Επί Μακρόν Διαμένοντος Ευρωπαϊκή – 5 Χρόνια

Επί μακρόν διαμένοντος ευρωπαϊκή – 5 χρόνια

Δικαιολογητικά (8)

 1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία των διαβατηρίων των τελευταίων 5 ετών, όλες οι σελίδες (από τις οποίες να φαίνεται ότι δεν έχει λείψει από τη χώρα για περισσότερο από 10 μήνες τα τελευταία 5 χρόνια και όχι παραπάνω από 3 μήνες συνεχόμενους)
 3. Ηλεκτρονικό παράβολο επί μακρόν διαμένοντος 400€
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
 5. Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς κατοικίας ή μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet
 6. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων 8.500€ σύνολο τα τελευταία 2 χρόνια!!
 7. Βιβλιάριο ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα όμοια ης προηγούμενης άδειας διαμονής
 8. Ένα από τα παρακάτω:
 • Αποδεικτικά νόμιμης δωδεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα
 • Πιστοποιητικό ελληνικής γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 και πάνω από Κ.Ε.Γ ή από Γεν. Γραμ. δια βίου μάθησης επιπέδου Α2 + ιστορία
 • Τίτλος αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης από ελληνικό σχολείο
 • Τίτλος αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 • Δελτίο νόμιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε το αρχείο σε PDF εδώ.