Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (σχολεία) – 5 Χρόνια

Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (σχολεία) -5 χρόνια

Δικαιολογητικά (6)

  1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελ. + εάν υπάρχει τελευταία άδεια)
  3. Παράβολο δεύτερης γενιάς 300€
  4. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
  5. Βιβλιάριο υγείας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα σε ισχύ ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα
  6. Βεβαίωση από το σχολείο (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον 6 ετών

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε το αρχείο σε PDF εδώ.