Σύζυγος Έλληνα Πολίτη

Άδεια διαμονής  για σύζυγο Έλληνα Πολίτη – Αρχική χορήγηση – 5 χρόνια

Δικαιολογητικά (9)

 1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία διαβατήριο (1η σελίδα)
 3. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
 4. Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το taxisnet ή συμβόλαιο ασφάλισης ιδιωτικού φορέα
 5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα πολίτη
 6. Πρόσφατο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου η πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Αντίγραφο εγγράφου που πιστοποιεί τη νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα (θεώρηση εισόδου τύπου C, βεβαίωση τύπου Α, άδεια διαμονής, ειδική βεβαίωση, ΕΔΤΟ ή πρόσφυγα)
 8. Εκκαθαριστικό εφορίας
 9. Μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet

Ανανέωση – 10 χρόνια

Δικαιολογητικά (5)

 1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
 2. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
 3. Φωτοτυπία την τελευταία άδεια
 4. Φωτοτυπία όλες οι σελίδες του διαβατηρίου των τελευταίων 5 χρόνων
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα πολίτη ότι δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή του κατάσταση (με γνήσιο υπογραφής από το ΚΕΠ)

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε το αρχείο σε PDF εδώ.