Job Adverts 16/01/2020

Humanitarian Field

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙO

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση δύο (2) θέσεων

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Υπεύθυνο Ομάδας

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» – δύο (2) θέσεις

 

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ως απάντηση στην Προσφυγική Κρίση στην Ελλάδα, αυτή η θέση εργασίας επικεντρώνεται σε δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με το Πρόγραμμα Προσφύγων  «Προπληρωμένων Καρτών»

Κύρια καθήκοντα:

Ο ρόλος του/της Διερμηνέα / Χειριστή Δεδομένων Πεδίου περιλαμβάνει τα παρακάτω χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

Ο πρωταρχικός ρόλος του Διερμηνέα / Χειριστή Δεδομένων Πεδίου είναι να επικοινωνεί απευθείας με πρόσφυγες και μετανάστες  σε μία τουλάχιστον από τις γλώσσες : Αραβικά, Γαλλικά και να εγγράφει τους δικαιούχους στο πρόγραμμα «Προπληρωμένων Καρτών (Cash)» ελέγχοντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Θα είναι διαθέσιμος σε διάφορες τοποθεσίες, όπου συγκεντρώνονται πρόσφυγες και μετανάστες, για να βοηθά στην επικοινωνία, καταγραφή και διανομή προπληρωμένων καρτών.

Θα συμμετέχει στις καθημερινές δραστηριότητες πεδίου και θα υποστηρίζει την ομάδα, εισάγοντας όλα τα στοιχεία των ωφελούμενων του προγράμματος σε βάσεις δεδομένων με την χρήση τεχνολογικών μέσων όπως tablet / laptop/ mobiles.

Θα είναι διαθέσιμος για συνεργασία με άλλες ΜΚΟ και δημόσιες υπηρεσίες, για να βοηθά όπου απαιτείται μετάφραση, διερμηνεία, καταγραφή στοιχείων και έλεγχος, κ.α..

Βασικές απαιτήσεις

 • Πολύ καλή γνώση κατά περίπτωση μίας τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες:

Αραβικά, Γαλλικά.

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή/και ελληνικής γλώσσας
 • Εμπειρία ανάλογης θέσης εργασίας σε άλλη ΜΚΟ είναι επιθυμητή
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, τουλάχιστον για όσο διάστημα θα προβλέπει η σύμβαση εργασίας
 • Ικανότητα χρήσης Η/Υ και πολύ καλή γνώση Windows και Microsoft Office (Word, Excel)
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Να χειρίζεται με διακριτικότητα ευαίσθητα θέματα
 • Να ακολουθεί αρχές εμπιστευτικότητας
 • Να εργάζεται υπό πίεση
 • Να ακολουθεί οδηγίες
 • Ανθρωπιστική προσέγγιση και διαπολιτισμική ευαισθησία
 • Προσαρμοστικότητα

 

Απαιτήσεις θέσης

 • Ταξίδια εντός και εκτός Αττικής.
 • Πιθανή ανάγκη διανυκτέρευσης εκτός Αττικής

 

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη ΔΧΔΠ 01/20,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και

δ) Δήλωση Συναίνεσης.

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 16η Ιανουαρίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Ιωάννης Πάτσης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση δύο (2) θέσεων

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Υπεύθυνο Ομάδας

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ» – δύο (2) θέσεις

 

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ως απάντηση στην Προσφυγική Κρίση στην Ελλάδα, αυτή η θέση εργασίας επικεντρώνεται σε δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με το Πρόγραμμα Προσφύγων  «Προπληρωμένων Καρτών»

Κύρια καθήκοντα

Πρωταρχικός ρόλος του/της «Διερμηνέα/ Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή» είναι η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας/ διαπολιτισμικής μεσολάβησης και μετάφρασης καθώς και η υποστήριξη της ομάδας έργου με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται από τον Υπεύθυνο Προγράμματος .

Μεταξύ άλλων ο/η «Διερμηνέας / Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής»:

 • Διερμηνεύει και μεσολαβεί για τους επωφελούμενους του προγράμματος
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους, τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και τα άλλα μέλη της ομάδας της ομάδας Έργου καθώς και άλλους συνεργαζόμενους φορείς και οργανώσεις
 • Λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό και ποικίλο πολιτισμικό υπόβαθρο των επωφελούμενων και μεσολαβεί για την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των επωφελούμενων και της ομάδας έργου
 • Μεταφράζει κάθε τύπου κείμενα όπως ανακοινώσεις, ερωτηματολόγια και υλικό σχετικό με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Έργου κ.α.

 

Βασικές απαιτήσεις

 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Ελληνικής
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της γλώσσας Φάρσι
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Σχετική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικό χώρο απαραίτητη
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιπλέον πιστοποίηση διερμηνείας/μετάφρασης και σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα συνεκτιμηθεί .
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Ελληνικής σε γραπτό και προφορικό λόγο θα συνεκτιμηθεί.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και γνώση Προγραμμάτων ΜS Office (Word, Excel)
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας

 

Απαιτήσεις θέσης

 • Ταξίδια εντός και εκτός Αττικής.
 • Πιθανή ανάγκη διανυκτέρευσης εκτός Αττικής

 

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη ΔΔΜ 01/20,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και

δ) Δήλωση Συναίνεσης.

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 16η Ιανουαρίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Ιωάννης Πάτσης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

        ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Προϊστάμενο Υπεύθυνων Πεδίου

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

 • «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ» – μία (1) θέση

 

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι μας προσφέρουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης, παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων.

Η συγκεκριμένη θέση εργασίας επικεντρώνεται στον συντονισμό των κατά ειδικότητα υπευθύνων και οργάνωση των προσφερόμενων σε κάθε οικιστική δομή υπηρεσιών.

Κύρια καθήκοντα:

Ο Υπεύθυνος Πεδίου επιβλέπει τις ομάδες παρόχων άμεσης υποστήριξης σε πρόσφυγες και μετανάστες, που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ. Θα έχει στην ευθύνη του τουλάχιστον ένα κτίριο και θα συνεργάζεται στενά με τον Συντονιστή Υπεύθυνων Πεδίου και τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα παροχή βοήθειας στους επωφελούμενους.

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Πεδίου περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

Συντονισμός Υπηρεσιών

 • Επιλύει  υλικοτεχνικά ή διοικητικά προβλήματα
 • Διασφαλίζει  την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών και φροντίζει για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης των υπηρεσιών αυτών
 • Φροντίζει για τον τακτικό έλεγχο μεμονωμένων διαμερισμάτων και οικιστικών κτιρίων για τυχόν φθορές ή προβλήματα συντήρησης.
 • Μεριμνά για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ενοίκων, καθώς και για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας των οικιστικών κτιρίων με τακτικούς ελέγχους στα διαμερίσματα και τις μονάδες για τυχόν ζημιές και φθορές και φροντίζει για την τακτική συντήρηση και άμεση αποκατάσταση ζημιών.

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο κοινωνικών ή συναφών επιστημών
 • 3-5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον 1 χρόνου σε θέση εποπτείας.
 • Εμπειρία σε υπηρεσία με πρόσφυγες και μετανάστες θα είναι πλεονέκτημα
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, με επιθυμητή τη γνώση και άλλων γλωσσών.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άψογα επικοινωνιακά προσόντα
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Ικανότητα χειρισμού προγραμμάτων MS Office.
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

 

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη ΥΠΕ 01/20,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και

δ) Δήλωση Συναίνεσης.

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 16η Ιανουαρίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Ιωάννης Πάτσης


Logistics Officer – Ioannina-ASB

Requirements:

 • Completed high school education or higher, logistics, finance, business or other related study;
 • Minimum three (3) years of professional work experience, one (1) year of experience working with NGOs would be highly appreciated.
 • Experience with Greek procurement regulation.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Spoken and written fluency Greek and English, other languages would be an asset;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Strong IT-skills in excel and word;
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as
 1. Open, Honest and Professional Relationships
 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
 3. Transparency
 4. Integrity
 5. Positive Team Work
 6. Productive attitude to excellence
 7. Recognition and rewarding
 8. Pride for the Humanitarian Orientation
 9. Willingness for the extra mile
 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and Cover Letter have to be sent in English stating the “LOG-OFF/IOA ” in the subject field of the e-mail

https://bit.ly/2NIAyir


Cultural Mediator/Translator (Arabic, Farsi) – Athens – CATHOLIC RELIEF SERVICES- UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS

Typical Background, Experience & Requirements:

Qualifications and Experience

Required Foreign Language: Written and spoken fluency in English, Greek and Arabic or Farsi

Other:

 • Excellent interpersonal communication skills
 • Proven organizational skills and ability to manage multiple tasks simultaneously
 • Experience working with refugees and migrants is preferred
 • Experience with Microsoft Office and digital data collection tools is a plus
 • Greek work authorization required

Personal Skills:

 • Ability to maintain strict standards of confidentiality
 • Willing to discuss sensitive matters discreetly
 • Comfortable working under pressure
 • Proactive, results-oriented, and service-oriented
 • Acceptance of cultural differences and ability to work effectively with a diverse team
 • Attention to details, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities

Travel Required Within Athens

https://bit.ly/30p1qZy


Teacher (Maths) – DRC

Required Qualifications:

 • At least three years of experience in education and teaching. Prior teaching experience with non-Greek speaking children and adolescents is an asset.
 • University degree in Mathematics or related field required.
 • Experience in teaching Greek will be considered an asset.
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required.
 • Effective classroom management skills.
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • High professional ethics.
 • Computer skills.

Required Skills and Qualities :

 • Ability to work with children of different cultural background, different language and special needs.
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities.
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principles.
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others.
 • Ability to multitask and cope with multiple demands under tight deadlines.
 • Ability to cope with high workload and stress and establish priorities.

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/2TqOKjJ

 

Roving Cultural Mediator – Larissa – DRC

Required Qualifications:

 • Strong verbal and written English and/or Greek skills.
 • Working knowledge of Kurdish (Sorani, Kurmanji/Badini), Arabic and/or Dari is mandatory.
 • Knowledge of Farsi, Pashto or Urdu will be an advantage.
 • Extensive vocabulary and ability to accurately translate complex ideas and information.
 • Previous experience working with refugees, migrants and asylum seekers is necessary.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities.
 • Ability to work with vulnerable individuals, from children to elderly.
 • Commitment to humanitarian principles and values.
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others.
 • Experience working in a multi-cultural setting.
 • Strong computer skills.

Required Skills and Qualities :

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Good organizational skills to work autonomously and organize transportation for a variety of clients.
 • Empathy combined with a genuine desire to improve the quality of the lives of service users.
 • Ability to think on your feet and make decisions under pressure.
 • General administrative skills .
 • Ability to remain calm, in control and good humoured even under pressure.
 • Flexibility to adapt to new roles, tasks and situations.
 • Strong observation, analytical and listening skills.
 • The capacity to understand and translate medical, legal and procedural information.
 • The ability to negotiate, mediate and interpret on behalf of service users.
 • Demonstrates integrity by modelling the DRC values and ethical standards.
 • Strong analytical skills
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are a must, and a good sense of humor

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/3a8ISRT

 

PMT Assistant – Larissa – DRC

Required Qualifications:

 • University Degree in Refugee and Migration Studies, Psychology, Social Science, Social Work, Human Rights, Gender Studies or a related field is preferred.
 • Strong verbal and written English skills.
 • Working knowledge of Kurdish (Sorani, Kurmanji/Badini), French and/or Arabic is mandatory.
 • Previous experience working with refugees, migrants and asylum seekers is necessary.
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Experience of community-based or community mobilisation work in a humanitarian context is a strong advantage.
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.

Required Skills and Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/2sq160b

 

Site Management Support Community Mobilization Assistant – Larissa – DRC

Required Qualifications :

 • Strong verbal and written English skills
 • Working knowledge of Arabic and/or Kurmanji and/or Sorani and/or French and/or Farsi
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage
 • High professional ethics

Other/Additional Qualifications                 

 • University degree would be an advantage
 • Strong verbal and written Greek would be an advantage
 • Computer skills would be an advantage

Required Skills and Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor
 • Strong initiative with a strong commitment to humanitarian principle
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others
 • Ability to cope with competing demands under tight deadlines
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/2Nr1WB8

 

Site Management Support Assistant – Larissa – DRC

Required Qualifications :

 • Strong verbal and written English skills
 • Working knowledge of Arabic and/or French, Kurmanji and/or Sorani, Farsi
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Very strong computer skills
 • High professional ethics

Other/Additional Qualifications:

 • University degree would be an advantage
 • Strong verbal and written Greek would be an advantage

Required Skills and Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor
 • Strong initiative with a strong commitment to humanitarian principle
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others
 • Ability to cope with competing demands under tight deadlines
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/2uTF3A9

 

Supply Chain Officer – Larissa – DRC

Required Qualifications:

  • University degree preferred in Business Administration, or Supply Chain and/or Procurement. At least 1-2 years of relevant work experience
  • NGO experience preferred especially in the Procurement area
  • Good computer skills (PowerPoint, Word, Excel), experience in ERP systems (Microsoft 365) is highly desired
  • Able to work under high pressure and work-load
  • Well-developed organizational, interpersonal and communication skills, initiative, sound judgment and dedication
  • Excellent communication skills verbally and written in English and Greek
  • Punctuality and respect for rules, procedures and lead times, attention to detail
  • Can work independently, i.e. with minimum supervisions and able to work well under pressure
  • Must be able to maintain highest level of confidentiality regarding work-related information and data
  • Driving license holder

Required Skills and Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment.
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration.
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics.
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed.
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required.
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor.

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/35XodwK

 

WSS Assistant – Larissa – DRC

Required Qualifications:

 • University Degree in Refugee and Migration Studies, Psychology, Social Science, Social Work, Human Rights, Gender Studies or a related field is preferred.
 • Fluency in written and spoken English.
 • Working knowledge of one of the following languages: Kurdish (Sorani, Kurmanji or Badini), Dari, French and/or Arabic is mandatory.
 • Previous experience working with refugees, migrants and asylum seekers is necessary.
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Experience of community-based or community mobilisation work in a humanitarian context is a strong advantage, especially work experience with women and girls.
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.

Required Skills and Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/38jJh2r

 

Integration Learning Center Assistant – Larissa – DRC

Required Qualifications:

 • University degree in a relevant field
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required.
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, artistic activities, music, dancing) will be highly appreciated
 • Strong computer skills
 • High professional ethics

Required Skills and Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/36XLVu6

 

CFS Assistant- ILC – Larissa – DRC

Required Qualifications:

 • At least 2 years of experience in education. Prior experience with non-Greek speaking children and adolescents is an asset.
 • University degree in early childhood development, education or related filed required.
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required.
 • Effective classroom management skills.
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • High professional ethics.
 • Computer skills.

Required Skills and Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/2QViMu7

 

Protection Social Worker – Larissa – DRC

Required Qualifications:

 • Academic qualification in social work and relevant working license (or related field with proven working expertise in case management).
 • At least 2 years working experience as a social worker/case worker for particularly vulnerable individuals residing in formal and informal settings (including open accommodation sites).
 • At least 3 years professional experience in social work.
 • Excellent knowledge of the social benefits and supporting services available for third country nationals and under-privileged groups
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is highly regarded.
 • Strong team spirit and ability to work both on own initiative and as a part of a multi-cultural and multi-disciplinary team
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.
 • Working knowledge of Greek and English is required. Additional language skills (e.g. French, Arabic, Farsi or Kurdish languages) are a distinct advantage.

Core Competencies of DRC:

o Striving for excellence

o Collaboration

o Taking the lead

o Communication

o Demonstrating Integrity

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/30s4UKX

 

Protection Social Worker – Thessaloniki – DRC

Required Qualifications:

 •  Academic qualification in social work and relevant working license (or related field with proven working expertise in case management).
 •  At least 2 years working experience as a social worker/case worker for particularly vulnerable individuals residing in formal and informal settings (including open accommodation sites).
 • At least 3 years professional experience in social work.
 • Excellent knowledge of the social benefits and supporting services available for third country nationals and under-privileged groups
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is highly regarded.
 • Strong team spirit and ability to work both on own initiative and as a part of a multi-cultural and multi-disciplinary team
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.
 • Working knowledge of Greek and English is required. Additional language skills (e.g. French, Arabic, Farsi or Kurdish languages) are a distinct advantage.

Required Skills and Qualities:

Core Competencies of DRC:

o  Striving for excellence

o  Collaboration

o  Taking the lead

o  Communication

o  Demonstrating Integrity

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/2RnWfFc

 

Protection Social Worker – DRC

Required Qualifications:

 • Academic qualification in social work and relevant working license (or related field with proven working expertise in case management).
 • At least 2 years working experience as a social worker/case worker for particularly vulnerable individuals residing in formal and informal settings (including open accommodation sites).
 • At least 3 years professional experience in social work.
 • Excellent knowledge of the social benefits and supporting services available for third country nationals and under-privileged groups
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is highly regarded.
 • Strong team spirit and ability to work both on own initiative and as a part of a multi-cultural and multi-disciplinary team
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.
 • Working knowledge of Greek and English is required. Additional language skills (e.g. French, Arabic, Farsi or Kurdish languages) are a distinct advantage.

Core Competencies of DRC:

o  Striving for excellence

o  Collaboration

o  Taking the lead

o  Communication

o  Demonstrating Integrity

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/2TnSv9k


Φροντιστής – Αλεξάνδρεια Ημαθίας – GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Προηγούμενη απασχόληση στο προσφυγικό/ μεταναστευτικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες τουλάχιστον 1 χρόνο
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Ευελιξία για εργασία σε κυλιόμενες βάρδιες επί 24ώρου βάσης
 • Δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) με θέμα: ΦΡ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ_150120

https://bit.ly/38ad0L6

 

Case Worker – Αλεξάνδρεια Ημαθίας – GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικής εργασίας ή Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (επιπλέον, για κοινωνικούς λειτουργούς βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως κοινωνικός/ή λειτουργός ή ψυχολόγος
 • Επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη του προσφυγικού πληθυσμού σε τοπικό ή διεθνή φορέα σε τομείς παιδικής προστασίας ή υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων
 • Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση χρήσης Η/Υ
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) με θέμα: Case Worker Αλεξάνδρεια_140120

https://bit.ly/3acuPe2


Project Assistant – Attica – INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION (ICMC)

Requirements:

 • University Degree in Law, Social or Political Sciences, Economics or other relevant domain;
 • Minimum of three (3) years of working experience relevant to the function;
 • Excellent communication skills and ability to work in a multicultural team, collaborative personality, discretion, respect to diversity;
 • Excellent oral and written Greek and English language skills;
 • Excellent writing and drafting skills;
 • Excellent organizational skills
 • Previous experience of working with UNHCR or international organization in the humanitarian sector in Greece is an asset;
 • Previous experience with EC-funded projects and/or project management is an asset;

CV, a motivational letter and two professional references have to sent in English

https://bit.ly/3784Cva

 

Associate Legal Expert (Maternity Replacement) – Attica – INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION (ICMC)

Requirements:

 • Advanced University degree in Law;
 • Minimum of five (5) years of working experience relevant to the function;
 • Minimum of two (2) years of working experience in the refugee sector in Greece;
 • Excellent communication skills and ability to work in a multicultural team, collaborative personality, discretion, respect to diversity;
 • Excellent oral and written Greek and English language skills;
 • Excellent research, writing and analytical skills;
 • Enhanced ability to coaching and training others, and transferring knowledge, in the related fields;
 • Good knowledge of the context and the situation on the islands is an asset;
 • Knowledge of legislation drafting is an asset;
 • Knowledge of public administration is an asset;
 • Previous working experience with UNHCR is an asset.

CV, a motivational letter and two professional references have to sent in English

https://bit.ly/2QZ5Of3

 

Associate Protection Expert – Athens INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION (ICMC)

Requirements:

 • University degree (BA) in Law, Political Science, International Relations, Humanities or other relevant discipline;
 • Minimum of two (2) years of relevant working experience, in particular in the field of counselling of third country nationals, social services and/or humanitarian work. Previous experience in asylum procedures is an asset;
 • Excellent interpersonal and communication skills and ability to work in a multicultural team;
 • Excellent oral and written Greek and English language skills. Knowledge of Arabic or Farsi an asset
 • Flexibility, tolerance and stress resilience;
 • Knowledge and understanding of the asylum situation in Greece.

CV, a motivational letter and two professional references have to sent in English

https://bit.ly/35WW49k

 

Associate Information Technology Coordinator (BA) -Attica- INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION (ICMC)

Requirements:

 • Advanced University degree in Business (Management) Administration, Project Management, Information Engineering and Applied Computing, Information Technology, or equivalent studies focusing on Electronic Data Processing, Data Management, Informatics Engineering or Telecommunication or other relevant disciplines;
 • Minimum of five (5) years of relevant working experience, appropriate to the function;
 • Experience in managing monitoring and surveillance systems in large, complex organizations;
 • Familiarity with processes, designing and conceptualizing information system and relevant technologies;
 • Experience with translating planning-specifications and experts needs into technical requirements for data capture and analysis, and vice versa;
 • Experience working with senior decision-makers;
 • Experience with planning and organising coordination and collaboration workshops, and prove readiness and efficiency;
 • Knowledge of rules and processes in the context of State administration, and/or prior working experience in the refugee protection/migration management field is an asset;
 • Collaborative personality, discretion, team builder, respect to diversity;
 • Enhanced ability to coaching and training others, and transferring knowledge, in the related fields;
 • Excellent oral and written Greek and English language skills.

CV, a motivational letter and two professional references have to sent in English

https://bit.ly/36XVpWl

 

Associate Legal/Public Procurement Expert–Athens-INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION (ICMC)

Requirements:

 • Advanced university degree in Law, Public Administration, or related field;
 • Minimum of five (5) years of progressively responsible and relevant experience in public administration, preferably in public procurement law, relevant to the function;
 • Previous experience in the design, implementation or monitoring of public contracts will be an asset;
 • Readiness and efficiency;
 • Planning and Organizing;
 • Collaborative personality, discretion, team builder, respect to diversity;
 • Excellent oral and written Greek and English language skills;
 • Enhanced ability to coach and train others, and transferring knowledge, in the related fields;
 • Previous working experience with UNHCR is an asset.

CV, a motivational letter and two professional references have to sent in English

https://bit.ly/2Nqd6pF


IT Senior Officer – Athens – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Relevant qualification and/or experience of networking, including both hardware and software configuration. Ideally MCSE/CCNA level.
 • Excellent communication and written skills (both English and Greek)
 • Strong focus on customer service.
 • At least three years’ experience in IT profession
 • Experience installing, configuring and managing both wired and wireless LAN, and firewalls.
 • Computer imaging skills required.
 • Experience with using Office 365 and with configuring and administering Windows server and operating systems
 • Experience of managing external suppliers
 • Familiar with the GDPR regulation.
 • Experience of troubleshooting and frontline support in a busy office environment
 • Excellent communication and interpersonal skills required

https://bit.ly/2tk2DFB

 

Arabic Interpreter / Cultural Mediator – Athens – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Translations, humanities, social sciences, or equivalent combination of education/training and work experience in a similar context;
 • Experience in interpretation and translation services is required;
 • Certification in cultural mediation is considered as an advantage;
 • Experience working with children and youth highly desirable;
 • Experience working in NGOs and in the humanitarian context is highly desirable, Experience of working with refugees and vulnerable groups of people;
 • Fluency in Greek and good working level of English is mandatory;
 • Strong communication skills (written and spoken) in Arabic and ability to translate into English and Greek and vice versa;
 • Knowledge of one of the following languages is considered as an asset: Urdu, Pashto, Dari, Farsi;
 • Able to work in multidisciplinary and multicultural teams;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, network-builder, able to handle pressure well and work in Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required

Other:

 • Must be able to work flexible hours, including afternoons and in cases of emergency evenings and/or weekends;
 • Must successfully complete criminal background check;

https://bit.ly/36XU4Pc

 

Child Protection Manager–Athens -INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Bachelors degree in social work or psychology, license to perform duty will be considered a plus;
 • At least 5 years of experience implementing and managing child protection programs;
 • At least 1 year of experience supervising and managing a team in a cross-cultural setting;
 • Proven track of record in program development, proposal writing and budget management;
 • Proven track of record in capacity building, coaching and mentoring of staff;
 • Demonstrated understanding of working with children and particularly vulnerable children;
 • Experience working in alternative care settings for children is an advantage;
 • Strong computer skills such as: MS Word, Excel, PowerPoint;
 • Capable of applying skills and knowledge in a range of capacities, including direct implementation, advisory functions, coordination function, training and the transfer of technical knowledge;
 • Personal qualities: Team player, flexible, network-builder, able to handle pressure well and meet strict deadlines;
 • Fluency in Greek and English, both orally and in writing, is required.

https://bit.ly/2FPQ5Iz

 

Sr Finance Officer – AthensINTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Qualifications:

 1. Bachelor degree in Accounting, Business Administration, Commerce or Finance or Economics
 2. Minimum of five years in accounting/finance preferably in NGO
 3. Must be able to function comfortably in a complex work environment, working and prioritizing multiple tasks
 4. Able to communicate effectively (written and verbal) in English with staff
 5. Good time management and interpersonal skills
 6. Strong computer skills (especially excel)

https://bit.ly/36XBXZM

 

Human Resources Officer – Athens – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • University Degree in management, human resources, administration or related fields
 • Minimum 3 to 4 years professional experience in Human Resources/Administration/Office Management
 • INGO experience preferred
 • Fluency in English
 • Strong sense of personal integrity
 • Additional qualities: ability to multitask, ability to handle pressure well, ability to improvise, flexibility, cultural and environmental sensitivity
 • Team work skills

https://bit.ly/2RifoIS

 

MHPSS Interpreter Farsi/Dari – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Bachelor’s degree in Interpretation, social sciences, or equivalent combination of education and work experience in an English speaking context.
 • Experience working at international development programs highly desirable
 • Experience in translation/ interpretation services
 • Strong communication skills (written and spoken) in Farsi and Dari and ability to interpret into English/Greek and vice versa
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures
 • Experience of working with refugees and vulnerable groups of people and especially people with mental health concerns is an asset
 • Ability to meet deadlines and work under pressure
 • Ability and composure to deal with crises and stressful incidents
 • Responsiveness to queries and referrals as and when needed and able to manage a varying workload
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people
 • Flexibility, openness to others, patience, empathy, humanitarian motivation
 • Training in interpretation or intercultural mediation is an asset
 • Ability to interpret via phone
 • Fluency in Greek or English

https://bit.ly/38ak3U4

 

Psychiatrist/Clinical Supervisor – Mytilini, Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Psychiatrist with 3 years of experience in a psychiatric care
 • Training in psychotherapy and/or clinical supervision.
 • Licenced to practice medicine in Greece and prescribe medication.
 • Previous NGO and MHPSS experience in humanitarian contexts preferred.
 • Flexibility to work beyond working hours if needed and travel between IRC supported facilities on the islands.
 • Proficient in Microsoft Office particularly Word, Excel, PowerPoint and Access. Experience in advanced Excel is an added advantage.
 • Greek and English, verbal and written.
 • Strong sense of personal integrity and understanding of confidentiality and ethics
 • Self-directed, able to independently set priorities and solve problems with minimal guidance
 • Personal competencies: Team player, problem solving, decision making, listening, cultural awareness, patience.

https://bit.ly/2tk56jl

 

Senior Mental Health and Psychosocial Support Manager – Athens or Lesvos or Samos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Qualifications:

 • The qualified candidate must have an advanced degree (or higher in psychology, psychiatry or other mental health discipline with 5+ years’ working experience. Previous experience in managing MHPSS programs in emergency post-emergency context; experience in the Greek refugee crisis is an advantage.
 • Knowledge of the Greek Mental Health system and understanding of the refugee crisis in Greece.
 • Experience in grant management, budget management and report/proposal writing
 • Previous experience supervising and managing a team in a cross-cultural setting
 • Demonstrated experience in capacity building and mentoring of staff
 • Good computer skills such as: MS Word, Excel, PowerPoint
 • Personal qualities: Team player, culturally sensitive, flexible, network-builder, able to handle pressure well
 • Fluency in English and Greek, written and verbal

https://bit.ly/2QWpgsG


Shelter Officer – Larissa – INTERSOS HELLAS

Previous Working Experience and Skills Required:

 • University Degree, preferably from Technical Institutions
 • Master’s degree in administration or program management will be taken into account
 • Native Greek speaker and fluency in English, both written and verbal
 • At least two years of working experience in the Greek refugee context
 • Proven working experience with vulnerable groups
 • Working experience in the real estate market will be considered as an asset
 • Cultural sensitivity and excellent communication skills.
 • Conflict resolution skills.
 • Good knowledge of Microsoft Office

https://bit.ly/2TBvPTt

 

Shelter Officer – Ioannina – INTERSOS HELLAS

Previous Working Experience and Skills Required:

 • University Degree, preferably from Technical Institutions
 • Master’s degree in administration or program management will be taken into account
 • Native Greek speaker and fluency in English, both written and verbal
 • At least two years of working experience in the Greek refugee context
 • Proven working experience with vulnerable groups
 • Working experience in the real estate market will be considered as an asset
 • Cultural sensitivity and excellent communication skills.
 • Conflict resolution skills.
 • Good knowledge of Microsoft Office

https://bit.ly/30mb2V4


Medical Doctor – Lesvos – MSF

Requirements:

 • Education: Medical Doctor Diploma and license to practice in Greece.
 • Experience: Minimum of 2 years of medical clinical experience as Medical Doctor in General Practitioner work. Experience and/or interest in mental health activities. Experience in working with vulnerable populations and victims of violence are an asset.
 • Languages: Essential Greek and English.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles; Behavioural Flexibility; Stress Management; Results and Quality Orientation; Service Orientation; Teamwork and Cooperation.

CV and Cover letter have to be sent  in English quoting reference code “MD Lesvos” in the subject of the e-mail

https://bit.ly/35Zrnjz


Case Worker – Lesvos – MSF

Requirements:

 • Education: University Degree essential, preferably in Social Work or similar Sciences.
 • Experience: Desirable 2 years of previous experience and previous experience in other NGOs.
 • Languages: Essential Greek and English.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles; Behavioural Flexibility; Stress Management; Results and Quality Orientation; Service Orientation; Teamwork and Cooperation.

CV and Cover letter have to be sent  in English quoting reference code “Case Worker Lesvos” in the subject of the e-mail

https://bit.ly/38aom1G

 

 Health Promoter Officer Farsi / Dari – Lesvos – MSF

Requirements:

 • Education: Desirable diploma in social sciences, communication, nursing or teaching.
 • Experience: Desirable 2 years of previous experience and previous experience in other NGOs.
 • Languages: Essential Farsi/Dari and English.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles; Behavioural Flexibility; Stress Management; Results and Quality Orientation; Service Orientation; Teamwork and Cooperation.

CV and Cover letter have to be sent  in English quoting reference code “HP Officer Lesvos” in the subject of the e-mail

https://bit.ly/2uMkDZy

 

Health Promoter Officer (Farsi/French) – Athens – MSF

Requirements:

 • High School certificate and preferably education level in social science, social communication, nurse or teaching.
 • Fluency in Farsi and French.
 • Good knowledge of English.
 • Ability to develop, organise and work independent after collaboration with team / supervisor.
 • 1-year experience minimum in teaching, nursing or social work, community mobilization.
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.

CVS have to be sent  in English quoting reference code “Health Promotion Officer” in the subject of the e-mail

https://bit.ly/35SvsWL


Protection Specialists – Malakasa, Ritsona, Thiva, Korinthos – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

 • University degree in Social Work preferable a bachelor’s degree or higher level from an accredited institution;
 • University degree in Psychology will also be considered when candidate demonstrates work experience in the field
 • Experience
 • Membership of the Association of Greek Social Workers would be an advantage;
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities and stakeholders, working in international organizations, non-government or government institutions/organization.
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting.
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise formal correspondence and project reports.
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient in a Microsoft Office environment and office software packages. Knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web-based management systems.
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines.
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages:

 • Proficiency in English, and Greek.

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – accepts and gives constructive criticism
 • Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work
 • Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills
 • Creativity and Initiative – pro actively develops new ways to solve problems
 • Leadership and Negotiation – convinces others to share resources
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience
 • Performance management – provide constructive feedback to colleagues
 • Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others.
 • Professionalism – Works effectively with people from different cultures by adapting to the relevant cultural contexts
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts
 • Technological Awareness – pro actively identifies and advocates for cost-efficient technology solutions

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/2FUfBfP

 

Partnership Coordinator – Athens – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education :

 • Bachelor’s degree from an accredited University with 7 years of relevant working experience; and / or Master’s degree from an accredited institution in Social Sciences with 5 years of related work experience.

Experience :

 • Minimum 5 to 7 years work experience in humanitarian setting.
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities and stakeholders, working in international organizations, non-government or government institutions/organization.
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting.
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise formal correspondence and project reports.
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient in a Microsoft Office environment and office software packages. Knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web-based management systems.
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines.
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages :

 • Fluency in English is required. Knowledge of Greek language will be considered an asset.

Required Competencies :

Behavioural :

 • Accountability – takes responsibility for action and manages constructive criticisms;
 • Client Orientation – works effectively well with client and stakeholders;
 • Continuous Learning – promotes continuous learning for self and others;
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience;
 • Creativity and Initiative – actively seeks new ways of improving programmes or services;
 • Leadership and Negotiation – develops effective partnerships with internal and external stakeholders;
 • Performance Management – identify ways and implement actions to improve performance of self and others;
 • Planning and Organizing – plans work, anticipates risks, and sets goals within area of responsibility;
 • Professionalism – displays mastery of subject matter;
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; incorporates gender related needs, perspectives, concerns and promotes equal gender participation;
 • Technological Awareness – displays awareness of relevant technological solutions;
 • Resource Mobilization – works with internal and external stakeholders to meet resource needs of IOM.

 

Technical :

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/3afnydo

 

Child Protection Specialist – Korinthos – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education :

 • University degree in Social Work preferable a bachelor’s degree or higher level from an accredited institution; University degree in Psychology or Pedagogical studies will also be considered when candidate demonstrates relevant work experience in the field.

Expérience :

 • At least 2 years of related work experience in a humanitarian setting;
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities and stakeholders, working in international organizations, non-government or government institutions/organization;
 • Membership of the Association of Greek Social Workers would be an advantage;
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting;
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise formal correspondence and project reports;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient in a Microsoft Office environment and office software packages. Knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web-based management systems;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages :

 • Fluency in English and Greek is required.

Required Competencies :

Behavioural :

 • Accountability – accepts and gives constructive criticism
 • Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work
 • Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills
 • Creativity and Initiative – proactively develops new ways to solve problems
 • Leadership and Negotiation – presents goals as shared interests
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience
 • Performance Management – provides constructive feedback to colleagues;
 • Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others.
 • Professionalism – Works effectively with people from different cultures by adapting to the relevant cultural contexts
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts
 • Technological Awareness – proactively identifies and advocates for cost-efficient technology solutions
 • Resource Mobilization – establishes realistic resource requirements to meet IOM needs

CV and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/36VbdJn

 

National Protection Coordinator – Athens – IOM

Required Qualifications and Experience

Education

University degree in an accredited University in Psychology, Law, Social science or other protection related field 5 years of relevant professional experience. Master’s degree in a related field would be considered as an advantage.

Experience

 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities as well as with international institutions;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • Experience in the usage of computers and office software packages (MS Word, Excel, etc) and knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web-based management systems.

Languages

 • Fluency in English is required.
 • Knowledge of Greek language will be considered an asset.

Required Competencies

Behavioural

 • Accountability – takes responsibility for action and manages constructive criticisms;
 • Client Orientation – works effectively well with client and stakeholders;
 • Continuous Learning – promotes continuous learning for self and others;
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience;
 • Creativity and Initiative – actively seeks new ways of improving programmes or services;
 • Leadership and Negotiation – develops effective partnerships with internal and external stakeholders;
 • Performance Management – identify ways and implement actions to improve performance of self and others;
 • Planning and Organizing – plans work, anticipates risks, and sets goals within area of responsibility;
 • Professionalism – displays mastery of subject matter;
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; incorporates gender related needs, perspectives, concerns and promotes equal gender participation;
 • Technological Awareness – displays awareness of relevant technological solutions;
 • Resource Mobilization – works with internal and external stakeholders to meet resource needs of IOM.

Technical

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

Cv and Cover letter have to be sent in English

https://bit.ly/35WV3Oz


Programme Assistant, (GS-5), Temporary Appointment, Athens, Greece – UN CHILDREN’S FUND

Requirements:

 • Completion of secondary education is required, preferably supplemented by technical or university courses related to the work of the organization.
 • A minimum of five years of progressively responsible administrative or clerical work experience is required.
 • Fluency in Greek and English is required. Knowledge of another official UN language or local language of the duty station is considered as an asset.

https://bit.ly/2TpT3M7

 

Reports Specialist, (P3), Fixed Term Appointment, #106357, UNICEF Greece Partnership Office – Athens, Greece – UN CHILDREN’S FUND

Requirements:

 • Education: Advanced university degree in Communication, Journalism, Business Administration, Public Relations, Social Sciences, or equivalent professional work experience in the communication area. A first level university degree in combination with qualifying experience may be accepted in lieu of the advanced university degree.
 • Experience: A minimum of five years of progressively responsible and relevant professional international work experience in communication, programme reporting, fundraising, donor relations, programme monitoring and evaluation, ideally with international or child rights organizations. Familiarity with Emergency situations.

Language Requirements: Fluency in English is required for this position.

Other Requirements:

 • Advanced ability to express clearly and concisely ideas and concepts in written and oral form; specific skills in reports writing and editing.
 • Strong working knowledge of computer systems and applications, specifically interactive digital media.
 • Ability to work in an international and multicultural environment.
 • Ability to multi-task, to handle stressful situations effectively; and to work well under pressure and in response to changing needs
 • Good interpersonal skills, and ability to establish and maintain effective working relations within a team.
 • Proven ability to work both independently and as part of a team.

https://bit.ly/35VYwwT


Various Fields

 

Σερβιτόροι/βοηθοί service-Νομός Λασίθι

 • Γνώση αγγλικών και/ή γερμανικών
 • ευχάριστη προσωπικότητα
 • συνέπεια και διάθεση εξυπηρέτησης από το ξενοδοχείο 4* Sissi Bay
 • Δυνατότητα διαμονής.

https://bit.ly/35YOVVL

 

Waiters/ Service assistants- Lasithi area

 • Knowledge of English or/and German
 • Pleasant Personality
 • Consistent and being in a mood to help with customers in the 4* Hotel Sissi Bay
 • Accommodation Possibility

https://bit.ly/35YOVVL


Πωλητές- Aττική

 • Για επαγγελματικό εξοπλισμό σε ξενοδοχεία και εστιατόρια από την Al Grandi Cucine.
 • Απαραίτητα τα αγγλικά
 • χρήση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα προτιμηθεί.

https://bit.ly/2RjV2Pq

 

Sale assistants- Attiki

 • Sale assistants for professional equipment in Hotels and restaurants form Al Grandi Cucine
 • English is a must
 • Knowledge how to use the computer
 • Experience in similar position will be preferred

https://bit.ly/2RjV2Pq


Άτομα για Reception – Αλόννησος

 • Άτομα για reception από το ξενοδοχείο 4Epoches στην Αλόννησο για τη σεζόν 2020.
 • Υπεύθυνη: κα Μαλαματένιου Αγγελική

Τηλ.: 6945 468591.

https://bit.ly/2FQwN5V

 

Reception assistants- Alonnisos

 • People for a hotel reception 4 Epoches at Alonniso island for 2020 season
 • Contact person Malamateniou Aggeliki

Tel: 6945 468591.

https://bit.ly/2FQwN5V


Αισθητικός σε κέντρο αισθητικής – Γλυφάδα

 • Πλήρη απασχόληση
 • Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε υπηρεσίες αισθητικής,
 • Γνώση μανικιούρ / πεντικιούρ,
 • αγγλικών και υπολογιστών.

Τηλ. επικοινωνίας: 211 0101310.

https://bit.ly/2u4ktg0

 

Beautician at beauty salon- Glyfada

 • Full time job
 • Preferred qualifications: Experience of work in beauty salon services
 • Knowledge of manicure/pedicure
 • Knowledge of English and computer

Tel: 211 0101310.

https://bit.ly/2u4ktg0


Barman – Χαλκιδική

 • Σας προσκαλούμε στην κεφάτη μεγάλη παρέα μας σε beach bar στην όμορφη Χαλκιδική.
 • Μισθός
 • Ασφάλιση
 • Διαμονή
 • Κάλυψη μέρους της διατροφής

Τηλ.: 6949 478825.

https://bit.ly/2uOBpHv

 

Barman- Xalkidiki, North of Greece

 • We invite you to our beautiful big team to work in a beach bar at Xalkidiki
 • Salary
 • Insurance
 • Accommodation
 • Food is half covered

Tel: 6949 478825.

https://bit.ly/2uOBpHv


Barista – Βόρεια Εύβοια

 • Ξενοδοχείο Thalatta Seaside στην παραλία της Αγίας Άννας στη Β. Εύβοια για τη σεζόν 2020.
 • Παρέχονται διαμονή
 • Διατροφή

https://bit.ly/2sreGR7

 

Barista- North of Evoia

 • For a hotel Thalatta Seaside at Agia Anna beach for the season 2020
 • Full accommodation
 • Full food is covered

https://bit.ly/2sreGR7


Άτομο για εργασία σε Πλυντήριο / Σιδερωτήριο σε ξενοδοχείο, Μύκονος

 • Παρέχεται διαμονή.
 • Τηλ: 6974 582818.

https://bit.ly/382wXmO

 

Person to work as a launder/ Ironing in a hotel, Mykonos

 • Accommodation is provided
 • More information at:

Tel: 6974 582818.

https://bit.ly/382wXmO


Μασέρ / Βοηθοί Φυσικοθεραπευτές από κέντρο ευεξίας, Νέο Ψυχικό

https://bit.ly/2NtDPli

 

Massage/Physiotherapist assistants at a wellness institute, Neo Psychiko

https://bit.ly/2NtDPli


 Αντιπρόσωποι από ιταλική εταιρία επίπλων κουζίνας- σε όλη την Ελλάδα

 • Για περισσότερες πληροφορίες θα επιθυμούσαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο κινητό τηλέφωνο: +30 6970 251581.

https://bit.ly/2FNMCui

 

Representatives from Italian furniture/kitchen company- all over Greece

More information at: tel. +30 6970 251581.

https://bit.ly/2FNMCui


Receptionist από ιατρική μονάδα- Bόρεια Προάστια, Αθήνα

https://bit.ly/361aipO

 

Receptionist in a medical unit- North suburbs, Athens

https://bit.ly/361aipO


 Διατροφολόγος από ιατρική μονάδα- Βόρεια προάστια

https://bit.ly/2u0QMwh

 

Dietitian in a medical unit- North suburbs, Athens

https://bit.ly/2u0QMwh


 Υπάλληλος Αποθήκης από εταιρία εισαγωγής τροφίμων, Αττική

 • Άδεια οδήγησης απαραίτητη.

https://bit.ly/2FPY5JA

 

Storekeeper, Attiki

 • Driving license is a must

https://bit.ly/2FPY5JA


 Εξωτερικός-ή Πωλητής-τρια από εμπορική εταιρία στον χώρο των τροφίμων, Αττική

 • με σχετική προϋπηρεσία
 • Παρέχονται σταθερός μισθός
 • Αυτοκίνητο
 • Bonus

Τηλ.: 6987 298871.

https://bit.ly/36WDBLk

 

External salesmen or saleswomen in a trade food company, Attiki

 • Relevant experience
 • Stable salary
 • Car is provided
 • Bonus

Τel.: 6987 298871

https://bit.ly/36WDBLk


 Άτομο για εργασία συσκευαστή-αποθηκάριου σε εμπορική εταιρεία χονδρικού εμπορίου τροφίμων (μανιταριών)-ΑΓ. Ι. Ρέντη

 • 6 ήμερη εργασία, 08:00-15:00
 • (εκτός λαχαναγοράς) για συσκευασία & εκτέλεση παραγγελιών εντός κι εκτός ψυγείων αποθήκευσης.

Επικοινωνία με μαιλ: [email protected]

https://bit.ly/2QVSjg8

 

Person to work in a store-packaging for a trade-wholesale food (mushrooms) company- Ag. I. Renti

https://bit.ly/2QVSjg8


 Κυρίες ζητούνται ως συνοδοί σχολικών λεωφορείων από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο- Μαρκόπουλο

 • κάτοικοι Πόρτο-Ράφτη
 • Ώρες εργασίας: 09:00-17:00

https://bit.ly/382Dy0y

 

Ladies to work in school buses for escorting children, private school- Markopoulo

 • Porto Rafti residents
 • Shifts: 09:00-17:00

https://bit.ly/382Dy0y


 Νέοι-ες ζητούνται σε κινηματογράφους-Αττικής

 • για απογευματινή βραδινή απασχόληση
 • με γνώση Η/Υ
 • Αγγλικών

βιογραφικά στο e-mail: [email protected]

https://bit.ly/35Y9zW6

 

Young people to work in cinemas-Attiki

 • Evening-night work
 • Knowledge of English
 • Use of computer

CVs by email: [email protected]

https://bit.ly/35Y9zW6


 Τεχνίτης χειριστής οριζόντιου φρεζοδράπανου -Πειραιάς

Τηλ: 2104005688

https://bit.ly/2NsPD7j

  

Handyman (Boring)- Peiraias

Tel: 2104005688

https://bit.ly/2NsPD7j


 Βοηθός αποθήκης σε εταιρεία τροφίμων-Κορωπί

 • προτιμούνται οι κάτοικοι των γύρω περιοχών

Ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00

Μαιλ: [email protected]

https://bit.ly/30pn408

 

Store assistant in food company- Koropi

 • Residents in nearby areas are preferred

Contact hours: 09:00-20:00

Email: [email protected]

https://bit.ly/30pn408


 Υπάλληλοι για διανομή εντύπου, Γλυφάδα

 • 5ωρη απασχόληση
 • συνέπεια πληρωμών
 • συνεργάσιμος εργοδότης
 • αμοιβή 15€, συζητήσιμη
 • 10:00-20:00

Επικοινωνία με email: [email protected]

https://bit.ly/2tbPL4u

 

Promotional leaflet assistants, Glyfada

 • 5hours shift
 • Payments on time
 • Collaborative employer
 • 15 euro/hour, negotiable
 • 10:00-20:00

Contact email: [email protected]

https://bit.ly/2tbPL4u


Παρκαδόροι- Γλυφάδα

 • ζητούνται για Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή
 • απαραίτητη προϋπηρεσία
 • αμοιβή 40€

Τηλ:6907843326

https://bit.ly/2NuGtr1

 

Park assistant- Glyfada

 • Friday-Saturday-Sunday
 • Experience is a must
 • 40euroo salary

Tel: 6907843326

https://bit.ly/2NuGtr1


Εργάτες από βιοτεχνία τουριστικών για χειρωνακτική εργασία – Σταυρός Αγ. Παρασκευής 

 • άντρες έως 35 ετών
 • μισθός καθαρά 750 ευρώ
 • οκτάωρο
 • άμεση πρόσληψη
 • 09:00-17:30

Τηλ: 2103467466

https://bit.ly/38a0rPS

 

Workers from tourist artisanship for handcraft work- Stauros Ag. Paraskeui

 • Net salary 750 euro
 • 8 hours shift
 • 9:00- 5:30 hours shift

Tel: 2103467466

https://bit.ly/38a0rPS


Εργάτες αποθήκης, Εταιρεία υδραυλικών ειδών- Ασπρόπυργο

 • Νέος με όρεξη για δουλειά
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας
 • Παροχές
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός
 • Μόνιμη απασχόληση
 • Πενθήμερο ωράριο 08:00-16:00

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

https://bit.ly/2Rn7eit

 

Unskilled workers, Plumbing Company- Aspropirgo

 • Young people in a mood to work
 • High School diploma
 • Perfect knowledge of Greek language
 • Stable monthly salary
 • Permanent Job
 • 5 days per week from 8:00- 16:00

CVs to email: [email protected]

https://bit.ly/2Rn7eit


 Υπάλληλος αποθήκης – συνεργείου ζητείται από κατάστημα ελαστικών- Αγία Παρασκευή

 • Ευχάριστο περιβάλλον
 • τακτικές πληρωμές
 • δυνατότητα εξέλιξης.
 • Δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία.
 • Θα προτιμηθούν άτομα επικοινωνιακά κι ευχάριστα
 • αμοιβή 600€, συζητήσιμη

Ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00 ,

https://bit.ly/2Nub5ZF

 

Storekeeper for a wheel shop- Ag. Paraskeui

 • Pleasant environment
 • Payments on time
 • Possibility of personal development
 • No experience is needed
 • People who are communicative and pleasant will be preferred
 • Salary 600 euro, negotiable

Contact hours: 10:00-18:00, email: [email protected]


Μοδίστρα σε εταιρεία γυναικείων ενδυμάτων-Κηφισιά

 • ζητεί πεπειραμένη μοδίστρα για ραφή και κοπή δειγμάτων
 • εσωτερική εργασία

Ώρες επικοινωνίας: 10.00 – 14.00

https://bit.ly/2u1pQfI

 

Seamstress lade for a company in womens’ clothing- Kifisia

 • Experienced in sewing and cutting samples
 • Working inside

Contact hours: 10.00 – 14.00

https://bit.ly/2u1pQfI


Γαζωτής / Γαζώτρια – Άγιο Δημήτριο

 • πλήρης απασχόληση

Τηλ: 2109889995

https://bit.ly/36Ws3aX

 

Seamstress (Male/Female) – Ag. Dimitrios

 • Full time job

Tel: 2109889995

https://bit.ly/36Ws3aX