Job Adverts 02/07/2020

Humanitarian Field

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

Tην  πλήρωση Δύο (2) θέσεων

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ

 

ΤΟΠΟΣ Αθήνα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αστικά Καταλύματα
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Υπεύθυνο Προγράμματος

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(α)  στον(ην)  οποίο(α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

 • «Διερμηνέας Φαρσί» – Δύο (2) θέσεις

Περίληψη προγράμματος:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι της προσφέρουν σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης, παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Ο ρόλος του Διερμηνέα περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

 • Μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας
 • Μεταφέρει τον τρόπο εκφοράς του ομιλητή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια
 • Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση
 • Συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τους επωφελούμενους, ώστε να υπάρχει σωστή επικοινωνία και οι επωφελούμενοι να κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και τις διαδικασίες
 • Εξηγεί στους επωφελούμενους-ενοίκους των οικημάτων τους κανόνες συγκατοίκησης, συντήρησης καθώς και τις σχετικές διαδικασίες
 • Διασφαλίζει ότι οι επωφελούμενοι αντιλαμβάνονται πλήρως τα δικαιώματα τους και τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο πρόσβασής τους στις διάφορες υπηρεσίες του οικήματος
 • Συνοδεύει τους ενοίκους σε συναντήσεις, όπου απαιτείται διερμηνεία

Βασικές απαιτήσεις

 • Απαραίτητη η άριστη γνώση στη γλώσσα Φαρσί.
 • Καλή γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στον προσφυγικό/μεταναστευτικό χώρο σε θέση άμεσης επικοινωνίας με τον πληθυσμό.
 • Επιπλέον πιστοποίηση διερμηνείας/μετάφρασης και σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα συνεκτιμηθεί.
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα
 • Πολιτισμική ευαισθησία
 • Διαθεσιμότητα για συνεχείς μετακινήσεις εντός Αθηνών
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση με την ένδειξη ΔΦ 06/20

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων, τουλάχιστον δύο συστάσεις εργοδοτών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) , εφόσον υπάρχουν

δ) Δήλωση Συναίνεσης

 

στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Bάση του βιογραφικού και της συνέντευξης, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 12η Ιουλίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Ιωάννης Πάτσης

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την πλήρωση μίας (1) θέσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΤΟΠΟΣ Αθήνα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αστικά Καταλύματα
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Υπεύθυνο Προγράμματος

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(α)  στον(ην)  οποίο(α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

 ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσεως εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

 • «Κοινωνικός Λειτουργός» – Μία (1) θέση

Περίληψη προγράμματος

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι της προσφέρουν σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης, παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Οι κοινωνικοί λειτουργοί θα παρέχουν στήριξη και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού των προσφύγων και των μεταναστών ώστε να διευκολυνθεί η αποδοχή τους από τη χώρα φιλοξενίας.

Ο ρόλος του/της Κοινωνικού Λειτουργού περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

Διαχείριση Υποθέσεων

 • Ενημέρωση επωφελούμενων για την ροή του προγράμματος και τις διαδικασίες αλλαγών του.
 • Παροχή αξιολόγησης ευαλωτότητας σύμφωνα με τα κριτήρια του Προγράμματος και σύνταξη εκθέσεων αναφορικά με αυτές.
 • Πληροφόρηση για υπηρεσίες σε άλλες οργανώσεις και φορείς και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμματισμένων συναντήσεων με επωφελούμενους.
 • Σύνταξη αναφορών, καταχώρηση δεδομένων και τήρηση αρχείων.
 • Συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας έργου και συνεργαζόμενες οργανώσεις και φορείς.

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος απαραίτητα, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα προτιμηθεί.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας.
 • Εμπειρία εργασίας με ευάλωτες ομάδες ή/και πρόσφυγες – μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άψογα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα ευελιξίας και ομαδικού πνεύματος.
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ και χρήσης προγραμμάτων Microsoft (Word, Excel και Outlook).
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο, με επιθυμητή τη γνώση και άλλων γλωσσών όπως γαλλικών, αραβικών και φαρσί.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός  των Αθηνών. 

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων δομών και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

 Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση με την ένδειξη ΚΛ 06/20

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων, τουλάχιστον δύο συστάσεις εργοδοτών  (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) , εφόσον υπάρχουν

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Bάση του βιογραφικού και της συνέντευξης, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 12η Ιουλίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Ιωάννης Πάτσης


Institutional Fundraising Coordinator – Athens – ACTIONAID ΕΛΛΑΣ

Requirements:

We are currently recruiting a dynamic professional with an academic degree in social/political studies, economics, or other related field and at least three (3) years of working experience in EU funded projects (project design and project management). We are looking for candidates with excellent communication (Greek and English) and interpersonal skills, along with attention to detail and ability to monitor planning activities and budgets under strict deadlines.

https://bit.ly/2Vz9pSR


Psychologist – Thessaloniki – ASB

Requirements:

 • Licensed psychologist;
 • Minimum two-year professional experience providing psychological interventions to refugee populations including but not limited to survivors of torture;
 • Knowledge of different culturally relevant therapeutic techniques;
 • Experience conducting assessments, using screening tools and creating individual care plans for clients seeking mental health services;
 • INGO experience preferred;
 • Knowledge of the Inter-Agency Standing Committee (IASC) MHPSS in emergencies guidelines;
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for beneficiaries;
 • Positive and professional attitude, including ability to work well in a team setting;
 • Strong ability to maintain composure, prioritize work under pressure, and work in a difficult environment;
 • Ability to conduct counselling sessions via interpreters/cultural mediators, whenever necessary;
 • Personal qualities: Works well in and promotes teamwork, comfortable in a multi-cultural environment, flexible and able to handle pressure well;
 • Knowledge of self-care practices for mental health providers;
 • Fluency in Greek and English

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2VzEZ30

 

 

Social Worker – Thessaloniki – ASB

Requirements:

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Bachelor’s degree in relevant field (Social Work, Psychology, Sociology, Gender Studies, etc.) and minimum 2 years of relevant experience.
 • Master’s Degree in relevant field.
 • Strong experience in case management of refugee population, social work, women’s health, or other related field
 • Clear understanding of and interest in the wellbeing of vulnerable population and supporting their healing after the experience of violence
 • Understanding of case management, psychosocial support and life skills programming to promote survivor healing and recovery
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for clients
 • Positive and professional attitude, including ability to lead and work well in a team setting
 • Strong ability to maintain composure, prioritize work under pressure, and work in a difficult environment
 • Fluency in English required, knowledge of Greek would be an asset

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2BWx0Ws


 HelpLine Operator / Team Leader – Athens – CATHOLIC RELIEF SERVICES

Typical Background, Experience & Requirements:

Qualifications and Experience:

 • Written and spoken fluency in English and at least in Farsi or Urdu
 • Greek work authorization is required.
 • Experience working with refugees and migrants is preferred.
 • Cultural sensitivity and excellent communication skills.
 • Experience with Microsoft Office and digital data collection tools in plus

Personal skills:

 • Able to maintain the strictest standards of confidentiality
 • Willing to discuss sensitive matters discretely
 • Comfortable working under pressure
 • Proactive, results-oriented, and service-oriented
 • Acceptance of cultural differences and ability to work effectively with a diverse team
 • Attention to details, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities

Required/Desired Foreign Language: Written and spoken fluency in English, Farsi or Urdu

CVs have to be sent in English.

https://bit.ly/2YNIJQl

 

 

Human Resources Manager – CATHOLIC RELIEF SERVICES

Basic Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Human Resources Management or Business Administration required. Master’s degree in HR Management, Business Administration or Organizational Development preferred.
 • Minimum of five years work experience in HR, preferably with an International or local NGO, with at least three of these years managing an HR function and strong knowledge of HR best practices and standards.

Required Languages – English, Greek

Travel – Must be willing and able to travel up to 10% to Thessaloniki Office

Knowledge, Skills and Abilities

 • Strong relations management abilities. Ability to relate to people at all levels internally and externally.Strategic in how they approach each relationship.
 • Excellent strategic and analytical skills with ability to make sound judgment and decisions
 • Very good planning, monitoring and organizational skills
 • Able to maintain confidential information
 • Proactive, resourceful, solutions oriented and results-oriented
 • Strong customer service orientation with excellent communication, interpersonal and negotiation skills

https://bit.ly/3f1JFGB


Συνοδοί Κατασκήνωσης – COVERAMEA

Ζητούνται Συνοδοί για κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμΕΑ 10ήμερης διάρκειας.

https://bit.ly/38fOfyh

 

 

Εκπαιδευτής-τρια – Χολαργός – COVERAMEA

Ζητείται Εκπαιδευτής-τρια για εργαστήριο χειροτεχνίας και κατασκευής ειδών δώρου από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/31ztqwb


Roving Cultural Mediator – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

 • Desirable University Degree in Refugee and Migration Studies, Psychology, Social Science, Social Work, Human Rights, Gender Studies or in a related field.
 • Strong verbal and written English and/or Greek skills.
 • Candidates are required to have a working knowledge of one of the following languages: Kurdish (Sorani, Kurmanji or Badini), Arabic or Dari. A working knowledge of more than one of these languages will be considered an asset.
 • Knowledge of Pashtu, Urdu, Somali or Lingala will be an advantage.
 • Extensive vocabulary and ability to accurately translate complex ideas and information.
 • At least one year working experience working with refugees, asylum seekers and/or migrants.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners, and nationalities.
 • Ability to work with vulnerable individuals, from children to elderly.
 • Commitment to humanitarian principles and values.
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others.
 • Experience working in a multi-cultural setting.
 • Strong computer skills.

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3iizJue

 

 

Cleaner- ILC Trikala – DANISH REFUGEE CENTER

Required Qualifications: 

 • 2 years of previous cleaning experience. Desirable: experience from specialized cleaning services company
 • Primary Education

Required Skills & Qualities: 

 • Clean and organized
 • Good time management
 • Reliable and trustworthy
 • High professional ethics
 • Core Competencies of DRC
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2NX9fAF

 

 

Driver – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

  • A valid driving license and any other related documentation.
  • 3 years of previous driving experience in a similar position; any experience working with NGO is desirable.
  • Able to communicate both verbally and written in Greek/English.
  • Basic knowledge of MS Office is required
  • Knowledge of Central Greece area.
  • Punctuality and respect for rules and procedures.
  • Must be able to maintain high level of confidentiality regarding work-related information and data.
  • Knowledge of any logistics and procurement notion can be considered an asset.

Required Skills & Qualities :

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment.
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration.
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics.
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed.
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required.
 • Multi-tasking and organizational skills are a must, and a good sense of humor.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3dJZRul

 

 

Legal Aid Officer – Thessaloniki – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required qualifications :

 • Law degree and relevant experience with refugee/migration law and humanitarian law;
 • Excellent verbal and written English and Greek skills;
 • Working knowledge of Arabic, Kurmanji, Sorani, Farsi or French is an added advantage;
 • Two years working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage;
 • Driving licence is considered an asset;
 • Experience with statistics;
 • Strong computer skills;

Required Skills & Qualities :

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities;
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to teamwork and humanitarian principle
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others;
 • Ability to multitask and cope with competing demands under tight deadlines;
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust   priorities as required;
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment;
 • Commitment to the values, vision and mission of DRC
 • Commitment and respect of the DRC code of conduct

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3gghSSW

 

 

Protection Monitoring Assistant (Multiple Positions) – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

 • Desirable University Degree in Refugee and Migration Studies, Psychology, Social Science, Social Work, Human Rights, Gender Studies or a related field
 • Strong verbal and written English skills.
 • Working knowledge of Kurdish (Sorani, Kurmanji/Badini), Dari/Farsi, Pashto, French and/or Arabic is mandatory.
 • Knowledge of Somali or Lingala will be an advantage.
 • Previous experience working with refugees, migrants and asylum seekers is necessary.
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage.
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2YOV6f1

 

 

Cleaner- ILC- Karditsa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications: 

 • 2 years of previous cleaning experience. Desirable: experience from specialized cleaning services company
 • Primary Education

Required Skills & Qualities: 

 • Clean and organized
 • Good time management
 • Reliable and trustworthy
 • High professional ethics
 • Core Competencies of DRC
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3gdaUOr

 

 

Cleaner- ILC – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications: 

 • 2 years of previous cleaning experience. Desirable: experience from specialized cleaning services company
 • Primary Education

Required Skills & Qualities:

 • Clean and organized
 • Good time management
 • Reliable and trustworthy
 • High professional ethics
 • Core Competencies of DRC
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2ZpI070

 

 

Education Cultural Mediator (Farsi) – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

 • At least one (1) year of professional experience in a related field (required)
 • At least 2 years’ experience working with children (highly desirable)
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, arts activities, music, dancing) will be highly appreciated
 • Experience engaging with communities living in emergency reception site(s) in Greece would be a strong asset
 • Previous experience with local or international NGOs will be considered a strong advantage
 • Experience of community-based or community mobilisation work in a humanitarian context is a strong advantage
 • Good computer literacy
 • Training or courses in NFE and/or child protection/safeguarding will be considered an asset
 • English (good verbal and written skills) (required)
 • Greek (good verbal and written skills) is considered an asset
 • Strong verbal and written knowledge of Farsi (required)
 • Strong verbal and written knowledge of Dari and/or Pashto is considered an asset

Required Skills & Qualities :

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to work with students of different cultural backgrounds, different languages
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2NQIJsh

 

 

Educator – Central Greece – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

 • At least three years of experience in (adult) Education and Teaching. Prior teaching experience with non-Greek speaking youth and adults is an asset.
 • University degree in Education or related filed required.
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required.
 • Effective classroom management skills.
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • High professional ethics.
 • Strong Computer skills.
 • Valid driving license will be considered an asset.

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/31xquAh

 

 

Site Operations Assistant – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL 

Required Qualifications:

 • Diploma or Certificate in a related field.
 • At least 1 year experience in a relevant technical field;
 • Fluency in written and spoken English and Greek with excellent analytical and writing skills
 • Ability in writing technical descriptions and reports in English language
 • MS Office suite of tools (Word, Excel, PowerPoint) or relevant software good command user
 • Organizational skills
 • Ability to analyze information
 • Proven capacity to adapt to a dynamic and changing operational environment
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage

 

Other/Additional Desired Qualifications:

 • University Degree (AEI) or Technological Educational Institute (TEI) degree in Architecture, Civil, Mechanical or Electrical Engineering
 • AutoCAD or similar software drawing skills will be an advantage
 • Valid driver’s license with good driving track record
 • Working knowledge of Arabic, French, Sorani, Kurmanji or Farsi is an added advantage
 • Proven experience as “Site Engineer” will be an advantage

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor
 • Strong initiative with a strong commitment to humanitarian principle
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others
 • Ability to cope with competing demands under tight deadlines
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2ZrKQIt

 

 

ILC Team Leader -Karditsa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications :

 • University degree in Education, Social Sciences or related field
 • At least two years working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required
 • Experience in managing and implementing educational programs
 • Experience in management of interdisciplinary teams
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, artistic activities, music, dancing) will be highly appreciated
 • Strong computer skills

Required Skills & Qualities ;

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3dThqIp

 

 

ILC Team Leader – Trikala – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

 • University degree in Education, Social Sciences or related field.
 • At least two years working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required
 • Experience in managing and implementing educational programs
 • Experience in management of interdisciplinary teams
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, artistic activities, music, dancing) will be highly appreciated
 • Strong computer skills

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3eQjzGm

 

 

Legal Aid Interpreter – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

 • Farsi/Dari skills are required; all candidates will undergo a language test with a native speaker.
 • Knowledge of Urdu, Pashto or Kurdish will be an advantage.
 • Excellent verbal and written English and/or Greek.
 • Extensive vocabulary and ability to accurately translate complex ideas and information, capacity to understand and translate, legal and procedural information.
 • Previous work experience as an interpreter with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Relevant university degree, or certification of translator will be considered as a strong advantage.
 • Good computer skills are required.
 • High professional ethics, including strict confidentiality of clients.

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2BYjJwU

 

 

Site Operations Assistant – Thessaloniki – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

 • University Degree (AEI) or Technological Educational Institute (TEI) degree in Architecture, Civil, Mechanical or Electrical Engineering;
 • AutoCAD or similar software drawing skills will be an advantage;
 • Valid driver’s license with good driving track record
 • Working knowledge of Arabic, Kurmanji or Farsi is an added advantage
 • Proven experience as “Site Engineer” will be an advantage

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor
 • Strong initiative with a strong commitment to humanitarian principle
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others
 • Ability to cope with competing demands under tight deadlines
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3ePfTEL

 

 

Protection Assistant (Woman Safe Space) – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

 • University Degree in Refugee and Migration Studies, Psychology, Social Science, Social Work, Human Rights, Gender Studies or a related field is preferred.
 • Fluency in written and spoken English.
 • Working knowledge of Kurdish (Sorani, Kurmanji and/or Badini), French and/or Arabic is mandatory.
 • Knowledge of Somali, Lingala, Pashto or Urdu will be an advantage.
 • At least, one year of experience working with asylum seekers, refugees and/or migrants.
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Experience of community-based or community mobilisation work in a humanitarian context is a strong advantage, especially work experience with women and girls.
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.
 • Female candidates only.

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/31v0i9z

 

 

Protection Monitoring Officer (Multiple Positions) – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

 • Desirable University Degree in Refugee and Migration Studies, Psychology, Social Science, Social Work, Human Rights, Gender Studies or any related field.
 • At least two years of experience working with refugees, asylum seekers and/or migrants.
 • Strong verbal and written English skills.
 • Working knowledge of Kurdish (Sorani, Kurmanji and/or Badini), Farsi/Dari, French and/or Arabic is mandatory.
 • Knowledge of Somali, Pashtu, Urdu or Lingala will be an advantage.
 • Experience of community-based or community mobilisation work in a humanitarian context is a strong advantage.
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor

https://bit.ly/3dPzCTB

 

 

Site Operations Officer – Thessaloniki – DANISH REFUGEE COUNCIL

Qualifications (required and desired):

 • University degree in a related engineering field (preferable with electro/mechanical, civil engineering, architecture background) is required
 • Excellent verbal and writing Greek skills are required
 • Very good working knowledge of English is required
 • Strong computer skills, especially regarding the use of MS Office and AutoCAD is required
 • Previous working experience in relevant field, especially with local or international NGOs, will be considered as desired
 • Studies or working experience in Project Management will be desired
 • Driving license would be desired

Required Skills and Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 •  Ability to adjust, interact and maintain good working relationships at field level in a multi-ethnic, multi-cultural, and dynamic working environment
 •  Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners, and nationalities
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others
 • Ability to multitask and cope with competing demands under tight deadlines
 • Ability to cope with heavy and stressful workload, identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Consistently demonstrate flexibility, resilience and ability to maintain positive relationships and composure, even under difficult circumstances;
 • Provide translation/interpretation as necessary;
 • Actively contribute to the implementation of measures to minimize negative environmental impact;
 • Ensure the observance of the DRC Code of Conduct through activity implementation;
 • Maintain high ethical standards and treat people with respect and dignity.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2YOo1Qr

 

 

HR/ Admin Assistant – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications: 

 • Degree or diploma in HR Management, Business Administration or equivalent professional qualification
 • Prior working experience is not required.
 • Able to speak and write fluently in Greek and English.
 • Excellent Computer Skills (MS Office, Internet) are a must.
 • Prior working experience is not required.

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2ZuD29b

 

 

Protection Social Worker (Multiple Positions) – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

 • Academic qualification in social work and relevant working license (or related field with proven working expertise in case management).
 • At least 2 years working experience as a social worker/case worker for particularly vulnerable individuals residing in formal and informal settings (including open accommodation sites).
 • At least 3 years professional experience in social work.
 • Excellent knowledge of the social benefits and supporting services available for third country nationals and under-privileged groups
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is highly regarded.
 • Strong team spirit and ability to work both on own initiative and as a part of a multi-cultural and multi-disciplinary team
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics.
 • Working knowledge of Greek and English is required. Additional language skills (e.g. French, Arabic, Farsi or Kurdish languages) are a distinct advantage.

Core Competencies of DRC:

o Striving for excellence

o Collaboration

o Taking the lead

o Communication

o Demonstrating Integrity

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2BY8TXn

 

 

SMS Assistant (Arabic) – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Strong verbal and written English skills
 • Working knowledge of Arabic
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage
 • High professional ethics

Other/Additional Qualifications:   

 • Desirable University degree in Refugee and Migration Studies, Social Science, Human Rights, Business Administration, or any related field
 • Knowledge of Farsi/ Dari, and/ or Sorani and/or Kurmanji, and/ or Pashtu and/ or French will be an advantage
 • Knowledge of Greek will be an advantage
 • Computer skills would be an advantage

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor
 • Strong initiative with a strong commitment to humanitarian principle
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others
 • Ability to cope with competing demands under tight deadlines
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2ZqmxL9


Διερμηνείς Αραβικά & Γαλλικά Λινγκάλα Λέσβος – GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Βασικές γλώσσες: 1) αραβικά ή

2) Γαλλικά Λινγκάλα:

 • Γλώσσα επικοινωνίας: ελληνικά ή/και αγγλικά
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Ευχέρεια στη χρήση της πλατφόρμας του Facebook

https://bit.ly/38ewwY2

 

 

Διαχειριστής Επιδότησης Ενοικίου – Αθήνα – GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ
 • Καλή γνώση αγγλικών (επιπέδου Lower ή ισότιμης διαβάθμισης)
 • Καλή γνώση Η/Υ (με έμφαση σε κειμενογράφο και υπολογιστικά φύλλα)

https://bit.ly/2ZpJ3Up

 

 

Διερμηνέας Θεσσαλονίκη – GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Βασικές γλώσσες: αραβικά
 • Γλώσσα επικοινωνίας: ελληνικά ή/και αγγλικά
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/2NHYfqF


Information Management Assistant (Sites Cash Transfer Program) – Thessaloniki – INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES

Ideal Profile:

Education and Experience:

 • Degree in relevant field will be preferred
 • Proven experience of at least 6 months in data/information management is an asset
 • Previous experience within the Red Cross Movement or other humanitarian organization or within the refugee/migrant context will be an asset

Knowledge, Skills & Abilities:

 • Advanced computer skills (Windows, word processing, PowerPoint, spreadsheets)
 • Knowledge of ProGres V4 database and data collection methods will be an asset
 • Ability to work under stressful conditions and meet tight deadlines
 • Attention to detail and ability to communicate effectively

Languages:

 • Very good command of the English language (both spoken and written) is required
 • Very good command of the French language (both spoken and written) is a strong asset
 • Good command of the Greek language will be preferred
 • Fluency in Arabic and/or Farsi and/or Kurdish and/or Urdu and/or Pashto and/or Turkish and/or French (both spoken and written) will be a strong asset

Competencies:

 • Respect for diversity, Accountability, Professionalism, Teamwork, Flexibility and adaptability, Problem Solving

https://bit.ly/2BWY9sk


Environmental Health Officer – Mytilene, Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Person specification:

 • Minimum 2 years of relevant experience in EH programming
 • Experience in community mobilization
 • Demonstrated experience with an array of qualities including managing issues and solution based approach
 • Strong coordination, and interpersonal skills.
 • Demonstrated knowledge on various Greek environmental, hygiene and sanitation policy, stands, Sphere guidelines, etc.
 • Experience with capacity building
 • Flexibility to work with changing demands in a volatile environment.
 • Strong cross cultural skills and experience working in multicultural environments.
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community.
 • Trust and wide acceptance by the community.
 • Oral and written fluency in Greek and English. Knowledge of Farsi or Arabic or French is an asset.

https://bit.ly/2BkHcsa

 

 

COVID 19 Hygiene Promoters – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Selection Criteria and Skills:

 • Hygiene Promoters will require Greek and English skills
 • Other languages will be considered a plus (Dari, Farsi, Arabic or French)
 • Prior knowledge of health, hygiene, teaching, or community development
 • Affinity with and basic understanding of working with refugees
 • Openness and willingness to work with people from different backgrounds
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community
 • Excellent social, communication and listening skills
 • Numeracy, and record keeping skills
 • Ability to work independently and in a team

https://bit.ly/3eQtvj8

 

 

Social Media Moderator / Lingala language skills – Greece – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Holding a work permit in Greece
 • High emotional intelligence (our users are in difficult periods of their lives and moderators need to sympathize with them).
 • A native speaker of Lingala.
 • Fluent in English (Writing: C1, Reading: C1, Listening: B2, Speaking: B2)
 • Fast learner.
 • Integrity.
 • Humility.
 • Good judgement.
 • Ability to work autonomously.
 • Respect for people of all walks of life.
 • A team player.
 • Fantastic attention to detail
 • An understanding of the subtlety of language and an ability to apply communication guidelines in written responses.
 • Strong computer proficiency and well acquainted with basic software tools – can navigate autonomously in Windows, Android, Skype, Microsoft Suite and Google docs.
 • Good typing speed.
 • Knowledge of social media platforms and how refugees use them.
 • An understanding of the power and importance of information.

https://bit.ly/3icUCXA

 

 

Career Counselor – Athens – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Bachelor Degree in a related field, master’s degree a plus
 • At least 2 year experience providing employment services with excellent performance and demonstrated ability to serve a case load and perform cross-cutting tasks that support the team
 • Demonstrated experience with the Greek job search process and the ability to effectively coach clients through the nuanced process of securing career path employment
 • Experience implementing group trainings with adolescents and youth adults is desirable
 • Knowledge of career path options, especially those paths accessible to immigrants
 • Knowledge of available educational and vocational training options for adolescents and youth adults
 • Proven ability to work with consideration and respect for cross-cultural differences
 • Excellent communication and interpersonal skills with adolescents and youth adults
 • Excellent communication skills, with fluency in written and spoken Greek and English
 • Computer skills, in particular Excel
 • Very strong organization and interpersonal skills
 • Enthusiasm for helping people, especially adolescents and youth adults, to learn and demonstrated professionalism

https://bit.ly/2YMvZt2

 

 

Job Counselor – Athens – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Bachelor Degree in a related field, master’s degree a plus
 • At least 2 year experience providing employment services with excellent performance and demonstrated ability to serve a case load and perform cross-cutting tasks that support the team
 • Demonstrated experience with the Greek job search process and the ability to effectively coach clients through the nuanced process of securing career path employment
 • Knowledge of career path options, especially those paths accessible to immigrants
 • Proven ability to work with consideration and respect for cross-cultural differences
 • Excellent communication skills, with fluency in written and spoken Greek and English.
 • Computer skills, in particular Excel
 • Very strong organization and interpersonal skills
 • Enthusiasm for helping people to learn and demonstrated professionalism
 • Desired: Experience in microenterprise support

https://bit.ly/3dPJjkX

 

 

Area Manager – Chios & Samos islands, Greece – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Qualifications:

 • Over two year experience working in an NGO in a managerial capacity
 • Experience in managing teams;
 • Project management experience;
 • Excellent relationship-building, interpersonal skills and the ability to effectively represent IRC at forums and with donors;
 • Organizational skills;
 • Experience and reliability in carrying out safety and security protocols;
 • Motivated to work in this context;
 • Cultural sensitivity; experience in a multicultural environment is an advantage;
 • Fluency in Greek and English;
 • Experience in WASH and Protection programming an advantage;

https://bit.ly/3dNtTNV


 Nurse – Lesvos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements:

 • Education: Essential recognized nurse degree/diploma. Desirable experience in pediatrics.
 • Experience: Desirable 2 years of previous experience and previous experience in other NGO’s
 • Languages: Essential Greek and English. Desirable French, Arabic, Farsi
 • Competencies: Results and quality orientation, teamwork and cooperation, commitment to MSF principles, behavioral flexibility, stress management, service orientation

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/31wNZcG

 

 

Medical Doctor – Lesvos  – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements:

 • Education: Medical Doctor Diploma and license to practice in Greece.
 • Experience: Minimum of 2 years of medical clinical experience as Medical Doctor in General Practitioner work. Experience in working with vulnerable populations and victims of violence is an asset.
 • Languages: Essential Greek and English.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles, Behavioral Flexibility, Stress Management, Results and Quality Orientation, Service Orientation, Teamwork and Cooperation.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2Bhtwy5

 

 

Finance & Human Resources Assistant – Lesvos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements:

 • Education: Desirable finance, business or administration related degree.
 • Experience: Essential previous working experience of at least two (2) years in relevant jobs. Desirable experience in MSF or other NGOs.
 • Languages: Essential Greek and English.
 • Knowledge: Computer literacy essential.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles, Behavioral Flexibility, Stress Management, Results and Quality Orientation, Teamwork and Cooperation.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2BhtXZf


Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Επιστήμονα στα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (προτιμητέος τίτλος σπουδών Κοινωνικής Εργασίας)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία δύο ετών σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Ικανότητες που θα αξιολογηθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ικανότητα συνεργασίας σε ομαδικό επίπεδο
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων εξωστρέφειας
 • Ικανότητα στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της τοπικής κοινότητας

https://bit.ly/31xQoEb

 

 

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα Νταρί για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία: 

 • Πολύ καλή γνώση Νταρί
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

https://bit.ly/2ZpFZI2

 

 

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μία θέση κοινωνικού επιστήμονα (ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, κοινωνιολόγου), για την υποστήριξη της Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αμφιθέα Ιωαννίνων – ΑΡΣΙΣ

Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, κ.λπ.)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

https://bit.ly/3eKIhI2

 

 

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Φροντιστή / Επιμελητή για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στην Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αμφιθέα Ιωαννίνων – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε καθεστώς πίεσης
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

https://bit.ly/3dQ6lry

 

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Φροντιστή – Επιμελητή πλήρους απασχόλησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών ή Κοινωνικής Εργασίας
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας)

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια
 • Γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους

https://bit.ly/2VCgAJX

 

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Φροντιστών – Επιμελητών μερικής απασχόλησης (24 ώρες) για τη Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών ή Κοινωνικής Εργασίας
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας)

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια
 • Γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους

https://bit.ly/38gY2nH

 

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Φροντιστών – Επιμελητών μερικής απασχόλησης (32 ώρες) για τη Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών ή Κοινωνικής Εργασίας
 • Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας)

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια
 • Γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους

https://bit.ly/3ilwRg0

 

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Safe Zone στη Θήβα – ΑΡΣΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Παρασκευή 03/07/2020 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, αντίγραφο πτυχίου και δύο συστατικές επιστολές.

https://bit.ly/38on2cH

 

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης διερμηνέα Νταρί, Φαρσί πλήρους απασχόλησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Safe Zone στη Θήβα – ΑΡΣΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές έως την Παρασκευή 03/07/2020.

https://bit.ly/2NHbQOO

 

 

Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή Πεδίου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Δράμα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ, Ψυχολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων κλπ.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο (σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ή σε συντονισμό προγράμματος)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν στη συνέντευξη:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,

https://bit.ly/2NK4EBJ

 

 

Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Τριετή εργασιακή εμπειρία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

https://bit.ly/3iqOoUn

 

 

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Αραβικά / Ελληνικά στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ΙΙ στη Θεσσαλονίκη – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια

https://bit.ly/3ghxkOE


Νέα Θέση Διερμηνέα Αραβικών – CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 • Ευχέρεια και άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στα αραβικά.
 • Καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Εμπειρία σε προγράμματα Microsoft Office.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

https://bit.ly/2NK5Sgj


 

Various Fields

 

 

Πωλήτρια (Μερική Απασχόληση) – Αγία Παρασκευή

Προφίλ υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία
 • Πνεύμα ομαδικότητας
 • Επαγγελματισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας

https://bit.ly/2VBM96y

 

Saleswoman (Part time job)- Agia Paraskevi

Profile:

 • Work experience
 • Teamwork spirit
 • Professionalism
 • Communication skills

https://bit.ly/2VBM96y


Photographer-Athens

The ideal candidate will:

 • Have strong commercial experience gained in a similar photographic/styling role
 • Have a compelling portfolio showcasing previous commercial work
 • Have a thorough understanding of Photoshop and Capture One
 • Strong digital photography, lighting and compositional skills
 • Comfortable working in a fast-paced, agile environment
 • Be passionate about creative photographic content and take the initiative to seek out new techniques and trends

https://bit.ly/3id6Y25


Beautician / Spa Therapist – Ios

Qualifications:

 • Experience in delivering several beauty treatments (body and facial treatments, massages, manicure & pedicure, waxing) in a top Spa
 • Excellent use of English language
 • Use of Greek language will be a bonus
 • Professional appearance & attitude
 • Accommodation & Meals

https://bit.ly/3eQ9PMj


Spa Therapist – Athens

Required Qualifications:

 • Minimum 3 years’ experience as a Therapist within a luxury spa.
 • Warm, caring, intuitive, honest and motivated to provide an excellent service at all times.
 • Fluent in Greek and English languages, both written and verbal.
 • Well-groomed with strong interpersonal and networking skills; must be able to build and maintain effective working relationships with hotel guest’s and colleagues
 • Computer literate
 • Proven record of retail selling skills is highly desirable
 • Knowledge of the Elemis Company philosophy is highly desirable

https://bit.ly/3ePpLyl


Front Desk Agent – Santorini

Position Requirements:

 • 2+ years experience in similar position in a 5* or luxury/boutique hotel
 • Degree in Hospitality / Tourism
 • Excellent command of Greek and English language, additional languages will be considered as an asset
 • Excellent communication skills
 • Knowledge of any PMS is considered essential, knowledge of Perseas PMS will be considered as an asset
 • Guest friendly mentality
 • Superior computer skills [Microsoft Office, social media, emails, internet]
 • Teamwork spirit
 • Well-groomed with strong interpersonal skills
 • Ability to perform under pressure
 • Excellent planning and problem-solving skills
 • Accommodation

Please send us your CV with recent photo and
any available references/recommendations

https://bit.ly/38fwZZO


 

Sports Entertainer-Chania

Requirements:

 • Excellent knowledge of English language; a second language (German or Polish) will be considered as a plus
 • Positive attitude to people and sports
 • Communicative and reliable person
 • Organizational skills

Daily three meals and accommodation

https://bit.ly/3igoUbX


Guest Relations / Concierge – Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης τουριστικής σχολής
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων ή/και σε εστιατόρια πολυτελείας
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά), η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών (ιταλικών, γαλλικών, ρωσικών) θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Windows, Word, Excel, internet)
 • Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
 • Ικανότητα άριστης εξυπηρέτησης των πελατών
 • Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων των πελατών
 • Ικανότητα προώθησης παροχών του ξενοδοχείου
 • Επίτευξη στόχων επιχείρησης
 • Διαμονή και διατροφή

https://bit.ly/38hbaci


 

Υπάλληλος Αποθήκης- Αθήνα

 • Απαιτείται δίπλωμα 3ης κατηγορίας.
 • Θα εκτιμηθεί η κατοχή διπλώματος κλαρκ και πιστοποιητικού ADR.
 • Ηλικία μέχρι 35 χρονών

https://bit.ly/2Zt0tzk

 

Warehouse Employee-Athens

 • 3rd category diploma
 • Clark diploma and ADR certificate will be appreciated
 • Age up to 35 years old

https://bit.ly/2Zt0tzk


Υπάλληλοι Παραλαβής / Pickers – Μαγούλα

Προφίλ υποψηφίου:

 • Aπαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού
 • Απόφοιτοι λυκείου ή μέσης εκπαίδευσης

https://bit.ly/2NMJTFg

 

Pickers-Magoula

Profile:

 • Work experience in the same position is necessary
 • Organizational and planning skills
 • Graduates of High school/middle high school

https://bit.ly/2NMJTFg


Υπεύθυνος Αποθήκης – Οινόφυτα

Δεξιότητες:

 • Πτυχίο Logistics θα συνεκτιμηθεί
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας
 • Άριστες διαπραγματευτικές δεξιότητες

https://bit.ly/2Zurvq8

 

Warehouse Manager-Oinofyta

Skills:

 • Logistics degree will be an asset
 • Excellent command of English language
 • 5-year work experience in the same position
 • Organizational skills
 • Good interpersonal and communicational skills
 • Teamwork spirit
 • Excellent negotiation skills

https://bit.ly/2Zurvq8


 

Digital Designer – Athens

Requirements:

 • 4 or more years of working experience in Digital UI/UX experience
 • Excellent Portfolio of UI/UX design solutions
 • BSc in graphic design, interactive design, or a related field
 • Proven Knowledge of design software including but not limited to Photoshop, Illustrator, Figma, XD, or Sketch
 • Experience in working with wireframing and prototyping tools.
 • Understanding of HTML, CSS
 • Enjoy working collaboratively
 • Clear and effective communication skills in English (written and verbal)
 • Considered as a Plus: Basic knowledge in motion design

https://bit.ly/2BXZbVi


Web Designer-Palaio Faliro

Required Qualifications:

 • BA Degree in Web Design or relevant
 • 3-5 years of digital design experience (Preferably in an agency environment)
 • Ability to multi-task in a fast paced team environment
 • Excellent typographic, layout and design skills
 • Strong knowledge of Adobe Creative Suite
 • Proven experience of designing for web (portfolio)
 • Knowledge on UI’s/UX (would be a bonus)
 • Good interpersonal and teamwork skills
 • Good presentation skills
 • Ability to solve problems creatively and effectively
 • Good time management skills
 • Excellent command of the English and Greek language, both written & spoken

https://bit.ly/3dNGf8W


Οικιακοί Βοηθοί –Aθήνα

https://bit.ly/2NKuLIC

 

Housekeepers-Athens

https://bit.ly/2NKuLIC


Cleaning Staff – Mykonos

Position Requirements:

 • Work experience of 2 years in a similar position
 • Team work spirit
 • Knowledge of cleaning and sanitation products, techniques and methods
 • Excellent communication skills
 • Excellent Customer Service Skills

Should you wish to be a member of Nammos team, please send us your CV with a photo

https://bit.ly/2YLMDJu

 

Καμαριέρες / Καθαρίστριες – Οία Σαντορίνης

Βασικές προϋποθέσεις:

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Ικανότητα οργάνωσης
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Ομαδικότητα
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προσανατολισμός στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Συστάσεις απαραίτητες
 • Διαμονή

https://bit.ly/3eOfJgZ


Hotel Maids/Cleaners-Oia Santorini

Requirements:

 • Work experience in the same position
 • Organizational skills
 • Ability to work under pressure
 • Teamwork spirit
 • Good command of English language
 • Customer orientation
 • Recommendations are necessary
 • Accommodation

https://bit.ly/3eOfJgZ


Οδηγός – Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώση αγγλικών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας
 • Επιθυμητή συστατική επιστολή

Προσφέρονται Διαμονή και Διατροφή

https://bit.ly/2ZpT6c7

 

 

Driver-Mykonos

Requirements:

 • Command of English language
 • Work experience in a similar position
 • D category license
 • Recommendation is desirable

Accommodation and Meals are offered

https://bit.ly/2ZpT6c7


Διανομείς – Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας: 210 8848324

https://bit.ly/2NX5yLj

 

DistributorsAthens

Telephone number:210 8848324

https://bit.ly/2NX5yLj


Προσωπικό Ασφαλείας – Αχαρνές

 • Με άδεια security σε ισχύ
 • Απαραίτητη η γνώση αγγλικών σε επίπεδο Lower.

Τηλ. επικοινωνίας: 6986 732965 • 210 9577218

https://bit.ly/2BgNRDH

 

Security Staff-Acharnai

 • Valid security permission
 • Knowledge in English language is necessary (Lower)

Telephone number: 6986732965/2109577218

https://bit.ly/2BgNRDH


Night Auditor – Spetses

Qualifications:

 • Degree in Hospitality/Tourism
 • 5 years minimum experience as a Receptionist in a Luxury Boutique Hotel
 • Excellent command of both English and Greek language is essential
 • Very good knowledge of a second foreign language will be considered as an asset
 • Self-motivated, enthusiastic and customer – oriented
 • Excellent MS Office skills
 • Well groomed with strong communication and interpersonal skills
 • Team work spirit

The hotel offers:

 • Accommodation & meals covered

Cv’s with recent photo

https://bit.ly/3dOUBWu


Receptionist – Spetses

Qualifications:

 • Degree in Hospitality/Tourism
 • 5 years minimum experience as a Receptionist in a Luxury Boutique Hotel
 • Excellent command of both English and Greek language is essential
 • Very good knowledge of a second foreign language will be considered as an asset
 • Self-motivated, enthusiastic and customer – oriented
 • Excellent MS Office skills
 • Well groomed with strong communication and interpersonal skills
 • Team work spirit

The hotel offers:

 • Accommodation & meals covered

Cv’s with recent photo

https://bit.ly/3dNHF3b


Reservations Executive-Athens

Position qualifications:

 • At least 3 years previous experience in Hotel’s Reservations Department. Multi property reservations management will be considered as a strong asset.
 • Advanced knowledge of MS Excel, MS Word, Outlook and Internet. Hospitality or Tourism degree.
 • Ability to communicate fluently (written & oral) in both Greek and English language. The knowledge of a third language will be considered as an asset.
 • Computer literate and excellent knowledge of PMS, Channel Manager & IDS/OTA’s Extranet systems.
 • The ideal candidate should be characterized by teamwork spirit and politeness. Moreover, should be communicative, self-motivated and enthusiastic.

Please send us your CV with recent photo and any available references/recommendations

https://bit.ly/3dOVrT8


HousekeeperMύκονος

Requirements:

 • Work experience as a Housekeeper or similar role.
 • Hands-on experience with cleaning and maintenance tasks for large organizations in 5* Hotels.
 • Excellent organizational and team management skills.
 • Stamina to handle the physical demands of the job.
 • Flexibility to work various shifts, including evenings and weekends.
 • High school diploma is a plus.
 • Driving licence type B.

Benefits:

 • Accommodation provided

https://bit.ly/2NHnUzC


Bell Boy – Athens

Required Qualifications:

 • Previous experience in a 5* hotel would be preferred
 • Flexibility to work a variety of early and late shifts. Able to stand for long hours.
 • High school or equivalent education.
 • Computer Basics and knowledge of Property Management software.
 • Excellent knowledge in Greek and Proficiency in English; knowledge of additional languages is a plus

https://bit.ly/3ifBb0m


Houseman – Athens

Required Qualifications:

 • Minimum 3 years’ experience in 4* or 5* hotels
 • Flexibility and adaptability
 • Team spirit
 • High school diploma is a plus

https://bit.ly/31wcuXs


Fixed Services Support Technician-Athens

Requirements:

 • Good general and technical education with qualifications in telecommunications, electronics and computing, TEI or University degree
 • Excellent knowledge of xDSL technology and DSLAMs
 • Thorough knowledge, end to end, of fixed voice/ Internet telecommunication network operation
 • Very good level of the Greek and English language (oral and written)
 • Excellent knowledge of MS Office

https://bit.ly/2NJx271


Project Manager-Palaio Faliro

Required Qualifications:

 • University or College Degree or equivalent work experience
 • 2 years’ experience as Project manager within a digital agency will be considered an asset
 • Good interpersonal and communication skills
 • Strong organizational skills with the ability to multi-task and priorities
 • Excellent written and verbal communication and presentation skills
 • Strong persuasion and negotiation skills

https://bit.ly/38fPNZ7


Cook A, C – Naxos

Qualifications:

 • Cooking School Degree
 • Minimum experience of 2 years in 4 or 5 star hotels or restaurants
 • Self-motivated
 • Ability in multitasking and time-management
 • Teamwork spirit

 Οffered:

 • Accommodation

https://bit.ly/3dQcOTE


 

Waiters – Santorini

Position Requirements:

 • 2+ years experience in similar position in a 5* or luxury/boutique hotel
 • Degree in Hospitality/Tourism
 • Excellent command of Greek and English language, additional languages will be considered as an asset
 • Excellent communication skills
 • Guest friendly mentality
 • Knowledge of Hotel Operations
 • Knowledge of Restaurant Operations
 • Wine connoisseurs
 • Team work spirit
 • Well-groomed with strong interpersonal skills
 • Ability to perform under pressure
 • Excellent planning and problem solving skills

The Company Offers:

 • Accommodation

https://bit.ly/2NHq8yY


 

Λαντζιέρης – Ουρανούπολη Χαλκιδικής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα και πνεύμα ομαδικότητας στην εργασία
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία μας προσφέρει:

 • Δυνατότητα διαμονής και διατροφής

https://bit.ly/2NHqvcQ

 

 

Dishwasher-Ouranoupoli Chalkidiki

Qualifications:

 • Pleasure pernonality and teamwork spirit
 • Responsibility,consistency

 

Offered:

 • Accommodation and meals

https://bit.ly/2NHqvcQ


Εργάτης Γενικών Καθηκόντων-Κορυδαλλός

Τηλ.Επικοινωνίας: 6945617732

https://bit.ly/2YQMy7r

 

General Duties Worker-Korydallos

Telephone number: 6945617732

https://bit.ly/2YQMy7r


Τεχνίτης Επίπλων-Αχαρνές

Τηλ.Επικοινωνίας: 6944753247

https://bit.ly/3g9eB7I

 

Furniture craftman-Acharnai

Telephone number: 6944753247

https://bit.ly/3g9eB7I


Μοδίστρα-Κολωνάκι

Τηλ.Επικοινωνίας: 6936360114

https://bit.ly/2ZnHCG0

 

Seamstress Kolonaki

Telephone number:6936360114

https://bit.ly/2ZnHCG0


Γεωπόνος-Νέα Μάκρη

Στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected]

https://bit.ly/3dVbC1q

 

Agriculturist-Nea Makri

Email: [email protected]

https://bit.ly/3dVbC1q


Μοδίστρα-Κάτω Πατήσια

Τηλ.Επικοινωνίας: 2108312633

https://bit.ly/31BaFIS

 

Tailor-Kato Patisia

Telephone number: 2108312633

https://bit.ly/31BaFIS