Οικογενειακή Επανένωση

Χορήγηση οικογενειακής επανένωσης με γέννηση τέκνου στην Ελλάδα – (2 χρόνια)

Δικαιολογητικά (9)

  1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελίδα)
  3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150€ ή 300€ ανάλογα με την άδεια του συντηρούντος
  4. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
  5. Αντίγραφο άδειας διαμονής συντηρούντος (τουλάχιστον 2 ετών σε ισχύ)
  6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα (μέχρι 9/7/2015 έναρξη ισχύος Ν. 4332/201)
  7. Ασφαλιστική ικανότητα όμοια του συντηρούντος
  8. Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει στη χώρα μετά τη γέννηση του τέκνου
  9. Συμβόλαιο σπιτιού ή μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet ή ιδιωτικό συμφωνητικό κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε το αρχείο σε PDF εδώ.