Job Adverts 23/01/2020

Humanitarian Field

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ Αθήνα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS II
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Διεύθυνση

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ» – μία (1) θέση

 Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Συνεργασία με τους υπευθύνους της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγραμματισμού της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για την άμεση παρέμβαση, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των σχέσεων με το προσωπικό, τα προγράμματα, την Εκκλησία, τους εταίρους και τους δωρητές, καθώς και τη διαχείριση των οικονομικών και υλικών πόρων. Στις αρμοδιότητες επίσης περιλαμβάνεται η ανάπτυξη των ικανοτήτων του τοπικού προσωπικού/των συνεργατών και η ανάπτυξη δικτύων.

Ο ρόλος του/της Υπεύθυνου/ης Προγράμματος περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

Ποιότητα και Διαχείριση του Προγράμματος 

 • Στενή παρακολούθηση γεγονότων που αφορούν σε ανθρωπιστικά ζητήματα, προκειμένου να επικαιροποιεί και να προσαρμόζει τις δραστηριότητες του προγράμματος, όταν είναι αναγκαίο.
 • Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων προόδου αναφορικά με δείκτες, γνώση που αποκτήθηκε και προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων απόδοσης και η τήρηση των τεχνικών κριτηρίων, των βέλτιστων πρακτικών και των κατευθυντηρίων γραμμών των δωρητών.
 • Συνεργασία με το τμήμα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης και με τμήματα μη έκτακτης παρέμβασης ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός του προγράμματος και η βέλτιστη διαχείριση των πόρων.
 • Υποστήριξη στη θεσμοθέτηση και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του γραφείου.

 Εκθέσεις / Αναφορές

 • Συλλογή στοιχείων, σύνταξη και παράδοση απαιτούμενων εκθέσεων, περιλαμβανομένων αφηγηματικών εκθέσεων για τη χρηματοδότηση από δωρητές και ιδιώτες, πίνακες με δείκτες παρακολούθησης των μηνιαίων επιδόσεων, εκθέσεις έναρξης και τελικής αξιολόγησης, καθώς και άλλες εκθέσεις που χρειάζονται/απαιτούνται από τις τοπικές αρχές, τους δωρητές, την περιοχή ή την έδρα, όταν είναι αναγκαίες.
 • Τακτική ενημέρωση σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς συντονισμού, όπως απαιτείται.

Προϋπολογισμός, Οικονομικός Σχεδιασμός

 • Συνεργασία με τους υπευθύνους της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για την ανάπτυξη προϋπολογισμών για άμεση παρέμβαση.
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμού προγράμματος, έλεγχος δαπανών (burn rates), κατάλληλη τοποθέτηση και ορθότητα δαπανών.

 Ασφάλεια

 • Συντονισμός με τους υπευθύνους της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, το προσωπικό και τους εταίρους για να διασφαλιστεί ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ τηρούνται από τα μέλη της ομάδας.
 • Ενημέρωση των υπευθύνων της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά στην ασφάλεια, απειλές ή ανησυχίες για το περιβάλλον δραστηριότητας.

 Εκπροσώπηση, Συντονισμός και Επικοινωνία

 • Συντονισμός με σχετικούς κυβερνητικούς φορείς και ΜΚΟ για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής στόχευσης και υλοποίησης του προγράμματος.
 • Εκπροσώπηση της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ σε όλα τα σχετικά συμβούλια και στα σώματα συντονισμού και σχετική ενημέρωση των υπευθύνων της Οργάνωσης.
 • Βοήθεια στον συντονισμό των επισκέψεων της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, των δωρητών, των εταίρων κλπ.

Βασικές απαιτήσεις

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Κοινωνικές Επιστήμες, Δημόσιας Διοίκησης, Μάνατζμεντ ή συναφές αντικείμενο.
 • Τουλάχιστον 4 έτη προϋπηρεσίας στην διαχείριση προγραμμάτων, κατά προτίμηση στον προσφυγικό χώρο.
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση πόρων προγράμματος, περιλαμβανομένου του σχεδιασμού προγράμματος, της προετοιμασίας του προϋπολογισμού, της παρακολούθησης των δαπανών, σύνταξης εκθέσεων κλπ.
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων.
 • Ικανότητα να εργαστεί ανεξάρτητα.
 • Ικανότητα ηγεσίας σε πολυπολιτισμική ομάδα με υψηλό βαθμό σεβασμού για άλλους πολιτισμούς.
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες ανάλυσης.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, γραπτώς και προφορικώς, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MS Office και διαδικτυακής πλοήγησης..
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη ΥΠΡΟΣΤΕΝ 01/20

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και

δ) Δήλωση Συναίνεσης.

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Bάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 31η Ιανουαρίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Ιωάννης Πάτσης

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση δύο (2) θέσεων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (LIVELIHOODS OFFICER

ΤΟΠΟΣ Αθήνα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ένταξης & Βιοπορισμού
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Συντονιστή Έργου Ένταξης & Βιοπορισμού

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

 • «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ» – δύο (2) θέσεις

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι μας προσφέρουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης, παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων.

Η συγκεκριμένη θέση εργασίας επικεντρώνεται στον συντονισμό των δράσεων με στόχο την προετοιμασία των ωφελούμενων για μία ομαλή ένταξη στο νέο τους περιβάλλον.

Κύρια καθήκοντα:

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Βιοπορισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

Καθήκοντα πεδίου

 • Ενημέρωση και πρόσκληση των επωφελούμενων για συμμετοχή στο πρόγραμμα
 • Επικοινωνία με πιθανούς εργοδότες
 • Επαναληπτικές συναντήσεις με τους εργοδότες
 • Ανταλλαγή πληροφοριών με τους επωφελούμενους και οργάνωση συναντήσεων
 • Σύνταξη βιογραφικών επωφελούμενων
 • Παρακολούθηση της προόδου απασχόλησης και ενημέρωση των επωφελούμενων

Συζήτηση αξιολόγησης απόδοσης

Συνεδρίες υποστήριξης

Συντονισμός & συνεργασία με άλλα τμήματα

 • Επικοινωνία και συντονισμός με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και το υπόλοιπο προσωπικό της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
 • Παραπομπές σε άλλους Οργανισμούς σχετικά με ζητήματα βιοπορισμού (πάντα σε συνεννόηση με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς)
 • Συντονισμός των σχετικών με την απασχόληση εκπαιδεύσεων
 • Συντονισμός σε θέματα μαθημάτων γλωσσικής κατάρτισης
 • Σημείο επαφής για την εταιρεία Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) για επείγοντα ζητήματα
 • Παραπομπές στην ομάδα Κοινωνικής Ένταξης
 • Γραφείο υποστήριξης και επικοινωνίας με επωφελούμενους

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση

 • Ενημέρωση βάσης δεδομένων
 • Καθημερινή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων (συνεχείς μετακινήσεις)
 • Συντονισμός και αξιολόγηση μέσα από δημιουργία ομάδων εστίασης
 • Συμπλήρωση εβδομαδιαίας αναφοράς προς τον Συντονιστή της ομάδας
 • Παρουσία σε εβδομαδιαίες συναντήσεις στην Κάριτας Αθήνας, στο CRS και σε άλλους Φορείς (όπως Ύπατη Αρμοστεία κτλ.)
 • Ικανότητα παρουσίασης του προγράμματος Livelihoods σε workshops, ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια σε Ελληνικά ή Αγγλικά και σε Αραβικά ή Φαρσί.

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στον προσφυγικό/μεταναστευτικό χώρο σε θέση άμεσης επικοινωνίας με τον πληθυσμό
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Απαραίτητη ή άριστη γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας μεταξύ των Αραβικών ή Φαρσί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άψογα επικοινωνιακά προσόντα
 • Διαθεσιμότητα για συνεχείς μετακινήσεις εντός Αθηνών
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Ικανότητα χειρισμού προγραμμάτων MS Office.
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη ΥΒΙ 01/20

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και

δ) Δήλωση Συναίνεσης.

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Bάση του βιογραφικού και της συνέντευξης, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 27η Ιανουαρίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Ιωάννης Πάτσης

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΠΕΔΙΟΥ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΕΡΓΟ HELIOS II
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Υπεύθυνος Προγράμματος

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

«ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΕΔΙΟΥ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ» – μία (1) θέση

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα (HELIOS II).

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της «Υπεύθυνου/ης Πεδίου και Διασύνδεσης» είναι η επικοινωνία και η διασύνδεση με την ομάδα στόχο (Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας) για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα καθώς και η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης των υποθέσεων επωφελούμενων έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται τόσο από τον Τοπικό Συντονιστή όσο και από τον Υπεύθυνο Προγράμματος.

Μεταξύ άλλων καθηκόντων ο/η Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης:

Συνεργάζεται με άλλους Υπεύθυνους Πεδίου και Διασύνδεσης και άλλους φορείς και συνεισφέρει στην επιτόπια και εξ αποστάσεως ενημέρωση και εγγραφή των επωφελούμενων στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης αυτόνομης ενοικίασης στέγης (cash for rent).

 • Παρακολουθεί με άλλους Υπεύθυνους Πεδίου και Διασύνδεσης και άλλους φορείς την πορεία των εγγεγραμμένων επωφελούμενων στο Πρόγραμμα και πραγματοποιεί κάθε σχετική ενέργεια για την ομαλή ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης στο πλέγμα δράσεων υπό τον τίτλο «Στέγαση».
 • Συντάσσει και συνεισφέρει στην ηλεκτρονική διατήρηση αρχείων και ανταλλαγής πληροφορίας σχετικής με την πορεία των επωφελούμενων στο Πρόγραμμα, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας ενημερωτικού υλικού και προετοιμασίας και διεξαγωγής ενημερωτικών ομαδικών ή ατομικών συναντήσεων κατά την διάρκεια επισκέψεων σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας.
 • Παρέχει ανάλογα με τις γνώσεις του γλωσσική υποστήριξη (φαρσί) σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, συνοδείες σε χώρους παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)
 • Μεταφράζει κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργάζεται στενά με τον Τοπικό Συντονιστή και την υπόλοιπη ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

Βασικές απαιτήσεις

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Απαραίτητη ή άριστη γνώση της γλώσσας Φαρσί.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Άριστη Ικανότητα σύνταξης αναφορών και διατήρησης αρχείων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων
 • Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ στην Ελλάδα (επιθυμητό)

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη ΥΠΔ 01/20

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 27η Ιανουαρίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Ιωάννης Πάτσης


Adecco HR is the global leader in HR services, certified in Greece with ISO 9001:2015 in the field of search and selection services and temporary placement. Adecco is currently seeking, on behalf of EASO, an agency of European Union, acting as the centre of expertise of asylum, for a dynamic professional to cover the following position in Greek Hotspot Islands:

                                                                   Case worker

Job description

 • Work as a member of an international team of experts on the processing of applications for international protection, following the relevant detailed Standard Operating Procedures and EU asylum acquis and in accordance to the instructions of the EASO Field Coordinator and/or Field Support Officer;
 • Conduct interviews applicants for international protection;
 • Prepare opinions on applications for international protection;
 • Work under the guidance and instructions of the appointed team leader and the EASO Field Coordinator/Field Support Officer;
 • Research country of origin information for the needs of the processed cases;
 • Participate in trainings, workshops and meetings;
 • Keep updated, maintains excellent understanding of and implements all developments in guidance, quality feedback, SOPs;
 • When appointed team leader, review consistently transcripts of interviews and draft opinions of the team members, provides guidance and instructions to them, ensures correct implementation of the Standard Operating Procedures and of all EASO quality guidance, supports the Field Coordinator on quality issues, as requested

Candidates Profile

 • University degree is required, preferably in the field of law, political, humanitarian, social studies;
 • Post-graduate degree will be considered as an asset;
 • Demonstrated previous experience in relevant tasks will be an advantage;
 • Very good understanding of the Greek migration and asylum context;
 • Fluency in Greek and in English (oral and written);
 • Computer literate, including MS Office applications (Word, Excel), use of internet and web based applications;
 • Excellent intercultural/interdisciplinary communication skills;
 • Analytical skills and ability to work as a member of team;
 • Mobility and flexibility.

The Company Offers

 • Competitive remuneration package
 • Friendly and challenging working environment
 • Opportunities for further development

To apply for this job opening please submit your CV at:

https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000KTPsHUAX&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco&language=el

EASO collaborates with Atlas HR (Member of Adecco Group) which will hire on an interim basis the selected candidates.

You are kindly requested to send your cv in English, using the Europass format.

This is an open vacancy. The fourth wave of the selection phase will be include all the applications till 7th, February 2020. The next wave will be announced through our website.

 Before you get redirected to the Adecco online platform where you will complete your application, a pop-up window, mandatory on kariera.gr website, will request you to enter your email. If you don’t wish to share your email address with kariera.gr, visit www.adecco.gr/jobs, search for the job position you are interested in and apply directly.

After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.

For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CVin our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when registering your CV in the Adecco database.

All applications are considered as strictly confidential.


Adecco HR is the global leader in HR services, certified in Greece with ISO 9001:2015 in the field of search and selection services and temporary placement. Adecco is currently seeking, on behalf of EASO, an agency of European Union, acting as the centre of expertise of asylum, for dynamic professionals to cover the following position in Greek Hotspot Islands:

                            Registration Assistant / Administrative Assistant

Job description

The interim will be seconded and work under the supervision of the Greek authorities in performing (some of) the following tasks:

 • Support the processing of international protection applications by third country nationals, and follow certain tasks related to the relevant detailed Standard Operating Procedures;
 • Implement data entry/registration of asylum claims into the Asylum Database;
 • Take fingerprints, as part of the registration of the asylum claims into the Asylum Database;
 • Provide information/Notify applicants for international protection about decisions concerning their case;

 

Candidates Profile

 • University degree – preferred and advantageous;
 • Demonstrated previous experience in relevant tasks will be an advantage;
 • Fluency in Greek and in English (oral and written);
 • Computer literacy, including MS Office applications (Word, Excel), use of internet and web based applications;
 • Excellent intercultural/interdisciplinary communication skills.

The Company Offers 

 • Competitive remuneration package
 • Friendly and challenging working environment
 • Opportunities for further development

To apply for this job opening please submit your CV at:

https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000KTPsMUAX&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco&language=el

 EASO collaborates with Atlas HR (Member of Adecco Group) which will hire on an interim basis the selected candidates.

You are kindly requested to send your cv in English, using the Europass format.

This is an open vacancy. The fifth wave of the selection phase will be include all the applications till 7th, February 2020. New phrases will be announced through our website.

 Before you get redirected to the Adecco online platform where you will complete your application, a pop-up window, mandatory on kariera.gr website, will request you to enter your email. If you don’t wish to share your email address with kariera.gr, visit www.adecco.gr/jobs, search for the job position you are interested in and apply directly.

After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.

For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when registering your CV in the Adecco database.

All applications are considered as strictly confidential.


 Cultural Mediator (Kurdish) – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Completed high school or higher education;
 • Spoken and written fluency in Kurmanji and good understanding of the relevant cultures;
 • Spoken and written fluency Greek and/or English, Arabic, Farsi, Urdu or other languages would be an asset;
 • At least one (2) years of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community;
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently;
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  • Open, Honest and Professional Relationships
  • On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • Transparency
  • Integrity
  • Positive Team Work
  • Productive attitude to excellence
  • Recognition and rewarding
  • Pride for the Humanitarian Orientation
  • Willingness for the extra mile
  • Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/37lnWW4

 

Cultural Mediator (Farsi/Dari) – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Completed high school or higher education;
 • Spoken and written fluency in Farsi/ Dari and good understanding of the relevant cultures;
 • Spoken and written fluency Greek and/or English, Arabic, Kurmanji, Urdu or other languages would be an asset;
 • At least one (2) years of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community;
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently;
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as: cv
  • Open, Honest and Professional Relationships
  • On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • Transparency
  • Integrity
  • Positive Team Work
  • Productive attitude to excellence
  • Recognition and rewarding
  • Pride for the Humanitarian Orientation
  • Willingness for the extra mile
  • Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2TOdiDk

 

Cultural Mediator (Sorani) – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Completed high school or higher education;
 • Spoken and written fluency in Sorani and good understanding of the relevant cultures;
 • Spoken and written fluency Greek and/or English, Arabic, Farsi,, Kurmanji Urdu or other languages would be an asset;
 • At least one (2) years of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community;
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently;
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  • Open, Honest and Professional Relationships
  • On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • Transparency
  • Integrity
  • Positive Team Work
  • Productive attitude to excellence
  • Recognition and rewarding
  • Pride for the Humanitarian Orientation
  • Willingness for the extra mile
  • Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2ukn1qg

 

Cultural Mediator (Somali) – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Completed high school or higher education;
 • Spoken and written fluency in Somali and good understanding of the relevant cultures;
 • Spoken and written fluency Greek and/or English, Arabic, Kurmanji, Farsi Urdu or other languages would be an asset;
 • At least one (2) years of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community;
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently;
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  • Open, Honest and Professional Relationships
  • On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • Transparency
  • Integrity
  • Positive Team Work
  • Productive attitude to excellence
  • Recognition and rewarding
  • Pride for the Humanitarian Orientation
  • Willingness for the extra mile
  • Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/30JaOaJ

 

Cultural Mediator (Arabic) – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Completed high school or higher education;
 • Spoken and written fluency in Arabic and good understanding of the relevant cultures;
 • Spoken and written fluency Greek and/or English, Kurmanji, Farsi, Urdu or any other languages would be an asset;
 • At least three (3) years of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community;
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently;
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  • Open, Honest and Professional Relationships
  • On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • Transparency
  • Integrity
  • Positive Team Work
  • Productive attitude to excellence
  • Recognition and rewarding
  • Pride for the Humanitarian Orientation
  • Willingness for the extra mile
  • Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/38vm9xT


 Cultural Mediator/Translator (Farsi) – Athens – CATHOLIC RELIEF SERVICES- UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS

Typical Background, Experience & Requirements:

Qualifications and Experience:

Required Foreign Language: Written and spoken fluency in English, Greek and Farsi

Other:

 • Excellent interpersonal communication skills
 • Proven organizational skills and ability to manage multiple tasks simultaneously
 • Experience working with refugees and migrants is preferred
 • Experience with Microsoft Office and digital data collection tools is a plus
 • Greek work authorization required

Personal Skills:

 • Ability to maintain strict standards of confidentiality
 • Willing to discuss sensitive matters discreetly
 • Comfortable working under pressure
 • Proactive, results-oriented, and service-oriented
 • Acceptance of cultural differences and ability to work effectively with a diverse team
 • Attention to details, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities

Travel Required Within Athens

https://bit.ly/36iO8PG

 

Cultural Mediator/Translator (Arabic) – Athens – CATHOLIC RELIEF SERVICES- UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS

Typical Background, Experience & Requirements:

Qualifications and Experience:

Required Foreign Language: Written and spoken fluency in English, Greek and Arabic

Other:

 • Excellent interpersonal communication skills
 • Proven organizational skills and ability to manage multiple tasks simultaneously
 • Experience working with refugees and migrants is preferred
 • Experience with Microsoft Office and digital data collection tools is a plus
 • Greek work authorization required

Personal Skills:

 • Ability to maintain strict standards of confidentiality
 • Willing to discuss sensitive matters discreetly
 • Comfortable working under pressure
 • Proactive, results-oriented, and service-oriented
 • Acceptance of cultural differences and ability to work effectively with a diverse team
 • Attention to details, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities

Travel Required Within Athens

https://bit.ly/2RC8X3v

 

Project Officer / Apartment Outreach – Athens – CATHOLIC RELIEF SERVICES- UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS

Typical Background, Experience & Requirements

Education and Experience:

 • Bachelor’s degree; In field of Communications, Sales or Marketing preferred.
 • Minimum of 2-3 years of work experience in project support, ideally in the field of housing,real estate, integration, engagement with apartment owners.
 • Experience working with partners, participatory action planning and community engagement.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint)

Personal Skills:

 • Observation, active listening and analytical skills with ability to make sound judgment
 • Good relationship management skills and the ability to work closely with local partners and community members
 • Good persuasion and presentation skills with various stakeholders (eg landlords, real estate agents)
 • Attention to detail, accuracy within set timelines in executing assigned responsibilities
 • Proactive, results-oriented and service-oriented
 • Ability to work as part of a team and demonstrate flexibility

Required/Desired Foreign Language: Excellent Greek communication skills in addition to Arabic and/or Farsi and good level of English.

Travel Required (50% in Attiki, Peloponesse, Central Greece) with valid driving license

https://bit.ly/2TMiisf


Επιμελητής-τρια – Ρόδος – COVERAMEA

Ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

Στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3avUQFq

 

Κοινωνικός Λειτουργός – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμεΑ στον Χολαργό.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

Στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3ar7IfY

 

Φροντιστής – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμεΑ στον Χολαργό.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

Στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/2ukF93i

 

 Νοσηλευτής-τρια – Ρόδος – COVERAMEA

με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑΜΕΑ στη Ρόδο.

Στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/2Gfmmcg

 

 Φυσικοθεραπευτής-τρια – Ρόδος – COVERAMEA

ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμEΑ στη Ρόδο.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

Στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/38tI6NJ

 

Φροντιστής-τρια – Ρόδος – COVERAMEA

Ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

Στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/2tFts7l

 

Ψυχολόγος – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

Στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/37ifc34

 

Επιμελητής – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμεΑ στον Χολαργό.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

Στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/2vfrg7b

 

Νοσηλευτής-τρια – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

από οικοτροφείο φιλανθρωπικού σωματείου στον Χολαργό.

Στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/30IL9it

 

Εργοθεραπευτής-τρια – Ρόδο – COVERAMEA

ζητείται για φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμεΑ στη Ρόδο.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

Στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/2Rgm3UX


Integration Learning Center Assistant- Karditsa/Trikala – Larissa – DRC

Required Qualifications:

 • University degree in a relevant field
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required.
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, artistic activities, music, dancing) will be highly appreciated
 • Strong computer skills
 • High professional ethics

Required Skills & Qualities :

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/37hrFUp

 

Information Management Assistant – Attica – DRC

Required Qualifications :

 • University degree in a relevant field
 • At least one year working experience in a related field (i.e. information management, data management, data science); previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Strong verbal and written English
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage

Required Skills & Qualities :

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for Excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Working knowledge of Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Flow and Kobo Toolbox is a must.
 • To be able to create and maintain SharePoint sites.
 • To be able to develop data collection workflows according to changing field conditions combining the different Microsoft Products (Office 365, MS Flow, SharePoint Outlook), into integrated solutions.
 • Working knowledge of Microsoft SharePoint lists, Microsoft Access, Microsoft Power Apps, Microsoft Forms, Google Forms, Google Sheets, SQL, VBA, and/or Python will be considered as a strong advantage.
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are a must, as well as a good sense of humor.
 • Excellent interpersonal skills
 • Dynamic personality and ability to work under pressure
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to teamwork and humanitarian principles
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment
 • Ability to work with refugees in underprivileged settings
 • Commitment to the values, vision and mission of DRC
 • Commitment and respect of the DRC code of conduct

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2RHc5ei

 

Head of Programmes – Athens – DRC

To be successful in this role we expect you to be an exceptional leader and a supportive and collaborative colleague. You have worked in multinational and multicultural environment, so you have understanding for diversity in the working place. You have an analytical mindset and you are able to make decisions based on critical analysis at the same time considered the potential risks.  Moreover, we also expect the following:

 • Minimum 7 years of progressive experience in programme management roles;
 • University degree in international development, international relations, human rights, business administration, management, or another relevant field is required;
 • Good understanding of displacement issues and related international standards/frameworks;
 • Solid project management experience;
 • Strong experience in representation, and networking;
 • Excellent analytical and strategic skills;
 • Proven leadership skills and a competence in people management;
 • Significant experience and understanding of institutional fund-raising;
 • Excellent communication, interpersonal and influencing skills with a well-developed ability to motivate and persuade at high levels;
 • Understanding of the current context in Greece;
 • Full professional fluency in English (Greek language knowledge is an asset);
 • Ability to work in a demanding environment;
 • Excellent Computer Skills (MS Office, Internet) and an advanced proficiency in Excel are required.

In this position, you are expected to demonstrate DRC’ five core competencies:

Striving for excellence: You focus on reaching results while ensuring an efficient process.

Collaborating: You involve relevant parties and encourage feedback.

Taking the lead: You take ownership and initiative while aiming for innovation.

Communicating: You listen and speak effectively and honestly.

Demonstrating integrity: You uphold and promote the highest standards of ethical and professional conduct in relation to our values and Code of Conduct, including safeguarding against sexual exploitation, abuse and harassment.

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/30HI3v4

 

Roving Cultural Mediator – Larissa – DRC

Required Qualifications:

 • Strong verbal and written English and/or Greek skills.
 • Working knowledge of Kurdish (Sorani, Kurmanji/Badini), Arabic and/or Dari is mandatory.
 • Knowledge of Farsi, Pashto or Urdu will be an advantage.
 • Extensive vocabulary and ability to accurately translate complex ideas and information.
 • Previous experience working with refugees, migrants and asylum seekers is necessary.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities.
 • Ability to work with vulnerable individuals, from children to elderly.
 • Commitment to humanitarian principles and values.
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others.
 • Experience working in a multi-cultural setting.
 • Strong computer skills.

Required Skills and Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Good organizational skills to work autonomously and organize transportation for a variety of clients.
 • Empathy combined with a genuine desire to improve the quality of the lives of service users.
 • Ability to think on your feet and make decisions under pressure.
 • General administrative skills .
 • Ability to remain calm, in control and good humoured even under pressure.
 • Flexibility to adapt to new roles, tasks and situations.
 • Strong observation, analytical and listening skills.
 • The capacity to understand and translate medical, legal and procedural information.
 • The ability to negotiate, mediate and interpret on behalf of service users.
 • Demonstrates integrity by modelling the DRC values and ethical standards.
 • Strong analytical skills
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are a must, and a good sense of humor

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2RhQH0e

 

 PMT Assistant – Larissa – DRC

Required Qualifications:

 • University Degree in Refugee and Migration Studies, Psychology, Social Science, Social Work, Human Rights, Gender Studies or a related field is preferred.
 • Strong verbal and written English skills.
 • Working knowledge of Kurdish (Sorani, Kurmanji/Badini), French and/or Arabic is mandatory.
 • Previous experience working with refugees, migrants and asylum seekers is necessary.
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Experience of community-based or community mobilisation work in a humanitarian context is a strong advantage.
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.

Required Skills and Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2ReVqjk

 

Site Management Support Community Mobilization Assistant Larissa – DRC

Required Qualifications:

 • Strong verbal and written English skills
 • Working knowledge of Arabic and/or Kurmanji and/or Sorani and/or French and/or Farsi
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage
 • High professional ethics

Other/Additional Qualifications:

 • University degree would be an advantage
 • Strong verbal and written Greek would be an advantage
 • Computer skills would be an advantage

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor
 • Strong initiative with a strong commitment to humanitarian principle
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others
 • Ability to cope with competing demands under tight deadlines
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment

CV and Cover Letter have to be sent

https://bit.ly/38yRDTB

 

 

Site Management Support Assistant – Larissa – DRC

Required Qualifications:

 • Strong verbal and written English skills
 • Working knowledge of Arabic and/or French, Kurmanji and/or Sorani, Farsi
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Very strong computer skills
 • High professional ethics

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor
 • Strong initiative with a strong commitment to humanitarian principle
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others
 • Ability to cope with competing demands under tight deadlines
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2Ge81Nj

 

 Supply Chain Officer – Larissa – DRC

Required Qualifications:

  • University degree preferred in Business Administration, or Supply Chain and/or Procurement. At least 1-2 years of relevant work experience
  • NGO experience preferred especially in the Procurement area
  • Good computer skills (PowerPoint, Word, Excel), experience in ERP systems (Microsoft 365) is highly desired
  • Able to work under high pressure and work-load
  • Well-developed organizational, interpersonal and communication skills, initiative, sound judgment and dedication
  • Excellent communication skills verbally and written in English and Greek
  • Punctuality and respect for rules, procedures and lead times, attention to detail
  • Can work independently, i.e. with minimum supervisions and able to work well under pressure
  • Must be able to maintain highest level of confidentiality regarding work-related information and data
  • Driving license holder

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment.
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration.
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics.
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed.
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required.
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor.

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/3aDlL2n

 

Roving Cultural Mediator (French – Greek) – Attica – DRC

Duties & Responsibilities:

 • Accompany if needed asylum seekers and refugees via public transportation or taxi from their place of residence to the service provider and back home again afterward if needed.
 • Provide clear, understandable and culturally appropriate interpretation services for asylum seekers, refugees and the service providers, as required.
 • Support persons of concern to fully express and understand the information being exchanged and take written notes if needed.
 • Ensure the confidentiality of the information is preserved and respected.
 • Other tasks as required by the RCM Team Leader to support DRC’s activities implementation.

Required Qualifications:

 • Excellent command of written and spoken Greek AND French language is a requirement.
 • Minimum one year working experience, previous experience working in the humanitarian sector is preferred.
 • Basic written and spoken English is desirable.
 • Extensive vocabulary and ability to accurately translate complex ideas and information, including the capacity to understand and translate medical, legal and procedural information.
 • The ability to negotiate, mediate and interpret on behalf of service users.
 • General administrative skills are needed, including competence with Microsoft Word, basic Excel, Internet Apps.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities.
 • Ability to work with vulnerable individuals, from children to elderly.
 • Commitment to humanitarian principles and values.
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others.
 • Good organizational skills to work autonomously and organize the details of the accompaniment for a variety of beneficiaries.
 • Empathy, combined with a genuine desire to improve the quality of the lives of service users.
 • Able to remain calm, in control and good humored even under pressure.
 • Ability to adapt in working under standardized operational procedures, rules and abide to Code of Conduct.
 • Focuses on impact and result for the client and responds positively to feedback.
 • Consistently approaches work with energy and a positive, constructive attitude.
 • Additional PoC languages (Arabic, Lingala, Kurdish etc) will be considered a strong asset.
 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2GbVhH3

 

 Roving Cultural Mediator (Farsi – Greek) – Attica – DRC

Required Qualifications:

 • Excellent command of written and spoken Greek AND Farsi language is a requirement.
 • Minimum one year working experience, previous experience working in the humanitarian sector is preferred.
 • Basic written and spoken English is desirable.
 • Extensive vocabulary and ability to accurately translate complex ideas and information, including the capacity to understand and translate medical, legal and procedural information.
 • The ability to negotiate, mediate and interpret on behalf of service users.
 • General administrative skills are needed, including competence with Microsoft Word, basic Excel, Internet Apps.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities.
 • Ability to work with vulnerable individuals, from children to elderly.
 • Commitment to humanitarian principles and values.
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others.
 • Good organizational skills to work autonomously and organize the details of the accompaniment for a variety of beneficiaries.
 • Empathy, combined with a genuine desire to improve the quality of the lives of service users.
 • Able to remain calm, in control and good humored even under pressure.
 • Ability to adapt in working under standardized operational procedures, rules and abide to Code of Conduct.
 • Focuses on impact and result for the client and responds positively to feedback.
 • Consistently approaches work with energy and a positive, constructive attitude.
 • Additional PoC languages (Sorani, French etc) will be considered a strong asset

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/38w9AT6


Επόπτης ΟμάδαςΑλεξάνδρεια Ημαθίας – GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο στην ψυχολογία, δημόσια υγεία, ή σε άλλο συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στον συντονισμό διαεπαγγελματικών ομάδων.
 • Υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στη θεραπευτική υποστήριξη που προσφέρεται στα μέλη του προσωπικού.
 • Ικανότητα αξιολόγησης αναγκών της ομάδας, την έγκυρη πληροφόρηση και την καθοδήγηση για περαιτέρω έρευνα και επιμόρφωση.
 • Ενθάρρυνση ενός συνεργατικού και θετικού περιβάλλοντος εργασίας – το οποίο ενθαρρύνει τη μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Καλή γνώση H/Y (πακέτο εφαρμογών Microsoft Office).

https://bit.ly/2NQ2W1R


 Protection Field Officer (PFO) – Lesvos – ICRC

Ideal profile:

 • University degree (preferably in migration studies, or any other relevant field)
 • Preferably, holder of a master’s degree
 • 3-5 years of experience in the field of migration, detention, protection
 • Knowledge of the Greek humanitarian and protection context
 • Preferably, knowledge of and experience in SGBV-related issues
 • Very good knowledge of written and spoken Greek and English
 • Knowledge of Arabic, Farsi & French is an asset
 • Professional translation capacity (English-Greek) is considered an asset
 • Very good computer skills
 • Good Facilitation/training skills (for workshops, meetings with communities, etc.)

Residence and work permit in Greece required

CV and Letter of Motivation have to be sent in English

https://bit.ly/30HQnuZ


MHPSS French or Arabic Interpreter – Samos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:​

 • Bachelor’s degree in Interpretation, social sciences, or equivalent combination of education and work experience in an English speaking context.
 • Experience working at international development programs highly desirable
 • Experience in translation/ interpretation services
 • Strong communication skills (written and spoken) in French and/or Arabic and ability to interpret into English/Greek and vice versa
 • Ability to interpret via phone
 • Ability and composure to deal with crises and stressful incidents
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures
 • Ability to meet deadlines and work under pressure
 • Responsiveness to queries and referrals as and when needed and able to manage a varying workload
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people
 • Flexibility, openness to others, humanitarian motivation.
 • Training in interpretation or intercultural mediation is an asset
 • Experience of working with refugees and vulnerable groups of people is an asset
 • Fluency in other languages, such as Farsi/Dari, Pashto, Urdu, Sorani, and Kurmanji is considered an asset.

https://bit.ly/37onfLS

 

Mental Health Caseworker – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Technical diploma or degree in social work, or a related field;
 • Minimum of 2 year experience in social work or case management in Greece, preferably with mental health patients and institutions;
 • Experience and demonstrated understanding of working with a refugee or migrant population;
 • Understanding of mental health and psycho-social issues;
 • Ability and composure to deal with crises and stressful incidents
 • Knowledge of standard legal procedures;
 • Personal qualities: Team player, flexible, well organized, network-builder, able to handle pressure well and work in cross-cultural setting;
 • Ability to meet deadlines and work under pressure;
 • Fluency in English and Greek;
 • Experience working with international development programs highly desirable.

Travel: Travel will be expected to/from sites of program implementation, and the office, as needed.

https://bit.ly/3aB1ytE


Mission Pharmacy Manager – Athens – MSF

Qualifications:

 • Education: Essential Diploma in Pharmacy and license to practice in Greece. Desirable Master’s Degree in pharmacy or pharmacy management.
 • Experience: Minimum 2 years of experience as a pharmacist. Previous experience in other NGOs and humanitarian aid organizations is an asset, preferably with MSF.
 • Languages: Essential Fluent oral and written command of Greek and English
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles, Behavioural Flexibility, Results and Quality Orientation, Teamwork and Cooperation, People Management and Development
 • Essential computer literacy
 • Preparedness to travel 50% of time

CV and Motivation Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2uiZje1

 

 Cultural Mediator Arabic – Lesvos – MSF

Requirements:

 • Education: Essential secondary education. Degree from institution of higher education an asset. Training in interpretation or intercultural mediation would be considered a major asset.
 • Experience: Desirable 2 years of previous experience and previous experience in other NGOs.
 • Languages: Essential Arabic and English. Greek is an asset.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles, Behavioural Flexibility, Stress Management, Results and Quality Orientation, Service Orientation, Teamwork and Cooperation.

CV AND Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/38qCpQw

 

Psychiatrist – Lesvos – MSF

Requirements:

 • Education: Essential Degree in Psychiatry and license to practice in Greece.
 • Experience: Essential 2 years of working experience as a psychiatrist, experience in training and supervision, desirable previous experience in other NGOs
 • Languages: Essential Greek and English.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles, Behavioural Flexibility, Stress Management, Results and Quality Orientation, Teamwork and Cooperation.

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/3aBAHxF


 Non-Formal Education Assistants – Thessaloniki – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

Bachelor’s degree from an accredited University with 2 years of relevant working experience or high school degree with 4 years of relevant working experience.

Expérience:

 • Experience in working in a migration/refugee setting would be considered as an advantage;
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities as well as with international institutions;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • Experience in team coordination;
 • IOM is committed to a diverse and inclusive environment. Only internal candidates are eligible to apply to this vacancy.
 • Experience in the usage of computers and office software packages (MS Word, Excel, etc) and knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web-based management systems;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages: Fluency in Greek and English is required.

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – takes responsibility for action and manages constructive criticisms;
 • Client Orientation – works effectively well with client and stakeholders;
 • Continuous Learning – promotes continuous learning for self and others;
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience;
 • Creativity and Initiative – actively seeks new ways of improving programmes or services;
 • Leadership and Negotiation – develops effective partnerships with internal and external stakeholders;
 • Performance Management – identify ways and implement actions to improve performance of self and others;
 • Planning and Organizing – plans work, anticipates risks, and sets goals within area of responsibility;
 • Professionalism – works effectively with people from different cultures by adapting to the relevant cultural contexts;
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; incorporates gender related needs, perspectives, concerns and promotes equal gender participation.

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations;
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners;
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives.

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/30GQSW4


Child Protection Specialist – Korinthos – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

 • University degree in Social Work preferable a bachelor’s degree or higher level from an accredited institution; University degree in Psychology or Pedagogical studies will also be considered when candidate demonstrates relevant work experience in the field.

Expérience:

 • At least 2 years of related work experience in a humanitarian setting;
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities and stakeholders, working in international organizations, non-government or government institutions/organization;
 • Membership of the Association of Greek Social Workers would be an advantage;
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting;
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise formal correspondence and project reports;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient in a Microsoft Office environment and office software packages. Knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web-based management systems;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages:

 • Fluency in English and Greek is required.

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – accepts and gives constructive criticism
 • Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work
 • Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills
 • Creativity and Initiative – proactively develops new ways to solve problems
 • Leadership and Negotiation – presents goals as shared interests
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience
 • Performance Management – provides constructive feedback to colleagues;
 • Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others.
 • Professionalism – Works effectively with people from different cultures by adapting to the relevant cultural contexts
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts
 • Technological Awareness – proactively identifies and advocates for cost-efficient technology solutions
 • Resource Mobilization – establishes realistic resource requirements to meet IOM needs

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/38uqGjZ

 

 Information Management Assistants – Athens – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

Bachelor’s degree from an accredited University in Statistics, Mathematics, Computer science or other relevant field with 3 years of related experience.

Experience:

 • At least 1 year of related work experience.
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities and stakeholders, working in international organizations, non-government or government institutions/organization.
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting.
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise formal correspondence and project reports.
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient in a Microsoft Office environment and office software packages. Knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web-based management systems.
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines.
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages: Fluency in Greek and English is required.

Required Competencies:

Behavioural:

 1. Accountability – accepts and gives constructive criticism;
 2. Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work;
 3. Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills;
 4. Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience;
 5. Performance Management – provides constructive feedback to colleagues;
 6. Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others;
 7. Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts.

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives
 • Drivers’ license with practical experience required.

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/30HyEnc

 

Municipality Focal Points – Attica, Karditsa, Trikala, Livadia, Crete (Heraklion) – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

Bachelor’s degree in social/Political Sciences, International Relations, Psychology and/or Law from an accredited Institution, or any other related field, with at least 1 year experience in liaising with Local Authorities.

Expérience:

 • Excellent communication and negotiation skills, personal commitment, efficiency and flexibility;
 • Ability to work with minimal supervision;
 • Good level of computer literacy;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages: Fluency in Greek and English is required.

Required Competencies:

Behavioural:

 1. Accountability – accepts and gives constructive criticism;
 2. Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work;
 3. Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills;
 4. Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience;
 5. Performance Management – provides constructive feedback to colleagues;
 6. Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others;
 7. Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts.

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
  • Effectively coordinates actions with other implementing partners
  • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives
  • Drivers’ license with practical experience required.

CV and Cover Letter have to be sent in English quoting the vacancy notice number CFCV GR 20/17 as well as location(s) of interest

https://bit.ly/2RgWKCl

 

Protection Specialists – Malakasa, Ritsona, Thiva, Korinthos – IOM

Required Qualifications and Expérience:

Education:

 • University degree in Social Work preferable a bachelor’s degree or higher level from an accredited institution;
 • University degree in Psychology will also be considered when candidate demonstrates work experience in the field
 • Experience
 • Membership of the Association of Greek Social Workers would be an advantage;
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities and stakeholders, working in international organizations, non-government or government institutions/organization.
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting.
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise formal correspondence and project reports.
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient in a Microsoft Office environment and office software packages. Knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web-based management systems.
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines.
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages:

 • Proficiency in English, and Greek.

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – accepts and gives constructive criticism
 • Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work
 • Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills
 • Creativity and Initiative – pro actively develops new ways to solve problems
 • Leadership and Negotiation – convinces others to share resources
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience
 • Performance management – provide constructive feedback to colleagues
 • Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others.
 • Professionalism – Works effectively with people from different cultures by adapting to the relevant cultural contexts
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts
 • Technological Awareness – pro actively identifies and advocates for cost-efficient technology solutions

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/36j5X1b

 

Community Support and Engagement Specialist – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

 • BA/BSc degree from an accredited University in Social or Political Science, Psychology, Communications or relevant field with four (4) years of relevant work experience; MA/MSc in a relevant field of study with two (2) years of relevant experience.

Experience:

 • Two (2) – four (4) years’ work experience in humanitarian settings.
 • Nuanced knowledge and understanding of the refugee and migration issues in Greece, the systems and processes in place to facilitate refugees’ access to services, education, health care, and social benefits.
 • Experience in applying Protection and Communicating with Communities’ tools and principles.
 • Experience in liaising with stakeholders, local and international organizations, UN agencies, non-government or government institutions/organizations.
 • Ability to work well both within a team and independently, in a challenging, fast-paced, multicultural environment, under strict deadlines.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient in a Microsoft Office environment and office software packages. Knowledge of spreadsheet and database packages, experience in using web-based management systems.
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages:

 • Fluency in English and Greek is required.

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – takes responsibility for action and manages constructive criticisms;
  • Client Orientation – works effectively well with client and stakeholders;
  • Continuous Learning – promotes continuous learning for self and others;
  • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience;
  • Creativity and Initiative – actively seeks new ways of improving programmes or services;
  • Leadership and Negotiation – develops effective partnerships with internal and external stakeholders;
  • Performance Management – identify ways and implement actions to improve performance of self and others;
  • Planning and Organizing – plans work, anticipates risks, and sets goals within area of responsibility;
  • Professionalism – displays mastery of subject matter;
  • Teamwork – contributes to a collegial team environment; incorporates gender related needs, perspectives, concerns and promotes equal gender participation;
  • Technological Awareness – displays awareness of relevant technological solutions;
  • Resource Mobilization – works with internal and external stakeholders to meet resource needs of IOM.

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/30GVk7h


407 | Συντονιστής/στρια Κοινωνικής Υπηρεσίας – Αθήνα – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας ή άλλων συναφών κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε θέση συντονιστή σε συναφές αντικείμενο (δομή φιλοξενίας παιδιών, ευάλωτες ομάδες)-τουλάχιστον 4 έτη
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ.- Δυνατότητα μετακίνησης στην περιφέρεια, σε περιοχές που δραστηριοποιείται ο οργανισμός

https://bit.ly/36hZgwm

 

394 | Παιδίατρος – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ιατρικής σχολής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλος παιδιατρικής ειδικότητας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Δίπλωμα oδήγησης

https://bit.ly/2RF9UYJ

 

400 | Παιδαγωγός / Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής – Κόρινθος – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ • ΤΕΙ • ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα παιδιών πτυχίο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε χώρο παιδικής προστασίας είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται​

https://bit.ly/30JgeT6


Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού για το S/Z Ριτσώνας – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Συναφή εργασιακή εμπειρία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

https://bit.ly/36j9Zql

 

Προκήρυξη θέσης συνοδού με γνώση Κιρμαντζί και Αραβικών για το πρόγραμμα Estia II στην Αθήνα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άριστη γνώση Κιρμαντζί και Αραβικών
 • Επαρκής γνώση Ελληνικών
 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές

https://bit.ly/38FV9fl

 

Προκήρυξη δύο θέσεων διερμηνέων Φαρσί για το πρόγραμμα Estia II στην Αθήνα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Γνώση Φαρσί
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Συστατικές Επιστολές

https://bit.ly/2txeBvR


 Integration learning center (ilc) assistant / front desk – Thessaloniki – SOLIDARITY NOW

Qualifications:

 • University Degree in Humanities, Political Science, Communications, Business Administration, Education and/or related field.
 • Minimum two (2) years of experience in similar position, preferably in the NGO/humanitarian and/or Education and/or client-oriented services.
 • Excellent organization, verbal and written communication skills, in person and over the phone.
 • Proven experience of successful administrative support in a fast-paced working environment.
 • Fluency in Greek and English. Knowledge of Arabic/Farsi will be highly appreciated.
 • Strong sense of initiation, responsibility, ownership and excellent attention to detail.
 • Proficient with MS Outlook, Excel, PowerPoint and Word business software.
 • Comfortable in managing multiple tasks, with a problem-solving attitude.
 • Cross cultural awareness and flexibility.
 • Ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate.

https://bit.ly/2Rh3ccx


Educational activities facilitator – Thessaloniki – SOLIDARITY NOW

Qualifications:

Essential:

 • Degree – Bachelor degree in Education (any subject) or Greek Language and Literature
 • Masters or Bachelor’s degree in Intercultural Education or Teaching Greek as a second/foreign language will be preferred
 • 3 years’ experience in educational efforts, create learning plans, develop, implement and monitor key education plans
 • Proven knowledge of training, curriculum development, implementation and educational administration
 • Native in Greek and preferably English
 • At least 2 years of professional experience in educational programs for refugees or rural/vulnerable communities
 • Previous experience with humanitarian/human rights’ NGO will be an added advantage
 • Strong analytical and administrative skills in managing educational programs and mainly primary education projects
 • Experience in report writing and excellent computer skills

https://bit.ly/2Gak8Lk

 

Child friendly space facilitator – Thessaloniki – SOLIDARITY NOW

Qualifications:

 • University Degree in Social Sciences (i.e., Education, Psychology, Social Work etc)
 • At least one (1) year experience in working with migrant/refugee children
 • Fluency in Greek and English. Knowledge of Arabic/Farsi will be highly appreciated.
 • Good communication and facilitation skills
 • Cross cultural awareness and flexibility
 • Ability to work on own initiative and at the same time as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team.

https://bit.ly/37glK20

 

Interpreter – Ritsona – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills:

Essential:

 • Fluent in Farsi
 • Previous Experience in relevant position
 • Familiar with refugee and migration Issues
 • Cross cultural awareness and understanding
 • Computer literacy & numeracy
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills

CV with an introductory text has to sent in English

https://bit.ly/2sLUI3y

 

Social Scientist – Ritsona – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills:

 • University degree in Psychology;
 • Experience in social work within the civil society sector, preferably working with vulnerable groups and refugees/migrants;
 • Minimum one-year professional experience in case management;
 • Ability to work on own initiative and as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team;
 • Ability to troubleshoot and ease potential tensions between the project’s beneficiaries;
 • Ability to perform fact finding tasks and clearly articulate results in a fair and balanced way;
 • Previous experience in street-work and/or a job entailing direct contact and exchange with vulnerable groups of beneficiaries is an asset;
 • Fluency in Greek and English required;
 • Proficient with MS Outlook, Excel, and Word business software;
 • Experience in community mobilization;
 • Cross-cultural awareness and flexibility;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with women and girls of all ages, background and diversity;
 • Strong team player and able to handle pressure well;
 • Well organized and efficient, with ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate;
 • Good report writing skills;
 • Adhere to and promote GBV guiding principles.

CV and Motivation Letter have to be sent in English

https://bit.ly/37sWh5P

 

Social Scientist – Athens – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills:

Essential:

 • University degree from an accredited academic institution preferably in Social Work, or Humanities and Social Sciences;
 • Experience in social work within the civil society sector, preferably working with vulnerable groups and refugees/migrants;
 • Ability to work on own initiative and as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team;
 • Ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate;
 • Confidence with IT tools and software;
 • Ability to work unsupervised and at flexible working schedules;
 • Ability to troubleshoot and ease potential tensions between the project’s beneficiaries;
 • Ability to perform fact-finding tasks; clearly articulate results in a fair and balanced way;
 • Strong communication skills;
 • Basic knowledge of the humanitarian sector and stakeholders in Athens;
 • Previous experience in job entailing direct contact and exchange with groups of beneficiaries, clients, students etc.;

https://bit.ly/36i4QPk

 

Interpreter (Farsi) – Malakasa – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills:

Essential:

 • Fluent in Farsi
 • Previous Experience in relevant position
 • Familiar with refugee and migration Issues
 • Cross cultural awareness and understanding
 • Computer literacy & numeracy
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills

CV with an introductory text has to be sent in English

https://bit.ly/2sMMVm6

 

Social Scientist – Thermopyles – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills:

 • University degree in Social Work;
 • Experience in social work within the civil society sector, preferably working with vulnerable groups and refugees/migrants;
 • Minimum one-year professional experience in case management;
 • Ability to work on own initiative and as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team;
 • Ability to troubleshoot and ease potential tensions between the project’s beneficiaries;
 • Ability to perform fact finding tasks and clearly articulate results in a fair and balanced way;
 • Previous experience in street-work and/or a job entailing direct contact and exchange with vulnerable groups of beneficiaries is an asset;
 • Fluency in Greek and English required;
 • Proficient with MS Outlook, Excel, and Word business software;
 • Experience in community mobilization;
 • Cross-cultural awareness and flexibility;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with women and girls of all ages, background and diversity;
 • Strong team player and able to handle pressure well;
 • Well organized and efficient, with ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate;
 • Good report writing skills;
 • Adhere to and promote GBV guiding principles.

CV and Motivation Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2Gc9eop

 

 Education officer (greek language teacher) – Elefsina – SOLIDARITY NOW

Qualifications:

 • Excellent Greek and English
 • Degree – Bachelor degree in education (any subject) or Greek
 • Proven knowledge of training, curriculum development, implementation and educational administration
 • At least 1 year of professional experience in educational programs for refugees or rural communities
 • Experience teaching Greek as a foreign language
 • Experience engaging with parents and communities in order to improve attendance and address students’ needs
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage

https://bit.ly/36dBOQZ

 

Procurement/Logistic Officer – Athens – SOLIDARITY NOW

Qualifications:
Hard Skills

 • University Degree (any technical university degree, BA in Economics/Finance/ Supply Chain Management or in Business Administration).
 • Fluent in Greek and English.
 • Strong IT skills, specially Microsoft Office 365
 • At least 2 years of experience, preferably in an NGO context.
 • Driving license – Category B

https://bit.ly/3aIsgAW

 

Lawyer – Kato Milia – SOLIDARITY NOW

Qualifications:

Essential:

 • Minimum three years of experience in practicing law
 • Excellent knowledge of the following areas of Greek law: asylum, human rights, family law
 • Good knowledge of administrative, welfare or criminal law is desired
 • Legal analysis: ability to identify and address legal issues for advice and representation
 • Substantial experience of advising and representing individuals with some vulnerability on a professional or voluntary basis
 • Previous experience of human rights/protection work, especially of vulnerable social groups, is highly desirable
 • Ability to cooperate effectively with other disciplines, in order to maximize the support provided to beneficiaries, as well as ability to adjust communication skills according to the age of the beneficiary
 • Fluency in English

https://bit.ly/2tKfHV1

 

Finance Officer – Thessaloniki – SOLIDARITY NOW

Qualifications:

 • University degree in Finance, Economics, Accounting or related field. Master’s degree will be considered an asset;
 • Minimum 5 years of work experience in a Finance role;
 • Previous experience at an NGO and/or European Programs, on budgeting and reporting, is preferable;
 • Excellent communication skills, as the role demands extensive interaction with other departments and people of all levels;
 • Good knowledge of latest Accounting Policies and Standards and associated regulatory issues and trends;
 • Working knowledge of Accounting Software packages and ERP (knowledge of Navision Accounting Software would be an asset);
 • Excellent knowledge of Microsoft Excel;
 • Good analytical and organizational skills, attention to detail and determination to meet deadlines;
 • Strong language skills (both written and oral) in Greek and English;
 • Professional and positive attitude, with team spirit.

https://bit.ly/2usmS3Z

 

Interpreter (Farsi) – Thessaloniki area (Volvi and Vagiochori)/ Kavala – SOLIDARITY NOW

Qualifications-Essential:

 • Excellent command of Farsi;
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

https://bit.ly/2umpK2r

 

Interpreter – Athens – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills:

Essential:

 • Fluent in Arabic – French and Greek
 • Previous Experience in relevant position
 • Familiar with refugee and migration Issues
 • Cross cultural awareness and understanding
 • Computer literacy & numeracy
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills

CV with an introductory text has to be sent in English

https://bit.ly/3auyg05


Various Fields

 

Yπάλληλοι Φωτογραφείου-Ρουφ

 • Ζητούνται άτομα για εργασία στο φωτογραφείο μας
 • Ώρες εργασίας 07:00-15:00
 • Δευτέρα – Παρασκευή

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : [email protected]

Ώρες Επικοινωνίας: 07:00-24:00

https://bit.ly/2TJkDEd

 

Αssistants at photography shop-Rouf

 • People to work to our photography shop
 • Working hours: 7:00-15:00, Monday to Friday

https://bit.ly/2TJkDEd


Πλύντης /λιπαντής από πρατήριο υγρών καυσίμων- Βούλα

 • ζητείται για μόνιμη εργασία
 • πλήρες ωράριο

https://bit.ly/3avY3Vv

 

Launderer at a gas station-Voula

 • Permanent work
 • Full time job

https://bit.ly/3avY3Vv


Χειριστές μηχανημάτων σε βιομηχανία πλαστικών-Ασπρόπυργο

 • ζητεί τεχνικούς χειριστές μηχανών injection

αποστολή βιογραφικών στο φαξ 210/5595130

e-mail: [email protected]

https://bit.ly/37jl4ZE

 

Truck Operators at plastic industry- Aspropirgo

 • Truck operators for injection machines
 • Send CV to fax 210/5595130 & email at: [email protected] fasoplast.gr

https://bit.ly/37jl4ZE


Διανομέας για τη στελέχωση του καταστήματος σε αλυσίδα καφέ- Περιστέρι

 • αμοιβή 800€
 • Ώρες εργασίας 12:00-24:00

Aποστολή βιογραφικών στο [email protected]

https://bit.ly/2TKBLte

 

Delivery person for coffeeberry chain shop- Peristeri

https://bit.ly/2TKBLte


Αρτεργάτης και βοηθός αρτεργάτη για αρτοποιείο- Υμηττό

 • προϋπηρεσία απαραίτητη
 • προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • φιλικό περιβάλλον
 • αμοιβή 1.200€, συζητήσιμη

Ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00 , μέιλ: [email protected]

https://bit.ly/2TKJvv9

 

Bakery worker and assistant bakery worker- Ymitto

 • Needed experience
 • Satisfactory salary package
 • Friendly environment
 • Salary 1200euro, negotiable

Contact hours: 09:00-17:00, email: [email protected]

https://bit.ly/2TKJvv9


Ψήστες και τυλιχτές άμεσα από ψητοπωλείο/street food– Αθήνα, Άλιμο

 • έως 45 ετών,
 • επαγγελματίες, γνώστες ψησταριάς από κάρβουνο
 • ζητούνται (νέο κατάστημα)
 • πολύ καλή αμοιβή
 • Κυριακές (ρεπό)
 • αμοιβή 5€, συζητήσιμη
 • 11:00-10:00

Βιογραφικά στο e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3ayMInG

 

Roaster / wrapper assistant for grill shop -street food shop- Athens & Alimos

 • till 45 years old
 • experienced at grilling
 • new shop
 • very good salary, Sundays off
 • 5-euro, negotiable

CVs at e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3ayMInG


Πωλήτρια/της ζητείται από αρτο/ζαχαροπλαστείο- Παγκράτι

 • ευγενική/ος, γρήγορη/ος
 • Γνώση καφέ
 • Γνώση σε χρήση Αγγλικών
 • αμοιβή 650€

Tηλ: 6979118734

https://bit.ly/2NM6KB9

 

Salesperson (male/female) for bakery shop- Pagkrati

 • Kind & fast (male/female)
 • Knowledge in coffee making
 • Knowledge of English
 • Salary:650

Tel: 6979118734

https://bit.ly/2NM6KB9


Γαζωτής /τρια, , ζητείται για την κατασκευή δερμάτινων καθισμάτων, ταπετσαρίες και ταπετσαρίες αυτοκινήτων- Νέα Ερυθραία

 • με εμπειρία
 • 5 ήμερη εργασία

Tηλ: 2106205242

https://bit.ly/3ayVyBS

 

Tailor (female/male) for making leather seats, vehicle upholstery- Nea Erythrea

 • Experienced
 • 5 days of work

Τel: 2106205242

https://bit.ly/3ayVyBS


Πάτρονιστ ζητείται από ατελιέ νυφικών- Περιστέρι

 • με εμπειρία στο νυφικό
 • συζητήσιμη

Tηλ: 210-5717260, ώρες επικοινωνίας: 10:00-13:00

https://bit.ly/37i5ygP

 

Patronist for wedding dresses at atelie-  Peristeri

 • Knowledge as a patronist on wedding dresses
 • Negotiable

Tel: 210-5717260, contact hours 10:00-13:00

https://bit.ly/37i5ygP


Σιδερωτής/ρια-Ζωγράφου

 • με προϋπηρεσία σε καθαριστήριο
 • πλήρης ή μερική απασχόληση
 • αμοιβή 600€

Ώρες επικοινωνίας: 08:00-15:00

Τηλ: 2107485737

https://bit.ly/38u7D9x

 

Presser person (male/female)- Zografou

 • Experience of working at laundry shop
 • Full or part time job
 • 600 euro salary

Contact hours: 08:00-15:00, Τel: 2107485737

https://bit.ly/38u7D9x


Εργάτης σε βιοτεχνία ανταλλακτικών αυτοκινήτου-Αργυρούπολη

 • για 5 ήμερη εργασία (9 – 5)
 • Παρέχεται εκπαίδευση
 • αμοιβή 633€

Tηλ: 6908806895

https://bit.ly/2sLMx7m

 

Worker for Car component spares industry, Arguroupoli

 • 5 days of work (9-5)
 • Training is offerred
 • Salary 633 euro

Tel: 6908806895

https://bit.ly/2sLMx7m


Καθαρίστρια ζητείται από εταιρεία καθαρισμού για πολυκατοικίες-Γαλάτσι

 • πρωινό ωράριο,
 • 6 ήμερη εργασία έως 40 ετών,
 • με σχετική εμπειρία,
 • μισθός
 • ΙΚΑ
 • θα προτιμηθούν από περιοχές Γαλάτσι, Κυψέλη, Πατήσια και γύρω
 • αμοιβή 600€

Τηλ: 6931544957

https://bit.ly/2Ri0dQV

 

Cleaning lady from cleaning company to clean building blocks- Galatsi

 • Morning shift
 • 6 days per work till 40 yrs old
 • Relevant experience
 • Salary 600 euro
 • IKA
 • People from the nearby areas will be preferred (Galatsi, Kupseli, Patisia)

Tel: 6931544957

https://bit.ly/2Ri0dQV


Κτίστες από τεχνική εταιρεία για εργασία- περιοχή Αθηνών

 • 08:00-20:00

Tηλ: 6906652332

https://bit.ly/30U5S37

 

Builders from construction company- Athens

 • 8:00-20:00

Tel: 6906652332

https://bit.ly/30U5S37


Έμπειρος ξυλουργός για το κατασκευαστικό τμήμα εταιρεία διαφημιστικών κατασκευών, stand και εκθεσιακών περιπτέρων-Υπόλοιπο Αττικής

 • άμεση πρόσληψη
 • αμοιβή 1.000€, συζητήσιμη

Αποστολή βιογραφικών μέιλ: [email protected]

Tηλ: 6956037426

https://bit.ly/37doRYB

 

Experienced carpenters for construction and advertising firm, stand and exhibit kiosk- Wide area of Athens

 • Immediately hiring
 • 1000-euro salary, negotiable

CVs at email: [email protected]

Tel: 6956037426

https://bit.ly/37doRYB


Υπάλληλος αποθήκης από εμπορική εταιρία ειδών σουπερμάρκετ – Μεταμόρφωση Αττικής

https://bit.ly/2RDaypC

 

Storekeeper from supermarket company- Metamorfosi Attikis

https://bit.ly/2RDaypC


Kυρία ζητείται για καθαριότητα σπιτιού – Μενίδι

 • μη καπνίστρια
 • κάθε Παρασκευή
 • ωράριο 08.00 – 14.00,
 • αμοιβή 5€ ανά ώρα

Μέιλ επικοινωνίας: [email protected]

https://bit.ly/3aBcyqW

 

Cleaning lady-Menidi

 • Nonsmoker
 • Cleaning the house
 • Only Fridays
 • Working hours: 00 – 14.00

Contact e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3aBcyqW


Yπάλληλοι για υποδοχή (νυχτερινή βάρδια) από το Athens Utopia επί της οδού Ερμού (Πλατεία Συντάγματος)

 • Απαραίτητη η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή.

https://bit.ly/2RhZTlq

 

Night Receptionist assistants from Athens Utopia Hotel- Ermou (Syntagma Square)

 • Good knowledge of English
 • Previous experience is welcomed

https://bit.ly/2RhZTlq


Προσωπικό κουζίνας (κύριος ή κυρία) σε γνωστό ψητοπωλείο- Χαλάνδρι

 • κρύα κουζίνα, σαλάτες και ορεκτικά
 • πλήρες ωράριο 15.00-23.00
 • όχι λάντζα,
 • πλήρη ένσημα
 • αμοιβή 5€ την ώρα
 • επιδοτούμενη διατροφή
 • ευχάριστο περιβάλλον
 • αμοιβή 1.250€

Τηλ: 6936498676

https://bit.ly/2GfW49O

 

Kitchen staff (male/female) at grill shop- Halandri

 • cold kitchen, salads and desserts
 • Full time job, 15:00- 23:00
 • No dishwashing
 • Full medical insurance
 • 5 euro/hour
 • Food is provided
 • Friendly environment
 • Salary 1250 euro

Tel: 6936498676

https://bit.ly/2GfW49O


Διανομέας ζητείται από καφέ- Άλιμος

 • πρωινή εργασία

Tηλ: 6937252968

https://bit.ly/2tv1Ku5

 

Delivery person for a coffee shop-Alimos

 • Morning work

Tel: 6937252968

https://bit.ly/2tv1Ku5


Υπάλληλός ζητείται για απογευματινή εργασία σε περίπτερο- Ψυχικό

https://bit.ly/30OhLrg

  

Kiosk assistant- Psyxiko

https://bit.ly/30OhLrg