Job Adverts 21/01/2021

Humanitarian Field

 

Συντονιστής Πεδίου – Αθήνα – ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μιας (1) θέσης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Υπεύθυνο Ομάδας / Υπεύθυνο Έργου

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:  

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

 • «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» – μία (1) θέση

Περίληψη θέσης εργασίας: 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση, αφορά το Πρόγραμμα  Προπληρωμένων Καρτών (Cash) για Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των βασικών αναγκών διαβίωσης.

Κύρια καθήκοντα: 

Ο ρόλος του Συντονιστή Χειριστών Δεδομένων Πεδίου περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

 • Συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες πεδίου στα Κέντρα Φιλοξενίας ή/και στο γραφείο υποδοχής κοινού διαμενόντων σε αστικά καταλύματα.
 • Έλεγχος της ενημέρωσης των προφίλ/στοιχείων των ωφελούμενων στα Κέντρα Φιλοξενίας και στο γραφείο υποδοχής κοινού διαμενόντων σε αστικά καταλύματα
 • Δημιουργία καθημερινών αναφορών από την βάση δεδομένων της Ύπατης Αρμοστείας για το πρόγραμμα των προπληρωμένων καρτών (ProGres)
 • Ανανέωση των μηνιαίων Δεικτών Απόδοσης για το πρόγραμμα προπληρωμένων καρτών.
 • Προετοιμασία του υλικού επικοινωνίας προς τις Οργανώσεις που υποστηρίζουν τους ωφελούμενους στα Κέντρα Φιλοξενίας. 

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας στο πεδίο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Εμπειρία σε υπηρεσία με πρόσφυγες και μετανάστες θα είναι πλεονέκτημα.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ.
 • Εξοικείωση και τουλάχιστον μονοετής εμπειρία με τη βάση δεδομένων της Ύπατης Αρμοστείας για το πρόγραμμα των προπληρωμένων καρτών (ProGres).
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Επιθυμητή η γνώση μίας η περισσοτέρων από τις ακόλουθες γλώσσες: Γαλλικά, Τουρκικά, Αραβικά, Φαρσί, Ουρντού, Κουρδικά.
 • Εξαιρετική γνώση χρήσης Η/Υ
 • Γνώση Προγραμμάτων  ΜS Office. (Word, Excel)
 • Αναλυτική ικανότητα.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άψογα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα.
 • Δυνατότητα για ταξίδια: Ταξίδια/ μετακίνηση σε χώρους  υλοποίησης του προγράμματος εντός και εκτός Αττικής. Πιθανή ανάγκη διανυκτέρευσης εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  σε  κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΣΧΔΠ 01/21

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενων εργοδοτών , εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ.  10432, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 29η Ιανουαρίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας


Senior Protection Officer – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece (Greek National Contract);
 • Relevant University degree in Social science, Law, Psychology or any equivalent degree.
 • Minimum of two years of experience working in Protection field.
 • Relevant professional experience, preferably in emergency and/or development context.
 • Familiarity with international protection and human rights legal standards, Guiding principles on Internal Displacements. Post holder will hold extensive knowledge and experience in General Protection, Child Protection, or Gender Based Violence responses.
 • Excellent report writing skills.
 • Excellent verbal & oral communication skills in Greek and English
 • Demonstrated interpersonal skills and respect for people from different cultures and backgrounds and especially those with special needs and other vulnerability.
 • Flexibility and ability to work under pressure, manage time and prioritize work to deadlines.
 • Well-developed organizational skills.
 • Punctuality and respect for rules and procedures.
 • Must have strong ethos of working as a team player.
 • Must be able to maintain the highest level of confidentiality regarding work-related information and data.
 • Valid driving licence
 • Creativity and capacity to produce would be highly appreciated.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • ASB’s Greece working values, such as:
  • 1. Open, Honest and Professional Relationships
  • 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • 3. Transparency
  • 4. Integrity
  • 5. Positive Team Work
  • 6. Productive attitude to excellence
  • 7. Recognition and rewarding
  • 8. Pride for the Humanitarian Orientation
  • 9. Willingness for the extra mile
  • 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and a Cover Letter have to be sent  in English gr clearly stating the “SNR-PRO-OFF/IOA” on the subject.

https://bit.ly/2NltkDA

 

 

Procurement Officer – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Completed high school education or higher, logistics, finance, business or other related study;
 • Minimum three (3) years of professional work experience, one (1) to two (2) years of experience working with NGOs would be highly appreciated.
 • Experience with Greek procurement regulation.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Spoken and written fluency Greek and English, other languages would be an asset;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Strong IT-skills in excel and word;
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as
  • 1. Open, Honest and Professional Relationships
  • 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • 3. Transparency
  • 4. Integrity
  • 5. Positive Team Work
  • 6. Productive attitude to excellence
  • 7. Recognition and rewarding
  • 8. Pride for the Humanitarian Orientation
  • 9. Willingness for the extra mile
  • 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and a Cover Letter have to be sent in English clearly stating the “PROC-OFF/IOA” on the subject.

https://bit.ly/3it1vEE

 

 

Non-Formal Education and Community Facilitators – Epirus – ASB

Requirements:

General

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Highschool degree with a minimum three (3) years of professional work experience or Bachelor’s degree in sciences, humanities, social sciences, arts or other related study
 • Minimum three (3) years of professional work experience as a facilitator, with at least one (1) year of experience working with NGOs and/or with minority groups.
 • Experience in designing and implementing community engagement, recreational and cultural activities
 • Experience in non-formal education e.g. museum education, life skills education, adult education
 • Technical knowledge and skills in the field of education, including positive discipline, active learning and intercultural education
 • Experience engaging with parents and communities in order to improve attendance, and to address students’ needs
 • Experience adapting materials to the needs of students

Other

 • Strong communication skills
 • Ability to deal with strict deadlines and to handle pressure
 • Strong sense of personal integrity.
 • Excellent organizational and planning skills
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, ability to improvise flexibility, cultural and environmental sensitivity
 • Fluency in both Greek and English is a must;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality.
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Clear understanding of how to manage sensitive and confidential information
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  • 1. Open, Honest and Professional Relationships
  • 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • 3. Transparency
  • 4. Integrity
  • 5. Team Work
  • 6. Productive attitude to excellence
  • 7. Recognition and rewarding
  • 8. Pride for the Humanitarian Orientation
  • 9. Willingness for the extra mile
  • 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and a Cover Letter have to be sent in English clearly stating the “NFE-COM/AE” on the subject.

https://bit.ly/3qAoiBp

 

 

Social Worker – Ioannina – ASB

Requirements

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Bachelor’s degree in relevant field (Social Work, Psychology, Sociology, Gender Studies, etc.) and minimum 2 years of relevant experience or Master’s Degree in relevant field.
 • Strong experience in case management of refugee population, social work, women’s health, or other related field
 • Clear understanding of and interest in the wellbeing of vulnerable population and supporting their healing after the experience of violence
 • Understanding of case management, psychosocial support and life skills programming to promote survivor healing and recovery
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for clients
 • Positive and professional attitude, including ability to lead and work well in a team setting
 • Strong ability to maintain composure, prioritize work under pressure, and work in a difficult environment
 • Fluency in English required, knowledge of Greek would be an asset
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  • 1. Open, Honest and Professional Relationships
  • 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • 3. Transparency
  • 4. Integrity
  • 5. Positive Team Work
  • 6. Productive attitude to excellence
  • 7. Recognition and rewarding
  • 8. Pride for the Humanitarian Orientation
  • 9. Willingness for the extra mile
  • 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and a Cover Letter have to be sent in English clearly stating the “SCW/IOA” on the subject.

https://bit.ly/3o1CVMu

 

 

SMS Roving Reception Officer – Ioannina – ASB

Requirements

 • Completed higher Education
 • Degree in Social Sciences/ Administration will be an asset
 • Minimum three (3) years of professional work experience, with at least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Spoken and written fluency Greek and English, other languages Arabic, Urdu or Farsi would be an asset;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Sensitivity to the needs and priorities of the stakeholders
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  • Open, Honest and Professional Relationships
  • On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • Transparency
  • Integrity
  • Positive Team Work
  • Productive attitude to excellence
  • Recognition and rewarding
  • Pride for the Humanitarian Orientation
  • Willingness for the extra mile
  • Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and a Cover Letter have to be sent in English clearly stating the “SMS-OFF-REC/IOA” on the subject.

https://bit.ly/3sIrkVV

 

 

Senior WASH/SHELTER Officer – Epirus – ASB

Requirements:

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Completed engineering university studies (civil, mechanical, electrical, architectural);
 • Minimum three (3) years of professional work experience as an engineer in construction sites, with at least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Spoken and written fluency Greek and English, other languages would be an asset;
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Valid driving licence
 • Creativity and capacity to produce would be highly appreciated.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  • 1. Open, Honest and Professional Relationships
  • 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • 3. Transparency
  • 4. Integrity
  • 5. Positive Team Work
  • 6. Productive attitude to excellence
  • 7. Recognition and rewarding
  • 8. Pride for the Humanitarian Orientation
  • 9. Willingness for the extra mile
  • 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and a Cover Letter have to be sent in English clearly stating the “S-WASH-OFF/IOA” on the subject.

https://bit.ly/2LGD5ff

 

 

Handyman – Epirus – ASB

Requirements:

 • Technical High School diploma or equivalent
 • At least three (2) years of experience in open construction sites and plumbing, electric installations;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Fluent in Greek, English (spoken) would be an asset;
 • Experience with hardware tools and electrical equipment
 • Basic understanding of electrical, plumbing or HVAC systems
 • Well-organized and apt in problem-solving
 • Attention to detail
 • Valid driving licence
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  • 1. Open, Honest and Professional Relationships
  • 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • 3. Transparency
  • 4. Integrity
  • 5. Positive Team Work
  • 6. Productive attitude to excellence
  • 7. Recognition and rewarding
  • 8. Pride for the Humanitarian Orientation
  • 9. Willingness for the extra mile
  • 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and a Cover Letter have to be sent in English clearly stating the “HANDYMAN/IOA” on the subject.

https://bit.ly/3bVIDgz

 

 

Non-Formal Education and Community Facilitators​ – Epirus – ASB

Requirements:

General

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Highschool degree with a minimum three (3) years of professional work experience or Bachelor’s degree in sciences, humanities, social sciences, arts or other related study
 • Minimum three (3) years of professional work experience as a facilitator, with at least one (1) year of experience working with NGOs and/or with minority groups.
 • Experience in designing and implementing community engagement, recreational and cultural activities
 • Experience in non-formal education e.g. museum education, life skills education, adult education
 • Technical knowledge and skills in the field of education, including positive discipline, active learning and intercultural education
 • Experience engaging with parents and communities in order to improve attendance, and to address students’ needs
 • Experience adapting materials to the needs of students

Other

 • Strong communication skills
 • Ability to deal with strict deadlines and to handle pressure
 • Strong sense of personal integrity.
 • Excellent organizational and planning skills
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, ability to improvise flexibility, cultural and environmental sensitivity
 • Fluency in both Greek and English is a must;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality.
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Clear understanding of how to manage sensitive and confidential information
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  1. Open, Honest and Professional Relationships
  2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  3. Transparency
  4. Integrity
  5. Team Work
  6. Productive attitude to excellence
  7. Recognition and rewarding
  8. Pride for the Humanitarian Orientation
  9. Willingness for the extra mile
  10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and a Cover Letter have to be sent in English clearly stating the “NFE-COM/FIL” on the subject.

https://bit.ly/3sDORaG


Εκπαιδευτής-τρια – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Εκπαιδευτής-τρια με εμπειρία στη χρήση αργαλειού για εργαστήριο υφαντουργίας
από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

https://bit.ly/2Nm8Nid

 

 

Νοσηλευτής /τρια – Χολαργός – COVERAMEA

Νοσηλευτής /τρια ζητείται από στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης φιλανθρωπικού σωματείου με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένης για την επίβλεψη των ωφελουμένων και τη διαχείριση της νοσηλευτικής ομάδας.

https://bit.ly/35VbZHU

 

 

Γραφίστας – Χολαργός – COVERAMEA

Γραφίστας – Χολαργός Ζητείται Γραφίστας από Φιλανθρωπικό Σωματείο με ΑμΕΑ στο Χολαργό, για να αναλάβει το εργαστήριο εκτυπώσεων. Απαιτείται γνώση Illustrator ή Corel. Επιθυμητή γνώση χρήσης rooter και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εκτύπωσης σε ύφασμα με βινύλιο και χαρτί θερμομεταφοράς.

https://bit.ly/3iskdwp

 

 

Φροντιστής/τρια – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Φροντιστής/τρια από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3qP1ZIv


 Human Resources Officer – Athens – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • Minimum two years of proven experience in experience in Human Resources management, Administration, Change Management, and/or Organizational Development.
 • BSc/BA degree in Business Administration, Social Sciences, Human Resources Management or relevant field.
 • Experience using online recruitment systems.
 • Good knowledge of Greek Labor Law.
 • Good working knowledge of Ergani.
 • Excellent knowledge of MS Office (E.g. Excel and Word).
 • Experience working in (I) NGO’s is a plus.
 • Excellent interpersonal skills with the ability to maintain confidentiality.
 • Cultural sensitivity and ability to work in a cross-cultural environment.
 • Able to communicate both verbally and in written in English and Greek
 • Punctuality and respect for rules and procedures.

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3sAGZ9Q

 

 

Community Mobilization Assistant – Attica – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • Verbal and written Farsi language skills is essential; Good knowledge of verbal and written English is essential.
 • Knowledge of additional languages (e.g. Greek) is highly appreciated.
 • Previous work or experience in the humanitarian sector will be considered a strong advantage
 • Strong computer skills

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2XTlqDk

 

 

Legal Aid Officer – Athens – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • Law Degree and license to practice law in Greece
 • At least three years working experience as lawyer in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Excellent knowledge of international refugee law, EU asylum and migration law.
 • Excellent verbal and written English and Greek skills.
 • Working knowledge of French -Mandatory for at least one position
 • Working knowledge of Arabic, Farsi or Kurdish will be considered as an asset.
 • Strong knowledge of protection issues related to vulnerable third country nationals.
 • Capable of managing a high workload and juggling multiple tasks in a fast-paced environment.
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment.
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to teamwork and humanitarian principle and high sense of ethics.
 • An understanding of and commitment to DRC Cores and Values.
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others.
 • Excellent communication skills as well as good report writing skills.
 • Strong computer skills.

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor
 • Capable of managing a high workload and juggling multiple tasks in a fast-paced environment.
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment.
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to teamwork and humanitarian principle and high sense of ethics.
 • An understanding of and commitment to DRC Cores and Values.
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others.
 • Excellent communication skills as well as good report writing skills.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/39PYw5u

 

 

Education Cultural Mediator (Farsi) – Attica – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • At least one (1) year of professional experience in a related position (required).
 • Prior professional experience working with children will be considered an asset.
 • Previous experience with local or international NGOs will be considered an asset.
 • Excellent verbal and good written knowledge of Farsi (required), and/or French, and/or Kurmanji, and/or Sorani and/or Arabic (desirable).
 • English: good verbal skills (required) and good written skills (required).
 • Greek: good verbal and written skills (desirable).
 • Good computer literacy.
 • Training or courses in child protection/safeguarding will be considered an asset.

Skills & Qualities

 • Ability to maintain good working relationships in a multi-cultural and multi-disciplinary environment.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills.
 • Strong sense of initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principles.
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others.
 • Ability to work in a demanding working environment.
 • Ability to multitask, cope with multiple demands and establish priorities.
 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2M8sVDG

 

 

RSC Assistant – Attica – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • At least 2 years of professional experience in children’s education (in classroom settings).
 • Degree in Preschool/Kindergarten/Nursery or Primary Education, or Early Childhood Development.
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required.
 • Prior experience with non-Greek speaking children and adolescents will be considered an asset.
 • Prior experience working in kindergarten, nursery or ECE settings will be considered an asset.
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered an asset.
 • Effective classroom management skills.
 • High professional ethics.
 • Computer skills.

Required Skills & Qualities

 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

Core Competencies of DRC:

 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3p1Lg44


 Environmental Health (WASH) Outreach Assistant with Farsi/Dari Language skills – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Selection Criteria and Skills:

 • Language speakers only (Dari/Farsi)
 • Language speakers will require either Greek or English skills
 • Other languages can be considered a plus
 • Some prior knowledge of health, hygiene, teaching, or community development
 • Affinity with and basic understanding of working with refugees
 • Openness and willingness to work with people from different backgrounds
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community
 • Excellent social, communication and listening skills
 • Numeracy, and record keeping skills
 • Ability to work independently and in a team

https://bit.ly/39P72BB

 

 

Child Protection Manager – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Bachelor’s degree in social work, psychology, education or a related field;
 • At least 3 years of experience implementing and managing child protection programs;
 • At least 1 year of experience supervising and managing teams in a cross-cultural setting;
 • Proven track of record in program development, proposal writing and budget management;
 • Proven track of record in capacity building, coaching and mentoring of staff;
 • Demonstrated understanding of working with children and particularly vulnerable children;
 • Strong computer skills such as: MS Word, Excel, PowerPoint;
 • Capable of applying skills and knowledge in a range of capacities, including direct implementation, advisory functions, coordination function, training and the transfer of technical knowledge;
 • Comfortable working within challenging operating environment and at times with adverse weather conditions;
 • Personal qualities: Team player, flexible, network-builder, able to handle pressure well and meet strict deadlines;
 • Fluency in Greek and English, both orally and in writing, is required.

https://bit.ly/39J6pcQ

 

 

Caretaker – Athens – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • High School Diploma or relevant diploma/certificate, nursing, pedagogical or educational studies preferred;
 • A minimum of 1 year experience in working with adolescents/teenagers, experience working with UAC is highly preferred;
 • Experience implementing group activities with adolescents is highly desirable;
 • Experience in shelters/safe zones/hotels/SIL for UAC is an asset;
 • Possession of creative, fine arts or technical skills, such as wood-working, electronics, painting, music e.tc. is an asset;
 • Good verbal communication and interpersonal skills with adolescents;
 • Demonstrated empathy and understanding of vulnerable unaccompanied adolescents;
 • Previous experience in supporting dependents in obtaining independent living skills and enacting daily routines & self-care plans;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, able to handle stress and high pressure work environments effectively & work in culturally and linguistically diverse work settings;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Fluency in Greek and English is required. Preference will be given to candidates with fluency in the following languages: Farsi, Urdu, Pashto, Dari, Kurdish, Arabic;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/2LO1pM4

 

 

Sr Finance Officer – Athens – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Qualifications

 1. Bachelor degree in Accounting, Business Administration, Commerce or Finance or Economics,
 2. Minimum of five years in accounting/finance.
 3. Must be able to function comfortably in a complex work environment, working and prioritizing multiple tasks.
 4. Able to communicate effectively (written and verbal) in English with staff.
 5. Good time management and interpersonal skills. Strong computer skills.

https://bit.ly/39Mcy84

 

 

Senior Psychologist – Samos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • The qualified candidate must have an advanced degree (post-graduate) or higher in psychology with psychosocial programming experience of 3+ years in setting up, implementing, and supervising MHPSS programs
 • Licensed Greek psychologist;
 • Minimum two year professional experience providing psychological interventions to refugee populations including but not limited to survivors of torture and/or sexual violence. Knowledge of and experience in using established inter-agency standards and guidelines in MHPSS, such as the IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings
 • Previous experience supervising and managing a team in a cross-cultural setting
 • Previous experience in managing MHPSS programs in emergency post-emergency context
 • Experience in humanitarian emergencies
 • Experience in supervising a team.
 • Comfortable with report writing
 • Good computer skills such as: MS Word, Excel, PowerPoint
 • Knowledge of different culturally relevant therapeutic techniques;
 • Experience conducting assessments, using screening tools and creating individual care plans for clients seeking mental health services;
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for beneficiaries;
 • Ability to conduct counselling sessions via interpreters/cultural mediators, whenever necessary;

https://bit.ly/3is3kBY

 

 

Monitoring and Evaluation Officer – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Strong written and oral communication skills;
 • Excellent inter-personal skills, demonstrating diplomacy and tact;
 • Promotes teamwork and is able to work with a variety of people in a multicultural environment;
 • Capable of influencing and motivating individuals that are not under direct line management;
 • Capable of applying skills and knowledge in a range of capacities, including direct implementation, remote management, training and the transfer of technical knowledge and skills to others;
 • Flexible and able to handle pressure;
 • Attention to detail;
 • Values learning and takes a strong interest in new developments in the field of MEAL.

https://bit.ly/39NrUJF

 

 

MHPSS Program Assistant – Samos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • NGO experience preferred
 • Strong interest in supporting refugees and vulnerable populations
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for the beneficiaries and partners
 • Positive and professional attitude, including ability to lead and work well in a team setting
 • Strong ability to maintain composure, prioritize work under pressure, and work in a difficult environment
 • Personal qualities: Works well in and promotes teamwork, comfortable in a multi-cultural environment, flexible and able to handle pressure well.
 • Strong knowledge of Office package (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer)
 • Fluency in Greek and/or English.
 • Valid driving license and experience in driving

https://bit.ly/3p0UTQB

 

 

Senior Psychologist – Vathy, Samos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements

 • The qualified candidate must have an advanced degree (post-graduate) or higher in psychology with psychosocial programming experience of 3+ years in setting up, implementing, and supervising MHPSS programs
 • Licensed Greek psychologist;
 • Minimum two year professional experience providing psychological interventions to refugee populations including but not limited to survivors of torture and/or sexual violence. Knowledge of and experience in using established inter-agency standards and guidelines in MHPSS, such as the IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings
 • Previous experience supervising and managing a team in a cross-cultural setting
 • Previous experience in managing MHPSS programs in emergency post-emergency context
 • Experience in humanitarian emergencies
 • Experience in supervising a team.
 • Comfortable with report writing
 • Good computer skills such as: MS Word, Excel, PowerPoint
 • Knowledge of different culturally relevant therapeutic techniques;
 • Experience conducting assessments, using screening tools and creating individual care plans for clients seeking mental health services;
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for beneficiaries;
 • Ability to conduct counselling sessions via interpreters/cultural mediators, whenever necessary;

https://bit.ly/2XVopvd

 

 

Arabic Interpreter/ Cultural Mediator – Athens – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Translations, humanities, social sciences, or equivalent combination of education/training and work experience in a similar context;
 • Experience in interpretation and translation services is required;
 • Certification in cultural mediation is considered as an advantage;
 • Experience working with children and youth highly desirable;
 • Experience working in NGOs and in the humanitarian context is highly desirable, Experience of working with refugees and vulnerable groups of people;
 • Fluency in Greek and good working level of English is mandatory;
 • Strong communication skills (written and spoken) in Arabic and ability to translate into English and Greek and vice versa;
 • Knowledge of one of the following languages is considered as an asset: Urdu, Farsi, Pashto, Dari;
 • Able to work in multidisciplinary and multicultural teams;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, network-builder, able to handle pressure well and work in Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required

https://bit.ly/2XTFcyG


Finance Officer – TERRE DES HOMMES HELLAS

Candidate profile:

 • University degree or higher in Finance and Accounting, Business administration or similar degree.
 • Excellent analytical skills with ability to detect and report inconsistencies
 • Proactive, resourceful, solutions oriented and results-oriented
 • Skilled in obtaining information necessary to accomplish duties
 • Able to prioritize work, multi-task and meet deadlines
 • Problem analysis and problem resolution at both a strategic and functional level
 • Able to work independently
 • Able to adapt and learn
 • Ability to develop effective systems considering organizational effectiveness and impact on people
 • At least 1 year of working experience in a similar position is required
 • Experience in similar position in the humanitarian aid/development sector is desirable
 • Excellent verbal and written language skills in English and Fluent in Greek.
 • Excellent command of Microsoft office, including advanced use of Excel

CV and a Motivation Letter have to be sent in English with reference code 2021_ATH_FINANCE OFFICER.

https://bit.ly/35X1sfc

 

 

Human Resources Officer (HR Officer) – Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS

Candidate profile:

 • BSc/BA in business administration, social or HR studies or relevant field;
 • At least 2 years of working experience in a similar position is required;
 • Experience in similar position in the humanitarian aid/development sector is an added value;
 • Proven experience as HR officer, administrator orother relevant position;
 • Knowledge of HR functions (pay & benefits, recruitment, training & development etc.);
 • Understanding of local labor laws and disciplinary procedures;
 • Outstanding organizational and time-management abilities;
 • Excellent communication and interpersonal skills;
 • Strong ethics and reliability;
 • Commitment to workplace confidentiality;
 • Excellent analytical skills with ability to detect and report inconsistencies;
 • Proactive, resourceful, solutions oriented and results-oriented;
 • Able to prioritize work, multi-task and meet deadlines;
 • Able to work independently and quickly adapt;
 • Excellent verbal and written language skills in English and Fluent in Greek;
 • Excellent command of Microsoft office, including advanced use of Excel.

CV and a Motivation Letter have to be sent in English with reference code ΗRofficer_2021.

https://bit.ly/3p5t5KL

 

 

2 Trainers for online courses on individual and multidisciplinary needs’ assessments for children in contact with the law – TERRE DES HOMMES HELLAS

All candidates should ideally have:

 • 5-10 years of relevant work experience, out of which at least 5 years of practical experience in child protection, the juvenile justice system, or the assessment of children’s needs;
 • Experience and/or knowledge relevant to research, teaching and training in the area of child justice or child protection;
 • A relevant university degree in criminal justice, criminology, law, child psychology or another relevant field is desirable;
 • Familiarity with the Greek context of child justice, child protection and the assessment of children’s needs;
 • Familiarity with EU guidelines/policies regarding child justice, child protection and the assessment of children’s needs;
 • Solid knowledge and understanding of international human rights laws and standards on child justice;
 • Excellent written and spoken Greek and English;
 • High degree of confidentiality;
 • Multidisciplinary expertise is an added value.
 • Ability to be contracted as an external consultant is a precondition for this position.
 • Registered freelance activity compulsory

https://bit.ly/3p3pkp0

 

 

Base Admin Assistant – Thessaloniki – TERRE DES HOMMES HELLAS

Candidate profile:

 • University degree or higher in Finance and Accounting, Business administration or similar degree.
 • At least 1 years of working experience in a similar position is required
 • Experience in similar position in the humanitarian aid/development sector is desirable
 • Excellent command of Microsoft Office, including advanced use of Excel
 • Proactive, resourceful, solutions oriented and results-oriented
 • Able to prioritize work, multi-task and meet deadlines
 • Able to work independently
 • Able to quickly adapt and learn
 • Excellent communication and interpersonal skills;
 • Strong ethics and reliability;
 • Commitment to workplace confidentiality;
 • Ability to work in an inter-cultural environment.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Fluent in Greek and English (oral, and written).

CV and a Motivation Letter in English with reference code BASE ADM ASSIST_THESS_012021.

https://bit.ly/3p1jYe7


Κοινωνικοί Φροντιστές – Αρίστηνο – ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών, Κοινωνικής Εργασίας). Δεκτές και αιτήσεις από υποψηφίους/ες με Απολυτήριο Λυκείου, αφού συνεκτιμηθεί συναφής προϋπηρεσία
 • Απαραίτητη 2ετής προϋπηρεσία σε δομές υποστήριξης-υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (ειδικότερα σε πληθυσμούς ανηλίκων)
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε φροντίδα ανηλίκων ή και δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού
 • Επιθυμητή η εργασιακή ή/και αποδεδειγμένη εθελοντική εμπειρία σε ΜΚΟ, Διεθνείς Οργανώσεις ή φορείς του Δημοσίου που παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες
 • Ικανότητα κρίσης, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο
 • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
 • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

https://bit.ly/3bUT9Va

 

 

Γονέας SOS – ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Γίνετε μέλος του προσωπικού φροντίδας των Παιδικών Χωριών SOS

 • Αν θέλετε να ασχοληθείτε με το μεγάλωμα παιδιών μέσα από έναν γονεϊκό ρόλο
 • Αν είστε 35-50 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις
 • Αν είστε απόφοιτοι Λυκείου, με καλή σωματική και ψυχική υγεία
 • Αν έχετε δυνατότητα 24ωρης 5θήμερης διαμονής στο Χωριό

https://bit.ly/3o1L5EC

 

 

Παιδαγωγοί – Αρίστηνο – ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών επιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών, Κοινωνικής Εργασίας).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης επιθυμητός
 • Απαραίτητη 2ετής προϋπηρεσία σε δομές εξειδικευμένης φροντίδας παιδιών και εφήβων
 • Ικανότητα κρίσης, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο
 • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

https://bit.ly/3sHcDm7


405 | Παιδαγωγός / Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής – Κυλλήνη – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα παιδιών πτυχίο.
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους (τουλάχιστον 2 ετών).
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.

https://bit.ly/2LRHrQD


Διερμηνέας Φαρσί, Αθήνα – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΤΙΜΑ

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση φαρσί
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.
 • Περιγραφή εργασιών:
 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

https://bit.ly/3914TDW

 

 

Δικηγόρος, Χίος – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΤΙΜΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον διετής εμπειρία στην ενεργό δικηγορία και στις διαδικασίες ασύλου. Θα εκτιμηθεί η καλή γνώση ποινικού και οικογενειακού δικαίου
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία, θύματα εμπορίας ανθρώπων κλπ)
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Προηγούμενη συνεργασία (σε εθελοντική ή αμειβόμενη θέση) με φορέα της Κοινωνίας των Πολιτών

https://bit.ly/3iuzkVT


Driver – Samos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements

 • Driving Licence category B and C
 • Essential secondary education
 • Good knowledge of Samos’ roads
 • Desirable experience with MSF or other NGOs
 • English language is mandatory

CV and a Motivation Letter have to be sent in English quoting reference code “Driver ” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/3qGECAL

 

 

Psychiatrist – Athens Day Care Center – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements

 • MD degree, registered Psychiatrist
 • At least 3 years’ experience in clinical care to adults/children
 • Desirable experience: Experience with migrants is an asset and/or traumatized refugees and psychotherapy. Previous experience with MSF.
 • Previous field experience with MSF in different contexts essential
 • Essential, Greek and English
 • Desirable Arabic/Farsi/Dari
 • Result, Teamwork, flexibility, commitment, stress management

CV and a Motivation Letter have to be sent in English quoting reference code “Athens Project Psychiatrist” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/3p3WSU5

 

 

Cultural Mediator Turkish/Farsi – Athens Day Care Center – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements

 • Fluency in Turkish and Farsi is mandatory (spoken & written).
 • Good knowledge of English and/or Greek.
 • Desirable Urdu, French, Arabic
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.

CVs have to be sent in English and a motivation letter quoting reference code “CM Farsi-Turkish” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/3606F62

 

 

Health Promoter Officer Farsi/Urdu – Athens Day Care Center – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements

 • Education: Desirable diploma in social sciences, communication, nursing or teaching.
 • Experience: Desirable 1 year of previous experience in MSF and/or previous experience in other NGOs.
 • Languages: Essential English, Farsi and Urdu. Greek is mandatory.
 • Ability to develop, organize and work independent after collaboration with team / supervisor.

CV and a Motivation Letter have to be sent in English quoting reference code “Health Promoter Officer Farsi/Urdu” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/35YrG0X

 

 

Project Coordinator – Athens – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Qualifications

 • University degree or paramedical diploma desirable

Experience

 • Essential working experience of at least two years in relevant similar jobs –  field experience with MSF in different contexts.
 • Essential working experience in developing countries.

 Languages

 • Essential English (Greek is a strong asset)

CV and a Motivation Letter have to be sent in English quoting reference code “Project Coordinator Athens” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/3bVVqQ7

 

 

Cultural Mediator – Athens – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements

 • Education: Essential secondary education. Desirable degree in social sciences, social communication or teaching. Training in interpretation or intercultural mediation is an asset.
 • Valid residence and work permit for Greece essential.
 • Experience: Minimum two years’ experience in similar position, preferably in provision of medical services with MSF and/or with NGOs. Previous experience with vulnerable populations and victims of violence is an asset.
 • Languages: Fluency in English and French and advanced writing skills in both languages. Knowledge of Greek and Lingala are highly desirable.
 • Computer literacy: essential
 • Competencies: Commitment to MSF’s principles, Results & Quality orientation, teamwork & cooperation, behavioural flexibility, stress management, cross cultural awareness and sensitivity, strong communication & social skills, capacity to work in a multidisciplinary team.

CV and a Motivation Letter have to be sent in English quoting reference code “CM” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/3p1U3D6

 

 

Case Worker – Lesvos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements

 • Education: University Degree essential, preferably in Social Work or other areas of Social Sciences and Humanities.
 • Experience: Desirable 2 years of previous experience and previous experience in other NGOs.
 • Languages: Essential Greek and English.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles, Behavioural Flexibility, Stress Management, Results and Quality Orientation, Service Orientation, Teamwork and Cooperation.

CV and a Cover Letter have to be sent in English quoting reference code “CW Lesvos” in the subject line of the e-mail.

https://bit.ly/3959DbH


Προκήρυξη θέσης εργασίας στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Ψυχολογίας από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος. (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή χρήση χειρισμού Η/Υ.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης (πρωϊνή και απογευματινή βάρδια).
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, δεξιόητες ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας προσωπικού της δομής.
 • Άνεση στη συνεργασία με την ομάδα στόχου (ενήλικες και παιδιά αιτούντες διεθνούς προστασίας), κοινότητες, τοπικούς φορείς.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα απασχόλησης καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες περιπτώσεις.

https://bit.ly/39SSuBb

 

 

Θέση Λογιστή πλήρους απασχόλησης στην Αθήνα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής/ Λογιστικής Κατεύθυνσης.
• Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε οργανωμένο λογιστήριο
• Πολύ καλή γνώση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
• Πολύ καλή γνώση στη διαχείριση ERP συστημάτων λογισμικού οικονομικών εφαρμογών (εμπειρία στο πρόγραμμα PYLON της Epsilon net θεωρηθεί επιπλέον προσόν).
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office.
• Πολύ καλή γνώση Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας.
• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας και οικονομικής ορολογίας.

Απαραίτητες Δεξιότητες
• Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
• Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες.
• Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.

https://bit.ly/2XVd5Po

 

 

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης ψυχολόγου και παιδαγωγού στο Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας “Αλκη Ζέη” στη Σάμο – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολόγου
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Τριετής επαγγελματική εμπειρία
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
• Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα

https://bit.ly/3bTND55

 

 

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης για Υπεύθυνο Μισθοδοσίας στην Αθήνα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής/ Λογιστικής Κατεύθυνσης.
 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε οργανωμένο λογιστήριο με κύριο αντικείμενο την μισθοδοσία
 • Πολύ καλή γνώση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 • Πολύ καλή γνώση στη διαχείριση ERP συστημάτων λογισμικού οικονομικών εφαρμογών (εμπειρία στο πρόγραμμα PYLON της Epsilon net θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office.
 • Πολύ καλή γνώση Φορολογικής και Εργατικής  Νομοθεσίας.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας και οικονομικής ορολογίας.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα συνεκτιμηθούν στη συνέντευξη:

 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες.
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.

https://bit.ly/2Kx9Fzx

 

 

Θέση εργασίας Διοικητικού στελέχους πλήρους απασχόλησης στην Αθήνα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ( όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνικής Διοίκησης, Διοίκησης προνοιακών δομών).
• Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικά φύλλα).

Απαραίτητες δεξιότητες που θα συνεκτιμηθούν στη συνέντευξη
• Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης
• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
• Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
• Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς
• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας

https://bit.ly/3qPfyYr


 Interpreter (Dari & Farsi) – Serres – SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential:

 • Excellent command of Dari and Farsi;
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

CV and a Motivation Letter have to be sent  mentioning in the email subject “Interpreter Dari/Farsi_ Serres”.

https://bit.ly/35VsljM

 

 

Senior Educational Officer – Ritsona – SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • Excellent Greek and English
 • Degree – Bachelor degree in education (any subject) or Greek
 • Proven knowledge of training, curriculum development, implementation and educational administration
 • Proven academic or on-job training and understanding of the Project Cycle model in managing humanitarian assistance
 • At least 2 years of professional experience in educational programs for refugees or rural communities
 • Experience teaching Greek as a foreign language
 • Experience engaging with parents and communities in order to improve attendance and address students’ needs
 • Experience gained within an international humanitarian NGO will be an added advantage
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage

CV and a Motivation Letter have to be sent mentioning in the email subject “Senior Educational Officer_Ritsona”.

https://bit.ly/39SfhwC

 

 

Social Scientist – Elaionas – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

 • University degree and work permit in Social Work;
 • Experience in social work within the civil society sector, preferably working with vulnerable groups and refugees/migrants;
 • Minimum one-year professional experience in case management;
 • Ability to work on own initiative and as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team;
 • Ability to troubleshoot and ease potential tensions between the project’s beneficiaries;
 • Ability to perform fact finding tasks and clearly articulate results in a fair and balanced way;
 • Previous experience in street-work and/or a job entailing direct contact and exchange with vulnerable groups of beneficiaries is an asset;
 • Fluency in Greek and English required;
 • Proficient with MS Outlook, Excel, and Word business software;
 • Experience in community mobilization;
 • Cross-cultural awareness and flexibility;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with women and girls of all ages, background and diversity;
 • Strong team player and able to handle pressure well;
 • Well organized and efficient, with ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate;
 • Good report writing skills;
 • Adhere to and promote GBV guiding principles.

Resume/CV and a Motivation Letter have to be sent in English mentioning in the email subject “Social Scientist_Elaionas”.

https://bit.ly/2LFvbmh


Θέση Εργασίας Διερμηνέα Αραβικών και Γαλλικών – Αθήνα – CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 Ευχέρεια και άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στα αραβικά και τα γαλλικά.

 Καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

 Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.

 Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

 Ομαδική εργασία, ευελιξία.

 Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

 Εμπειρία σε προγράμματα Microsoft Office

 Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.

 Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση

https://bit.ly/3nYxihX

 

 

Παράταση Προκήρυξης Διερμηνέα Φαρσί για την περιοχή της Χίου – CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 Ευχέρεια και άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στη γλώσσα Φαρσί.

 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της ελληνικής είναι απαραίτητη.

 Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.

 Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

 Ομαδική εργασία, ευελιξία.

 Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

 Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.

 Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

https://bit.ly/39ShfNw


 

 

 

Various Fields

 

 

Υπάλληλοι Καταστήματος-Αθήνα

To προφίλ σας:

 • Είστε απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γνωρίζετε αγγλικά και έχετε βασικές γνώσεις Η/Υ
 • Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο του λιανικού εμπορίου
 • Διαθέτετε ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Σας αρέσει να εργάζεστε ομαδικά
 • Έχετε δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

https://bit.ly/2LNi9mE

 

Shop Employees-Athens

Your Profile:

 • High School Graduate
 • Good knowledge of English language and MS Office programs
 • Work experience
 • Very good communication skills
 • Teamwork spirit
 • Ability to work in different shifts

https://bit.ly/2LNi9mE


Πωλήτρια-Καλλιθέα

Προφίλ υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης
 • Ομαδικότητα
 • Επαγγελματισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας

https://bit.ly/3qCMtiI

 

Saleswoman-Kallithea

Your Profile:

 • Work experience in food and beverages sector
 • Team spirit
 • Professionalism
 • Communication skills

https://bit.ly/3qCMtiI


Πωλήτρια-Μαρούσι

Το προφίλ σας:

 • Απαραίτητη 2ετης εμπειρία στη πώληση
 • Δυναμικότητα
 • και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης

https://bit.ly/38X0eCP

 

Saleswoman-Marousi

Your Profile:

 • 2 years of work experience is available
 • Dynamism
 • Very good communication and organizational skills

https://bit.ly/38X0eCP


Italian Speaking Job Opportunities-Attica

Requirements:

 • Near-native level in Italian
 • Good communication skills in English (B2+ level)
 • Exceptional communication & soft skills, as well as problem-solving skills
 • Computer knowledge/tech savviness
 • Resourceful, able in multitasking
 • Willing and able to adapt to changes
 • Able to work independently and as a member of a team
 • Prior customer support experience will be considered as an advantage

https://bit.ly/3oZHqZi


German Speaking Job Opportunities-Attica

Requirements:

 • Near-native level in German
 • Good communication skills in English (B2+ level)
 • Exceptional communication & soft skills, as well as problem-solving skills
 • Computer knowledge/tech savviness
 • Resourceful, able in multitasking
 • Willing and able to adapt to changes
 • Able to work independently and as a member of a team
 • Prior customer support experience will be considered as an advantage

https://bit.ly/2LN1r6V


French Speaking Job Opportunities-Attica

Requirements:

 • Near-native level in French
 • Good communication skills in English (B2+ level)
 • Exceptional communication & soft skills, as well as problem-solving skills
 • Computer knowledge/tech savviness
 • Resourceful, able in multitasking
 • Willing and able to adapt to changes
 • Able to work independently and as a member of a team
 • Prior customer support experience will be considered as an advantage

https://bit.ly/39GzdT6


English Speaking Job Opportunities-Attica

Requirements:

 • Near-native level in English
 • Exceptional communication & soft skills, as well as problem-solving skills
 • Computer knowledge/tech savviness
 • Resourceful, able in multitasking
 • Willing and able to adapt to changes
 • Able to work independently and as a member of a team
 • Prior customer support experience will be considered as an advantage

https://bit.ly/3o00TYr


Photographer/Videographer-Mykonos

Position Requirements:

 • Work experience of 5 years in a similar position
 • Excellent Knowledge of English. Knowledge of additional foreign language will be considered as an advantage.
 • Team work spirit
 • Degree in Hospitality/Tourism
 • Excellent communication skills
 • Excellent Customer Service Skills

Send your CV with a recent photo

https://bit.ly/39LvYKg


Spa Therapists-Santorini

Entry Requirements:

 • Experience in a 4* or 5* boutique hotel environment
 • Excellent command of the English language, both spoken and written
 • Solid knowledge of various treatment protocols (Especially regarding Ila spa protocols & products)

We offer:

 • Meal on duty
 • Accommodation provided with AC, wi-fi and laundry access

Please send your CV with a recent photo

https://bit.ly/38XHdQv


Spa Therapist-Parga

What you need to bring:

 • Enthusiasm, openness and a self-motivated personality eager to learn, develop and be part of a continuously growing team
 • Ability to cope under pressure and deliver excellent service results in a high-paced luxury environment
 • Relevant experience, multitasking and negotiation skills
 • Knowledge of Hospitality Software ( Protel,etc)
 • Fluency in English (verbal). A second and third language would be highly appreciated
 • Degree/Diploma in Spa/Physiotherapy would be also highly appreciated
 • Flexible schedule required

https://bit.ly/38Z9ar8


Beach Boys-Athens

Qualification Standards:

 • Must be fluent in English and knowledge of any additional language(s) is a plus
 • Minimum of one year of experience working in a similar role is essential
 • Previous experience in the tourism industry or in the FMCG sector is preferred

Candidate Specific Skills:

 • Be highly organized with attention to detail
 • Have strong customer service skills with positive attitude
 • Be highly professional in appearance, character and conduct
 • Have excellent interpersonal and communicative skills
 • Show high levels of efficiency
 • Be able to work under pressure both as part of a team and also working on own initiative

Please send us your CV with a photo

https://bit.ly/38W8qmO


Αποθηκάριος-Παιανία

Προφίλ υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε περιβάλλον αποθήκης, επιθυμητή
 • Ομαδική εργασία και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ., επιθυμητό

https://bit.ly/39RO6Cc

 

Warehouse keeper-Paiania

Your Profile:

 • Work experience in a similar position desirable
 • Teamwork spirit and organizational skills
 • Pleasant personality
 • Holder of a car license

https://bit.ly/39RO6Cc


Αποθηκάριος-Ασπρόπυργος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εξοικείωση με Η/Υ
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Οργανωτικές δεξιότητες, ταχύτητα και ευελιξία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προηγούμενη εμπειρία σε Αποθήκη / Logistics θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

https://bit.ly/35XppDo

 

Warehouse keeper-Aspropirgos

Qualifications:

 • Familiarity with the use of computers
 • Diligence and precision
 • Organizational skills, rapidity and flexibility
 • Teamwork spirit
 • Previous experience in Logistics will be considered an additional advantage

https://bit.ly/35XppDo


Χειριστής ΚλαρκΑσπρόπυργος

https://bit.ly/3nUPZDe

 

Clark Operator-Aspropirgos

https://bit.ly/3nUPZDe


PickersAspropirgos

https://bit.ly/35YITrb


Γραφίστας/στρια-Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Σχετικό πτυχίο
 • Άριστη γνώση Flash, Photoshop και Illustrator
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία επιθυμητή

https://bit.ly/39JaKg6

 

Graphic Designer (man/woman)-Athens

Qualifications:

 • Relevant degree
 • Excellent knowledge of Flash, Photoshop and Illustrator
 • Very good knowledge of English language
 • Work experience desirable

https://bit.ly/39JaKg6


Πλύντης Αυτοκινήτων-Αττική

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τεχνική εκπαίδευση
 • Εξειδίκευση / πιστοποίηση σεμιναρίων αυτοκινητοβιομηχανίας
 • Καλά οργανωτικά και επικοινωνιακά στοιχεία

https://bit.ly/3o1GT7R

 

Car Washer-Attica

Qualifications:

 • Technical education
 • Specialization/ certification of automotive seminars
 • Good organizational and communication skills

https://bit.ly/3o1GT7R


Καθαρίστρια-Καλλιθέα

Προφίλ υποψηφίων:

 • Ομαδικότητα
 • Επαγγελματισμός

https://bit.ly/35UEQMu

 

Cleaner (woman)-Kalithea

Profile:

 • Team spirit
 • Professionalism

https://bit.ly/35UEQMu


Προσωπικό Καθαριότητας-Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση μεθόδων καθαρισμού και απολύμανσης
 • Εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα
 • Εξαιρετική ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών

Παρακαλούμε στείλτε μας τα βιογραφικά σας σημειώματα συνοδευόμενα με μία πρόσφατη φωτογραφία.

https://bit.ly/3p1Lok5

 

Cleaning Staff-Mykonos

Position Requirements:

 • Work experience of 2 years in a similar position
 • Team work spirit
 • Knowledge of cleaning and sanitation products, techniques and methods
 • Excellent communication skills
 • Excellent Customer Service Skills

Please send us your CV with a recent photo.

https://bit.ly/3o19fig


 Διανομέας-Αθήνα

Προφίλ ιδανικού υποψηφίου:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Μεθοδικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Η προϋπηρεσία στο χώρο της μαζικής εστίασης θα εκτιμηθεί

https://bit.ly/3sFMnsq

 

Distributor-Athens

Profile:

 • Pleasant personality
 • Method, communication skills and team spirit
 • Responsibility and consistency
 • Work experience in food and beverages sector will be appreciated

https://bit.ly/3sFMnsq


Διανομείς-Νέος Κόσμος

 • Απαραίτητο δίπλωμα δίκυκλου
 • Ηλικία έως 35 ετών

https://bit.ly/3sJbt9A

 

Distributors-Neos Kosmos

 • Necessary diploma of two-wheel motor
 • Age up to 35

https://bit.ly/3sJbt9A


Room Service Attendant-Santorini

Requirements

 • Minimum 1 year experience at the same role
 • Degree in Hospitality / Tourism will be considered as an asset
 • Excellent command of both Greek and English language (oral and written).
 • Experienced in computer (preferably knowledgeable of MICROS and POS handling)
 • Customer service orientation
 • Team player

 Offers:

 • Accommodation provided with WIFI access and Half Board

Please send us your CV with a recent photo and any available references

https://bit.ly/3pdV0Zf


Hotel & Airport Representatives-Corfu

About you:

 • 2 years either hotel , tour guide, hotel rep experience is compulsory
 • Fluent German is a must
 • Fluent English is compulsory, fluent in French would be considered and advantage
 • Communication skills & team player
 • Organizational skills
 • Customer service attitude
 • Being able to balance customer service -complaint management and sales targets
 • Driving License holder

Additional Info:

Interested applicants can forward their resume, together with a recent photo

https://bit.ly/3sJm9VK


Executive Housekeeper-Kefalonia

Candidate profile:

 • Excellent command of the Greek and English language
 • Knowledge of a third language (i.e. German, French, Italian, Russian etc.) will be valued accordingly
 • Diploma in Hospitality
 • Computer literate
 • Minimum 5 years’ experience as Executive Housekeeper in large hotels
 • Discreet and courteous
 • Goal-oriented, with strong leadership skills and able to motivate and engage team members
 • Proactive, hands-on, flexible, able to handle unforeseen situations with outstanding professionalism

The company offers:

 • Accommodation (if not a local resident)

For those interested, please send us your updated CV with recent photo

https://bit.ly/2XVQYsh


Receptionist-Kefalonia

Candidate Profile:

 • Excellent knowledge of Greek and English, particularly desirable knowledge of another European language (German, French, Russian, Italian, etc.)
 • Graduate of a tourism school with at least 2-3 years of professional experience in a similar position, preferably in large hotel units.
 • Very good knowledge of PC and hotel program PMS (preferably Protel)
 • Excellent contact with customers, partners and employees, flexible and cooperative character
 • Courtesy, Loyalty, Accuracy
 • Teamwork, diligence, attention to detail, responsibility, ability to effectively organize work and time management
 • Elegant appearance, very good health and physical condition
 • Ability to work overtime

The company offers:

 • Accommodation (for those who are not residents of Kefalonia)

Interested candidates are kindly requested to send a complete CV with a recent photograph

https://bit.ly/390drKZ


Barista/Service– Σύνταγμα

Προφίλ ιδανικού υποψηφίου:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Μεθοδικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα στην εργασία
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Η προϋπηρεσία στον χώρο της μαζικής εστίασης θα εκτιμηθεί

https://bit.ly/2XTh2o1

 

Barista/Service-Syntagma

Profile:

 • Pleasant personality
 • Method, communication skills and team spirit
 • Responsibility and consistency
 • Work experience in food and beverages sector will be appreciated

https://bit.ly/2XTh2o1


Assistant Waiters-Santorini

Entry Requirements:

 • Experience in a 4 star or 5-star boutique hotel or in an awarded restaurant environment
 • Excellent command of the English language, both spoken and written
 • Excellent command of Spanish/French or German is a must
 • A team player able to work in a high-pressure environment whilst maintaining a calm and collected manner.

We offer:

 • Meal on duty
 • Accommodation provided with AC, wi-fi and laundry access

https://bit.ly/3c3f1O2


Room Service Waiters & Runners-Santorini

Entry Requirements:

 • Experience in a 4 star or 5-star boutique hotel or in an awarded restaurant environment
 • Excellent command of the English language, both spoken and written
 • Excellent command of Spanish/French or German is a must
 • A team player able to work in a high-pressure environment whilst maintaining a calm and collected manner

We offer:

 • Meal on duty
 • Accommodation provided with AC, wi-fi and laundry access

https://bit.ly/3qBmEj4


Cooks-Santorini

Entry Requirements:

 • At least 3 years of experience at a similar position
 • Excellent organizational skills
 • Attention to detail and a strong work ethic

We offer:

 • One meal per day
 • Accommodation in staff houses (double or triple)

https://bit.ly/3bT5Srl


Κομμωτής-Νέα Σμύρνη

6936631261

https://bit.ly/3irUF2t

 

Hairdresser (man)-Nea Smirni

6936631261

https://bit.ly/3irUF2t


Κομμώτριες-Μελίσσια

2108101181

https://bit.ly/3bS2InX

 

Hairdressers (women)-Melissia

2108101181

https://bit.ly/3bS2InX


Γεωπόνος-Κηφισιά

[email protected]

https://bit.ly/3sFWNbk

 

Agriculturist-Kifisia

[email protected]

https://bit.ly/3sFWNbk


Ράφτης/ΡάφτραΠειραιάς

2104626800

https://bit.ly/2NhJQnX

 

Tailor (man/woman)-Piraeus

2104626800

https://bit.ly/2NhJQnX


ΜοδίστραΑθήνα

6936787586

https://bit.ly/3p1PYyN

 

Tailor (woman)-Athens

6936787586

https://bit.ly/3p1PYyN


Γαζώτρια-Βάρη

6983708280

https://bit.ly/35WtkA6

 

Tailor (woman)- Vari

6983708280

https://bit.ly/35WtkA6