Job Adverts 17/9/2020

Humanitarian Field

 

Κοινωνικός Επιστήμονας – CARITAS HELLAS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση Δύο(2) θέσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΤΙΑ ΙΙ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση των  παρακάτω θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «Κοινωνικός επιστήμονας» – Δύο (2) θέσεις

Περίληψη θέσεων εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι μας προσφέρουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης, παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων.

Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Πρόγραμμα Στέγασης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα (ESTIA II).

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα

 • Συνοδείες εξυπηρετούμενων σε όλους τους εξωτερικούς φορείς (Νοσοκομεία, Υπηρεσία Ασύλου, Δημόσιους Φορείς Κοινωνικής Προστασίας & Ασφάλισης, άλλες ΜΚΟ κτλ).
 • Συνοδείες από και προς τα διαμερίσματα, καθώς και επισκέψεις στα διαμερίσματα των επωφελούμενων
 • Ενημέρωση επωφελούμενων για την ροή του προγράμματος και τις διαδικασίες αλλαγών του.
 • Πληροφόρηση για υπηρεσίες σε άλλες οργανώσεις και φορείς και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμματισμένων συναντήσεων με επωφελούμενους.
 • Σύνταξη αναφορών, καταχώρηση δεδομένων και τήρηση αρχείων.
 • Συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας έργου και συνεργαζόμενες οργανώσεις και φορείς.
 • Συμπλήρωση των απαραίτητων εργαλείων παρακολούθησης

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Κοινωνικών/Πολιτικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας.
 • Εμπειρία εργασίας με ευάλωτες ομάδες ή/και πρόσφυγες – μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άψογα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα ευελιξίας και ομαδικού πνεύματος.
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ και χρήσης  Microsoft (Word, Excel και Outlook).
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο, με επιθυμητή τη γνώση και άλλων γλωσσών όπως γαλλικών, αραβικών και φαρσί.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.

Δυνατότητα για Ταξίδια

 • Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών.

Εργασιακό Περιβάλλον

 • Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  σε  κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΚΕ 09/20

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενου εργοδότη, εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ.  10432, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 18η  Σεπτεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Ιωάννης Πάτσης


Two (2) Child Friendly Space Community Carers – IRIDA WOMEN’S CENTRE

Type of contract: 7 hours a day 5 days a weeks, fixed term, with possibility of renewal, only female candidates

Duration: 9 months, starting: 01.10.2020 Location: Irida Center: Child Friendly Space (CFS)

Application Submission Deadline: 22 September 2020

The CFS Community Carer provides recreational activities and engagement of children aged 1 to 5, under the guidance and instructions of the CFS Coordinator. They must create an atmosphere of respect and appreciation among children and respect the skills and cultural background of each child. They should work in accordance with IRIDA’s core values and mission of supporting and empowering refugee, migrant and displaced women from across the world. They should promote fair play, collaboration and creativity. They are also responsible for the supervision of the children’s space during working hours.The CFS Community Carer behaves in line with the core values of Irida. Irida aims to create a safe and empowering environment for all women, regardless of nationality, ethnicity, religion or cultural background.

JOB DESCRIPTION/DUTIES

Take care of children aged 1 – 5 in IRIDA’s children’s space Work in a team of 2, to take care of up to 6 children at any time

Ensure a safe and child friendly atmosphere within the children’s space

Ensure a variety of games and activities within the children’s space catering to the needs of children of different ages, genders and abilities

Ensure that children feel comfortable, safe and respected

Screen for and monitor protection needs and gaps and report these to the supervisor Ensure activities are consistent with IRIDA’s core values and mission

Work closely with the CFS Coordinator

Be in close contact with the Head of Protection when necessary Attend general team meetings on a weekly basis

Undergo trainings to learn techniques about child care and trauma-informed child care methods

Assisting potty trained children to use the bathroom!

REQUIRED QUALIFICATIONS

Only female candidates are to be considered for the vacancy

Only women with lived experience (a refugee/migration background) will be considered for this position.

Ability to commit for a longer period of time (minimum of 9 months from September) Good spoken English/and or Greek is required

Previous experience either working with or taking care of children (either formally or informally)

Ability to work independently and as part of a team Understand and fully align with Irida’s vision and values Reliable, professional and punctual

Friendly, approachable and trustworthy

 

Other requirements

You have an AFM

You have an Amka or Papaypa

You have residence papers or you are in the asylum procedure and you have applied for asylum before 1/3/2020

You are able to come to work 5 days a week for 7 hours a day You are able to commit long term for a minimum of 9 months

DESIRABLE COMPETENCIES

Previous education and/or trainings related to children’s education and development Fluency in one of the following languages: Arabic, Farsi/Dari, Kurdish (Sorani, Kurmanji), French, Somali

Eager to learn and follow trainings on a regular basis Willingness to advance in Greek and/or English Creativity and imagination

EMPLOYMENT APPLICATION SUBMISSION

If you are interested to apply, you can do one of the following:

Fill in the following application: https://forms.gle/hTMf3grH9oo11HUy5. Send a video message which answers the questions in the application form: https://forms.gle/hTMf3grH9oo11HUy5

Send an audio message which answers the questions in the application form: https://forms.gle/hTMf3grH9oo11HUy5.

The application submission deadline is set to 22 September 2020

Any selected candidate will receive information and training and will be required to comply with the internal operation guidelines and Code of Conduct of Ιrida Center, along with any future delivered guidelines of Refugee Trauma Initiatives


Asylum Lawyer -Athens – GOODWILL CARAVAN

Position: Asylum lawyer

Location: Athens, Greece

Starting Date: As soon as possible

Status:  Part time

 

Background:

Goodwill Caravan is a small humanitarian charity operating in the UK and in Greece.  We run humanitarian protection projects for vulnerable refugee families, orphans, detained unaccompanied children at risk of organ trade, trafficking and kidnappings if left in detention centres, prisons or homeless on arrival to the Greek islands.

Our vision is of a world in which children affected by war or natural disaster can live safe and fulfilled lives.  This vision drives our mission to deliver life-changing humanitarian support to refugees and others in greatest need, regardless of identity.

Our current projects include:

– Legal support for refugees

– Providing legal support to minors, unaccompanied minors, families and vulnerable refugees detained in detention centres or stuck in refugee camps

– Offering safe shelter to vulnerable refugees

– Weekly distributions of food, clothing and necessities

– IT centres and skills workshops

– Accompaniment services for medical transport in remote refugee camps and for asylum services

– Educational/vocational training

 

Job Title: Lawyer

Location: 3is Septemvriou 65, 104 33, Athens, Greece

Status: Your role is on a part-time basis of 25 hours per week.

Contract open to renewal depending on performance review at the end of 3-month period by board members. First month being a trial period.

Job Description to include but is not limited to the following:

Description of Services: Procedures/ Assistance with:

 • Family Reunification
 • Access to asylum procedure
 • Border procedure (admissibility)
 • UAC/UAM Prison/Detention release court
 • 1st interview for asylum in Greece
 • Issuing of ID cards and passports
 • Applications to speed up the procedures
 • Appeals to rejections, Court procedures against detention families
 • Provide asylum support for GWC shelter families twice a month (get families to visit office in two groups) and conduct individual updates of their asylum cases.
 • Create individual files for these families in GWC office in clearly labelled excel database to be regularly updated.
 • Ensure that all families with GWC have legal residence in Greece and cash card applications.
 • Be the emergency contact for any legal emergencies
 • See our families from our shelters in our office once a month in one working day. If you feel there is not enough time to assess their legal asylum claims in one working day, this can be stretched over two working days which will be reflected in your weekly report.
 • Weekly reports must be completed once a week in the format provided by the management team and updated on excel sheet. Data must match. Reports must be sent to the management team which includes Lead coordinator in Greece and CC board members in the UK. Weekly reports are mandatory and non-negotiable.
 • NGO and organisational legal support such as NGO registrations and conflicts with landlords
 • Communications with Reception and Identification service, Governmental organisations and other relevant legal entities.

There are vast differences on the time allocated on each case based on their nature but on average each client should be called once every two weeks with the support of the legal coordinator.

Nationalities of “clients”: Stateless, Syria, Iraq, Kuwait, Afghanistan, Iran, Pakistan, Sudan, South Sudan, Eritrea, Algeria, Tunisia, Morocco, Georgia

Procedures assisted: Family Reunification, Access to asylum procedure, Border procedure (admissibility), 1st interview for asylum in Greece, Issuing of ID cards and passports, Applications to speed up the procedures, Appeals to rejections, Court procedures against detention

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “GWC Cultural Mediator”.

GWC is an equal opportunity employer. Persons with disabilities and from vulnerable and disadvantaged groups are strongly encouraged to apply.

Due to the urgency of recruitment, GWC reserves the right to complete the process as soon as the suitable candidate has been identified.


Cultural Mediator – Arabic, English and Greek – GOODWILL CARAVAN

Position: Cultural Mediator – Arabic, English and Greek

Location: Athens, Greece

Starting Date: As soon as possible

Status:  Part time

Position Summary:

Under the supervision of the Lead Coordinator and with close cooperation with co-workers, the cultural mediator must have a cooperative problem-solving approach, with the aim of finding the best way to enable people to access the care or assistance they need. Cultural mediators prepare and help people, businesses and governmental bodies to predict and foresee cultural differences and avoid problems arising from these. They must possess strong linguistic skills.

Cultural Mediators accompany and interpret for refugees and asylum seekers, who need to access medical, legal and other services of the Greek public sector. This role is extremely important for understanding exactly what is needed by each person and clarifying any information to the refugee. Language can often make it difficult for refugees to know what they need to do and where they need to go. The cultural mediator will work alongside the legal team and with the admin team in the office to assist in translation. This role requires a sensitive and understanding approach to enhance communication and must display high levels of service for recipients. This job may require you to travel to different locations.

Responsibilities

Job Description to include but is not limited to the following:

 • Render messages from one language to another accurately, without omissions and

additions, and maintain message content, context, and style as much as possible.

 • Communicate in the following languages: Arabic, Greek, English and any other languages

spoken.

 • Work alongside legal team and lawyers and translate legal cases and documents when

requested

 • Maintain professional demeanour in presentation and communication style.
 • Follow ethical codes that protect the confidentiality of information, and maintain

client confidentiality pursuant to protocols.

 • Act as cultural broker when/if necessary.
 • Identify and resolve conflicts related to the meanings of words, concepts, practices, or behaviours.
 • Ability to perform sight translation reading aloud documents in a language other than that in which they were written.
 • Perform duties in a spirit of teamwork and cooperation.
 • Report back to managers with weekly reports (every Friday)
 • Manage work schedules to meet deadlines.
 • Have access to communication tools for prompt responses with the coordinating team (including text, email, and voicemail).
 • Assist in other tasks as needed.

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “GWC Cultural Mediator”.

GWC is an equal opportunity employer. Persons with disabilities and from vulnerable and disadvantaged groups are strongly encouraged to apply.

Due to the urgency of recruitment, GWC  reserves the right to complete the process as soon as the suitable candidate has been identified.


Employability Coordinator – Thessaloniki – ACTIONAID ΕΛΛΑΣ

Requirements:

We are currently recruitinga dynamic professional with an academic degree in Social or Business studies, or other related field and minimum two to three (2-3) years of working experience Skills Development to support ActionAid’s Hellas to create and cultivate development plans forthe Youth of ActionAid’s Center in Thessaloniki, in order to strengthen their skills and encourage their integration into the Greek labour market. We are looking for candidates with excellent use of the Greek and the English language, creative thinking, organizational skills and ability to work under strict deadlines.

https://bit.ly/2FyRVBg


Senior Protection Officer – Ioannina ASB

Requirements:

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece (Greek National Contract);
 • Relevant University degree in Social science, Law, Psychology or any equivalent degree.
 • Minimum of two years of experience working in Protection field.
 • Relevant professional experience, preferably in emergency and/or development context.
 • Familiarity with international protection and human rights legal standards, Guiding principles on Internal Displacements. Post holder will hold extensive knowledge and experience in General Protection, Child Protection, or Gender Based Violence responses.
 • Excellent report writing skills.
 • Excellent verbal & oral communication skills in Greek and English
 • Demonstrated interpersonal skills and respect for people from different cultures and backgrounds and especially those with special needs and other vulnerability.
 • Flexibility and ability to work under pressure, manage time and prioritize work to deadlines.
 • Well-developed organizational skills.
 • Punctuality and respect for rules and procedures.
 • Must have strong ethos of working as a team player.
 • Must be able to maintain the highest level of confidentiality regarding work-related information and data.
 • Valid driving licence
 • Creativity and capacity to produce would be highly appreciated.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;

ASB’s Greece working values, such as:

 1. Open, Honest and Professional Relationships
 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
 3. Transparency
 4. Integrity
 5. Positive Team Work
 6. Productive attitude to excellence
 7. Recognition and rewarding
 8. Pride for the Humanitarian Orientation
 9. Willingness for the extra mile
 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2FBiJjX

 

 

SMS Officer – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Completed high school/higher education;
 • Minimum three (3) years of professional work experience, with at least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Spoken and written fluency Greek and English, other languages Arabic, Urdu or Farsi would be an asset;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community;
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently;
 • Valid driving licence;
 • Creativity and capacity to produce would be highly appreciated;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
 1. Open, Honest and Professional Relationships
 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
 3. Transparency
 4. Integrity
 5. Positive Team Work
 6. Productive attitude to excellence
 7. Recognition and rewarding
 8. Pride for the Humanitarian Orientation
 9. Willingness for the extra mile
 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3c47Kvu


Project Officer_Data Management – Athens – CATHOLIC RELIEF SERVICES

Typical Background, Experience & Requirements:

Education and Experience

 • Bachelor’s degree required.
 • At least 2 years of work experience in project support. Experience in the field of Humanitarian programming / asylum seeker and Refugee support / Cash Programming and for an NGO would be a plus.
 • Additional education may substitute for some experience.
 • Experience in participatory action planning and community engagement.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).

Personal skills:

 • Analysis and problem-solving skills with ability to make sound judgment
 • Good relationship management skills and the ability to work closely with local partners
 • Proactive, results-oriented and service-oriented
 • Attention to details, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities

Preferred Qualifications:

 • Experience working with partners, participatory action planning and community engagement.
 • Staff supervision experience a plus.
 • Experience monitoring projects and collecting relevant data.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).

Required Languages – Greek and English

https://bit.ly/3c48jp6

 

 

Project Assistant – Thessaloniki – CATHOLIC RELIEF SERVICES

Typical Background, Experience & Requirements:

Education and Experience

 • Bachelor’s degree preferred.
 • Minimum of 2 years of work experience in project support. Experience in the field of Shelter Program and of an NGO would be a plus.
 • Additional education may substitute for some experience.
 • Experience in participatory action planning and community engagement.
 • Experience monitoring projects and collecting relevant data preferred
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).

Personal Skills:

 • Excellent communication skills required
 • Observation, active listening and analysis skills with ability to make sound judgment
 • Good relationship management skills and the ability to work closely with local partners and community members
 • Attention to detail, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities
 • Proactive, results-oriented and service-oriented

Required/Desired Foreign Language: English

https://bit.ly/3ms8xeA


Επιμελητής – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Επιμελητής από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3c0Qtn4

 

 

Εργοθεραπευτής/τρια – Χολαργός – COVERAMEA

Εργοθεραπευτής/τρια ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό για απογευματινή εργασία. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/35FJ0Zm

 

 

Φροντιστής/τρια – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Φροντιστής/τρια από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3hCkbzY

 

 

Νοσηλευτής-τρια – Ρόδος – COVERAMEA

Ζητείται Νοσηλευτής-τρια με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για οικοτροφείο σε φιλανθρωπικό σωματείο στη Ρόδο. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3mvlch0

 

 

Επιμελητής-τρια – Ρόδος – COVERAMEA

Ζητείται  Επιμελητής-τρια από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/2FAbYz5

 

 

Οδηγός – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Οδηγός από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμEΑ στον Χολαργό. Θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει δίπλωμα Δ’ κατηγορίας, ΠΕΙ και ψηφιακό ταχογράφο. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/2H7kfLt

 

 

Φροντιστής-τρια – Ρόδος – COVERAMEA

Ζητείται  Φροντιστής-τρια από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.  Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/35IBgpI

 

 

Νοσηλευτής-τρια – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Νοσηλευτής-τρια με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για οικοτροφείο σε φιλανθρωπικό σωματείο στον Χολαργό. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/2E4o8Q3


 Cultural Mediator – Central Greece – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • Strong verbal and written Arabic and/or Farsi and/or Kurdish skills.
 • Good verbal and written English are required. Knowledge of Greek is an added advantage.
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage.
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, artistic activities, music, dancing) will be highly appreciated.
 • Computer skills.
 • High professional ethics.

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are a must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3hAdsGA

 

 

Finance Officer – Attica – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • University degree (Bachelor or Master) in Accounting, Finance, Cost Control, Business Administration or Management, or another relevant field is required
 • Minimum two years of relevant working experience; a previous experience within an international organization and/or within the humanitarian/ cooperation sector (so with an international NGO or a UN agency) will be considered as a strong asset
 • Full professional fluency in English and in Greek
 • Excellent Computer Skills (MS Office, Internet) are required.
 • Knowledge of ERP will be considered an asset

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Multi-tasking and Organizational skills is a must
 • Adaptable and Flexible
 • High sense of ethics in the workplace
 • Team-oriented & good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/35IuW1g

 

 

Human Resources Assistant – Athens – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications 

 • University degree in Business Administration, Human Resources or Psychology (or any other relevant field) is required.
 • Prior working experience is not required but is an asset
 • Able to speak and write fluently in Greek and English.
 • Excellent Computer Skills (MS Office, Internet) are a must.

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational environment (“Erasmus” experience and/or studies abroad are a plus).
 • Excellent Communication skills
 • Multitasking and Organizational skills
 • Adaptable and Flexible.
 • Team-oriented.
 • Good sense of humor is always an asset.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/32xzUfl


Interpreter/cultural mediator (Farsi, French, Arabic) – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Bachelor’s degree in Translations, social sciences, or equivalent combination of education and work in interpretation;
 • Proven experience in interpretation/ cultural mediation, especially in the refugee response;
 • Certification in cultural mediation is considered as an advantage;
 • Experience working in child protection programs highly desirable;
 • Strong communication skills (written and spoken) in mother language, English and/or Greek and ability to translate into English and/ or Greek and vice versa;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Candidates must be able to adapt to a changing context, feel comfortable working in unstable and often insecure environments;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3iEFeDd

 

 

Driver / Child Protection team – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Valid professional drivers’ license and extensive driving experience.
 • Knowledge of the road network in Lesvos.
 • Good spoken English.
 • Conscientious with an excellent sense of judgment.
 • Strong organizational skills.
 • Strong sense of personal integrity.
 • Understanding of the needs of the refugee population and especially of vulnerable children;
 • Ability to work simultaneously on multiple tasks.
 • Candidates must feel comfortable working in challenging and often insecure environments.
 • Willingness and ability to work effectively with a wide variety of people and in multi-cultural teams.
 • Ability to work as part of a team and coordinate with project personnel.

https://bit.ly/3cfpQLn

 

 

Child Protection Case Worker – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Technical diploma or degree in social work, psychology, including license to practice, or a related field;
 • At least 2 years’ experience of implementing child protection programs, preferable social work or case management, in humanitarian settings;
 • Demonstrated experience of working with children and particularly vulnerable, refugee children;
 • Responsiveness to queries and referrals as and when needed and able to manage a varying workload;
 • Candidates must be able to adapt to a changing context, feel comfortable working in unstable and often insecure environments;
 • Ability to work well both within a team and independently, in a challenging, fast-paced, multicultural environment;
 • Personal qualities: communicative, accurate, attentive to details, flexible, network-builder, able to handle pressure well;
 • Fluency in Greek and English mandatory, knowledge of Farsi/French/Arabic is considered as an asset;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3muzwGa

 

 

Field Editor / Information Collection Officer – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Success Factors:

The ideal Refugee.Info the Field Editor – Information Collection Officer is extremely proactive, detail-oriented and organized. S/he values accurate and error-free reporting. S/he is self-directed and reliably completes tasks. S/he is diplomatic and able to work with a range of peers to gather and verify information. S/he is tech- and social media-savvy and quick to learn new tools. S/he has good understanding of the context in emergency settings. S/he is good in networking and is familiar with the humanitarian ecosystem in Greece and Lesvos in particular. S/he has a strong commitment to teamwork and accountability and regularly seeks opportunities for collaboration and thrives in evolving and ambiguous environments.

Knowledge and Experience:

 • BA/BS or equivalent experience in journalism, communications or other relevant field
 • 2-5 years of reporting, writing and editing experience, including for online platforms and social media.
 • Video production and photo skills will be considered as an advantage.
 • Excellent oral and written English skills required; Greek strongly desired.
 • Native speakers of Arabic, Dari/Farsi, Urdu and/or Pashto encouraged to apply.
 • High level of tolerance for ambiguity.
 • Ability to learn quickly and proactively seek out information, assess trends/developments, and build relationships across diverse actors and contexts.
 • Ability to work well both within a team and independently, in a challenging, fast-paced, multicultural environment.
 • Candidates must be able to adapt to a changing context, feel comfortable working in unstable and insecure environments.
 • Ability to adapt journalistic ethics to a humanitarian context.
 • Familiarity with humanitarian principles; familiarity with refugee and migration issues in Europe.
 • Driver’s license.

Travel Requirements:

The position is based in Lesvos. Local travel in formal and informal camps, sites, areas of IRC operation will be required.

https://bit.ly/32wSDYq

 

 

Child Protection Senior Officer – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Technical diploma or degree in social work or psychology;
 • At least 3 years’ experience of implementing child protection programs, preferable social work or case management, in humanitarian or development settings;
 • Demonstrated understanding of working with children and particularly vulnerable children;
 • Demonstrated experience in team management, supervision and coordination of teams;
 • Candidates must be able to adapt to a changing context, feel comfortable working in unstable and often insecure environments;
 • Ability to work well both within a team and independently, in a challenging, fast-paced, multicultural environment;
 • Personal qualities: diplomatic, communicative, accurate, attentive to details, flexible, network-builder, able to handle pressure well;
 • Fluency in Greek and English mandatory, knowledge of Farsi/French/Arabic is considered as an asset;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required;
 • Drivers’ license.

https://bit.ly/2FM9pJW

 

 

Psychologist – Samos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Licensed Greek psychologist;
 • Minimum two year professional experience providing psychological interventions to refugee populations including but not limited to survivors of torture;
 • Knowledge of different culturally relevant therapeutic techniques;
 • Experience conducting assessments, using screening tools and creating individual care plans for clients seeking mental health services;
 • INGO experience preferred;
 • Knowledge of the Inter-Agency Standing Committee (IASC) MHPSS in emergencies guidelines;
 • •Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for beneficiaries;
 • Positive and professional attitude, including ability to work well in a team setting;
 • Strong ability to maintain composure, prioritize work under pressure, and work in a difficult environment;
 • Ability to conduct counselling sessions via interpreters/cultural mediators, whenever necessary;
 • Personal qualities: Works well in and promotes teamwork, comfortable in a multi-cultural environment, flexible and able to handle pressure well;
 • Knowledge of self-care practices for mental health providers;
 • Fluency in English. Preferable knowledge of the following languages: Arabic, Farsi, Dari, Pashto, Kurdish, French;
 • Valid driving license and experience in driving.

https://bit.ly/2E6gRzf


Service Access Assistant / Interpreter / Farsi – Thessaloniki – TERRE DES HOMMES

Candidate profile:

 • University degree in Languages, translation/interpretation, social work or relevant Professional diploma
 • At least 1 year experience in similar position
 • Previous experience with an NGO is desirable
 • Non Greek candidates when applying must have a valid legal documentation to be employed in Greece
 • Knowledge of key protection and legal issues in the asylum seekers population and best practices
 • Ability to work in an inter-cultural environment
 • Basic IT knowledge (Microsoft Office, Internet)
 • Very good communication and interpersonal skills
 • Fluency in Greek and / or English (knowledge of both would be an asset)
 • Fluency (oral, and written) in Farsi
 • Fulfilled Military Obligations (male candidates) for Greek citizens
 • Valid driving license will be an asset

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3mttIwD


Senior Protection Officer – Athens – UNHCR

Minimum Qualifications:

Education & Professional Work Experience:

 • Years of Experience / Degree Level
 • 9 years relevant experience with Undergraduate degree; or 8 years relevant experience with Graduate degree; or 7 years relevant experience with Doctorate degree.

Field(s) of Education:

Desirable:

 • Law, International Law, International Refugee Law, Human Rights Law, International Humanitarian Law, Refugee and Forced Migration, Political Sciences or other relevant field.

Certificates and/or Licenses

Desirable:

 • Protection Learning Programme, RSD-Resettlement Learning Programme, Management Learning Programme

Language Requirements:

 • Knowledge of English and UN working language of the duty station if not English and local language

Relevant Job Experience

Essential:

 • Minimum 7 years of relevant professional experience in the area of refugee protection, internal displacement, human rights or international humanitarian law, including experience in working directly with Field Offices. Very good knowledge of International Refugee and Human Rights Law and ability to apply the relevant legal principles, and of UNHCR’s protection strategies and policies. Excellent legal research, analytical skills and drafting.

Desirable:

 • Diverse field experience. Good IT skills including database management skills.

Functional Skills

Essential:

 • Protection-related guidelines, standards and indicators
 • International Refugee Law
 • Age, Gender and Diversity (AGD)

https://bit.ly/3kjTkdJ


Nurse – Lesvos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements:

 • Education: Essential recognized nurse degree/diploma. Desirable experience in pediatrics.
 • Experience: Desirable 2 years of previous experience and previous experience in other NGO’s
 • Languages: Essential Greek and English. Desirable French, Arabic, Farsi
 • Competencies: Results and quality orientation, teamwork and cooperation, commitment to MSF principles, behavioral flexibility, stress management, service orientation

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3hwEE97

 

 

Nurse – Samos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Qualifications:

 • Nurse degree/diploma. License to practice as a nurse in Greece.
 • Essential 2 years’ experience minimum as a Nurse.
 • Desirable previous experience with MSF or any other NGO`s.
 • Desirable experience in supervising and training others in a team setting.
 • Essential English language.

Competencies:

 • Results and Quality Orientation.
 • Teamwork and Cooperation.
 • High Flexibility
 • Commitment to MSF principles.
 • Cross-cultural awareness.
 • Stress Management.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2ZFRtb2


 430 | Κοινωνικός Λειτουργός – Θεσσαλονίκη –  ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Οffice [Εxcel, Ρowerpoint], internet)
 • Άριστη ικανότητα συγγραφής επιστολών προς φορείς, υπηρεσίες και χορηγούς
 • Άδεια οδήγησης

https://bit.ly/3mlVhbr

 

 

387 | Παιδαγωγός / Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής – Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους- τουλάχιστον 2 έτη
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται

https://bit.ly/3iB4zOr


Προκήρυξη νέας θέσης εργασίας Κοινωνικού Επιστήμονα για την στελέχωση κοινωνικής υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:

 • Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα προστασίας.
 • Πτυχίο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
 • Ισχυρή εννοιολογική και πρακτική κατανόηση των αρχών και προτύπων ανθρωπιστικής και παιδικής προστασίας.
 • Γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Εξαιρετικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες με αποδεδειγμένη πολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Καλή Αγγλική γραπτή και λεκτική επικοινωνία.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.
 • Άδεια Οδήγησης.

https://bit.ly/3hAnqaY

 

 

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί- Νταρί / Ελληνικά στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ΙΙ στη Θεσσαλονίκη – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Φαρσί/ Νταρί
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια

https://bit.ly/3hBBC3J

 

 

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Αραβικά / Ελληνικά στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ΙΙ στη Θεσσαλονίκη – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια

https://bit.ly/3iORqS9

 

 

Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Τριετή εργασιακή εμπειρία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

https://bit.ly/2ZEQNmf

 

 

Θέση εργασίας υπεύθυνου Διοικητικής Υποστήριξης στην Αθήνα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ( όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιστημών).
 • Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.

https://bit.ly/3c5t6Zw

 

 

Θέσεις εργασίας διερμηνέα Φαρσί και διερμηνέα Ουρντού – ΑΡΣΙΣ

 1. Διερμηνέας Φαρσί

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Γνώση Φαρσί
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 1. Διερμηνέας Ουρντού:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Γνώση Ουρντού
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

https://bit.ly/3iA31UY


Greek Language Educational Officer/ Integration – Thessaloniki & Ioannina – SOLIDARITY NOW

Qualifications

 • Excellent Greek and English
 • Degree – Bachelor degree in primary education or Greek philology
 • Certification of the teaching qualification of Trainers for Adults in non-formal education (attributed by National Organization for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)
 • Proven knowledge of training, curriculum development and implementation
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience teaching Greek as a second or foreign language will be an advantage
 • Master’s degree in teaching Greek as a second or foreign language or Intercultural Education or any other relevant field will be an advantage
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage

https://bit.ly/2ZKJLwt

 

 

Social Scientist – Athens – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

Essential

 • University degree from an accredited academic institution preferably in Social Work, or Humanities and Social Sciences;
 • Experience in social work within the civil society sector, preferably working with vulnerable groups and refugees/migrants;
 • Ability to work on own initiative and as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team;
 • Ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate;
 • Confidence with IT tools and software;
 • Ability to work unsupervised and at flexible working schedules;
 • Ability to troubleshoot and ease potential tensions between the project’s beneficiaries;
 • Ability to perform fact-finding tasks; clearly articulate results in a fair and balanced way;
 • Strong communication skills;
 • Basic knowledge of the humanitarian sector and stakeholders in Athens;
 • Previous experience in job entailing direct contact and exchange with groups of beneficiaries, clients, students etc.;

https://bit.ly/3c6njCM


OB/GYN Doctor (Part Time) – Athens – SYRIAN AMERICAN MEDICAL SOCIETY FOUNDATION

REQUIREMENTS

 • Doctor’s degree with specialization in obstetrics and/or gynecology, with at least three years of professional experience
 • Official license to practice medicine in Greece
 • Recent clinical experience (at least six months practice in the last 24 months)
 • Fluency in Greek and English
 • Teamwork, willingness, adaptability and ability to work in a multicultural framework
 • Flexibility and ability to manage stress
 • Experience in working under COVID-19 pandemic requirements and precautionary measures, particularly for infection prevention and control.
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Video Conferencing Applications

Desirable profiles may have one or more of the following:

 • Experience with international organizations
 • Experience providing medical care for refugees, migrants, or low-income Greeks
 • Experience with telemedicine
 • Professional working proficiency in Arabic, Dari/Farsi, French, or Pashto

https://bit.ly/3hIdkoM

 

 

Medical Coordinator / Pediatrician (Full Time) – Athens – SYRIAN AMERICAN MEDICAL SOCIETY FOUNDATION

REQUIREMENTS

Minimum requirements for this position are:

 • Doctor’s degree with Pediatric specialization or continuing specialization, with at least three years of professional experience in pediatrics or family medicine
 • Official license to practice medicine in Greece
 • Recent clinical experience (at least six months practice in the last 24 months)
 • Fluency in Greek and English
 • Teamwork, willingness, adaptability and ability to work in a multicultural framework
 • Flexibility and ability to manage stress
 • Experience in development of policies and standard operating procedures for clinical operations,
 • Experience in working under COVID-19 pandemic requirements and precautionary measures, particularly for infection prevention and control.
 • Experience supervising and training medical professionals and volunteers
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Video Conferencing Applications

Desirable profiles may have one or more of the following:

 • Experience with international organizations
 • Experience with the design and implementation of medical programs
 • Experience providing medical care for refugees, migrants, or low-income Greeks
 • Experience with telemedicine
 • Professional working proficiency in Arabic, Dari/Farsi, French, or Pashto

https://bit.ly/2ZFZGfm


 

Various Fields

 

 

Logistics Manager – Athens

Job Requirements:

 • 5+ years proven experience in similar role.
 • Solid understanding of outsourced 3PL and in-house management of logistics/warehouse operations.
 • Bachelor’s degree in Operations/Logistics/Business Administration.
 • Postgraduate in Supply Chain will be a plus.
 • Fluent written and spoken English Language.
 • Comfort with Business Intelligence reporting platforms (e.g. ERP, OMS, WMS) to analyze production, labor & financial data.
 • Advanced Microsoft Office skills, particularly Excel (Vlookup and Pivot tables).
 • “Can do” attitude, team-focused, self-motivated, resilient and tenacious.
 • Ability to multi-task in a dynamic work environment and manage competing priorities.
 • Demonstrated ability to manage multiple projects, plan, coordinate a team and delegate.
 • Drive complex business analysis to identify business opportunities to improve revenue and profitability.
 • Completed military service.

https://bit.ly/32AWlQA


Πωλήτρια – Μαρούσι

https://bit.ly/2ZKw6FQ

 

Saleswoman-Marousi

https://bit.ly/2ZKw6FQ


Store Manager-Attica

Requirements:

A suitable candidate for the position of Store Manager should have:

 • BSc degree in Business Administration or relevant field
 • Proven experience in a Store Manager role of at least 3 years
 • Great command of English, both written and oral
 • Excellent PC skills
 • Ability to command, motivate, inspire and develop human resources
 • Flexibility, commitment, willingness to succeed
 • Ability to work autonomously with ‘can do’ attitude in an ethical manner
 • Proven track record in managing/developing a team
 • Strategic thinking, ability to see ‘’the big picture’’

https://bit.ly/33C5xUc


Πωλητές (Ταμίες) – Αθήνα

Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις
 • Προϋπηρεσία σε ταμείο επιθυμητή
 • Kαλή γνώση αγγλικών, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί
 • Bασική γνώση υπολογιστών
 • Ευχάριστο άτομο με πελατοκεντρική προσέγγιση και ευελιξία σε όλα τα ωράρια εργασίας

https://bit.ly/32AIlXc

 

Salesmen (Cashiers)-Athens

Qualifications:

 • Work experience in sales
 • Work experience in fund management will be desirable
 • Good knowledge in English, any other language will be desirable
 • Command of Microsoft programs
 • Pleasant person, with customer orientation skills and flexibility in every shift

https://bit.ly/32AIlXc


 Πωλητές Κρεοπωλείου – Νομός Αττικής

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Βεβαίωση ή δίπλωμα σχολής κρεοπωλών επιθυμητό
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

https://bit.ly/2RsfFtc

 

Butchers’ salesmen-Attica

Qualifications:

 • Graduate of secondary school
 • Butchers’ license will be desirable
 • 2 years of work experience
 • Communication skills
 • Sense of responsibility and reliability
 • Team spirit and cooperation

https://bit.ly/2RsfFtc


Assistant Translator (project-based)

Candidate Profile:

 • University or Technological Institute Degree
 • Experience in a similar position will be considered an asset
 • Excellent use of English language (both oral and written)
 • PC literate
 • Planning skills & organizing skills
 • Attention to detail
 • Ability to work within tight deadlines

https://bit.ly/35G3UaP


Customer Service Executive – Avlonas Attica

Requirements:

 • Proven Customer Support Experience.
 • Familiar with ERP Systems.
 • Excellent user of Microsoft Office & specifically Excel module.
 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to multi-task, prioritize, and manage time effectively.
 • Ability to adapt / respond to different type of characters.
 • High school diploma and University degree is a prerequisite.
 • Fluently speaking and writing into the English language.
 • Additional language will be considered an added – value.

https://bit.ly/2FEjDfx


Arabic Business Development Officer

Requirements:

You’ll be an excellent fit as an Arabic Business Development Officer in case you possess:

 • Business studies
 • Native level in the Arabic language combined with a great level in English
 • 1-2 years’ experience in similar role
 • Willingness to continuously learn and evolve
 • Great presentation, communications & interpersonal skills

https://bit.ly/33xJdLp


Office Assistant (Daily Part Time Job from 10.00 to 14.00)

Candidate Profile:

 • At least one (1) year of similar experience
 • Very good communication skills in both Greek and English language
 • Working knowledge of Word, Excel

https://bit.ly/2E8AQgQ


Τεχνικοί-Αττική

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ
 • Προϋπηρεσία 5-10 ετών σε θέση ευθύνης σε μεγάλες εταιρίες
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
 • Πνεύμα συνεργασίας

Παρακαλώ πολύ τα βιογραφικά να αποστέλλονται με πρόσφατη φωτογραφία

https://bit.ly/3mqSo99

 

Technicians-Attica

Qualifications:

 • University degree
 • 5-10 years of experience
 • Leadership skills
 • Excellent knowledge in English and Microsoft programs
 • Cooperation spirit

Please send your cv with a recent photo

https://bit.ly/3mqSo99


Spa Therapist – Kefalonia

Requirements:

 • Proven work experience as a Spa therapist
 • Hands on experience in massage techniques, manicures, pedicures, waxing and face/body therapies
 • Experience in sales will be considered an asset
 • Excellent knowledge of English language
 • Communication and customer service skills
 • Positive attitude
 • User level computer skills
 • Degree or current license in aesthetics or physiotherapy

https://bit.ly/35BgND4


Logistics Manager – Athens

Job Requirements:

 • 5+ years proven experience in similar role.
 • Solid understanding of outsourced 3PL and in-house management of logistics/warehouse operations.
 • Bachelor’s degree in Operations/Logistics/Business Administration.
 • Postgraduate in Supply Chain will be a plus.
 • Fluent written and spoken English Language.
 • Comfort with Business Intelligence reporting platforms (e.g. ERP, OMS, WMS) to analyze production, labor & financial data.
 • Advanced Microsoft Office skills, particularly Excel (Vlookup and Pivot tables).
 • “Can do” attitude, team-focused, self-motivated, resilient and tenacious.
 • Ability to multi-task in a dynamic work environment and manage competing priorities.
 • Demonstrated ability to manage multiple projects, plan, coordinate a team and delegate.
 • Drive complex business analysis to identify business opportunities to improve revenue and profitability.
 • Completed military service.

https://bit.ly/3mtrduz


Αποθηκάριος-Κηφισιά

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Απόφοιτος λυκείου

Επιπλέον προσόντα:

 • Δίπλωμα χειριστή περονοφόρου οχήματος
 • Οποιοδήποτε άλλο δίπλωμα οδήγησης θα εκτιμηθεί

https://bit.ly/3mtOz2U

 

Storekeeper-Kifisia

Qualifications:

 • Work experience
 • Knowledge in English language
 • Graduate of secondary school

Extra qualifications:

 • Forklift operator diploma
 • Any other driving license will be appreciated

https://bit.ly/3mtOz2U


Revenue Manager-Athens

Candidate Profile:

 • 2-year degree from an accredited university in Business Administration, Hotel and Restaurant Management, or related major
 • 4-6 years of experience leading operations in the guest services, front desk, housekeeping, sales and marketing, management operations, or related professional
 • Experience working in Full-Service Hotel, highly preferred

https://bit.ly/3hx7oPj


Υπεύθυνος Αποθήκης – Ριτσώνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Οργάνωση και συντονισμός εργασιών των υπηρεσιών logistics (παραλαβές, παραγγελίες, αποθήκευση, διανομή, επιστροφές)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση
 • Επίλυση τυχόν προβλημάτων ή παραπόνων
 • Έλεγχος παραλαβής και αποστολής εμπορευμάτων στον προκαθορισμένο χρόνο
 • Οργανωτικό και επαγγελματικό πνεύμα
 • Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου

https://bit.ly/32EQBFT

 

Warehouse Manager-Ritsona

Qualifications:

 • Graduate of secondary school
 • Organisation and coordination
 • 5-year experience
 • Problem-solving skills
 • Control of receipt and shipment of goods at the specific time
 • Organisational and professional spirit
 • Car owner

https://bit.ly/32EQBFT


Massage Therapist / Φυσικοθεραπευτές-τριες – Πάφος

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Κάτοχος πτυχίου ή απόφοιτος αντίστοιχης σχολής
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Ενός έτους προϋπηρεσία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Διαμονή και ημιδιατροφή

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία

https://bit.ly/35Firnd

 

Massage Therapist (men/women)-Pafos

Qualifications:

 • University degree
 • Excellent knowledge in English language
 • Teamwork skills
 • 1 year experience
 • Accommodation and meals

Please send your cv with a recent photo

https://bit.ly/35Firnd


 Junior Graphic Web Designer – Kallithéa

Your tasks will consist of:

 • Proficient knowledge of Photoshop, Illustrator
 • Good knowledge in HTML5, Javascript
 • Minimum 2-3 Years of relevant work experience
 • A portfolio featuring design work and creative ideas
 • Graphic/Web Design degree
 • Experience in the sports industry would be assessed
 • Knowledge of sports betting/casino industry

https://bit.ly/2FLMv5q


Εσωτερική Babysitter / Οικιακή Βοηθός – Πανόραμα Θεσσαλονίκης

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία

https://bit.ly/35EP4Bh

 

Babysitter/Housemaid-Panorama Thessalonikis

Please send your cv with a recent photo

https://bit.ly/35EP4Bh


Προσωπικό Απολυμάνσεων-Αττική

https://bit.ly/3mqAEL0

 

Disinfection staff-Attica

https://bit.ly/3mqAEL0


Καθαρίστριες-τές – Βόρεια Προάστια

https://bit.ly/33xDNAj

 

Cleaners-Attica

https://bit.ly/33xDNAj


Διανομέας (Πρωινή Εργασία) – Άνω Βριλήσσια

https://bit.ly/3hEOoye

 

Distributor (morning shift)-Ano Vrilissia

https://bit.ly/3hEOoye


ΚαμαριέρεςΜήλος

https://bit.ly/3hCfvtU

 

Maids-Milos

https://bit.ly/3hCfvtU


 Housekeeping Manager-Pylos

 • Housekeeping in a managerial capacity in a luxury brand for at least 3 years
 • A successful track record of managing a large team
 • A high school certificate or equivalent
 • High level of commercial awareness and cost control capabilities
 • Excellent leadership, interpersonal and communication skills
 • Committed to delivering high levels of customer service
 • Ability to work under pressure
 • IT proficiency
 • Excellent grooming standards
 • Flexibility to respond to a range of different work situations
 • Proficiency, at an intermediate level, with computers and computer programs, including Microsoft Office
 • Strong organizational, budget management, and problem solving skills
 • Strong communication skills
 • Previous experience of managing a department and Profit and Loss account
 • A passion for delivering exceptional levels of guest service
 • Excellent knowledge in both Greek and English
 • Extensive Knowledge of OPERA PMS software, Internet, and MS Office applications
 • Ability to build rapport with team, guests and other departments
 • Ability to work effectively as part of a team
 • Ability to lead by example

Navarino Dunes offers:

 • Accommodation in the vicinity of Navarino Dunes (for non – Messinian residents)
 • Meals within the premise

If you are interested in this exciting opportunity, please send an English resume and a photograph

https://bit.ly/3c1Y8Bm


Receptionists & Night Receptionists – Pissouri, Limassol

The candidates must have:

 • Minimum 1-2 years of experience (depends of the position)
 • Dynamic and pleasant personality
 • Fluent in the Greek & English Language
 • Knowledge of a 3rd language, preferably Russian or German, will be considered as an advantage
 • Salary: €1200-1350 gross
 • €150 accommodation allowance
 • 5 working days per week
 • 13th Salary

https://bit.ly/2ZJuhZz


Hostess-Mykonos

Job Description:

 • Are you aware that the role is responsible for managing the first impressions of our guests and, therefore, must oversee the entire beach club experience to maintain high standards by promoting the brand and its services and facilities?
 • Do you know that this is a demanding role that requires good organizational and social skills?
 • Are you excellent at remembering the names of return guests, administratively savvy, and can be instrumental in ensuring guests are seated at the restaurant based on known preferences and occasions?

https://bit.ly/33wnPGp


Κηπουρός-Μήλος

Απαιτούμενα προσόντα / δεξιότητες:

 • Πτυχίο Γεωπονίας θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Πειθαρχία, ομαδικό πνεύμα και ευχάριστη προσωπικότητα

Προσφέρονται:

 • Διαμονή εντός του ξενοδοχείου

https://bit.ly/2FCFNyO

 

Gardener-Milos

Qualifications:

 • Degree in Agriculture
 • Good command of Greek and English language
 • Discipline, team spirit and pleasant personality
 • Accommodation

https://bit.ly/2FCFNyO


Εργάτριες Παραγωγής-Θεσσαλονίκη

Απαραίτητο προσόν:

 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση παραγωγής
 • Εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

https://bit.ly/33xInyv

 

Production Workers-Thessalonikh

Qualification:

 • Work experience

https://bit.ly/33xInyv


Α’ & Β’ Μάγειρας-Ψυχικό

Τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο σχολής μαγειρικής
 • Γνώση αγγλικών

https://bit.ly/2ZHYEjj

 

A’ & B’ Cooker-Psychiko

Qualifications:

 • Diploma form cooking school
 • Knowledge in English

https://bit.ly/2ZHYEjj


Barista – Βριλήσσια

Προφίλ ιδανικού υποψηφίου:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Μεθοδικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα στην εργασία
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Η προϋπηρεσία στον χώρο της μαζικής εστίασης θα εκτιμηθεί

https://bit.ly/2ZZ3t83

 

Barista-Vrilissia

Candidate profile:

 • Pleasant personality
 • Communication skills and team spirit
 • Sense of responsibility and reliability
 • Work experience will be desirable

https://bit.ly/2ZZ3t83


Barman – Pissouri, Limassol

The candidates must have:

 • Minimum 1-4 years of experience (depends of the position)
 • Dynamic and pleasant personality
 • Fluent in the Greek & English Language
 • €150 accommodation allowance
 • 5 working days per week
 • 13th Salary

https://bit.ly/33yeduL


Restaurant ManagerMykonos

Qualifications and requirements:

 • At least 5 years of experience as a Restaurant Manager
 • Strong wine knowledge
 • Open availability to work any day/shift
 • Able to meet financial targets
 • Ability to work under pressure
 • Knowledge of finance process
 • Fluent in English & Greek (knowledge of any additional international language will be a plus)
 • Excellent grooming standards
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the proven ability to successfully lead and motivate a team
 • Flexibility to respond to a range of different work situation

https://bit.ly/3izHUSI


Σερβιτόρος / Σερβιτόρα-Αττική

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση σε fine dining εστιατόρια
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών / η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
 • Ευχάριστη, φιλική και επικοινωνιακή παρουσία
 • Ευελιξία, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, προθυμία, επαγγελματική συμπεριφορά
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

https://bit.ly/3c61LWU

 

Waiter/Waitress-Attica

Qualifications:

 • Work experience
 • Very good knowledge in English language/ any other language will be desirable
 • Pleasant personality and communicative appearance
 • Flexibility, cooperation and team spirit, willingness, and professionalism behavior
 • Ability to work under pressure

https://bit.ly/3c61LWU


Waiter – Waitress-Attica

Requirements:

 • Experience in the same position in fine dining gastronomy restaurants
 • Professional communication skills, appearance and behavior
 • Fluent in Greek and English, additional languages are a plus
 • Present the menu, answer questions, and make suggestions regarding food and beverage
 • Possess up-to-date knowledge of all food, liquor, beer, and wine offered at the restaurant
 • Teamwork spirit

Recommendations / References, CV

Most recent photo

https://bit.ly/3c1PDq9


Μοδίστρα-Ίλιον

2102630620

https://bit.ly/3hBhrCL

 

Tailor-Ilion

2102630620

https://bit.ly/3hBhrCL


Μοδίστρα-Κηφισιά

2108010347

https://bit.ly/2H34O6V

 

Tailor-Kifisia

2108010347

https://bit.ly/2H34O6V


Αισθητικός-Γλυφάδα

6984436140

https://bit.ly/35GgXJb

 

Beautician-Glyfada

6984436140

https://bit.ly/35GgXJb


 

Κομμώτριες-Μελίσσια

2108101181

https://bit.ly/3c0U1FU

 

Hairdressers-Melissia

2108101181

https://bit.ly/3c0U1FU


Κομμώτρια-Χολαργός

2106528159

https://bit.ly/2ZZ8rSf

 

Hairdresser-Cholargos

2106528159

https://bit.ly/2ZZ8rSf