Οι Αγγελίες της Πέμπτης – Ανθρωπιστικός Τομέας – 31/3/2022

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ – ΡΩΣΙΚΑ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Ελληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.
 • Κάθε υποψήφιος(-α) στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.
 • Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της  παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

«Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή Ουκρανικά-Ρωσικά» – Μία (1) θέση

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα (HELIOS BRIDGE).

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα του Διερμηνέα-Διαπολιτισμικού μεσολαβητή:

 • Μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Μεταφέρει τον τρόπο εκφοράς του ομιλητή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.
 • Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση.
 • Συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τους επωφελούμενους, ώστε να υπάρχει σωστή επικοινωνία και οι επωφελούμενοι να κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και τις διαδικασίες.
 • Συνεργάζεται με άλλους φορείς και συνεισφέρει στην επιτόπια και εξ αποστάσεως ενημέρωση και εγγραφή των επωφελούμενων στο πρόγραμμα.
 • Παρέχει ανάλογα με τις γνώσεις του γλωσσική υποστήριξη στα Ουκρανικά/Ρωσικά, σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, συνοδείες σε χώρους παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)
 • Μεταφράζει κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Συνεργάζεται στενά με τον συντονιστή της ομάδας πεδίου και τον υπεύθυνο πιστοποίησης και επαλήθευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

Βασικές απαιτήσεις

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Ουκρανικής/Ρωσικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών, του οράματος και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ στην Ελλάδα θα συνεκτιμηθεί.
 • Δυνατότητα για Ταξίδια και διανυκτέρευση όταν αυτό απαιτείται σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος ανά την Ελλάδα

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου στην Πελοπόννησο με βάση την Αθήνα.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω   ταχυδρομικής εταιρείας (courier) σε  κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη ΔΔΜΟΡ 03/22

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9, Τ.Κ. 106-72, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 , Τ.Κ.  104- 32, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Απριλίου 2022.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας


 

Ukrainian Interpreter-Kleidi Serres-SOLIDARITY NOW

Qualifications-Essential

 • Excellent command of Ukrainian
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator and/or in providing supporting services to vulnerable individuals, including refugee population and particularly children and women;
 • Familiar with protection issues related to refugee children, families and female survivors of gender-based violence;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Computer literate;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;
 • Adhere to and promote Child Protection and Child Safeguarding guiding principles;

Interested candidates should submit in a single document their Resume/CV with an introductory text in English to: [email protected] mentioning in the email subject “Ukrainian Interpreter_Promahonas/Kleidi-Serres”.

https://bit.ly/3NvNWUa

 

 

Project Manager (FFS)-Thessaloniki (frequent travel required)-SOLIDARITY NOW

Qualifications

 • University degree (preferably Master’s) in Humanities, Social Science, Law, Political Sciences, International Relations or related;
 • Minimum three (3) years of experience in Project Management preferably in the NGO/humanitarian sector;
 • Familiarity with the Greek education context;
 • Experience with institutional donors’ regulations and requirements;
 • Knowledge of PCM and financial management;
 • Experience in working with IOs, NGOs as well as with governmental and local authorities;
 • Fluent in English and Greek;
 • Good knowledge and competence of IT applications and software;
 • Ability to work under a distance-management scheme;
 • Ability to work on own initiative and at the same time as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team;
 • Ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate;
 • Understanding the socio-economic hardship aspects faced by the target beneficiaries, demonstrating high cultural sensitivity.
 • Ability to work under high pressure with a great level of personal organization
 • Excellent writing and facilitation skills.
 • Strong communication and representational skills.
 • Strong administrative skills.
 • Ability to work alone and on one’s own initiative, efficient multi-tasking.

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject Project Manager_FFS”

https://bit.ly/3wNJydl

 

 

Integration Learning Center (ILC) Coordinator-Athens-SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills 

 • University degree (preferably Master’s) from an accredited academic institution, preferably in Education.
 • Minimum one (1) year of experience in managerial/ coordination position, preferably in the NGO/humanitarian and/or Education sector.
 • Excellent organization, verbal and written communication skills, in person and over the phone.
 • Proven experience of successful administrative support in a fast-paced working environment
 • Fluency in Greek and English.
 • Strong sense of initiation, responsibility, ownership and excellent attention to detail.
 • Proficient with MS Outlook, Excel, PowerPoint and Word business software.
 • Comfortable in managing multiple tasks, with a problem-solving attitude.
 • Cross cultural awareness and flexibility.
 • Ability to work on own initiative and at the same time as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team.
 • Ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate.

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Integration Learning Center (ILC) Coordinator”.

https://bit.ly/3uGvXSn


 

Βοηθός Μάγειρα-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών από Σχολή Μαγειρικής
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Δευτέρα 04/04/2022, και ώρα 17.00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Βοηθού Μάγειρα».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3IV7Bcu

 

 

Μάγειρας-Ωραιόκαστρο-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Σχολής Μαγειρικής
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων για παιδιά ή σε κατάστημα μαζικής εστίασης.
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων διαπολιτισμικής κουζίνας.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Εμπειρία στην προετοιμασία και παραγγελία προμηθειών.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]  έως τις 04/04/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Μάγειρα- Ωραιόκαστρο».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3uIp5E8

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Παρασκευή 01/04/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3DrzFDa


 

Accompaniment Assistant-Thessaloniki-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Work, Psychology, Law or Humanities from an accredited academic institution with minimum two years of relevant work experience.
 • Master’s degree in above fields is an advantage.
 • Membership of the Association of Greek Social Workers is an advantage.

 

Experience and Skills

 • Previous work experience in a similar role;
 • Possess adequate combination of knowledge, education, training experience

and skills to perform essential functions of the position;

 • Computer literacy in standard software applications;
 • Experience in working in a multi-cultural environment preferred;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Willingness to work in day/ night shifts, during holidays and weekends;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages
Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover

letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-160 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3tS3QQX

 

 

Staff Care Counsellor-Thessaloniki-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Psychology, Clinical Psychology, Counselling,

Psychotherapy or a related field with minimum three years of relevant work experience.

 • Master’s degree in above fields is an advantage.
 • Membership of the Association of Greek Psychologists is an advantage.

Experience and Skills

 • Previous work experience in a similar role;
 • Experience working in a multi-cultural environment;
 • Experience in psychosocial support, work in the migration and refugee context preferred;
 • Experience in clinical counselling psychology, or psychotherapy and counseling

services an asset;

 • Previous experience working with field staff and/or emergency psychology a

distinct advantage;

 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
  •Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise formal correspondence and project reports;
 • Excellent communication skills, personal commitment, efficiency and confidentiality;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages
Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-159 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3u1PwFP


 

Συντονιστής/Συντονίστρια Λειτουργιών Προγραμμάτων-Βόρεια Εύβοια-ACTIONAID

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή παρεμφερές
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία στην παρακολούθηση τεχνικών ζητημάτων κτιρίων και προμηθειών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή

https://bit.ly/3Do8iKp


 

Project Assistant-Data Management-Athens-CATHOLIC RELIEF SERVICES

Typical Background, Experience & Requirements

Education and Experience

 • Bachelor’s degree required. Technical background is considered an asset.
 • Minimum of 1-3 year of work experience in project support. Experience in the field of humanitarian programming and for an NGO would be a plus.
 • Additional education may substitute for some experience.
 • Experience in participatory action planning and community engagement.
 • Experience in monitoring projects and collecting relevant data preferred.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).
 • Experience with VLookups data sorting and filtering in Microsoft Excel preferred.

Personal Skills

 • Observation, active listening, and analysis skills with ability to make sound judgment.
 • Good relationship management skills and the ability to work closely with local partners and communitymembers.
 • Attention to details, accuracy, and timeliness in executing assigned responsibilities.
 • Proactive, results-oriented, and service-oriented.

Required Languages: Greek and English.

https://bit.ly/3NvQIZA


 

Διερμηνέας Ουκρανικών-Θεσσαλονίκη-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Βασική γλώσσα: Ουκρανικά
 • Γλώσσα επικοινωνίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/3DqubIT

 

 

Διερμηνέας ΟυκρανικώνΑθήνα-GREEK COYNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Βασική γλώσσα: Ουκρανικά
 • Γλώσσα επικοινωνίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/3IRa2gj

 

 

Διερμηνέας ΦαρσίΑθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Βασική Γλώσσα: φαρσί/νταρί
 • Γλώσσα επικοινωνίας: ελληνικά ή/και αγγλικά
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/3LrxrH0

 

 

Ερευνητής/τριαΑθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακό στις Κοινωνικές Επιστήμες, κατά προτίμηση στην Εγκληματολογική Ψυχολογία ή/και τις δικανικές επιστήμες
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε δικανικά ζητήματα, ζητήματα θυματοποίησης ανηλίκων ή/και στο κυβερνοέγκλημα. Ως προϋπηρεσία λογίζεται:
  • Επαγγελματική εμπειρία σε ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερθέντων ζητημάτων ή και
  • Συμμετοχή σε έμμισθη επιστημονική έρευνα σε ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερθέντων ζητημάτων ή και
  • Δημοσιεύσεις σε έγκυρα ελληνικά ή/και ξένα επιστημονικά περιοδικά σε ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερθέντων ζητημάτων
 • Άριστη γνώση διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και, ειδικότερα, στη σύνταξη, χορήγηση και ανάλυση ερωτηματολογίων και στον σχεδιασμό, τη διενέργεια και ανάλυση συνεντεύξεων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου

https://bit.ly/3iQp3EC

 

 

Κοινωνικός/ή Λειτουργός-Αθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGGES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στον Σ.Κ.Λ.Ε.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και γνώση χρήσης Η/Υ
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης, διαχείρισης κρίσεων

https://bit.ly/36WcNjc


 

Στέλεχος Επικοινωνίας-Αττική-ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα διαθέτει δημιουργικό πνεύμα, πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, πολύ καλή χρήση της γλώσσας (ελληνικά και αγγλικά), πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση Επικοινωνίας / Marketing / Δημοσίων Σχέσεων. Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχο αντικείμενο.

https://bit.ly/3NsIT6S


 

Συντονιστής Τμήματος Κίνησης-Αττική-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων ή ανάλογης ειδικότητας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε Logistics Management
 • Μηχανολογικές γνώσεις Οχηµάτων
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε γραφείο κίνησης και σε θέματα οργάνωσης-εποπτείας
 • Άριστη Χρήση Η/Υ, Office, συστημάτων ERP
 • Αξιοπιστία, επικοινωνία, ομαδικότητα
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

https://bit.ly/3JWgIuS

 

 

Παιδαγωγός/Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής-Κυλλήνη-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών ή άλλο πτυχίο σχετικό με τη φροντίδα παιδιών.
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους (τουλάχιστον 2 ετών).
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.

https://bit.ly/38eIkgZ

 

 

Συντονιστής/τρια-Πελοπόννησος-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε ανθρωπιστικές ή/και οικονομικές επιστήμες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές πεδίο
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση συντονιστή/διοικητικά υπεύθυνου
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office
 • Δίπλωμα οδήγησης

https://bit.ly/3INJRad