Οι Αγγελίες της Πέμπτης – Ανθρωπιστικός Τομέας – 09_06_2022

 

 

Εκπαιδευτικός-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EDUCATION PROJECT
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της  παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «Εκπαιδευτικός» – Μία (1) θέση

Περίληψη θέσεως εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι μας προσφέρουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης, παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων.

Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικών σε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό. Πρωταρχικός ρόλος του/της Εκπαιδευτικού είναι η δημιουργία και η διδασκαλία εκπαιδευτικού υλικού σε επωφελούμενους με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και προετοιμασίας για πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

Κύρια καθήκοντα

 • Συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς και φορείς και συνεισφέρει στη δημιουργία και εκμάθηση πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού.
 • Καταρτίζει πρόγραμμα μαθημάτων για αρχάριους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα αλφαβητισμού.
 • Καταρτίζει εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό σχετικό με την ένταξη και ενσωμάτωση των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην οικονομική ζωή και το εργασιακό περιβάλλον της πόλης φιλοξενίας, θέτοντας ως προτεραιότητα τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που θα αυξήσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους.
 • Προετοιμάζει τους ωφελούμενους του έργου για πιθανές εξετάσεις που στοχεύουν στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων επάρκειας της χρήσης της Ελληνικής γλώσσας.
 • Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, προετοιμασίας μαθημάτων, άμεσης διδασκαλίας και παρακολούθησης παρουσιών και προόδου σε ομάδες επωφελούμενων.
 • Παρέχει υποστήριξη σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Προετοιμάζει υλικό και διδάσκει λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές.
 • Συνεργάζεται στενά με την ομάδα έργου, τον Υπεύθυνο Ομάδας καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος.
 • Υλοποιεί συγχρονικά μαθήματα εξ αποστάσεως.
 • Καταγράφει, παρακολουθεί την πρόοδο, λύνει τεχνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και συλλέγει τα απαραίτητα για το πρόγραμμα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των εξυπηρετούμενων που χρησιμοποιούν εφαρμογή εξ αποστάσεως εκμάθησης της ελληνικής και θεματικών που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Διοργανώνει και συμμετέχει σε εβδομαδιαίες δραστηριότητες εντός και εκτός κέντρου με στόχο την κοινωνικοποίηση των επωφελούμενων και την εξάσκηση της ελληνικής γλώσσας.

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικών σπουδών θα προτιμηθεί.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ή Πιστοποίηση στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας θα προτιμηθεί.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί.
 • Απαραίτητη εμπειρία δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα του προσφυγικού.
 • Ικανότητα διοργάνωσης εκπαιδευτικών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων και κινητοποίησης των ωφελούμενων.
 • Ικανότητα δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και ανεπτυγμένα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα ευελιξίας και ομαδικού πνεύματος.
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ και χρήσης Microsoft (Word, Excel και Outlook).
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο, με επιθυμητή τη γνώση και άλλων γλωσσών όπως γαλλικά, αραβικά και φαρσί.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

Δυνατότητα για Ταξίδια

 • Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών.

Εργασιακό Περιβάλλον

 • Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  σε  κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΕΚΠ 06/22

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενου εργοδότη, εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ.  10432, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 16η  Ιουνίου 2022.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

 


 

HUMAN RESOURCES DIRECTOR-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Job Title:         Human Resources Director

Reports to:      General Director

Department:   Human Resources

Location:         Athens, Greece

Conditions:      Full Time Position, Indefinite Contract

MSF MISSION

Médecins Sans Frontières is an international independent medical-humanitarian organization, which offers assistance to populations in distress, to victims of natural or human-made disasters and to victims of armed conflict, without discrimination and irrespective of ethnicity, religion, creed or political affiliation. MSF is a civil society initiative that brings together individuals committed to the assistance of other human beings in crisis. As such MSF is by choice an association. Each individual working with MSF does it out of conviction and is ready to uphold the values and principles of the organization.

We are a non-profit, self-governed, member-based organization.

CONTEXT

Médecins Sans Frontières (MSF) is an international, independent, medical and humanitarian action-driven organization that delivers emergency aid to populations affected by armed conflict, epidemics, natural disasters and exclusion from healthcare. MSF offers assistance to people based on need irrespective of race, religion, gender or political affiliation. The MSF movement is built around 5 operational centers (OCs) and numerous offices worldwide.

POSITION OBJECTIVE

The HR Director of MSF Greece develops and upholds Human Resources vision and strategy according to the organizational vision of MSF Greece and the movement.

The HR Director is directly accountable to the General Director, a member of the Management Team and of MSF’s international HR Directors platform.

The HR Director is responsible for the implementation of all HR related activities (for field and office human resources). The HR Director acts as the first line of operational support to the operations in Greece (HrOp), s/he leads the areas of recruitment, management and development of office and field human resources, and guarantees compliance with the MSF HR guidelines, policies and principles as well as with the national Labor law.MSF Greece’s recruitment region for international personnel includes:Greece, Cyprus, Bulgaria, Serbia, North Macedonia, Albania, Turkey, Bosnia & Herzegovina and Montenegro.

S/he has the important role to promote Accountability, Transparency and Ethics according to the MSF International standards.

ACTIVITIES

 • Develops the short and long-term strategy for all human resources of MSF Greece (field and HQ) following the strategic objectives of the section as provided by the General Director.
 • Analyses, evaluates and modifies the HR short and long-term strategy and ensures the MSF Greece contribution to the International movement in the HR field.
 • Develops the annual plan and budget for the MSF GR Human Resources Department, and oversees proper implementation.
 1. Ensures implementation of HR strategies regarding field and office human resources activities in order to achieve the strategic objectives of MSF Greece.

–    Oversees the Human resources core functions of MSF Greece office.

 • Monitors and reviews the process of recruitment, placement and retention of international and office personnel, taking into consideration field and office HR needs, ensuring that they meet the section’s HR strategic objectives as well as the MSF international HR vision.
 • Oversees the implementation of Performance Management Appraisals, evaluations and surveys and advises managers and supervisors on all the processes of performance management, including planning, monitoring, developing, and rewarding performance as well as the rating process.
 • Ensures planning, monitoring, and appraisal of employee work results by training managers to coach employees; hearing and resolving employee grievances; and counseling employees and supervisors.
 • Promotes coherence and alignment of policies followed by MSF GR and operations in the country
 • Leads the design and implementation of the Learning & Development strategy of MSF Greece
 • Leads the design and ensures the implementation of the Diversity & Inclusion Strategy and supports an open inclusive culture
 • Supervises compliance of the MSF GR HR policies and procedures to the Greek Labor legislation, GDPR as well as MSF HR guidelines, policies and international decisions affecting the organization.
 • Reviews and drafts HR policies according to the international MSF guidelines.
 1. Promotes a positive working culture across the organization that maximizes staff engagement and provides counselling and supportto the other departments.
 • Communicates and supports on HR practices, policies and procedures to the Management Team.
 • Supports the members of the MT in planning their HR structure according to the strategic and the annual plan.
 • Supervises the Ethical behavior policy and connects with other ethical behavioral committees of partner sections and operational centers.
 1. Ensures the growth and development of the MSF Greece pool of international staff according MSF international operational needs.
 • Develops, evaluates and modifies recruitment and career development strategies according to MSF international operational needs.
 • Actively participates in critical situations regarding safety and security of MSF personnel
 1. Is responsible for the day to day function, efficiency and development of the HR Department
 • Directs the smooth operation of the HR department and monitors expenditure.
 • Supervises, coaches and evaluates the members of the HR Department.
 1. Relationship with Operations in Greece
 • Promotes coherence and alignment of HR policies affecting all MSF staff in Greece
 • Strengthens MSF role as a responsible employee in Greece
 • Acts as first line of support for the Human Resources Coordinator of the MSF mission in Greece acting as the HR Functional Referent and focal point for strategic HR aspects aligned with the HR vision of the operational center of Geneva,
 • Establish and enhance effective communications with relevantoperationalHR Departments in order to collaborate on issues of common concern and especially for employees in Greece and the region overseen by MSF GR

ESSENTIAL SKILLS

 • Degree in Business Administration, Psychology or other related studies.
 • Postgraduate qualification in HR Management, Organizational development or MBA.
 • Proven significant experience of at least 10 years in a managerial HR position.
 • Proven significant experience of at least 5 years in the humanitarian field or civil society organizations, preferably with MSF

Excellent command of English (oral and written).

 • Full adherence and commitment to the principles, values and goals of MSF.
 • Strong interpersonal, written and oral communication, negotiation skills
 • Strong leadership and decision-making capacity (strong team-leading and team-working skills).
 • Good command of IT tools (excel, word, power point)
 • Availability to travel

DESIRABLE SKILLS

 • French language
 • Humanitarian studies
 • ERP SFSF system knowledge

COMPETENCIES

 • Commitment to MSF Principles
 • Cross-cultural awareness
 • Behavioral flexibility
 • Strategic Vision
 • Results and quality orientation
 • Planning and organizing
 • Initiative and Innovation.
 • Service orientation
 • Leadership
 • People management
 • Teamwork and cooperation

POST CONDITIONS

 • Based in Athens, at the Médecins Sans Frontières-Greece Headquarters
 • Full time position
 • Annual gross salary: Based on MSF Salary Grid plus secondary benefits / Non negotiable
 • Start date: mid-September

TO APPLY

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “HR Director” in the subject line of the email at [email protected].

Closing date: 4th July2022

Applications after this deadline will not be considered.

Allapplicationswill be treated in strictestconfidentiality.

Only shortlisted candidates will be contacted.

At Médecins sans Frontières (MSF), we are committed to an inclusive culture thatencourages and supportsthediversevoices of ouremployees. Ourdiversityfuelsourinnovation and connectsuscloser to ourbeneficiaries and thecommunities in whichwework.   Wewelcomeapplicationsfromindividuals of allgenders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and allother diversity characteristics.

 

 

Service Support Unit Accountant Assistant-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Position:                             Service Support Unit Accountant Assistant

Reports to:                          SSU Manager

Location:                             Athens 

Post conditions:              Full-time

Duration:                            Indefinite period (3 months trial period)

MSF MISSION

Médecins Sans Frontières (MSF) is an international independent medical and humanitarian action-driven organization that offers assistance to populations in distress, to victims of natural or man-made disasters and to victims of armed conflict, without discrimination and irrespective of race, religion, creed or political affiliation. The MSF movement is built around 5 Operational Centers (OC) supported by 26 sections and offices worldwide.

CONTEXT

MSF section in Greece was founded as an Association in 1990 and is a partner of MSF Spain within the OCBA (Operational Centre in Barcelona) network. The MSF office in Greece is responsible for the recruitment of expatriate personnel for the missions, communication and fundraising activities, and program support to the operations.

MSF in Greece provides humanitarian and medical assistance to the refugee and migrant populations fleeing conflict in their home countries.

The Support Service Unit is especially dedicated to undertake fully specific administrative and financial tasks concerning the function of MSF operations in Greece.  Its aim is to enhance the quality and efficiency of MSF response to the needs of the populations MSF is assisting in the country.

POSITION OBJECTIVE

The SSU Accountant Assistant is responsible for the integration of OC’s expenses in the MSF GR system, S/he processes and cross-checks the bank accounts of OC’s to ensure they are inclusive and accurate, s/he is responsible for the collection of all necessary data for tax obligations, s/he is the back-up person for the registration of employees’ data in Ergani.

RESPONSIBILITIES OF THE POSITION

 • Registration of the Operational Centers’ expenses and invoices into the MSF GR accounting system
 • Reconciliation of OC’s Bank accounts into the MSF GR accounting system
 • Reconciliation of OC’s Vendors accounts into the MSF GR accounting system
 • Reconciliation of accounting ledgers for OCs
 • Collection of expenses data and preparation of documentation for tax obligations (contracts, invoices, etc.)
 • Posting and keeping up to date record for fixed assets/ for advance payments of house warrantees/ for warrantees of car rentals
 • Archiving of invoices/expenses/receipts/documents for OCs
 • Reporting and documentation
 • S/he is the back-up person for the registration of employees’ data in Ergani
 • Supports and participates in ad hoc activities, when needed

SELECTION CRITERIA

 • Bachelor’s Degree/ Diploma in Accounting or Finance
 • Minimum one (1) to two (2) years of prior working experience as accountant in a related position
 • Proficient user of Accountancy software’s (eg. Singular)
 • Computer literate (Windows Word and Excel, internet)
 • Independent user of Greek and English
 • Entering information to the Ergani software (overtime, shifts, etc.)
 • MSF experience, is a plus

COMPETENCIES

 • Identification with MSF
 • Cross-cultural Awareness & Flexibility
 • Emotional Self-Control
 • Analytical Thinking
 • Quality & Results Orientation
 • Planning & Organizing
 • Teamwork

POST CONDITIONS

 • Full time position
 • Annual gross salary: According to MSF Salary Policy
 • Private insurance

At Médecins sans Frontières (MSF), we are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees. Our diversity fuels our innovation and connects us closer to our beneficiaries and the communities in which we work.   We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “SSU Accountant Assistant” in the subject line of the e-mail at:  [email protected]

Closing date: 22/06/2022

All applications will be treated in strictest confidentiality

Only shortlisted candidates will be contacted

https://bit.ly/3tstvPL

 

 

Acquisition & Loyalty Manager-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Job Title:                           Acquisition & Loyalty Manager

Department:                    Fundraising & Communications (FR & COMMS)

Reports to:                        Fundraising & Communications Director

Direct Reports:               Acquisition Officer, CRM & Loyalty Officer, Donors’ Care Team

Duration:                            Fix term contract – maternity cover (10 months)

MSF MISSION

Médecins Sans Frontières (MSF) is an international independent medical and humanitarian action-driven organization that offers assistance to populations in distress, to victims of natural or man-made disasters and to victims of armed conflict, without discrimination and irrespective of race, religion, creed or political affiliation. The MSF movement is built around 5 Operational Centers (OC) supported by 26 sections and offices worldwide.

CONTEXT

MSF section in Greece was founded as an Association in 1990 and is a partner of MSF Spain within the OCBA (Operational Centre in Barcelona) network. The MSF office in Greece is responsible for the recruitment of expatriate personnel for the missions, communication and fundraising activities, and program support to the operations.

MSF in Greece provides humanitarian and medical assistance to the refugee and migrant populations fleeing conflict in their home countries.

The Support Service Unit is especially dedicated to undertake fully specific administrative and financial tasks concerning the function of MSF operations in Greece.  Its aim is to enhance the quality and efficiency of MSF response to the needs of the populations MSF is assisting in the country.

POSITION OBJECTIVE

To lead the Acquisition & Loyalty Fundraising Pillar by developing and implementing donor acquisition & loyalty plans, across multiple channels and tools, with the objective to enlarge the social base and  maximize the private & mid donors’ engagement with MSF, as well as the income related to these donors and their Life Time Value.

RESPONSIBILITIES OF THE POSITION

 • Under the supervision of FR & Communications Director, works with key stakeholders to develop and implement MSF Greece’s Acquisition & Loyalty strategy and annual plans
 • Achieves specified fundraising targets, ensuring all short-and long-term targets are met, regularly reviewing Acquisition & Loyalty revenue, expenses and KPIs
 • Manages the Acquisition Officer and the CRM &Loyalty Officer
 • Manages, monitors and evaluates relations with key service providers of the Acquisition & Loyalty communication cycle (printing companies, advertising agencies, etc.)
 • Defines and in collaboration with FR & Comms team members, implements various relationship management plans (communication cycle, mailings, telemarketing, events etc.) for different segments and sources: new and existing private donors, mid donors, lapsed donors, regular donors, offline & online, etc. to retain and expand the number of active donors’ and the funds raised from them
 • Defines and implements the strategy of accountability and transparency to donors using the most appropriate tools
 • Coordinates digital acquisition and loyalty activities (e.g. crowdfunding, Peer-to-Peer campaigns)
 • Supervises the proper Donors Relationship Management and donors’ data management through the organization’s CRM system
 • Participates in International FR meetings
 • Monitors and coordinates requests addressed to the Acquisition & Loyalty Team members

         Analysis and Initiative

 • Initiates creative Acquisition & Loyalty solutions/ideas based on context analysis and MSF brand needs.
 • Prepares and submits to the FR & Communications Director monthly, quarterly and annual reports of Acquisition & Loyalty related activities

SELECTION CRITERIA

 • Degree in Marketing, Business Administration or in a relevant discipline. Postgraduate studies will be considered a plus.
 • Minimum 5 years of experience in a similar role
 • Excellent knowledge of monitoring, evaluating, reporting and forecasting against plans and budget.
 • Expert understanding of the marketing and media landscape in Greece.
 • Fluency in Greek and English both oral and written.
 • Prior working experience in an NGO is an asset. Field experience with MSF or other international NGOs will be considered a plus.
 • Good command of IT tools (excel, word, power point) and digital marketing platforms (email, Social Media, CMS)

COMPETENCIES

 • Analytical thinking
 • Result and quality-oriented
 • Service Orientation
 • Planning and organizing
 • Team work and collaboration
 • People management and development
 • Flexibility
 • Cross-cultural awareness
 • Stress management
 • Commitment to MSF Principles

POST CONDITIONS

 • Position based in Athens.
 • Full time position
 • Maternity leave replacement (10 months)
 • Compensation according to MSF Salary Grid plus secondary benefits

At Médecins sans Frontières (MSF), we are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees. Our diversity fuels our innovation and connects us closer to our beneficiaries and the communities in which we work.   We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “Acquisition & Loyalty Manager” in the subject line of the e-mail at:  [email protected]

Closing date: 26/06/2022

All applications will be treated in strictest confidentiality

Only shortlisted candidates will be contacted

https://bit.ly/3mwE3cG

 

 

 

Nurse-Samos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Qualifications:

 • Nurse degree/diploma. License to Practice as a Nurse in Greece.
 • Essential 2 years’ experience minimum as a Nurse.
 • Experience in First Aid.
 • Desirable previous experience with MSF or any other NGO`s.
 • Desirable experience in supervising and training others in a team setting.
 • Mandatory English language.

https://bit.ly/3aMcWaV

 

 

Cultural Mediator Somali-Lesvos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements:

 • Education: Essential secondary education. Desirable degree in social sciences, social communication or teaching. Training in interpretation or intercultural mediation is an asset.
 • Experience: Desirable 2 years of previous experience in similar position, preferably in provision of medical services and/or with NGOs. Desirable previous experience in migration/refugee contexts.
 • Languages: Essential Somali and English.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles, Behavioral Flexibility, Stress Management, Results and Quality Orientation, Service Orientation, Teamwork and Cooperation.

https://bit.ly/3NXuPBR

 

 

Mental Health Activity Manager-Lesvos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements:

 • Education: Degree in psychology or medical degree with specialization in psychiatry. Master’s degree is an asset.
 • Experience: Essential working experience of at least two years as psychologist or other similar profession. Desirable working experience in a managerial position with MSF or other NGOs, and in developing countries.
 • Languages: Essential English. French/Greek is an asset.
 • Computer Literacy: Essential computer literacy (word, excel and internet).
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles, Behavioral Flexibility, People Management and Development, Results and Quality Orientation, Teamwork and Cooperation.

https://bit.ly/3aAuKWu


 

Υπεύθυνος/η Προγράμματος-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε παρόμοιο πεδίο.
 • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα αποτελέσει πλεονέκτημα.
 • Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας σε θέση management, διαχείρισης ομάδας, κατά προτίμηση σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα αλλά και να συντονίζεται αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας.
 • Ισχυρά αναλυτικά και οργανωτικά προσόντα.
 • Άριστες γνώσεις MS Office (Word, Excel, Outlook Access).
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών.
 • Επιβεβαιωμένες διοικητικές ικανότητες και ικανότητα διαχείρισης χορηγιών συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού προγραμμάτων,  της προετοιμασίας προϋπολογισμών, της παρακολούθησης των εξόδων, του ελέγχου, της αξιολόγησης και των αναφορών.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο (αποδεδειγμένο επίπεδο C2).
 • Άνεση στη χρήση εφαρμογών Web Conferencing.
 • Πολύ καλές δεξιότητες αξιολόγησης, παρακολούθησης και σχεδιασμού.
 • Άριστες δεξιότητες στρατηγικής, ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και εποπτείας εντός του συνολικού πλαισίου του οργανισμού

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α)Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσακαι γ)Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠ06/2022.

https://bit.ly/3xnFLTV

 

 

Σύμβουλος Ανάπτυξης Πολιτικών Ανθρωπίνου Δυναμικού-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε παρόμοιο πεδίο
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στην Οργανωτική Ψυχολογία αποτελεί πλεονέκτημα
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού τουλάχιστον 5ετούς προϋπηρεσίας.
 • Καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας
 • Πρακτική εμπειρία σε Λογισμικό Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο (αποδεδειγμένο επίπεδο C2).
 • Άριστη γνώση των MS Windows και MS Office
 • Άνεση στη χρήση εφαρμογών Web Conferencing

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α)Συνοδευτική Επιστολή, β) Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσακαι γ)Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΣΑΠΑΔ06/2022.

https://bit.ly/3Q2zvrY

 

 

Συντονιστής/τρια Προγραμμάτων-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

– Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών (ΑΕΙ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή Διοικητική και Οικονομική Ανάπτυξη ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ή συναφές αντικείμενο.

– Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Έργων, στην ανάπτυξη Οργανισμών και Επιχειρήσεων (ή στην Επικοινωνία/Marketing), στις Κοινωνικές ή Οικονομικές Επιστήμες.

– Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας σε θέση ανάπτυξης και διαχείρισης Προγραμμάτων συναφών με την ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις και φυσικές καταστροφές, κατά προτίμηση σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με συνακόλουθη εξοικείωση με τις διαδικασίες συγγραφής, υποβολής προτάσεων και προετοιμασίας παραδοτέων, θα συνεκτιμηθεί.

– Αποδεδειγμένη ικανότητα κατανόησης και γνώσης ζητημάτων που αφορούν στην Ανάπτυξη, την Προστασία του Περιβάλλοντος καθώς και σε θέματα που αφορούν το Προσφυγικό, τη Μετανάστευση, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Κοινωνικές Πολιτικές τόσο της Ελλάδας όσο
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο(αποδεδειγμένο επίπεδο C2). Η γνώση μιας ακόμη γλώσσας, θα συνεκτιμηθεί.

– Άριστη γνώση MS Office Suites.

– Γνώση συγγραφής Προτάσεων Προγραμμάτων στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.

– Γνώση αξιολόγησης και ερμηνείας μαθηματικών και στατιστικών δεικτών.
– Δυνατότητα για συχνά ταξίδια είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό.

Απαραίτητες Δεξιότητες:

 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα.
  • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας με συνέπεια και ευελιξία.
  • Άριστες δεξιότητες διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων.
  • Άριστη ικανότητα για τη διαχείριση κρίσεων και εργασία υπό πίεση.
  • Ικανότητα τήρησης εμπιστευτικότητας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Συνοδευτική Επιστολή,

β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και γ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΣΠ 06/2022.

https://bit.ly/3NsiaH7

 

 

Υπεύθυνος/η Ένταξης και Βιοπορισμού-Ουκρανικά-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στην Ελληνική, στην Ουκρανική και στην Αγγλική γλώσσα. Θα συνεκτιμηθεί η επιπλέον γνώση Ρωσικών.
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office και στη χρήση διαδικτύου.
 • Πτυχίο μετάφρασης και διερμηνείας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Προϋπηρεσία στον προσφυγικό /μεταναστευτικό χώρο σε θέση άμεσης επικοινωνίας με τον πληθυσμό θα εκτιμηθεί.
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, συνέπεια, οργανωτικότητα, επαγγελματισμός.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α)Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσακαι γ)Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον εξής κωδικό

ΥΠΕΒ.ΟΥΚ .05/2022- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ- ADAMACENTER

https://bit.ly/3xepj6Z


 

Διερμηνέας Κουρδικών (Κιρμάντζι/Σοράνι)-Αθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Βασική γλώσσα: Κουρδικά (Κιρμάντζι/Σοράνι)
 • Γλώσσα επικοινωνίας: ελληνικά ή/και αγγλικά
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

https://bit.ly/3mluA81

 

 

Εργαζόμενος Υποδοχής-Θεσσαλονίκη-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Βασική γνώση Η/Υ και πλοήγηση στο ίντερνετ
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση

https://bit.ly/3Nq6zsa


 

Συντηρητής Κτιρίου-Κορωπί-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες υποψηφίων:

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως συντηρητής
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Υπευθυνότητα
 • Ενεργητικότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας

https://bit.ly/3xdAehn


 

Παιδαγωγοί-Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Άλκη Ζέη, Σάμος-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικής σχολής (κατά προτίμηση πτυχίο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

ή πτυχίο ΑΕΙ και παιδαγωγική επάρκεια (ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην εκπαίδευση ή πιστοποίηση μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίες υπό συνθήκες κρίσης
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 •   Άριστη γνώση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο τίτλου σπουδών και δύο συστατικές επιστολές έως  την Τρίτη 14/06/2022, και ώρα 17:00 Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση προτίμησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, επίσης καλούνται να αποσταλούν μέσω email στο [email protected] αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου.

https://bit.ly/3mohBT6

 

Καθηγητής Πληροφορικής μερικής απασχόλησης-Κέντρο Υποστήριξης Νέων, Θεσσαλονίκη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ (ΑΕΙ) Πληροφορικής
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίες υπό συνθήκες κρίσης
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αντίγραφο τίτλου σπουδών έως την Δευτέρα 13/06/2022, και ώρα 17:00. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση προτίμησης.

https://bit.ly/3xgmVfY

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός-Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «Πύλη», Θεσσαλονίκη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Πολύ καλήγνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο (δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή ευρύτερα προηγούμενη εργασία στο προσφυγικό αντικείμενο).
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους οδήγησης)

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]   έως τις 15/06/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στη Δυτική Θεσσαλονίκη – Πρόγραμμα ΠΥΛΗ».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3aEjsAh


 

ASC Employability Officer-Athens-SOLIDARITY NOW

Required qualifications & skills

 • Previous relevant experience in employment support, capacity building, and/or training of vulnerable individuals
 • Excellent case management skills and track record of delivering quality services to a large pool of beneficiaries
 • Knowledge of the Greek labour market, and how to navigate it to better match opportunities with the profile and skills of a candidate
 • Knowledge of employment Legislation and labor rights
 • Well organised, structured, and self-disciplined, with excellent time-management skills
 • Recruitment experience will be considered an asset
 • Very strong interpersonal skills.
 • Good networking and relationship management skills.
 • Proficient user of MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
 • Fluent in English (both written and spoken)

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “ASC Employability Officer”.

https://bit.ly/3Mt2D8S

 

 

Kαθαριστής/τριαΑθήνα-SOLIDARITY NOW

Απαιτήσεις

 • Όλοι οι υπάλληλοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα του Οργανισμού για την επαγγελματική συμπεριφορά και τις πολιτικές απασχόλησης.
 • Να λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της οργάνωσης καθημερινά, εντός και εκτός των γραφείων
 • Εχέμυθος-η
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί προσόν
 • Καθαρός-ή και οργανωτικός-ή
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Φιλικός-ή και υπομονετικός-ή
 • Καλή φυσική κατάσταση και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Η Ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητη
 • Γνώση Αραβικών ή Φαρσί θα θεωρηθεί πρόσθετο πλεονέκτημα
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή ανώτερο

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την επιστολή σας στην διεύθυνση [email protected]  μέχρι τις 20 Ιουνίου 2022 αναφέροντας στο θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «SN  Καθαριστής/ Καθαρίστρια_ Αθήνα».

https://bit.ly/3aze5lS


 

Airport Assistant (AVRR)-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Sciences, Humanities or a related field from an accredited academic institution with minimum one year of relevant work experience; or
 • High School degree/certificate with minimum three years of relevant work experience.
  Experience and Skills
 • Minimum one year previous work experience in a similar role;
 • Experience working in the airline industry preferred;
 • Experience in working in a multi-cultural environment.
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and to keep deadlines;
 • Computer literacy in standard software applications (MS Word, MS Excel) is mandatory;
 • Knowledge of and/ or experience using Movements-related systems (MiMOSA, i-Gator, Amadeus).

Languages
Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-185 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3xeNPoM

 

 

Predeparture Assistant (AVRR)-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Sciences, Humanities or a related field from an accredited academic institution with minimum one year of relevant work experience; or
 • High School degree/certificate with minimum three years of relevant work experience.

Experience and Skills

 • Minimum one year previous work experience in a similar role;
 • Experience working in the airline industry preferred;
 • Experience in working in a multi-cultural environment.
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and to keep deadlines;
 • Computer literacy in standard software applications (MS Word, MS Excel) is mandatory;
 • Knowledge of and/ or experience using Movements-related systems (MiMOSA, i-Gator, Amadeus) preferred.

Languages

 • Fluency in English and Greek (written and oral) is required.
 • Working knowledge of one of the following languages an advantage: Arabic, Dari, Farsi, Georgian, Kurdish, Pashto, Russian, Sorani, Urdu.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-186, languages and full name in the subject line.

https://bit.ly/39egEJZ

 

 

Predeparture Assistant (AVRR)-Bengali-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Sciences, Humanities or a related field from an accredited academic institution with minimum one year of relevant work experience; or
 • High School degree/certificate with minimum three years of relevant work experience.

Experience and Skills

 • Minimum one year previous work experience in a similar role;
 • Experience working in the airline industry preferred;
 • Experience in working in a multi-cultural environment.
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and to keep deadlines;
 • Computer literacy in standard software applications (MS Word, MS Excel) is mandatory;
 • Knowledge of and/ or experience using Movements-related systems (MiMOSA, i-Gator, Amadeus) preferred

Languages
• Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

 • Working knowledge of Bengali (Bangla) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-187 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3GX2Foa

 

 

Protection Assistant (AVRR)-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Work and/ or Psychology (Clinical Psychology, Counselling Psychology or similar) from an accredited academic institution with minimum three years of work experience.
 • Master’s degree in above fields is an advantage.
 • Licensed Social Worker; or,
 • Registration or chartered membership with the Greek Psychological Association required.
 • Membership with the Association of Greek Social Workers would be an advantage.

Experience and Skills

 • Minimum three years previous work experience in a similar role;
 • Familiar with direct assistance to migrants and/or refugees;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise correspondence, including formal/official reports and project narrative reports;
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and to keep deadlines;
 • Computer literacy in standard software applications (MS Word, MS Excel) is mandatory

Languages
Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-188 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3MwQ7oB

 

 

Protection Assistant, Open Center (AVRR)-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Work from an accredited academic institution with minimum three years of work experience.
 • Master’s degree in above fields an advantage.
 • Licensed Social Worker.
 • Membership with the Association of Greek Social Workers would be an advantage.
 • Candidates are required to possess a valid health certificate for food handlers (Πιστοποιητικό Υγείας Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) and pass the relevant examinations prior to joining IOM,

Experience and Skills

 • Minimum three years previous work experience in a similar role;
 • Familiar with direct assistance to migrants and/or refugees;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise correspondence, including formal/ official reports and project narrative reports;
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and to keep deadlines;
 • Computer literacy in standard software applications (MS Word, MS Excel) is mandatory.

Languages
Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-189 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3MtFeUy

 

 

Psychologist, Open Center (AVRR)-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Psychology (Clinical Psychology, Counselling Psychology or similar) from an accredited academic institution with minimum three years of work experience
 • Master’s degree in above fields an advantage.
 • Registration or chartered membership with the Greek Psychological Association required.

Experience and Skills

 • Minimum three years previous work experience in a similar role;
 • Experience working in an emergency and/ or post-conflict setting an advantage;
 • Familiar with direct assistance to migrants and/or refugees;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • Demonstrates strong time management skills;
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise correspondence, including formal/ official reports and project narrative reports;
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and to keep deadlines;
 • Computer literacy in standard software applications (MS Word, MS Excel) is mandatory;
  • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages
Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-190 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3GW6g69

 

 

Cultural Mediator, Open Center (AVRR)-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Sciences, Humanities or a related field from an accredited academic institution with minimum two years of relevant work experience; or
 • High School degree/certificate with minimum four years of relevant work experience.
  Experience and Skills
 • Minimum two years previous work experience in a similar role;
 • Experience working in a multi-cultural environment preferred.
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise correspondence in all languages required for this position;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Demonstrate the ability to work well under pressure and to keep deadlines;
 • Computer literacy in standard software applications (MS Word, MS Excel) is mandatory.

Languages

 • Fluency in English and Greek (written and oral) is required.
 • Proficiency in one or more of the following languages is required: Arabic, Dari, Farsi, Kurdish, Pashto, Sorani, Urdu.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-191, languages and full name in the subject line.

https://bit.ly/3aMjLJy

 

 

Cultural Mediator (AVRR)-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Sciences, Humanities or a related field from an accredited academic institution with minimum two years of relevant work experience; or
 • High School degree/certificate with minimum four years of relevant work experience.

Experience and Skills

 • Minimum two years previous work experience in a similar role;
 • Experience working in a multi-cultural environment preferred;
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise correspondence in all languages required for this position;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and to keep deadlines;
  • Computer literacy in standard software applications (MS Word, MS Excel) is mandatory.

Languages
• Fluency in English and Greek (written and oral) is required.
• Proficiency in one or more of the following languages is required: Arabic, Dari, Farsi, Georgian, Kurdish, Pashto, Russian, Sorani, Urdu

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-192, languages and full name in the subject line.

https://bit.ly/3MpW1YL


 

ΨυχολόγοςΛέσβοςMEDECINS DU MONDE

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Ψυχολόγου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με πληθυσμό αναφοράς
 • Προηγούμενη εμπειρία στην υποστήριξη επιζώντων ατόμων από περιστατικά έμφυλης βίας βασανιστηρίων και άλλων μορφών βίας
 • Εθελοντισμός
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] με την ένδειξη «Ψυχολόγος – Λέσβος»,  έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00.

https://bit.ly/3zozJUq

 

 

Assistant Protection Officer-MEDECINS DU MONDE

ESSENTIAL QUALIFICATIONS:

 • Bachelor Degree relevant to Humanitarian Sector
 • Up to 2 years previous experience in humanitarian sector or/and in relevant position
 • Experience of volunteering work
 • Excellent knowledge of English (writing and oral)
 • Excellent computer skills (Very good knowledge of Microsoft Office.)
 • Ukrainian Good Working Knowledge
 • Fully Vaccinated against Covid-19

HOW TO APPLY

 The candidates are invited to send their application documents to the following e-mail address [email protected] with the indication «Assistant Protection Officer», by Monday 20/06/2022.

https://bit.ly/3PZ6Vro

 

 

Deputy Project Manager-Athens-CATHOLIC RELIEF SERVICES

Typical Background, Experience & Requirements:

Education and Experience

 • Bachelor’s Degree required. Degree in International Relations or similar would be a plus. Additional experience may substitute for some education.
 • Minimum of 3-5 years of work experience in project support, ideally in the field of cash, shelter, or monitoring & evaluation, and for an NGO.
 • Staff supervision experience is preferred.
 • Experience analyzing data and contributing to evaluation reports.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).

Required Languages: Greek and English

https://bit.ly/3H2vzTV


 

Job Counselor- Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Bachelor’s degree in a related field, master’s degree a plus
 • At least 2-year experience providing employment services with excellent performance and demonstrated ability to serve a case load and perform cross-cutting tasks that support the team
 • Demonstrated experience with the Greek job search process and the ability to effectively coach clients through the nuanced process of securing career path employment
 • Knowledge of career path options, especially those paths accessible to immigrants
 • Proven ability to work with consideration and respect for cross-cultural differences
 • Excellent communication skills, with fluency in written and spoken Greek and English.
 • Computer skills, in particular Excel
 • Very strong organization and interpersonal skills
 • Enthusiasm for helping people to learn and demonstrated professionalism
 • Proficiency in Greek and English required; knowledge of another language i.e. French, Urdu highly desired

https://bit.ly/3NAgV9a

 

 

Technical Advisor: Education & Youth-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Master’s/post-graduate degree in Education or relevant field or equivalent combination of education and experience is required.
 • At least five years of Education-related work experience with forcibly displaced people, experience in education training/professional development desirable
 • Expertise in pedagogical approaches to academic and social emotional learning and language acquisition instruction and tutoring for students affected by forced migration, dominant language learners, students with limited and/or interrupted formal education, and newcomers
 • Expertise on best and promising practices to support the well-being of forcibly displaced children and youth within education and child/youth development programming
 • Experience in project design, proposal development and monitoring and evaluation with the ability to turn concepts and strategy into measurable action
 • Outstanding capacity to understand the country context, portfolio, and overall programmatic needs, and coordinate the relevant technical assistance needed to make a project successful, including experience with training, coaching and/or workforce development
 • A strong understanding of European context as it relates to forcibly displaced peoples, education, and child/youth development, with established relationships in the sector
 • A strong understanding of intersectional gender, equity and equality, diversity and inclusion issues pertaining to education and children/youth programming and a commitment to fostering inclusion and equitable outcomes
 • Experience in strategy development and working across disciplines and sectors
 • Self-starter with excellent project management skills, including the proven ability to prioritize and effectively manage competing demands and complete project tasks on time
 • Ability to effectively communicate and work as a team member with collaborative partners, the community, and clients in a cross-cultural, multi-disciplinary environment
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Computer proficiency, including MS Office and internet applications

Language Skills: English fluency and another European language where IRC offices are located required (Greek, Italian, German, Serbian)

https://bit.ly/3mpwFji

 

 

Technical Advisor: Mental Health and Psychosocial Support-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Master’s degree in social work, psychology, or related mental health field; licensure for independent clinical practice preferred.
 • At least five years of MHPSS-related work experience with forcibly displaced people.
 • A strong understanding of European context as it relates to forcibly displaced peoples, with established relationships in the MHPSS sector.
 • Experience in project design, proposal development and monitoring and evaluation with the ability to turn concepts and strategy into measurable action.
 • Outstanding capacity to understand the country context, portfolio, and overall programmatic needs, and coordinate the relevant technical assistance needed to make a project successful including experience with training, coaching and/or workforce development.
 • Excellent verbal and written communication skills, including the ability to turn complex topics into practical and understandable educational products.
 • Expertise on the impacts of traumatic stress, toxic stress and forced displacement on individuals, families, and children, as well as related best and promising practices across differing contexts.
 • Experience in strategy development and working across disciplines and sectors.
 • Self-starter with excellent project management skills, including the proven ability to prioritize and effectively manage competing demands and complete project tasks on time.
 • Ability to effectively communicate and work as a team member with collaborative partners, the community, and clients in a cross-cultural, multi-disciplinary environment
 • Computer proficiency, including MS Office, internet applications and case management databases

Language Skills: English fluency and another European language where IRC offices are located required – German, Greek, Italian, Serbian.

https://bit.ly/3MlFxks

 

 

Technical Advisor: Women and Child Protection-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Master’s degree or commensurate experience in human/social sciences, public health, or related field.
 • At least five years of child protection and women’s protection and empowerment work experience with forcibly displaced people, including protection assessment and monitoring.
 • A strong understanding of European context and frameworks including asylum/Dublin legal framework in Europe and those relating to women and child protection with established relationships in the protection sector.
 • Experience in project design, proposal development and monitoring and evaluation with the ability to turn concepts and strategy into measurable action.
 • Outstanding capacity to understand the country context, portfolio, and overall programmatic needs, and coordinate the relevant technical assistance needed to make a project successful, including experience with training, coaching and/or workforce development.
 • Knowledge of Common European Asylum System and the challenges women, children, and persons identifying as LGBTQIA+ face when seeking international protection
 • Experience in strategy development and working across disciplines and sectors.
 • Self-starter with excellent project management skills, including the proven ability to prioritize and effectively manage competing demands and complete project tasks on time.
 • Ability to effectively communicate and work as a team member with collaborative partners, the community, and clients in a cross-cultural, multi-disciplinary environment
 • Excellent verbal and written communication skills, including the ability to turn complex topics into practical and understandable educational products.
 • Computer proficiency, including MS Office, internet applications and case management databases.

Language Skills: English fluency and another European language where IRC offices are located required (German, Greek, Italian, Serbian)

https://bit.ly/3NvwxKP

 

 

MHPSS Community Psychosocial Support Workers–Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Undergraduate degree preferred, ideally in the field of mental health or social services (relevant work experience can be a substitute for an undergraduate degree).
 • Fluency in Greek or/and English and Ukrainian (written and spoken).
 • Knowledge of Russian considered as an asset.
 • Prior experience working with refugees and/or community organizing, preferably with disadvantaged communities and related to health or mental health
 • Trust and rapport with the Ukrainian community
 • Familiarity with issues facing refugee and immigrant communities as they relate to trauma, adjustment, and mental health.
 • Ability to assess needs, prioritize and develop action plans
 • Excellent problem-solving skills combined with the proven ability to multi-task, prioritize duties and manage time effectively
 • Strong communication skills
 • Ability to work independently and as a team member.
 • Demonstrated success working and communicating effectively across lines of difference with respect to race, gender, ethnicity, language, religion, and age
 • Ability to follow strict guidelines of client confidentiality and safeguarding
 • Knowledge of Word, Excel, Outlook and familiarity with data-tracking systems.

https://bit.ly/3tIVPxt

 

MHPSS Ukrainian Interpreter(s) – Athens- INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • High school degree with minimum two years of relevant work experience
 • Bachelor’s degree in Interpretation, social sciences, or equivalent combination of education and work experience is an asset.
 • Experience working at international development programs highly desirable
 • Experience in translation/ interpretation services
 • Strong communication skills (written and spoken) in Ukrainian, knowledge of Russian is an asset, and ability to interpret and translate into English/Greek and vice versa
 • Ability to interpret via phone
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures
 • Ability to meet deadlines and work under pressure
 • Ability and composure to deal with crises and stressful incidents
 • Responsiveness to queries and referrals as and when needed and able to manage a varying workload
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people
 • Flexibility, openness to others, humanitarian motivation.
 • Training in interpretation or intercultural mediation is an asset
 • Experience of working with refugees and vulnerable groups of people is an asset
 • Strong communication skills (written and spoken) in Lingala or Farsi and ability to translate into English or Greek and vice versa is a plus

https://bit.ly/38ZIZDD


 

Βοηθός Νοσηλευτή ΔΕ ή Βοηθός Νοσοκόμος-Ρόδος-COVERAMEA

Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή η προϋπηρεσία.

https://bit.ly/3Q9nFMy

 

 

Λογοθεραπευτήςτρια – Ρόδος-COVERAMEA

Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για μερική απασχόληση.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

https://bit.ly/3awYfbA

 

 

Εργοθεραπευτής/ρια-Ρόδος-COVERAMEA

Aνώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης

Επιθυμητή η προϋπηρεσία.

Είναι απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

https://bit.ly/3NyADSG

 

 

Ειδικός Παιδαγωγός-Χολαργός-COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

https://bit.ly/3aDWolr

 

 

Εργοθεραπευτής/ρια-Χολαργός-COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

https://bit.ly/3tl8juC

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός-Χολαργός-COVERAMEA

Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

https://bit.ly/3azTPk7

 

 

Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης Οχημάτων-Χολαργός-COVERAMEA

Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

https://bit.ly/3zkrNDG

 

 

Βοηθός Εργοθεραπείας / Βοηθός Φυσικοθεραπείας – Χολαργός-COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

https://bit.ly/3Ntn7j5

 

Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός για Σ/Κ – Χολαργός-COVERAMEA

για 6ωρη απασχόληση.

https://bit.ly/3xopCgV

 

 

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων – Χολαργός-COVERAMEA

Κύρια καθήκοντα να φροντίζει για την επισκευή, τη συντήρηση
και την καλή λειτουργία των κτιρίων.

Απαραίτητες οι γνώσεις υδραυλικών εργασιών.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο Φορέα.

https://bit.ly/3xuovwq


 

Deputy Project Manager-Athens-CATHOLIC RELIEF SERVICES

Typical Background, Experience & Requirements:

Education and Experience

 • Bachelor’s Degree required. Degree in International Relations or similar would be a plus. Additional experience may substitute for some education.
 • Minimum of 3-5 years of work experience in project support, ideally in the field of cash, shelter, or monitoring & evaluation, and for an NGO.
 • Staff supervision experience is preferred.
 • Experience analyzing data and contributing to evaluation reports.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).

Required Languages: Greek and English

https://bit.ly/3Mq3NBP

 

 

HR Officer – National Contract-Athens-CATHOLIC RELIEF SERVICES

Typical Background, Experience & Requirements:

Education and Experience

 • Bachelor’s degree in Human Resources Management or Business Administration required.
 • Minimum of three years work experience in HR, preferably with an International and/or local NGO and good knowledge of HR best practices and standards.
 • Knowledge of HR functions (pay & benefits, recruitment, training & development etc.).
 • Fluency in English & Greek.
 • Experience with and knowledge of employment laws, regulations, policies, principles, concepts, and practices. Good understanding of the local labor law.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint), Web Conferencing Applications, HRIS.

https://bit.ly/3HgUsvv


 

Director of Operation-Serres-LIFTING HANDS INTERNATIONAL 

Essential criteria:

 • Minimum six month commitment, must be able to remain in Greece for the full period without visa restrictions
 • At least 1 year experience in a coordination role
 • Experience with project management & development in a refugee context
 • Previous experience of people management in a multicultural team
 • Strong networker and communicator
 • Proven ability to work in a self-directed way without constant supervision
 • Must be a fluent English speaker

https://bit.ly/3xqS4ij