ή παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο. Γνώση της Γαλλικής επιθυμητή.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών.
 • Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΕΚΠ/0219 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 

Υπεύθυνος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – τρεις (3) θέσεις-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

 

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της «Υπεύθυνου/ης Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» είναι η απασχόληση και φύλαξη παιδιών σε χώρο απασχόλησης κατά την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών σε γονείς/επωφελούμενους του Προγράμματος και μόνο με παρουσία των γονέων στο ίδιο κτίριο.

Μεταξύ άλλων ο/η «Υπεύθυνος/η Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»:

 • Διοργανώνει καθημερινά δραστηριότητες και παιχνίδια και είναι υπεύθυνος/η για την ασφαλή διαμονή των παιδιών σε ειδικά διαμορφωμένο κλειστό χώρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του γονέα/των γονέων στο Κέντρο.
 • Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Κέντρου και τον Υπάλληλο Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης για την ορισμό της ώρας διαμονής των παιδιών στο κτίριο και την όποια επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών.
 • Λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό και ποικίλο πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών και αναπτύσσει κατάλληλες δραστηριότητες που ξεπερνούν την λεκτική επικοινωνία.

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών ή Βρεφονηπιακών Σπουδών.
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Σχετική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικό χώρο απαραίτητη.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιπλέον γνώση μεθόδων δημιουργικής απασχόλησης (θεατρικό παιχνίδι, μουσικοθεραπεία κ.α.) θα συνεκτιμηθεί.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο. Βασική γνώση της γαλλικής επιθυμητή.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΥΔΑΠ/0219 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 

Διερμηνέας / Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής  – δύο (2) θέσεις-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της «Διερμηνέα Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή» είναι η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας/ διαπολιτισμικής μεσολάβησης και μετάφρασης καθώς και η υποστήριξη της ομάδας έργου του κέντρου με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται από τον Υπεύθυνο Προγράμματος και τον Υπεύθυνο Κέντρου.

Μεταξύ άλλων ο/η «Διερμηνέας / Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής»:

 • Διερμηνεύει και μεσολαβεί με τους επωφελούμενους του Κέντρου
 • Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Κέντρου και τον Υπάλληλο Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης για την απαραίτητη διοικητική και οργανωτική γραπτή και προφορική επικοινωνία με τους ωφελούμενους του Προγράμματος
 • Λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό και ποικίλο πολιτισμικό υπόβαθρο των επωφελούμενων και μεσολαβεί για την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των επωφελούμενων και της ομάδας έργου
 • Διερμηνεύει σε μαθήματα και δραστηριότητες πληροφοριακού και εκπαιδευτικού τύπου σχετικού με την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνική ζωή και καθημερινότητα της πόλης φιλοξενίας
 • Μεταφράζει κάθε τύπου κείμενα όπως ανακοινώσεις, ερωτηματολόγια, εκπαιδευτικό υλικό και υλικό σχετικό με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.α.
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες, μαθήματα και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, συνοδείες σε χώρους παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)
 • Συνεργάζεται στενά με τον Υπεύθυνο Κέντρου, την ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος.

Βασικές απαιτήσεις

 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Ελληνικής και μίας εκ των Αραβικής/Φάρσι γλωσσών
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Σχετική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικό χώρο απαραίτητη
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιπλέον πιστοποίηση διερμηνείας/μετάφρασης και σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα συνεκτιμηθεί .
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο θα συνεκτιμηθεί.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων
 • Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΔΔΜ/0219 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 

Συντονιστής Προγράμματος Κοινωνικής Ενταξης – μία (1) θέση-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της «Συντονιστή/τριας Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας» είναι η διαχείριση, επίβλεψη και καθοδήγηση της ομάδας έργου για τη στέγαση με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται από τον Υπεύθυνο Προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των καθηκόντων της θέσης είναι να:

 • Συντονίζει τους Υπεύθυνους Πεδίου και Διασύνδεσης και συνεργάζεται με άλλους φορείς για την προοδευτική ένταξη και παρακολούθηση της πορείας δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης αυτόνομης ενοικίασης στέγης (cash for rent).
 • Διαχειρίζεται την διοικητική και οικονομική δραστηριότητα του έργου σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προγράμματος και είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ομαλή υλοποίηση του συγκεκριμένου πλέγματος δράσεων υπό την τίτλο «Στέγαση».

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνονται:

 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου της ομάδας έργου και ανάπτυξη επιμέρους εργαλείων παρακολούθησης
 • Προγραμματισμός των δράσεων της ομάδας έργου (Υπευθύνων Πεδίου και Διασύνδεσης) και γεωγραφικός και χρονικός καταμερισμός εργασιών, σύμφωνα με οικονομικές και άλλες προγραμματικές δεσμεύσεις, στόχους και προϋποθέσεις
 • Σύνταξη αναφορών στην Ελληνική και την Αγγλική σε τακτική βάση που ορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς του Οργανισμού και του Προγράμματος (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία κλπ.)
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Οργάνωσης σε συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, με φορείς άλλων τοπικών, εθνικών και διεθνών οργανώσεων σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις συντονισμού κ.α.

 

Βασικές απαιτήσεις

 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Διοίκησης/Οικονομικών/Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ή άλλου σχετικού με την θέση αντικειμένου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση σε σχετικό αντικείμενο θα αξιολογηθεί περαιτέρω.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης έργου με πρόσφυγες και μετανάστες κατά προτίμηση σε φορέα υλοποίησης δράσεων στέγασης.
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση χειρισμού της Ελληνικής και Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο. Γνώση της

Γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MS Office και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Άριστη ικανότητα διαχείρισης ομάδων.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΣΠΚΕ/0219 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

 

 

Υπεύθυνος/η Πεδίου & Διασύνδεσης – επτά (7) θέσεις-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της «Υπεύθυνου/ης Πεδίου και Διασύνδεσης» είναι η επικοινωνία και η διασύνδεση με την ομάδα στόχο (Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας διαμένοντες σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας) για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα καθώς και η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης των υποθέσεων επωφελούμενων έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται τόσο από τον Τοπικό Συντονιστή όσο και από τον Υπεύθυνο Προγράμματος.

Μεταξύ άλλων καθηκόντων ο/η Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης:

Συνεργάζεται με άλλους Υπεύθυνους Πεδίου και Διασύνδεσης και άλλους φορείς και συνεισφέρει στην επιτόπια και εξ αποστάσεως ενημέρωση και εγγραφή των επωφελούμενων στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης αυτόνομης ενοικίασης στέγης (cash for rent).

 • Παρακολουθεί με άλλους Υπεύθυνους Πεδίου και Διασύνδεσης και άλλους φορείς την πορεία των εγγεγραμμένων επωφελούμενων στο Πρόγραμμα και πραγματοποιεί κάθε σχετική ενέργεια για την ομαλή ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης στο πλέγμα δράσεων υπό τον τίτλο «Στέγαση».
 • Συντάσσει και συνεισφέρει στην ηλεκτρονική διατήρηση αρχείων και ανταλλαγής πληροφορίας σχετικής με την πορεία των επωφελούμενων στο Πρόγραμμα, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας ενημερωτικού υλικού και προετοιμασίας και διεξαγωγής ενημερωτικών ομαδικών ή ατομικών συναντήσεων κατά την διάρκεια επισκέψεων σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας.
 • Παρέχει ανάλογα με τις γνώσεις του γλωσσική υποστήριξη (φαρσί, αραβικά, γαλλικά, αγγλικά, κουρμαντζί) σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, συνοδείες σε χώρους παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)
 • Μεταφράζει κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργάζεται στενά με τον Τοπικό Συντονιστή και την υπόλοιπη ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

Βασικές απαιτήσεις

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Απαραίτητη ή άριστη γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας μεταξύ των Αραβικών/ Φαρσί/ Κουρμαντζί ή Γαλλικής.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Άριστη Ικανότητα σύνταξης αναφορών και διατήρησης αρχείων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων
 • Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ στην Ελλάδα.

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΥΠΔ/0219 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 

Καθαριστής /ρια» – μία (1) θέση-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των κλιμακοστασίων όπου θα υλοποιείται το Πρόγραμμα.

Βασικές απαιτήσεις

 • Εχεμύθεια
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη ΚΑΘΚΕ/0219 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Υπάλληλος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού – μία (1) θέση-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Η θέση εργασίας συνδέεται με την γενικότερη εύρυθμη λειτουργία και διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για το προσωπικό για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων.

Κύρια καθήκοντα:

Ο Υπάλληλος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως κύρια αρμοδιότητα να διασφαλίζει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), ώστε οι δραστηριότητες και δράσεις του οργανισμού να λειτουργούν αποτελεσματικά και ικανοποιητικά.

Ο ρόλος του/της Υπεύθυνου/ης Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

 • Προετοιμασία και έλεγχος της μισθοδοσίας και διαχείρισης της ωρομέτρησης
 • Έκδοση απαραίτητων εγγράφων και βεβαιώσεων για τους εργαζόμενους
 • Διαχείριση εργασιών και επικοινωνία με ασφαλιστικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς
 • Διαχείριση διαδικασίας αδειών, προσλήψεων, αποχωρήσεων προσωπικού
 • Διασφάλιση τήρησης εργατικής νομοθεσίας και Κανονισμού Εργασίας
 • Στενή συνεργασία με το λογιστήριο για τη σωστή διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών του τμήματος
 • Επικοινωνία με το προσωπικό και διαχείριση αλληλογραφίας του τμήματος
 • Τήρηση αρχείου βιογραφικών
 • Αναπτύσσει και διατηρεί τα συστήματα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Συμβουλεύει το προσωπικό για θέματα διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Συμμετέχει στην επικαιροποίηση του εγχειριδίου του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Προετοιμάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει τις διαδικασίες και τις πολιτικές της πρόσληψης προσωπικού.
 • Συμμετέχει στην διαχείριση του πλήρους κύκλου των δραστηριοτήτων πρόσληψης που συμπεριλαμβάνουν: παροχή συμβουλών-οδηγιών στους υπεύθυνους πρόσληψης, σύνταξη των αγγελιών εργασίας, προγραμματισμό και οργάνωση των συνεντεύξεων, διεξαγωγή ελέγχων αναφοράς.
 • Συντονίζει τη διαδικασία ένταξης του νέου προσωπικού.
 • Διασφάλιση ότι έχουν συνταχθεί επακριβώς οι περιγραφές θέσεων
 • Συντονισμός και προώθηση συνεδριών καθοδήγησης και αξιολόγησης για όλο το προσωπικό.
 • Παροχή βοήθειας στους προϊσταμένους για τις αξιολογήσεις της απόδοσης του προσωπικού.
 • Εντοπισμός των ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης.
 • Διαχείριση των αιτημάτων των εργαζομένων για εξωτερική εκπαίδευση με συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες.
 • Δημιουργία και τήρηση βάσης δεδομένων των εργαζομένων για να συμπεριληφθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το προσωπικό.
 • Διασφάλιση ότι τα προσωπικά αρχεία είναι πλήρη με όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το προσωπικό και τα αρχεία απασχόλησης όπως απαιτείται από τις πολιτικές της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και την εθνική νομοθεσία.

Βασικές απαιτήσεις

 • Μεταπτυχιακός τίτλος ή τίτλος αντίστοιχος με το πιστοποιητικό Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού θα προτιμηθεί.
 • Πτυχίο πανεπιστημίου (απαραίτητο)· θα εκτιμηθεί η εργασιακή εμπειρία σε σχετική θέση για πάνω από 3 χρόνια.
 • Καλή γνώση του ισχύοντος εργατικού δικαίου και ικανότητα να κατανοεί και να ερμηνεύει τα νομοθετικά ζητήματα και τα ζητήματα πολιτικής.
 • Άριστη γνώση χειρισμού της Ελληνικής και Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο. Γνώση της

Γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MS Office και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Ικανός/ή να τηρεί εμπιστευτικές πληροφορίες.
 • Προσανατολισμένος/η στο αποτέλεσμα και με ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ
 • Αναλυτική ικανότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΥΑΔ/0219 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Υπεύθυνος/η Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Μάθησης» – μία (1) θέση-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Ο Υπεύθυνος Παρακολούθησης – Αξιολόγησης – Λογοδοσίας – Μάθησης (Π.Α.Λ.Μ.) θέτει το σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων σε εφαρμογή και πραγματοποιεί διαρκείς αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των έργων.

Η θέση Π.Α.Λ.Μ. προϋποθέτει στενή επικοινωνία και συντονισμό με όλο το προσωπικό του προγράμματος.

Μεταξύ άλλων, ο «Υπεύθυνου/ης Παρακολούθησης – Αξιολόγησης – Λογοδοσίας – Μάθησης»:

 • Παρακολουθεί την πρόοδο του προγράμματος με επισκέψεις στις περιοχές υλοποίησης και εξέλιξής του, με συνεντεύξεις με επωφελούμενους.
 • Διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες παρακολούθησης του προγράμματος εναρμονίζονται με τις οδηγίες των δωρητών.
 • Παρέχει καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη/προσανατολισμό  στο προσωπικό του προγράμματος, όσον αφορά στην ανάπτυξη εργαλείων συλλογής στοιχείων.
 • Διαχειρίζεται την ποιότητα και την έγκαιρη παράδοση εκθέσεων με το προσωπικό πεδίου της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.
 • Συνεργάζεται με το προσωπικό και τους εταίρους με τους οποίους γίνεται η υλοποίηση του προγράμματος, για την παρακολούθηση της προόδου των δραστηριοτήτων του προγράμματος και την τεκμηρίωση του αντικτύπου του.
 • Προωθεί τον συμμετοχικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση, εκπαιδεύοντας και εμπλέκοντας ομάδες βασικών ενδιαφερόμενων μερών σε δραστηριότητες Π.Α.Λ.Μ..
 • Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων. Διευκολύνει την πραγματοποίηση αξιολόγησης προγράμματος σε διαβούλευση με τον άμεσο προϊστάμενο.
 • Υποστηρίζει την εφαρμογή συστήματος λογοδοσίας, την παρακολούθηση και τη χρήση στοιχείων.
 • Συμμετέχει σε επισκέψεις σε σημεία-πεδία εφαρμογής του προγράμματος για την συλλογή στοιχείων
 • Υποστηρίζει ένα περιβάλλον μάθησης μέσω διοργάνωσης τακτικών συναντήσεων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και συγκέντρωση πληροφοριών για την σύνταξη αναφορών.

 

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Πληροφορικής/Θετικών Επιστημών ή άλλου (συναφούς με το αντικείμενο).
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή αντικείμενα θα συνεκτιμηθούν.
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες χρήσης Excel και στατιστικής ανάλυσης.
 • Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη κατανόηση της λειτουργίας των εγχώριων ΜΚΟ και του εθνικού συστήματος διοίκησης.
 • Αποδεδειγμένες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα για ταυτόχρονη διαχείριση πολλών εργασιών, ομαδική εργασία.
 • Άριστη ικανότητα προφορικής και γραπτής διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο. Βασική γνώση της γαλλικής επιθυμητή.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΥΠΑΛΜ/0219 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Μαρτίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.


SMS Officer – Athens-DRC

Required Qualifications:

 • A degree in political science or any other relevant field
 • Excellent verbal and written English and Greek skills
 • At least three years working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Strong computer skills

https://bit.ly/2GNcJUz


 

Supply Chain Officer – Thessaloniki-DRC

Required Qualifications:

 • Relevant university degree.
 • At least 2-3 years of relevant work experience in Procurement (NGO experience preferred especially in the Procurement area).
 • Good computer skills (PowerPoint, Word, Excel etc); experience in ERP systems (Microsoft 365) is highly desired.
 • Able to communicate both verbally and written in English and Greek.
 • Driving license holder is an added value

https://bit.ly/2T2TUCI


Psychologist – Mytilene-IRC

Job Requirements:

 • Licensed Greek psychologist
 • Minimum two year professional experience providing psychological interventions to refugee populations including but not limited to survivors of torture
 • Knowledge of different culturally relevant therapeutic techniques
 • Experience conducting assessments, using screening tools and creating individual care plans for clients seeking mental health services
 • INGO experience preferred
 • Knowledge of the Inter-Agency Standing Committee (IASC) MHPSS in emergencies guidelines
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for beneficiaries
 • Positive and professional attitude, including ability to work well in a team setting
 • Strong ability to maintain composure, prioritize work under pressure, and work in a difficult environment
 • Ability to conduct counselling sessions via interpreters/cultural mediators, whenever necessary
 • Personal qualities: Works well in and promotes teamwork, comfortable in a multi-cultural environment, flexible and able to handle pressure well
 • Knowledge of self-care practices for mental health providers
 • Fluency in English. Preferable knowledge of the following languages: Arabic, Farsi, Dari, Pashto, Kurdish, French

https://bit.ly/2Nxm4jP


 

Senior Environmental Health Officer – Mytilene-IRC

Job Summary:

The Senior Environmental Health (EH) Officer is responsible for supporting IRC’s Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) response for the refugee and migrant influx in Kara Tepe refugee camp, in Mytilene, Greece. The Senior EH Officer will have the responsibility for program implementation, quality assurance, monitoring, and staff supervision, adhere to health and safety regulations for technical issues, coordination with other partners, and reporting for WASH activities. The Senior EH Officer will ensure the consistency, quality, efficiency, and accountability of WASH activities implemented in the Lesvos area.

Overall the Senior EH Officer will be responsible for overseeing, supervising the technical WASH components of the program and hygiene promotion activities in coordination with the Senior Area Manager.


MH Caseworker – Lesvos-IRC

Job Requirements:

 • Technical diploma or degree in social work, or a related field;
 • Minimum of 2 year experience in social work or case management in Greece, preferably with mental health patients and institutions;
 • Experience and demonstrated understanding of working with a refugee or migrant population;
 • Understanding of mental health and psycho-social issues;
 • Knowledge of standard legal procedures;
 • Personal qualities: Team player, flexible, well organized, network-builder, able to handle pressure well and work in cross-cultural setting;
 • Ability to meet deadlines and work under pressure;
 • Fluency in English and Greek;
 • Experience working at international development programs highly desirable.

TRAVEL: Travel will be expected to/from sites of program implementation, and the office, as needed.

https://bit.ly/2RVB1wV


Clinical Psychologist – Mytilene-IRC

Job Requirements:

 • Licensed Greek Psychologist with advanced degree (post-graduate) or higher in Clinical Psychology;
 • Minimum two year professional experience providing psychological interventions to refugee populations including but not limited to survivors of torture;
 • Knowledge of different culturally relevant therapeutic techniques;
 • Experience conducting assessments, using screening tools and creating individual care plans for clients seeking mental health services;
 • INGO experience preferred;
 • Knowledge of the Inter-Agency Standing Committee (IASC) MHPSS in emergencies guidelines;
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for beneficiaries;
 • Positive and professional attitude, including ability to work well in a team setting;
 • Strong ability to maintain composure, prioritize work under pressure, and work in a difficult environment;
 • Ability to conduct counselling sessions via interpreters/cultural mediators, whenever necessary;
 • Personal qualities: Works well in and promotes teamwork, comfortable in a multi-cultural environment, flexible and able to handle pressure well;
 • Knowledge of self-care practices for mental health providers;
 • Fluency in English. Preferable knowledge of the following languages: Arabic, Farsi, Dari, Pashto, Kurdish, French.

https://bit.ly/2N4k6r3


IT OFFICER (PART-TIME), Athens-SOLIDARITY NOW

Job Requirements & Competencies:

 • Basic knowledge  TCP/IP and other networking concepts (DNS, DHCP, NAT, firewalling, routing, switching)
 • Basic knowledge of the two network types (LAN, WAN) and related networking concepts
 • Good knowledge of Windows 10 and general computer support issues
 • Basic knowledge of Office 2016, Active Directory, Office 365, and Windows 10
 • A solid understanding of how software and operating systems work
 • A solid understanding of how computer networks work
 • Team player
 • Good problem solving skills
 • English

https://bit.ly/2TnmK0s


SOCIAL SCIENTIST, Malakasa-SOLIDARITY NOW

Required qualifications & skills

 • University degree in Humanities or Social Sciences;
 • Experience in social work within the civil society sector, preferably working with vulnerable groups and refugees/migrants;
 • Minimum one-year professional experience in case management;
 • Ability to work on own initiative and as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team;
 • Ability to troubleshoot and ease potential tensions between the project’s beneficiaries;
 • Ability to perform fact finding tasks and clearly articulate results in a fair and balanced way;
 • Previous experience in street-work and/or a job entailing direct contact and exchange with vulnerable groups of beneficiaries is an asset;
 • Fluency in Greek and English required;
 • Proficient with MS Outlook, Excel, and Word business software;
 • Experience in community mobilization;
 • Cross-cultural awareness and flexibility;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with women and girls of all ages, background and diversity;
 • Strong team player and able to handle pressure well;
 • Well organized and efficient, with ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate;
 • Good report writing skills;
 • Adhere to and promote GBV guiding principles.

https://bit.ly/2DYSOhv


STUDENT GROUP COORDINATOR, Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

 1. Excellent command of Greek and English
 2. Understanding of and commitment to SolidarityNow’s aims and values
 3. Understanding of current issues affecting asylum seekers and refugees in Greece
 4. Experience of working with refugees and asylum seekers in Greece
 5. Knowledge of the structures of universities and student groups
 6. Experience of running an active and successful university student group
 7. Experience of organising activities and events with students
 8. Experience of delivering training
 9. Excellent communication skills, including report writing and public speaking.
 10. Experience of setting up and maintaining effective record keeping systems
 11. Proven ability to think strategically, make decisions and evaluate results
 12. Ability to prioritise workload, to work under pressure and meet deadlines
 13. Ability to work effectively as part of a small team and be flexible to change

https://bit.ly/2NgFXvw


 

Interpreters, Greece-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • Minimum high school degree from an accredited institution
 • At least two years of previous relevant work experience.

Experience

 • Experience in an international setting
 • Excellent knowledge of English and/or Greek languages
 • Computer literacy in standard software applications
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlinesStrong work ethics and commitment to humanitarian principles
 • Drivers’ license with practical experience required.

Languages

Fluency in Greek and English as well as French, Arabic/Farsi/Dari/Sorani/Kurmanji/Urdu/Pashto.

https://bit.ly/2Eey9X2


Area Project Coordinators, Athens& Thessaloniki-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University Degree in Business or Public Administration, Social Sciences, Political Sciences, International Relations or equivalent with relevant work experience
 • Master Degree in any of the above fields or another related with relevant professional experience would be considered as an asset

Experience

 • At least three years of previous relevant work experience;
 • Experience in liaising with government structures/authorities as well as National and International Organizations will be essential;
 • Excellent computer skills (Excel, Word, Outlook, Power Point presentation);
 • Ability to work effectively and harmoniously with colleagues from different multi ethnic and racial backgrounds is essential;
 • Excellent inter-personal and communication skills, with emphasis on ability to communicate and relate to a variety of stakeholders;
 • Excellent organizational and time management skills;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Strong teamwork, ability to work under supervision.

Languages

Fluency in Greek and English is required.

https://bit.ly/2T4WDMI


Information Management Assistants, Attica-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

Bachelor’s degree from an accredited University in Statistics, Mathematics, Computer science or other relevant field with 3 years of related experience.

Experience

 • At least 1 year of related work experience.
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities and stakeholders, working in international organizations, non-government or government institutions/organization.
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting.
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise formal correspondence and project reports.
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills
 • Proficient in a Microsoft Office environment and office software packages. Knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web based management systems.
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines.
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages

Fluency in Greek and English is required.

https://bit.ly/2EgLez2


Integration Monitors,Greece-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

University degree and/or higher in Social Work, Psychology or a related field from an accredited academic institution.

Experience

 • At least 2 years of experience in social work;
 • Membership of the Association of Greek Social Workers would be an advantage;
 • Excellent communication and negotiation skills, personal commitment, efficiency and flexibility;
 • Ability to work with minimal supervision;
 • Good level of computer literacy;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Ability to work under difficult conditions.

Languages

Fluency in Greek and English is required.

https://bit.ly/2H4hIQ8


 

Project Assistants (Accommodation), Athens&Thessaloniki-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree and/or higher in Business or Public Administration, Social Sciences, Political Sciences, International Relations or a related field from an accredited academic institution with two years of relevant professional experience or, high school diploma with four years of relevant work experience.

Experience

 • At least two years of previous relevant work experience;
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities as well as with international institutions;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • Knowledge in preparation of statistical charts, tables and reports;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;

Languages

Fluency in Greek and English is required.

https://bit.ly/2VmzeD1


Project Assistants (Education), Athens&Thessaloniki-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree and/or higher in Education, Pedagogy or a related field from an accredited academic institution with two years of relevant professional experience or, high school diploma with four years of relevant work experience

Experience

 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities as well as with international institutions;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • Knowledge in preparation of statistical charts, tables and reports;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages

Fluency in Greek and English is required.

https://bit.ly/2H2sNB4


Project Coordinator (Education), Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

University degree and/or higher in Education, Pedagogy, Social Sciences or a related field from an accredited academic institution with at least 3 years of relevant working experience.

Experience

 • Experience in liaising with government structures/authorities as well as National and International Organizations will be essential
 • Excellent computer skills (Excel, Word, Outlook, Power Point presentation)
 • Ability to work effectively and harmoniously with colleagues from different multi-ethnic and racial backgrounds is essential
 • Excellent interpersonal and communication skills, with emphasis on ability to communicate and relate to a variety of stakeholders
 • Excellent organizational and time management skills
 • Strong teamwork, ability to work under supervision
 • Knowledge in preparation of statistical charts, tables and reports
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles

Languages

Fluency in Greek and English is required.

https://bit.ly/2TkkSWq


Facilitator – Site Outreach Teams, Greece-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

Bachelor degree in Social/Political Sciences, International Relations, Psychology and/or Law from an accredited Institution, or any other related field, with at least 1 year’ experience in community work.

Experience

 • Excellent communication and negotiation skills, personal commitment, efficiency and flexibility.
 • Ability to work with minimal supervision.
 • Good level of computer literacy.
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Willingness to work under difficult conditions.

Languages

Fluency in Greek and English is required.

https://bit.ly/2EAT5ZC


Project Coordinator Accommodation, Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

University degree and/or higher in Business or Public Administration, Social Sciences, Political Sciences, International Relations or equivalent, with at least 3 years of relevant working experience.

Experience

 • Experience in liaising with government structures/authorities as well as National and International Organizations will be essential;
 • Excellent computer skills (Excel, Word, Outlook, Power Point presentation);
 • Ability to work effectively and harmoniously with colleagues from different multi ethnic and racial backgrounds is essential;
 • Excellent inter-personal and communication skills, with emphasis on ability to communicate and relate to a variety of stakeholders;
 • Excellent organizational and time management skills;
 • Strong teamwork, ability to work under supervision;
 • Knowledge in preparation of statistical charts, tables and reports;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;

Languages

Fluency in Greek and English is required.

https://bit.ly/2NxRNRS


Municipality Focal Points, Greece, IOM

Required Qualifications and Experience

Education

Bachelor degree in Social/Political Sciences, International Relations, Psychology and/or Law from an accredited Institution, or any other related field, with at least 1 year experience in liaising with Local Authorities.

Experience

 • Excellent communication and negotiation skills, personal commitment, efficiency and flexibility;
 • Ability to work with minimal supervision;
 • Good level of computer literacy;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages

Fluency in Greek and English is required.

https://bit.ly/2EBHSbu


Project Assistants (Integration), Athens& Thessaloniki-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

University degree and/or higher in Business or Public Administration, Social Sciences, Political Sciences, International Relations or a related field from an accredited academic institution with two years of relevant professional experience or, high school diploma with four years of relevant work experience.

Experience

 • At least two years of previous relevant work experience;
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities as well as with international institutions;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • Knowledge in preparation of statistical charts, tables and reports;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages

Fluency in Greek and English is required.

https://bit.ly/2GQdmN2


Monitoring and Evaluations Assistants, Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

Bachelor’s degree from an accredited University in Statistics, Mathematics, Computer science or other relevant field with 3 years of related experience; Master’s Degree would be considered as an asset.

Experience

 • Experience in EU-Funded projects;
 • Capacity to produce high-quality reports in English;
 • Good knowledge and understanding of project development, monitoring tools and techniques;
 • Ability to design and develop reporting templates and M&E tools;
 • Experience with qualitative and quantitative data collection and analysis;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • Proficient use of commonly used IT equipment and the appropriate software solutions.
 • Experience in an international environment;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Computer literacy in standard software applications (MS Office, etc).

Languages

Fluency in Greek and English is required.

https://bit.ly/2GP277M


224 | Παιδαγωγός, Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής – Κυλλήνη-Το χαμόγελο του παιδιού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα παιδιών πτυχίο
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

https://bit.ly/2BXjijg


225 | Παιδαγωγός, Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής – Αθήνα-Το χαμόγελο του παιδιού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα παιδιών πτυχίο
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

https://bit.ly/2EidqTh


279 | Παιδαγωγός, Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής – Καβάλα-Το χαμόγελο του παιδιού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα παιδιών πτυχίο
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

https://bit.ly/2NyHTiV


100 | Διασώστης / Οδηγός Ασθενοφόρου – Θεσσαλονίκη-Το χαμόγελο του παιδιού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πιστοποίηση από το ΕΚΑΒ
 • Εμπειρία στην οδήγηση

https://bit.ly/2ElPa2V


159 | Παιδαγωγός – Κέρκυρα-Το χαμόγελο του παιδιού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός
 • Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Απαραίτητες συστάσεις

https://bit.ly/2TZHCbw


Program Director, Athens-GLOBAL BRIGADES GREECE

Qualifications:

 • Bachelor’s of Masters in Global Health, Economic Development, or Business Administration
 • Experience of at least three to five years with overseeing logistical aspects of organizations and with a strong track record of managing teams
 • Three to Five years of experience of working with foreign volunteers and/or staff
 • Willing to travel throughout Greece and internationally
 • Preferably a Greek National with a Greek Tax ID number

https://bit.ly/2Efqzvq


Engineering Coordinator, Lesvos-Movement on the ground

Summary:

 • Responsible for maintenance of existing and construction of new technical infrastructure of Movement on the Ground, including both mechanical and electrical infrastructure

Requirements:

 • 6-12 months preferred
 • Engineering background or similar. Experience with constructions, electrical power supply, generators, etc.

https://bit.ly/2BVgFPf


PROTECTION MANAGER, Ioannina-INTERSOS

Education, past experience and skills:

 • Commitment to humanitarian principles
 • Stress management skills
 • Team management skills
 • Native in Greek, Fluent in English both written and verbal
 • Degree in Humanitarian/Social Sciences
 • At least two years’ experience in a similar position

https://bit.ly/2twr670


Site Management Support Adviser – (Greek Speaking), Greece – NORCAP Capacity Building Project

Experience & Qualifications

 • Advanced university qualification in a relevant field,
 • At least 5 years of prior relevant professional experience, including direct experience working in facilities that accommodate refugees and/or migrants,
 • Strong knowledge of Microsoft office applications,
 • Experience working within a Government or UN agency is preferred,
 • An understanding of the mission, core values and objectives of the Reception and Identification Service (RIS) and NRC/NORCAP,
 • Fluency in written and spoken English and Greek including experience in drafting reports and manuals,
 • Other languages (Arabic, Farsi) are an advantage.

https://bit.ly/2GAJPXU


Protection Assistant (Urban),Thessaloniki- UNHCR

Essential Minimum Qualification & Professional Experience Required:

– Advanced University Degree (MA/MSc.) or First University Degree (BA/BSc.) in Social

Sciences, Social Work or Counselling.

– Diploma (2 years) in Social Work, Certificate in Community Development or Education in

special needs groups (not extramural).

– Minimum two (2) years of relevant professional experience with Advanced

University/Master’s Degree or four (4) years with University/Bachelor’s Degree.

– Experience in stimulating Community participation and Community mobilization.

– Field experience in Community Information, Education and Communication (IEC) in order

to conduct awareness sessions.

– Work experience in case management, counselling and direct service to people in

distress, especially displaced people, or in a government field based social department

(social welfare/community-based rehabilitation, health and education) with field

experience.

– Excellent knowledge of English and good working knowledge of another UN language

– Training in community-based rehabilitation.

– Basic computer skills.

https://bit.ly/2tOHIr3


Field Assistant, Samos-UNHCR

Essential Minimum Qualification & Professional Experience Required:

– Completion of the Secondary Education with training/certificate in a related field.

– Minimum two (2) years of previous job experience relevant to the function.

– Excellent knowledge of English and or Farsi/Dari or Arabic is essential. Excellent

knowledge of Greek and /or Urdu/French/Sorani/Kurmanji or other non-European official

language is desirable.

– Excellent IT skills and Microsoft Office (especially Excel) and experience in using

databases.

(Non-EU applicants can apply provided they have the required documents to work in Greece)

https://bit.ly/2TkmCPx


Senior Protection Assistant, Chios-UNHCR

Essential Minimum Qualification & Professional Experience Required:

 • Completion of secondary school. Additional Training courses in protection related

issues.

 • Minimum 4 years professional experience relevant to the function.
 • Fluency in English and working knowledge of another relevant UN language or local

language.

 • Good computer skills.

(Non-EU applicants can apply provided they have the required documents to work in Greece).

https://bit.ly/2SxPcIA


Διερμηνέας Ουρντού/Παντζάμπι, Θεσσαλονικη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ουρντού/Παντζάμπι
 • Άριστη γνώση Ελληνικών ή Αγγλικών
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (διερμηνεία)

https://bit.ly/2Uf57NW


Κοινωνικός Λειτουργός, Ταγαράδες-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

https://bit.ly/2H7POTh


Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης, Θεσσαλονίκη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Προϋπηρεσία σε θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων κτλπ) άνω των 3 ετών. Προϋπηρεσία σε προγράμματα Interreg και ΕΣΠΑ  θα εκτιμηθεί
 • Εξοικείωση με τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης.
 • Γνώσεις κατάρτισης και τήρησης προϋπολογισμών.
 • Βασικές γνώσεις Λογιστικής και Μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

https://bit.ly/2tII0zi


Εκπαιδευτικος, Αλεξανδρούπολη- ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Εκπαιδευτικού (Νηπιαγωγοί, Παιδαγωγοί, Φιλόλογοι)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές .
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

https://bit.ly/2EiOrOt


Συντονιστής Δομής Φιλοξενίας, Ωραιόκαστρο-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 2 ετών σε συναφές αντικείμενο (σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ή σε συντονισμό προγράμματος για ασυνόδευτους ανήλικους)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

https://bit.ly/2T50YQ0


Ψυχολόγος, Βόλος-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό ή σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα

https://bit.ly/2C5xirB


Οικονομικός Διαχειριστής, Θεσσαλονίκη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Προϋπηρεσία σε θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων κτλπ) άνω των 3 ετών. Προϋπηρεσία σε προγράμματα Interreg και ΕΣΠΑ  θα εκτιμηθεί
 • Εξοικείωση με την διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και τους κανόνες δημοσιότητας.
 • Εξοικείωση με τα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Γνώσεις κατάρτισης και τήρη σης προϋπολογισμών.
 • Βασικές γνώσεις Λογιστικής και Μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

https://bit.ly/2Irc3pH

158 job adverts in the Ionian Islands – Equal Society

https://bit.ly/2UaBexX


Various Sectors

 Job Adverts in Tourism – workathlon.com/el-jobs


Καμαριέρες

από το ξενοδοχείο Sissi Bay στο Σίσι Λασιθίου. Αιτήσεις στο ξενοδοχείο.

https://bit.ly/2tI4jFE

Maids

from the Sissi Bay Hotel in Sissi, Lasithi. Requests to the hotel.

https://bit.ly/2tI4jFE


Μάγειρας Β’ – Μύκονος

για παραλιακό μαγαζί της Μυκόνου. Παρέχουμε διαμονή, σίτιση, ασφάλιση.

https://bit.ly/2TeG4gA

Cook II – Mykonos

for a beachfront shop in Mykonos. We provide accommodation, food, insurance.

https://bit.ly/2TeG4gA


Προσωπικό για την Παρασκευή Πρωινών / Κρύα Κουζίνα – Κουφονήσια

για παρασκευή πρωινών και κρύα κουζίνα στα Κουφονήσια με 1-2 χρόνων προϋπηρεσία, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, διάθεση για προσφορά, καθαριότητα και ικανότητες οργάνωσης. Προσφέρονται διαμονή και ένα γεύμα.

https://bit.ly/2NxnFpP

Staff for Breakfast preparation / Cold dishes – Koufonisia

for preparing morning and cold dishes in Koufonissia with 1-2 years experience, spirit of teamwork and cooperation, willingness to offer, cleanliness and organizational abilities. We offer accommodation and one meal/day.

https://bit.ly/2NxnFpP


Houseman / Βοηθός Καμαριέρας – Mύκονος

υπάλληλος οροφοκομίας από ξενοδοχείο 5 αστέρων στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου για να βοηθά τις καμαριέρες στις μεταφορές λινών και λοιπών βαρών και στην καθαριότητα των δωματίων. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.

https://bit.ly/2H3n2TP

Houseman /Maid Assistant – Mykonos

a housekeeper from a 5 star hotel in Kalo Livadi, Mykonos, to help the maid in linen and other things transportation and the cleanliness of the rooms. Experience in a similar position will be appreciated.

https://bit.ly/2H3n2TP


Υπάλληλος Υποδοχής – Mύκονος

από ξενοδοχείο 5 αστέρων στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου. Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση αγγλικών, δυνατότητα διεκπεραίωσης πολλαπλών καθηκόντων υπό πίεση, άριστος χειρισμός ταμείου, ομαδικότητα, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

https://bit.ly/2SuVMj0

Receptionist – Mykonos

from a 5-star hotel in Kalo Livadi, Mykonos. Qualified skills: Excellent English knowledge, ability to handle multiple tasks under pressure, excellent fund management, teamwork, experience in a similar position.

https://bit.ly/2SuVMj0


Β’ Μάγειρας – Ζάκυνθος

για την καλοκαιρινή σεζόν 2019. Αναζητούμε άτομα με όρεξη για δουλειά που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους στον χώρο της εστίασης.

https://bit.ly/2T4X8X6

Cook B’ – Zakynthos

for the summer season 2019. We look for people with a desire to work who wants to enrich their knowledge and their experience in the field of catering.

https://bit.ly/2T4X8X6


Καμαριέρα – Πρώτο Πόδι Χαλκιδικής

από ξενοδοχείο 3* στο Πρώτο Πόδι Χαλκιδικής για την καλοκαιρινή σεζόν 2019. Θέση εργασίας εποχικής απασχόλησης. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

https://bit.ly/2IDjji9

Maid- Chalkidiki (Proto Podi)

from a 3 * hotel of Chalkidiki for the summer season 2019. Position of seasonal employment. Necessary experience in a similar position.

https://bit.ly/2IDjji9


Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

υποστήριξης από τηλεοπτικό σταθμό. Ο ρόλος της θέσης απαιτεί εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης, σωστό χειρισμό τηλεφωνικών κλήσεων, υποδοχή επισκεπτών, ευχέρεια στον προφορικό λόγο της αγγλικής γλώσσας.

https://bit.ly/2Vn1jKo

Secretarial Support Officer

In a TV Channel. The role of the post requires experience of secretarial support, proper phone call handling, visitor reception, fluency in the spoken language of the English language.

https://bit.ly/2Vn1jKo


Καμαριέρα – Αθήνα

με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση από ξενοδοχείο 4* στο κέντρο της Αθήνας για μόνιμη απασχόληση.

https://bit.ly/2IHn5qM

Maid – Athens

with an experience in a corresponding position, from a 4 * hotel in the center of Athens for permanent employment.

https://bit.ly/2IHn5qM


Sales Assistant

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, ιδανικά από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ή το τμήμα Τεχνολογίας Τροφήμων
  •Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Καλός χειρισμός MS Office tools
  • Διάθεση για εργασία και ομαδικό πνεύμα

https://bit.ly/2NxWfjy

Sales Assistant

 • University/ TEI / IEK graduate, ideally from the Agricultural University or the Food Technology Department
 • Very good knowledge of English
 • Good MS Office tools
 • Mentoring for work and team spirit

https://bit.ly/2NxWfjy


ΒΑΒΥ SITTER /  οικιακή βοηθός

 να γνωρίζει Ελληνικά και με χαρτιά, ζητείται από οικογένεια με παιδί 8 ετών, περιοχή Νέο Ψυχικό, αμοιβή 800  .e συν ΙΚΑ, 3ης Σεπτεμβρίου 18, 8ος όροφος, Γρ. 5, 6984/378328, 6984/378329, 6984/381375, 6984/381377

https://bit.ly/2Eb0zkw

BABY SITTER / housekeeper

Good knowledge of Greek, with legal papers, is requested by a family with an 8 year old child, Neo Psychiko, salary 800 E, plus IKA, 3rd September 18, 8th floor, Office no.5, 6984/378328, 6984/378329, 6984/381375, 6984 / 381377

https://bit.ly/2Eb0zkw


Οικιακή Βοηθός

εξωτερική ζητείται από οικογένεια με ένα μωρό παιδί, πρέπει να μιλάει Ελληνικά & Ρώσικα, και να έχει εμπειρία με μωρά παιδιά. Δευτέρα – Σάββατο 8 ώρες ημερησίως. Μισθός, ΙΚΑ, υπερωρίες έξτρα, αμοιβή 850€

https://bit.ly/2Hah1EK

Home Assistant

Who will not leave in the house, is asked by a family with a baby, must speak Greek & Russian, and have experience with babies. Monday – Saturday 8 hours per day. Salary, IKA, overtime extras, salary 850 €

https://bit.ly/2Hah1EK


For more housekeepers adverts click here


Καθαρίστρια

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώστης Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, δεύτερη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Απόφοιτος τουριστικής σχολής, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, καλή φυσική κατάσταση
 • Πελατοκεντρική νοοτροπία και αντίληψη, προσαρμοστικότητα και ομαδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@athensmanorhouses.com και να αναφέρουν την θέση για την οποία ενδιαφέρονται

https://bit.ly/2tGGwFR

Cleaning lady

 • Required experience of at least 3 years in a corresponding position
 • Knowledge of PC
 • Very good knowledge of English, a second language will be considered as an extra skill.
 • A graduate of a tourism school will be considered as an extra qualification
 • Professional appearance and behavior, good physical condition
 • Customer-centered mentality and perception, adaptability and teamwork.

Interested parties can send their resume to [email protected] and indicate where they are interested

https://bit.ly/2tGGwFR


Καθαριστές και καθαρίστριες

Εταιρεία Καθαρισμού ζητά καθαριστές και καθαρίστριες για έργα της σε όλη την Αττική. Τηλέφωνο 2161005010, , 09:00-17:00

https://bit.ly/2GP3rHx

Cleaners

Cleaning Company asks cleaners for its works throughout Attica. Telephone 2161005010, 09: 00-17: 00

https://bit.ly/2GP3rHx


Υπάλληλος

έμπειρος ζητείται για βιολογικό καθαρισμό, άμεση πρόσληψη, κατά προτίμηση κάτοικος γύρω περιοχών, περιοχή Βύρωνας, 6970/292624

https://bit.ly/2UamHTb

Employee

With experience is asked for biological cleaning, direct recruitment, preferably resident of areas around Vyronas area, 6970/292624

https://bit.ly/2UamHTb


For more cleaners adverts click here


Baby Sitter

για φροντίδα παιδιού 3 ετών , με γνώση Αγγλικών, ως εσωτερική, 4 ρεπό μηνιαίως, περιοχή Παλαιό Φάληρο, ασφάλιση, αμοιβή 700€

https://bit.ly/2TkthJs

Baby Sitter

To care a child of 3 years old, English knowledge,internal, 4 days-off per month, area Paleo Faliro, insurance, salary 700 €

https://bit.ly/2TkthJs


Baby sitter εσωτερικη

με εμπειρια μεχρι 45 ετων για οικογενεια με δυο παιδια 4,5 ετων και 6 μηνων με δικο της δωματιο και 1 ρεπο την εβδομαδα. Γραφειο εργασιας, αμοιβή 900€

https://bit.ly/2T2tEch

Baby sitter internal

with experience, of up to 45 years-old for a family with two children of 4.5 years old and 6 months old, with her own room and 1 day-off per week. Work agency, salary 900 €

https://bit.ly/2T2tEch


For more cleaners adverts click here


Εργάτριες Παραγωγής

για εργοστάσιο παραγωγής σητών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, θα δοθεί προτεραιότητα σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Αττικής. Αποστολή βιογραφικού μέσω e – mail: [email protected]

https://bit.ly/2IB2BQu

Production workers

for a production factory in Markopoulo Mesogaias, priority will be given to residents of the wider region of Eastern Attica. Send a resume via e – mail: [email protected]

https://bit.ly/2IB2BQu


Εργάτης αποθήκης

Η εταιρεία UNIMAC Α.Ε. ζητεί εργάτη αποθήκης έως 28 ετών, για τις εγκαταστάσεις της στον Ρέντη. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   unimac@unimac.gr και στο fax: 210/3456766

https://bit.ly/2IEbOHV

Warehouse worker

The company UNIMAC SA requires a warehouse worker up to 28 years of age for Rentis area. Send CVs to e-mail: [email protected] and fax: 210/3456766

https://bit.ly/2IEbOHV


Προσωπικό

Εταιρεία τροφίμων με έδρα στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη, ζητεί προσωπικό για 8ωρη 5θήμερη εργασία στο χώρο του συσκευαστηρίου, απαραίτητη προϋπηρεσία, αποστολή βιογραφικών e-mail: [email protected] κωδ. 01

https://bit.ly/2T1fhVI

Staff

Food company based in Agios Ioannis Renti, seeking staff for 8-hour/day, 5-day/week work in the packing area, necessary experience, sending CVs e-mail: [email protected] code 01

https://bit.ly/2T1fhVI


For more workers adverts click here


Γυμναστές -ριες

για επίβλεψη οργάνων, μερική ή πλήρης απασχόληση, μισθός, ασφάλιση, βιογραφικά με απαραίτητη φωτογραφία στο email [email protected]

https://bit.ly/2SxenLw

Fitness instructors

For physical activities supervision, part time or full time, salary, insurance, resumes with necessary photo on email [email protected]

https://bit.ly/2SxenLw


For more trainers adverts click here


Ναυαγοσώστης

Ξενοδοχείο στη Γλυφάδα, ζητεί ναυαγοσώστη για σεζόν από 1 Μαΐου – 1 Οκτωβρίου, 210/8941662, επικοινωνία καθημερινά 09.00 – 15.00

https://bit.ly/2T3eGmh

Lifeguard

Hotel in Glyfada, seeks lifeguard for the season from May 1st to October 1st, 210/8941662, contact daily 09.00 – 15.00

https://bit.ly/2T3eGmh


Καμαριέρες

από ξενοδοχείο στη Νάξο για την καλοκαιρινή περίοδο 2019, τέλη Απριλίου έως και Σεπτέμβριο. Παρέχονται διαμονή, σίτιση, ασφάλιση. Βιογραφικά στο [email protected], 11:00-20:00

https://bit.ly/2EkJsNd

Maids

from a hotel in Naxos for the summer season 2019, late April to September. Accommodation, food, insurance are provided. Biography at [email protected], 11: 00-20: 00

https://bit.ly/2EkJsNd


Καμαριέρες

 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Άψογος επαγγελματισμός
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόνομα
 • Άριστες ικανότητες εξυπηρέτησης πελατών
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

https://bit.ly/2tHMTsu

Maids

 • Good physical condition
 • Attention to detail
 • Excellent professionalism
 • Ability to work autonomously
 • Excellent customer service capabilities
 • Knowledge of English language

https://bit.ly/2tHMTsu


Καμαριέρες

στη Σαντορίνη ζητεί καμαριέρες για σεζόν 2019, με προϋπηρεσία, παρέχεται διαμονή, ικανοποιητικές αμοιβές, βιογραφικά στο e-mail [email protected]

https://bit.ly/2GLpjnv

Maids

in Santorini, she asks for maids for the 2019 season, with experience, accommodation, satisfactory salary, resume on e-mail [email protected]

https://bit.ly/2GLpjnv


For more maids adverts click here and here


Ξενοδοχουπάλληλοι

Εργασία σε γνωστή Αλυσίδα Ξενοδοχείων ζητάμε άτομα για σεζόν 2019 σε όλες τις θέσεις.

Συγκεκριμένα guestrelation με γερμανικά ή Γαλλικά βιογραφικά στέλνεται άμεσα στο   info@jobinhotels.gr οι επιλογές γίνονται τώρα.

https://bit.ly/2T1wL4r

Hotel staff

A well-known Hotel asks for people for the 2019 season in all positions.

Specifically guestrelation with German or French CVs is sent directly to [email protected] the choices are made now.

https://bit.ly/2T1wL4r


For more hotel employees adverts click here


Ξενοδοχουπάλληλοι

Ξενοδοχείο 5 αστέρων ζητά νυχτερινό στη ρεσεψιόν, μάγειρα για αξιόν και 10 σερβιτόρους από 7 Απριλίου με 2 Νοεμβρίου.

Παρακαλώ στείλτε πλήρες βιογραφικό με φωτογραφία και σημειώστε για ποιες θέσεις εργασίας ενδιαφέρεστε στο    [email protected]

https://bit.ly/2VoItCy

Hotel Staff

5-star hotel requests night-shift employee at the reception, cook, and 10 waiters from April 7 to November 2.

Please send a full CV with a photo and note which jobs you are interested in [email protected]

https://bit.ly/2VoItCy


Yπάλληλος υποδοχής

για καθημερινή, εργασία για 5 αστέρων ξενοδοχείο στην Σκάλα Κεφαλονιάς, από 1/5/2018, προϋπηρεσία τουλάχιστον άνω των 2 ετών, άριστη γνώση Αγγλικών, βιογραφικά απαραίτητα με φωτό στο e-mail: [email protected], αμοιβή 900€

https://bit.ly/2Sv7v15

Receptionist

for a 5-star hotel in Skala Kefalonia, from 1/5/2018, at least 2 years of experience, excellent knowledge of English, CV required by e-mail: [email protected], salary 900 €

https://bit.ly/2Sv7v15


Βοηθός μάγειρα

για καινούριο εστιατόριο στη Γλυφάδα, με βάση το ψάρι

https://bit.ly/2BXYPuW

Cook assistant – Glyfada
for a new restaurant based on fish
https://bit.ly/2BXYPuW


Βοηθός Μάγειρα

από κατάστημα αλυσίδας ψαρικών & θαλασσινών στο κέντρο της Κάτω Κηφισιάς. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στον χώρο, όρεξη για δουλειά, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας. Παρέχεται πλήρης ασφάλιση, ικανοποιητικός μισθός ανάλογα με τις γνώσεις, εμπειρία και τα προσόντα.

https://bit.ly/2TitFrR

Cook assistant

from a fish & seafood shop in the center of Kato Kifissia. Necessary experience in the field, job appetite, professionalism, teamwork, communication, collaborative. Full insurance is provided, a sufficient salary based on knowledge, experience and qualifications.
https://bit.ly/2TitFrR


Βοηθός Μάγειρα

Όμιλος εστιατορίων στα νότια προάστια ζητεί για το εστιατόριο του στη Κηφισιά, βοηθό μάγειρα με προϋπηρεσία έως 35 ετών, προτιμούνται κάτοικοι βορείων προαστίων

https://bit.ly/2IFyrvE

Cook assistant

Franchise of restaurants in the southern suburbs requests for a restaurant in Kifissia, a cook assistant with experience, up to 35 years old, northern suburbs
https://bit.ly/2IFyrvE


For more cook assistants adverts click here


Βοηθός ζαχαροπλάστη

με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία, ζητείται για πλήρη απασχόληση από ζαχαροπλαστείο στην Αγία Παρασκευή, επικοινωνία από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00

https://bit.ly/2IHNkNR

Assistant confectioner
with at least 3 years of experience, is asked for full employment from a pastry shop in Agia Paraskevi, contact from Monday to Friday 09.00-17.00
https://bit.ly/2IHNkNR


Βοηθός ζαχαροπλάστη

ζητείται από γνωστό φούρνο – ζαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα, επιθυμητή προϋπηρεσία, παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές, εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας, βιογραφικά στο [email protected]

https://bit.ly/2IFzrjo

Assistant confectioner
required from a well known bakery in Glyfada, desirable experience, competitive remuneration, training, career opportunities, resumes in [email protected]
https://bit.ly/2IFzrjo


For more pastry chefs adverts click here


Νέος/νέα

γιά λάντζα, καθαριότητα, βοηθός κουζίνας, για ιστορικό εστιατόριο στην Α. Γλυφάδα. Ωράριο εργασίας Τρίτη, Τετ, Πεμ, Παρ, Σαβ, πρωί 11.30-4.30 βράδυ 8.00-11.30. Κυριακή πρωί 11.30-6.00. Κυριακή βράδυ & Δευτέρα ρεπό. Ασφάλεια ΙΚΑ, άριστες συνθήκες εργασίας, αμοιβή 700€ , email: [email protected]

https://bit.ly/2Xrr8uQ

Young person
for cleaning, dish washing,, for a historic restaurant in A. Glyfada. Working hours Tuesday, Wed, Thu, Fri, Sat, Morning 11.30-4.30 Evening 8.00-11.30. Sunday morning 11.30-6.00. Sunday night & Monday off. IKA security, excellent working conditions, pay 700 €, email: [email protected]
https://bit.ly/2Xrr8uQ


Λάντζα και προετοιμασία

Κατάστημα υγιεινής διατροφής ζητά δραστήριο άτομο για προετοιμασία και λάντζα. Ωράριο 6.00-12.00 από Δευτέρα έως Σάββατο. Ασφάλιση και ικανοποιητικός μισθός. Για βιογραφικά: [email protected] Τηλ. 6986790722., συζητήσιμη, 09:00-20:00

https://bit.ly/2Tnd5qM

Dish washing and preparation
Healthy Diet Shop asks for an active person to prepare and wash dishes. Hours from 6:00 to 12:00 from Monday to Saturday. Insurance and satisfactory salary. For resumes: [email protected] Tel. 6986790722., debatable, 09: 00-20: 00
https://bit.ly/2Tnd5qM


Λαντζιέρης

έμπειρος ζητείται από εταιρεία catering στο Μοσχάτο, απαραίτητα γνώση Ελληνικών, πρωινό ωράριο, βιογραφικά στο e-mail: [email protected]

https://bit.ly/2Ez9qhl

Porter
An experienced person is asked by a catering company in Moschato, necessary knowledge of Greek, morning hours, resumes in e-mail: [email protected]
https://bit.ly/2Ez9qhl


For more porters adverts click here


Μάγειρας

Εστιατόριο νέο, υψηλών απαιτήσεων στην Μήλο αναζητά Α, Β, Γ μάγειρες με εμπειρία στα ψάρια και θαλασσινά για την τουριστική περίοδο Μάιο – Οκτώβριο.

https://bit.ly/2EBFVM3

Cook
A new, high quality restaurant in Milos is looking for A, B, C cooks with experience in fish and seafood for the tourist season May – October.

https://bit.ly/2EBFVM3


For more cooks adverts click here


Σερβιτόροι

Εστιατόριο νέο υψηλών απαιτήσεων στην Μήλο, αναζητά επαγγελματίες σερβιτόρους με εμπειρία στο ψάρι/θαλασσινά και στο κρασί. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση αγγλικών Στους εργαζόμενους παρέχονται: Υψηλές απολαβές, πλήρης ασφάλιση, διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, διατροφή Πληροφορίες στο 6976877548 Αποστολή βιογραφικών στο, αμοιβή 1.500€, 10:00-23:00 , email: akro[email protected]

https://bit.ly/2Tf4yX5

Waiters
New high quality restaurant in Milos, seeks professional waiters with experience in fish / seafood and wine. We need very good knowledge of English. They will be provided with: High salary, full insurance, accommodation in rooms for rent, nutrition Information at 6976877548 Send us CVs, pay 1.500 €, 10: 00-23: 00, email: [email protected]
https://bit.ly/2Tf4yX5


Διανομή φυλλαδίων

υπεύθυνα άτομα για διανομή φυλλαδίων, ωράριο 07.00 – 15.00. Διάθεση για υπεύθυνη εργασία, άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, , 09:00-21:00. Μάθετε περισσότερα: https://miow.gr/

https://bit.ly/2TeXN7C

Leaflets distribution
responsible persons for leaflets distribution, working hours 07.00 – 15.00. Disposition for responsible work, excellent communication skills,, 09: 00-21:00. Learn more: https://miow.gr/
https://bit.ly/2TeXN7C


Διανομή φυλλαδίων

από εστιατόριο-ψησταριά ατομα για διανομή φυλλαδίου στης περιοχες Μαρουσι – Χαλανδρι. Καθημερινη εργασια. , αμοιβή 70€, 2106855556, 11:00-24:00

https://bit.ly/2NvszDW

Leaflets distribution
from a barbecue restaurant for people to distribute brochures in Maroussi – Halandri. Daily work. , fee 70 €, 2106855556, 11: 00-24: 00
https://bit.ly/2NvszDW

For more leaflets distributors adverts click here